کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملتیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
جستجو
 
  دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تاثیر فرایند مدیریت دانش بر اثر بخشی بانک رفاه کارگران ...

پرسشنامه جهت جمع آوری داد های تحلیل استفاده شد.به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است.  پس از پردازش داده­ ها توسط ابزارها و نرم افزارهای آماری، نتایج زیر حاصل شدند: این نتایج بیان می کند که مولفه های خلق دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش، بهره برداری از دانش، تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است و هرچه به این شاخص ها بیشتر توجه شود اثربخشی بانک رفاه کارگران بهبود می یابد.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، اثربخشی

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1-2-  بیان مسأله. 3

1-3-  اهداف تحقیق. 5

1-4-  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-5-  سؤال‌های تحقیق.. 8

1-7- متغیرهای تحقیق.. 9

1-8- مدل مفهومی تحقیق. 10

1-9- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق.. 11

1-10- تعریف اصطلاحات (واژه‌ها) 11

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق. 14

مقدمه. 15

2-1- بخش اول: ادبیات تحقیق. 15

2-1-1- مفهوم دانش… 15

2-1-2- ارتباط داده‌، اطلاعات و دانش… 17

2-1-3- انواع دانش… 19

2-1-4- عوامل مؤثر بر بکارگیری دانش… 22

2-1-5- فرایند خلق دانش… 23

2-1-6- ویژگی‌های دانش… 24

2-1-7- مفهوم مدیریت دانش… 26

2-1-8- تاریخچة مدیریت دانش… 27

2-1-9- علل پیدایش و تکامل مدیریت دانش… 28

2-1-10- نیاز به مدیریت دانش… 30

2-1-11- اهداف مدیریت دانش… 30

2-1-12- وظایف مدیریت دانش… 31

2-1-13- مزایای مدیریت دانش… 32

2-1-14- عناصر اساسی مدیریت دانش… 34

نقش دانش در مدیریت دانش… 35

نقش مدیریت در مدیریت دانش… 36

نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش… 37

نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش… 37

2-1-15- گرایش‌های مدیریت دانش… 38

2-1-16- عوامل مؤثر در طراحی استراتژی مدیریت دانش… 39

2-1-17- مدیریت دانش و فناوری.. 40

2-1-18- جریان دانش در سازمان. 42

2-1-19- مؤلفه‌های مدیریت دانش… 45

2-1-20- مفاهیم كارآیی، اثربخشی و عملكرد. 47

2-1-21- اثربخشی سازمانی و معیارهای آن. 49

2-1-21-1- معیارهای سازمانی.. 49

2-1-21-2- مدل‌های اثربخشی سازمانی.. 53

2-2- بخش دوم: مروری بر سوابق تحقیق. 57

الف- سابقة تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 57

ب) سابقة تحقیقات خارجی.. 59

2-3- بخش سوم: آشنایی با بانک رفاه کارگران. 68

فصل سوم روش تحقیق. 70

مقدمه. 71

3-1- روش تحقیق. 71

3-2- جامعه و نمونه آماری.. 72

3-3- برآورد حجم نمونه. 72

3-4- روش جمع‌آوری اطلاعات و مراحل آن. 72

3-4-1. مطالعه مقدماتی.. 73

3-4-2- استفاده از منابع كتابخانه‌ای و اسناد و مدارك.. 73

3-4-3. تهیه و تنظیم پرسشنامه. 73

3-5. بررسی روایی و پایائی آزمون. 75

3-5-1. بررسی روایی پرسشنامه. 75

3-5-2.  بررسی پایایی پرسشنامه. 75

3-6-3. آلفای کرونباخ. 75

3-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 77

3-7- مراحل اجرای تحقیق.. 78

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 79

2-4- آمار استنباطی.. 81

3-4-آزمون نرمال بودن متغیرها 85

4-4-آزمون استقلال خطاها 86

5-4-بررسی فرضیات تحقیق. 88

فصل پنجم. 109

نتیجه گیری و پیشنهاد. 109

5-1- مقدمه. 110

5-2- مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن. 110

5-3- تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از فرضیه ها و مولفه های اثر بخشی تحقیق. 111

5-4- پیشنهادات با توجه به یافته های تحقیق و نظرات برای تحقیقات آتی.. 115

5-6. محدودیت‌های تحقیق.. 117

منابع. 118

منابع خارجی.. 124

پرسش نامه. 128

پیوست.. 132

. مقدمه

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

1-2-  بیان مسأله[1]

     مدیریت دانش، یكی از عوامل حیاتی موفقیت در سازمان­های امروزی محسوب می شود. امروزه دانش به عنوان منبع كلیدی هرسازمانی محسوب می­شود. سازمان های امروزی دانش محور

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شده ­اند و به جای نیروهای یدی برای ذهن ها هزینه می كنند.

فضای پیچیده، متغیر و رقابتی‌سازمان‌های امروزی ایجاب می‌کند که تمامی نهادها و مؤسسات بتوانند خود را با شرایط موجود تطبیق داده و متناسب با فضای رقابتی فعالیت نمایند، چرا که عدم تطبیق با محیط و شرایط متغیر آن، سازمان‌ها را به سوی آنتروپی و فرسایش هدایت می کند. در واقع سازمان‌ها برای حیات و بقا و پیشتازی در عرصة رقابت باید از مزیت‌های رقابتی مناسبی برخوردار باشند، مزیت­هایی که بدون تردید در راستای مدیریت و برنامه‌ریزی و برخورداری از منابع به ویژه دانش، کسب خواهد شد. دانشی که تصمیم‌گیری و عملکرد را ممکن ساخته و به سختی تقلید یا کپی می‌شود و مالک آن دارای یک کالای فی‌نفسه و منحصربه‌فرد است (امیرخانی، 1390).

یقیناً مدیریت یک چنین منبع ارزشمندی برای تمام سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های پولی و مالی بسیار حائز اهمیت بوده و به رشد و توسعة آنها در بازار رقابت کمک می‌کند. بکارگیری استراتژی‌های مدیریت دانش، می‌تواند زمینة نوآوری در فرایندها، فعالیت‌ها، محصولات و خدمات را فراهم نموده و موقعیت رقابتی سازمان‌ها را بهبود بخشد. مدیریت دانش، یک متدلوژی تغییر است که از یک طرف با جذب دانش‌های جدید به درون سیستم و از طرف دیگر با ادارة مؤثر آن می‌تواند مهم­ترین عامل تغییر در یک سازمان باشد ( افرازه، 1386 ).

«اثربخشی[2]»، میزان دستیابی اهداف سازمان را می‌سنجد. به بیان دیگر، اثرات محصولات یا خدمات را بر جامعه كمی كرده و مشخص می‌كند كه خدمات یا محصولات ارائه شده تا چه میزان با استانداردها و اهدافی كه سازمان به خاطر آن به وجود آمده، مطابقت می‌كند. در واقع اثربخشی یك مفهوم كیفی است كه رضایت ارباب‌رجوع از خدمات و محصولات سازمان را نشان می‌دهد (بدری آذرین و همکاران، 1392).

بدیهی است که تمامی سازمان‌ها و مؤسسات با هر نوع فعالیت باید بتوانند از دانش به عنوان یکی از مهم‌‌ترین منابع موجود سازمانی به نحو مطلوب بهره‌مند شده و اثربخشی خود را ارتقاء بخشند، چرا که عدم توجه به این منبع ارزشمند و عدم مدیریت صحیح آن می‌تواند عوارض متعددی بر جای گذاشته و عملکرد سازمان‌ها به ویژه سازمان‌های دانش‌محور را تحت تأثیر قرار دهد. موضوعی که متأسفانه در اکثر سازمان‌ها دیده نمی‌شود و پیامدهای منفی مختلفی را نیز در کاهش اثربخشی و بهره‌وری سازمان‌ها در پی داشته است. طبعاً بررسی و توجه خاص به منبع دانش می‌تواند ضمن ایجاد مزیت رقابتی پایدار، بقاء و رشد و توسعه سازمان‌‌ها را به ارمغان آورد (اخوان و همکاران، 1389).

لذا با توجه به اهمیت مدیریت دانش برای سازمان ها و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی، در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران خواهیم پرداخت.

1-3-  اهداف تحقیق[3]

هدف کلی:

شناسایی تأثیر  فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .

اهداف جزئی:

شناسایی تاثیر خلق دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
شناسایی تاثیر اشتراک دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
شناسایی تاثیر ذخیره دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
شناسایی تاثیر بهره‌برداری از دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران .
شناسایی تاثیر تحصیل دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران جنوب استان تهران.
1-4-  اهمیت و ضرورت تحقیق[4]

مدیریت دانش به‌عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. دامنه، کاربرد و استفاده از آن گسترده شده و به عنوان حوزه‌ای میان رشته‌ای جای خود را در متون مدیریتی باز کرده است. مدیریت دانش مفهوم جدیدی نیست شاید بسیاری از ما دانش را مدیریت کرده بدون اینکه کوچکترین درکی نسبت به آن داشته باشیم. اما انتظام ­بخشی به این فعالیت‌ها و داشتن طرح و برنامه برای اجرای آن موضوع جدیدی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. مدیریت دانش به‌عنوان رهیافتی جدید و با ارزش در كنار سایر راهبردهای تجاری و رقابتی است. بدین منظور سازمان‌ها به فكر پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش شدند تا از مزایای بالقوه آن بهره‌جویی كنند (اخوان و همکاران، 1389).

در این میان بسیاری از سازمان ها تلاش خود را بر این مسئله متمرکز نموده اند که چگونه می توانند دانش را در سازمان مدیریت نمایند. در محیط پویا و پیچیده امروز، برای تمامی سازمان ها به ویژه بانک ها، ضروری است که به طور مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتبار بخشی و کاربرد، محصولات و خدمات خود به کار گیرند. زیرا نبود مدیریت دانش درسازمان ها، مشكلات و زیان هایی نظیر: اتلاف دانش تخصصی سازمان، از دست دادن درآمد و سود، فقدان بهره­وری، فرصتهای از دست رفته و ممانعت از پیشرفت، از دست دادن دانش انجام بهترین کارها، از دست دادن فرصتهای یادگیری، کاهش کیفیت دانش مورد نیاز برای آینده، به خطر افتادن سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی، آسیب وارد آمدن به روابط سازمانی با مشتریان، عرضه کنندگان و سهام داران و … را به­همراه دارد(سالیزوجونز، 1387، ص22).

لذا مدیریت دانش به عنوان یکی از راه‌های دستیابی به عملکرد مطلوب در سازمان‌ها و بطور اخص در بانک رفاه کارگران، برای موفقیت و رقابتی بودن در محیط امروزی الزامی است(ابطحی و صلواتی، 1388).

مدیران، متخصصین ‌وکارشناسان سازمان‌ها پیرامون مدیریت دانش باید بدانند که تفکرات جدید، تفکرات جدیدتر را موجب می‌شود و تسهیم دانش، دریافت‌کنندة آن را غنی‌تر می‌سازد، بدون آن که‌ مالک آن، دانش‌خود را از دست بدهد(عبدالکریمی، 1383: 38).

پس با توجه به این که مدیریت دانش می‌تواند از به هدر رفتن منابع جلوگیری نموده و موفقیت‌های نوآورانه‌ای را برای سازمان‌ها به ارمغان آورد ضروری است که سازمان‌ها و مؤسسات با هر نوع فعالیت، فرصت تفکر، مطالعه و کسب دانش را از مدیران، کارکنان و کارشناسان خود نگیرند و از طریق مدیریت دانش بر اثربخشی فعالیت‌های خود بیافزایند. بدیهی است که در غیر اینصورت بهره­وری سازمان‌ها سیر نزولی خواهد یافت.

بانک رفاه کارگران، با به كارگیری صحیح مدیریت دانش و استفاده ازامكانات آن درامرتسریع وتسهیل دستیابی به اطلاعات­، قادرخواهد بود قابلیت­های دانش­پروری  خود را افزایش دهد. استفاده موثرازمدیریت دانش می ­تواند منافع اقتصادی نیز برای تمامی سازمان­ها ازجمله بانک رفاه کارگران، به دنبال داشته باشد(تولایی و رشیدی، 1389).

1-5-  سؤال‌های تحقیق[5]

در این پژوهش، محقق درصدد بوده تا بتواند به سؤال‌های اصلی ذیل پاسخ دهد.

1-5-1. سؤال اصلی:

آیا فرایند مدیریت دانش بر اثربخشی بانک رفاه کارگران تأثیرگذار است؟

موضوعات: بدون موضوع
[جمعه 1398-07-12] [ 04:34:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : تأثیرمولفه های E-CRM برکیفیت روابط الکترونیک بامشتریان ...

فهرست مطالب

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—1

فصل اول :كلیات تحقیق

مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–3

بیان مساله-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد4

اهمیت وضرورت تحقیق——-5

چهارچوب نظری تحقیق ——-6

مدل مفهومی تحقیق———–8

فرضیه های تحقیق ———–9

اهداف تحقیق—————9

تعریف واژگان تحقیق———9

فرایند اجرایی تحقیق———10

فصل دوم:ادبیات تحقیق

1-1-2 مقدمه————–14

2-1-2 بازاریابی————15

3-1-2 اهداف نظام بازاریابی—15

4-1-2 مشتری————-16

1-4-1-2 درون سازمانی——16

2-4-1-2 برون سازمانی——16

6-1-2 مدیریت ارتباط با مشتریان—————-17

7-1-2 تاریخچه————18

8-1-2 انواع مدیریت ارتباط با مشتری ————19

1-8-1-2عملیاتی———–19

2-8-1-2تحلیلی———–20

3-8-1-2 تعاملی———–20

9-1-2 چالش‌های اجرایی —–21

10-1-2 اصول مدیریت ارتباط با مشتری———–21

11-1-2-تجارب سنتی بازاریابی در سازمانها ——–23

12-1-2- چارچوب گارتنر —-23

13-1-2 رضایت مشتری چیست؟ —————26

14-1-2- رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—27

15-1-2 اندازه گیری رضایت مشتری ————-27

16-1-2   مشتری امروز——-28

17-1-2 قول مدیریت ارتباط با مشتری به شما——-28

18-1-2 روش پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-29

19-1-2 مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک——–30

20-1-2 اهداف مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی–31

21-1-2 انواع مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی —32

22-1-2 مزایای استفاده از به صورت کاربردی نسبت به بازاریابی رسانه ای سنتی—————33

23-1-2 نقش اینترنت در مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-34

24-1-2 تاثیر بهبود کسب و کارهای اینترنتی در پیاده سازی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-36

25-1-2 مراحل پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-38

26-1-2 منافع اقتصادی حاصل از کاربرد———–38

3-2-2 کیفیت ارتباط با مشتریان و اجزای آن———40

4-2-2 اعتماد————–40

5-2-2 رضایت————44

6-2-2 شناسایی انتظارات مشتریان—————47

7-2-2 تعهد————–48

7-2-2 وفاداری————52

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه—————-71

2-3 روش تحقیق———–71

3-3 قلمرو تحقیق ———-72

4-3 جامعه آماری تحقیق —–72

5-3 ابزار جمع آوری داده ها—72

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه—————82

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

نتیجه گیری ————–100

پیشنهادات مبتنی بر فرضیه اول -101

پیشنهادات میتنی بر فرضیه دوم-102

پیشنهاد مبتنی بر فرضیه سوم –103

نتایج تحقیق————–106

موانع و محدودیتهای تحقیق  –107

پیشنهادها —————107

پیشنهادها برای پژوهشهای آتی  —————-108

پیوستها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد109

فهرست منابع————-136

چکیده:

تكنولوژی اطلاعات،سیستم های مدیریت روابط بامشتریان را نیز تحت تاثیرقرارداده و باعث ارائه روش های كاملا مكانیزه ومبتنی برتكنولوژی اطلاعات در محیط مجازی شده است.این موضوع منجر به مطرح شدن مدیریت الكترونیك ارتباط بامشتریان درمباحث مدیریت ارتباط بامشتری شده است.تحقیق حاضربه منظور بررسی عوامل موثر بر اجرای مدیریت الكترونیك ارتباط بامشتریان (عوامل سازمان،عوامل سیستم عملیاتی؛عوامل مشتریان وعوامل كاركنان()و كیفیت روابط الكترونیك بامشتری (اعتماد،رضایت مشتری،تعهد و وفاداری) در شعب بانك سامان شهر تهران می باشد.ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق پرسشنامه ای با طیف لیکرت 5 گزینه ای دارای 28 سوال مرتبط با متغیرهای تحقیق می باشد.روایی وپایایی پرسشنامه تحقیق از طریق  روش های موجود مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و رگرسیون استفاده شده است.نتایح بدست آمده نشان دادكه مدیریت الكترونیك ارتباط بامشتریان باتمامی عوامل كیفیت ارتباط بانك بامشتریان ارتباط مثبت و معناداری داردكه بیشترین تاثیر آن بر عامل وفاداری وهمچنین كمترین آن مربوط به عامل تعهد می باشد.

واژگان کلیدی:مشتری، بانک سامان، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت الکترونیک ارتباط با مشتری

مقدمه

 با توسعه حوزه كسب وكار و افزایش رقیبان احتمال از دست دادن مشتریان فعلی در سازما نها اهمیت یافته و به موازات این اهمیت بررسی تأثیر نوع اخلاق، رفتار و تعامل كاركنان با مشتریان در پایداری رابطه مشتری با سازمان اهمیت بیشتری پیدا كرده است. اهمیت این مورد تا آنجاست كه می توان ادعا كرد حفظ مشتریان قدیمی و ایجاد رابطه مستحكم با مشتری جدید ادامه حیات بانك ها در میان سایر رقبا را تضمین می كند .این امر مهر تأییدی بر ادعای كارشناسان این حوزه مبنی بر آن است كه حفظ مشتریان فعلی هزینه ای به مراتب كمتر از جذب مشتریان جدید دارد. لازم است بانك ها برای رسیدن به اهداف عالیه خود، با ارائه تعریفی دقیق از مفهوم وفاداری  و به كارگیری روش های واقعگرایانه بقای خود را در بازار رقابتی تضمین نمایند. مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری[1] اشاره دارد به فعالیت های بازاریابی،ابزارها و تکنیک ها از طریق شبکه اینترنت که قادربه ایجاد و افزایش روابط بین سازمان و مشتریان است.به عبارتی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان تقاطع بین بازار اینترنتی واستراتژی مشتری محوراست.از آنجایی که استفاده از فناوری اطلاعات نقش مهمی برای ارائه محصولات و خدمات به مشتری بازی میکند،کسب و کارها تصمیم می گیرند تا از مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان برای پشتیبانی کانال های متعدد الکترونیکی برای تماس و ارتباط بامشتریان استفاده کنند.(ضیالدینی،1391)

در طول چند دهه گذشته تغییرات در کانال های تحویل، صنعت بانکداری را متحول نموده است. برای بیش از 22 سال بانکها از عملیات شعبه محور استفاده کرده اند. از سال 1821 با ورود به کسب و کار رابطه ای و کاربردهای چندگانه ی آن تغییراتی حاصل و صنعت بانکداری نیز از آن متأثر شد.ظهور کانال های تحویل و سیستمهای پرداخت شامل دستگاه های خودپرداز بجای تحویلداری، مراکز تماس

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

در عوض شعب بانک، بانکداری اینترنتی و کارت های اعتباری جایگزین تراکنشات مالی سنتی، بانکها را به بازارهای الکترونیکی نو ظهور مهاجرت داد. بانک ها مؤسسات مالی و خدماتی اند که در ارتباط مستقیم با مشتریان اقدام به ارائه ی محصولات (خدمات)خود میکنند. (ضیالدینی،1391)

بیان مساله

در بازار رقابتی امروز، برای اتخاذ استراتژی هایی متفاوت از استراتژی های رقبا، ناگزیر از جمع آوری اطلاعات رفتاری مشتریان، حتی مشتریان راضی و وفادار،هستند، زیراتغییر رفتار مشتریان در بانک ها به دلیل ماهیت پولی فعالیت های آنها حساسیت بیشتری داشته و نیازمند برنامه ریزی دقیق و به موقع توسط مدیران شبکه بانکی است،لذا ایجاد ارتباط بلند مدت با مشتری ارزشمند است و معمولاً به عنوان کلید سودآوری در بازار پویا بطور فزآینده قابل مشاهده است. مدیریت ارتباط با مشتریان در بانک ها میتواند با ایجاد و حفظ ارتباط شخصی با مشتریان سودآور بانک از طریق حساب های مشتری، با استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرایند نظارت بر مشتری، مدیریت و ارزشیابی داده ها حاصل شود  وهنگامی که یک سازمان از سازمان های متمرکز بر انسان بسوی سازمانی که بر ارتباط الکترونیکی گوناگون مانند تلفن،فاکس، ایمیل و وب شروع به حرکت می کند،توانایی برای توسعه،مدیریت و اندازه گیری ارتباطات مشتری به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، در نتیجه کسب و کارها از مدیریت ارتباط با مشتری آفلاین بسوی کانال های الکترونیکی حرکت می کنند.(قاسمی،1392(

مدیریت ارتباط با مشتریان الکترونیکی یکی از ابتکارات اولیه استراتژیک درصنعت امروز است که در حال تبدیل شدن به پارادایم اصلی بازاریابی رابطه منددر جهان الکترونیکی می باشد . در چند سال گذشته به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی اجتماعی و دولتی بودن نظام بانکی و مهمتر از همه میزان فزونی تقاضا بر عرضه همواره بانک های کشور مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده اند و نتوانسته اند به نحواحسن از بازاریابی نوین استفاده کنند.مردم به علت عدم توجه و بها ندادن به نیازها و خواسته هایشان و ارائه خدمات یکسان ومشابه توسط تمامی شعب بانکهای کشور هیچگونه انگیزه ای برای مراجعه به شعب بانکها نداشته اند.(قاسمی،1392(

با گسترش رقابت برای جذب مشتری در سیستم بانكداری و محدودیت منابع یكی از چالش های عمده مدیریت برقراری ارتباط بین كاركنان و مشتریانبه عنوان مهم ترین وكمیاب ترین منابع سازمان می باشد كه نقش قابل توجهی درسودآوری بانك دارند. در بانك ها باتوجه به ماهیت خدمات ونقش مشتریان در تأمین منابع، مدیریت نحوه ارتباط با آنان ورعایت اصول اخلاق و رفتار حرفه ای در تعامل  با آنها جایگاه ویژه ای دارد؛ چرا كه فرآیند ارائه خدمات بانكی عمدتا به نحوه ارتباط كاركنان و مشتریان وابسته است.

با توجه به مباحث مطرح شده پرسش اصلی تحقیق این می باشد که مولفه های مدیریت ارتباط با مشتریان به صورت الکترونیکی چه تاثیری بر کیفیت ارتباط با مشتریان در شعب بانک سامان  تهران دارد؟

اهمیت وضرورت تحقیق

با افزایش تعداد مؤسسات پولی و مالی بانك ها دیگر تنها ، به ارائه محصولات و فرآورده های خود تكیه نمی كنند بلكه ، به صورت مستمر در پی جذب مشتریان سودآور هستند . هدف بانك ها امروزه، نه تنها افزایش تعداد و تنوع سبد منابع مشتریان است بلكه، مایل هستند آنها را مادام العمر برای خودنگه دارند، نیازها و خواسته هایشان را ارتقا دهند و مدیریت نمایندتا موجب جلب وفاداری و اعتماد  آنها شوند و سهم خود را از منابع افزایش دهند. زیرا اگر مشتریان خدمات و رفتار مناسب ومتمایزی از شعبه دریافت نمایند كه بیش از انتظار و خواسته آنها باشد موجب خرسندی آنها می شود ، علاقمندی آنان را جلب می كند و به مشتریانی وفادار تبدیل می نماید. گروه های وفادارمهم ترین بخش پایگاه مشتری بانك را تشكیل می دهند وموجب ثبات بانك می گردند و  به رشد پایدار آن كمك های شایانی می نمایند.

چهارچوب نظری تحقیق

انگاره یا نظریه  به مجموعه گفتارهایی اطلاق می شود كه با یكدیگر ارتباط منطقی دارند و بخشی ازواقعیات را تبیین می كنند. بامروری بر مطالعات انجام شده می توان گفت بازاریابی سبز با بهره گرفتن از چهار آمیخته بازاریابی زیر عملیاتی می گردد.(ریور،2004:5)

عوامل اجرای موفقیت آمیز مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان بانکها عبارتند از:سازمان،سیستم های عملیاتی و عوامل انسان مانند کارکنان و مشتریان،این ها عواملی هستند که نمی توان نادیده گرفت. مائوکین وهمکارانش در سال (2011) عوامل موثر بر اجرای مدیریت الکترونیک ارتباط بامشتریان دربانک های چین شناسائی کردند.این عوامل عبارتنداز:

عوامل سازمانی:عوامل سازمانی به عوامل سازمانی و مدیریتی فرآیند اجرای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان اشاره دارد.یکی از عوامل اصلی مشارکت و حمایت مدیران ارشد است.مشارکت مدیران ارشد اثرات چشمگیری بر سازماندهی بانک ها دارد.(مائوکین،2011(

عوامل سیستم عملیاتی(سیستم عامل):فناوری جزء عناصر کلیدی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان است.برای مشتریان سیستم عملیاتی)سیستم عامل( بازتاب مستقیم فناوری است.عامل نخست برای آنها بمنظور دریافت مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان آسانی یا سختی استفاده از سیستم عامل است.صحت سیستم پردازش یکی از الزامات استفاده از سیستم بانکداری آنلاین بوسیله مشتری است.بانک ها می توانند دسترسی و امنیت سیستم های مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان ،اطمینان از صحت و دقت در روند ساخت و ساز، استاندارسازی فرآیند کار،اطمینان از کیفیت و پیاده سازی به منظورافزایش کیفیت مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان بمنظور دستیابی به اهداف را بهبود دهند.

عوامل کارکنان:برای بانک ها،کارکنان یکی از فعال ترین عوامل در اجرای موفقیت آمیز مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان هستند.نرخ انتقال تکنولوژی از کارکنان یکی از فاکتورهای اجرای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان است.انتقال تکنولوژی به انتقال فن آوری از مکانی به مکان دیگر با وسیله ای خاص اشاره داردکه شامل انتقال بین کشورها،بخش های فناوری(موسسات تحقیقاتی)می باشد.نرخ انتقال فناوری نشان دهنده توانایی نوآوری و پذیرش و کاربرد فناوری جدید است.اشتراک گذاری دانش و بهره برداری از خدمات کارکنان از کاربرد مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان حمایت می کنند.اگر بانک ها بتوانند نرخ انتقال فناوری را ترقی داده،اشتراک گذاری دانش را ارتقاء دهند و بهره وری از خدمات کارکنان را بهبود دهند،نقش مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان بطور کامل اجرا و اهداف سازمان محقق خواهد شد.عوامل مشتریان:میزان رضایت مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری که دو عنصر کلیدی آینده مشتریان هستندو برای بانک ها می باشند.اگربانک ها بتوانند رضایت مشتریان را از طریق معرفی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان بهبود دهند، آنها مزایای بیشتری را بوجود خواهند آورد. (مائوکین،2011(

مفهوم کیفیت ارتباط، ناشی از تئوری و پژوهش در زمینه بازاریابی رابطه مند است که در آن هدف نهایی این است که روابط را تقویت کرده و مشتریان بی تفاوت را به مشتریان وفادار تبدیل کند.کیفیت ارتباط را به عنوان ادراکات مشتری از اینکه چگونه به خوبی انتظارات،پیش بینی ها،اهداف و خواسته های مربوط به کل رابطه برآورده شده است،توصیف می کنند،و همچنین کیفیت ارتباط به عنوان سطح رضایت کافی از نیازهای مشتری در ارتباط با رابطه شناخته می شود.

متغیرهای کیفیت روابط الکترونیک با مشتریان شامل اعتماد،تعهد،وفاداری ورضایت می باشد ومتغیرهای مدیریت ارتباط یامشتری الکترونیکی عوامل سازمانی،عوامل سیستم عملیاتی،عوامل کارکنان وعوامل مشتری می باشد.ادبیات موضوعی مطرح شده دربالا با توجه به مدل مذکور مورد توجه وتجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

فرضیه های تحقیق

موضوعات: بدون موضوع
 [ 04:34:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها ...

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………… 4

1-2. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 7

1-3 سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-1 سوال اصلی…………………………………………………………………………………………….. 7

1-3-2 سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………. 7

1-4 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

1-5 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 8

1-6  روش های جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………. 9

1-7 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 10

1-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن……………………………………………………………………….. 10

1-9 ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………….. 11

1-10 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 11

1-10 -1 قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………. 11

1-10-2 قلمرو مكانی تحقیق ………………………………………………………………………………. 11

1-10-3 قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………… 11

1-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………. 11

1-12 تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………… 12

1-12-3 فناوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2 بخش دوم:توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………… 16

2-2-1 مفاهیم رشد و توسعه ……………………………………………………………………………….. 16

2-2-2  تعاریف توسعه اقتصادی درغرب ……………………………………………………………….. 18

2-2-3  تئوریهای توسعه اقتصادی ازد یدگاه اندیشمندان …………………………………………….. 21

2-2-4  معیارهای اندازه‌گیری توسعه اقتصادی ………………………………………………………….. 27

2-3 بخش دوم : بازده سرمایه گزاری………………………………………………………………………. 29

2-3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 29

2-3-2 سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………. 31

2-3-3 انواع سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………… 31

2-3-4 محیط سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………. 33

2-3-5 ابزار های قابل معامله…………………………………………………………………………………. 34

2-3-6 فرآیند سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………. 35

2-3-7 بازده……………………………………………………………………………………………………… 37

2-3-8 اجزای بازده…………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-9 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی……………………………. 39

2-4  پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………… 47

1-2-4) تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………. 47

2-2-4) تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………. 48

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 56

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 57

3-2-1)  تحقیقات بنیادی…………………………………………………………………………………….. 57

3-2-2)  تحقیقات کاربردی………………………………………………………………………………….. 57

3-2-3) تحقیقات عملی………………………………………………………………………………………. 58

3-3) ماهیت و روش پژوهش……………………………………………………………………………….. 58

3-3-1) تحقیقات تاریخی……………………………………………………………………………………. 58

3-3-2) تحقیقات توصیفی ………………………………………………………………………………….. 59

3-3-3)  تحقیقات همبستگی………………………………………………………………………………… 59

3-3-4)  تحقیقات علیّ ……………………………………………………………………………………… 60

3-3-5) تحقیقات تجربی ……………………………………………………………………………………. 60

3-4 روش های جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………….. 60

3-5  فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 61

3-6 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………. 62

3-6 -1 قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………….. 62

3-6-2  قلمرو مكانی تحقیق…………………………………………………………………………………. 62

3-6-3  قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………… 63

3-7 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………….. 63

3-8 حجم نمونه و روش محاسبه آن……………………………………………………………………….. 64

3-9 ابزار گردآوری داده‌ها……………………………………………………………………………………. 65

3-10 تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………… 65

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………. 67

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 69

4-2 رویکرد فراتحلیل…………………………………………………………………………………………. 70

4-3-1 بررسی فرضیه اول……………………………………………………………………………………. 72

4-3-2 بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 75

4-3-3 بررسی فرضیه سوم…………………………………………………………………………………… 77

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 81

5-2 یافته‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 81

5-3 تفسیر و نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………. 83

5-4 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 85

5-5 محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………….. 86

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 87

چکیده:

هدف تحقیق: هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه اقتصادی و فناوری اطلاعات می‌باشد. امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر چشم گیر آن در افزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حركت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف موجب شده است

روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. متغیرهای این پژوهش توسعه اقتصادی (درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بهره‌وری) و استفاده از فناوری اطلاعات می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت‌های فعال در بورس می‌باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000 نفر می‌باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول (کوکران) انتخاب می شود. حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه توسعه اقتصادی (15سوالی) و فنآوری اطلاعات (10 سوال) استفاده شد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها : با توجه به نتایج تحقیق بین استفاده فناوری اطلاعات در سطح بنگاه و درآمدسرانه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین استفاده فناوری اطلاعات و نرخ بیکاری رابطه معنی‌داری وجود. و با توجه به نتایج می‌توان گفت بین استفاده  فناوری اطلاعات در کشورها و بهره وری  رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 نتیجه گیری : با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش استفاده نیروی انسانی می شود ودر کشورهایی که دارای درآمد سرانه بیشتر هستند بیشتر کاربرد دارد. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش اتلاف وقت و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌باشد.

کلید واژه‌ها:  فناوری اطلاعات، بهره وری، بازده ، فناوری اطلاعات، توسعه اقتصادی. 

مقدمه

فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر به اطلاعات، به روز بودن و … است. به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده، بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود. تکنولوژی اطلاعات جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی در آورده اند. به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم فاکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونگی گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولید تاثیر داشته باشد و شیوه‌های کار و

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

زندگی مردم را تغییر دهد.(صرافی زاده و محمد زاده، 1389)

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر كمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یك فرد طی یك سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود كه قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به كل تولیدات كالاها و خدمات نهایی جامعه در یك مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید كالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یك مدت معین را رشد اقتصادی گویند». (رحمت میرزایی،1382)

توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اكثریت عظیمی از یك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است كه متضمن رشدی خودجوش، مستمر و فراگیر در تولید است.» (جمعی از نویسندگان،1382) مییر در تعریف توسعه اقتصادی می‌گوید : توسعه اقتصادی روندی است كه طی آن درآمد حقیقی سرانه در بلندمدت افزایش می‌یابد (نرخ رشد درآمد واقعی سرانه بیشتر از نرخ رشد جمعیت می‌باشد(رحمت میرزایی،1382).

امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر چشم گیر آن در افزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حركت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف موجب شده است كه كشور ما، (MIS) سیستم های اطلاعاتی به ویژه سیستم اطلاعات مدیریت نیز در مسیر این حركت قرار گیرد. این حركت در داخل كشور پیش روی خود با تحولات، موفقیت‌ها، شكست‌ها، چالش‌ها و مقاومت های فراوانی مواجه بوده است . سازمان های دولتی به عنوان یك ابزار خوب مدیریتی و موثر در امر تصمیم گیری (MIS) و خصوصی زیادی از بهره گیری نموده اند و سازمان های بیشتری هم در این فرایند از مزایای آن بی بهره مانده اند(قاضی زاده فرد،1388)

بنابراین در این پژوهش هدف این است که از بین متغیرهای متعددی که اثر آن بر پارادوکس بهره وری مورد تأیید قرار گرفته است، بر متغیر توسعه اقتصادی در سطح ملی تمرکز شده و بررسی شود کدامیک از ابعاد آن بیشترین رابطه را با پاردوکس بهره وری دارد.

1-1 بیان مسأله

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌كنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, كه هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در كشورهای پیشرفته و كشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در كشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امكانات مردم است در حالیكه در كشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌كنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

فقر و ضعف اطلاعات موجب می شود سازمان ها و شرکتها نه تنها تصویر درست و كاملی  از آینده نداشته باشند، بلكه حتی نتوا نند نقاط قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسند. در نتیجه نه میتواند هدف گذاری صحیح بکنند و نه قادرند فعالیت‌های مناسبی را برای این سازمان‌ها طراحی نمایند و در نتیجه از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد شد. با وجود سرمایه گذاری‌های وسیع در حوزه فناوری اطلاعات، به دلایل گوناگون اطلاع دقیقی از حاصل این سرمایه گذاری ها در دست نیست اما شواهد نشان می‌دهد ناكامی در این سرمایه گذاری ها نسبت به توفیق در آنها رایج تر بوده و در سطح سازمانی و ملی كارایی و اثر بخشی مورد انتظار از سرمایه گذاری در این زمینه به دست نیامده است. (ادوارد،2002)

شاخص های توسعه را معمولاً با میزان پیشرفت آموزش و پرورش، افزایش درآمدسرانه، میزان امید به زندگی، بهداشت عمومی، فقرزدایی و میزان دسترسی به خدمات عمومی تعریف کرده اند. (سلیمی فر،1382). در این تحقیق سه شاخص بهره‌وری و نرخ بیکاری و درآمد سرانه به عنوان شاخصه‌‌های توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مطالبی که بیان شد لزوم بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و استفاده از  فناوری اطلاعات در بنگاه های اقتصادی مشخص می‌گردد.

1-2 اهداف تحقیق

هدف اصلی:

بررسی ارتباط بین توسعه اقتصادی کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات.

اهداف فرعی:

بررسی ارتباط بین افزایش درآمد سرانه کشورو میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات.

بررسی ارتباط بین افزایش بیکاری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات.

بررسی ارتباط بین افزایش بهره وری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات.

1-3 سوالات تحقیق

1-3-1 سوال اصلی

پرسش اصلی که در این تحقیق مطرح شده است این است که، « آیا  بین توسعه اقتصادی و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد؟ »

1-3-2 سوالات فرعی

بین افزایش درآمد کشورو میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد؟

بین افزایش نرخ بیکاری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد؟

بین افزایش بهره وری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد؟

1-4 فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

بین توسعه اقتصادی کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

بین افزایش درآمد سرانه کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد.

بین افزایش نرخ بیکاری کشور و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد.

بین افزایش بهره وری و میزان استفاده بنگاه های اقتصادی از فناوری اطلاعات ارتباط معناداری وجود دارد.

1-5 روش تحقیق

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده‌های مورد نظر می‌توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد، و چون داده‌های مورد نظر از طریق نمونه‌گیری از جامعه، برای بررسی توزیع ویژگی‌های جامعه آماری انجام می شود این تحقیق از شاخه پیمایشی [1]صورت می‌پذیرد.

1-6  روش های جمع آوری اطلاعات

جمع­آوری داده­ ها در این تحقیق ترکیبی از روش­های کتابخانه­ای و میدانی است. مطالعات کتابخانه‌ای: روش­های کتابخانه­ای در تمامی تحقیقات مورد استفاده قرار می­گیرد. در این تحقیق نیز محقق برای جمع­آوری ادبیات و سوابق موضوع از منابع فارسی و لاتین کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز پایگاه های معتبر علمی در شبکه جهانی اینترنت استفاده و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم، ثبت و نگهداری کرده ودر پایان کار نسبت به طبقه ­بندی و بهره ­برداری از آن­ها اقدام نموده است.

تحقیقات میدانی: روش­های میدانی به روش­هایی اطلاق می­گردد که محقق برای گردآوری داده ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری

موضوعات: بدون موضوع
 [ 04:33:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی ...

عنوان                                                                                                  1

چکیده                                                                                                 7       

فصل اول کلیات تحقیق                                                                             8

مقدمه                                                                                                  9

بیان مساله                                                                                             10

اهمیت وضرورت انجام تحقیق                                                                    12

اهداف تحقیق                                                                                          12

سوالات تحقیق                                                                                        13

فرضیه های تحقیق                                                                                  13

محدودیت های تحقیق                                                                               14

فصل دوم مبانی نظری وسوابق تحقیق                                                          15

بخش اول رضایت شغلی                                                                           16   

2-1-1تعریف رضایت شغلی                                                                      16

2-1-2تاریخچه رضایت شغلی                                                                    16

2-1-3رضایت شغلی وابعادآن                                                                    17

2-1-4انواع رضایت شغلی                                                                        18

2-1-4-1رضایت درونی                                                                           19

2-1-4-2رضایت بیرونی                                                                          19

2-1-5نظریه های زیربنایی رضایت شغلی                                                    19

2-1-5-1نظریه های ریزمدل                                                                     21

2-1-5-2نظریه های درشت مدل                                                              24

2-1-6نظریه هایرضایت شغلی                                                                26

2-1-6-1نظریه ارزش                                                                          26

2-1-6-2نظریه هالند                                                                            27

2-1-6-3نظریه بریل                                                                            27

2-1-6-4نظریه نقشی                                                                           27

2-1-6-5نظریه شغلی کوک وراک                                                          30

2-1-7رضایت شغلی وانگیزش                                                              30

2-1-8عوامل موثربررضایت شغلی                                                        31

2-1-8-1عوامل شغلی                                                                         31

بخش دوم تعهدسازمانی                                                                         33

2-2-1تعهد                                                                                        33

2-2-2انواع تعهد                                                                                 34

2-2-2-1تعهدنسبت به مشتری                                                                34

2-2-2-2تعهدنسبت به سازمان                                                                35

2-2-2-3تعهدنسبت به خود                                                                    36

2-2-2-4تعهدنسبت به افرادوگروه کاری                                                   36

2-2-2-5تعهدنسبت به کارووظیفه                                                           37

2-2-3مفهوم تعهدسازمانی                                                                    37

2-2-4تعاریف تعهدسازمانی                                                                  38

2-2-5دیدگاه های نوین درباره تعهدسازمانی                                              42

2-2-5-1دیدگاه هایی درموردکانونهای تعهدسازمانی                                42

2-2-5-2تعهدسازمانی مفهوم یک بعدی یاچندبعدی                                    43

2-2-5-3الگوهای چند بعدی                                                                44

2-2-6عوامل موثربرتعهدسازمانی                                                        46

2-2-7اجزای تعهدسازمانی                                                                 49

2-2-8نتایج وپیامدهای تعهدسازمانی                                                      50

2-2-9شیوه های تقویت تعهدسازمانی                                                     56

2-2-10ارتباط بین هوش معنوی وتعهدسازمانی                                        57

بخش سوم هوش معنوی                                                                      58

معنویت                                                                                          59

2-3-1تعریف هوش معنوی                                                                 60

2-3-2تاریخچه هوش معنوی                                                               62

هوش معنوی ومولفه های آن                                                                64

2-3-3هوش معنوی وهوش شناختی                                                       67

2-3-4هوش معنوی ومفهوم شخصیت                                                    68

2-3-5هوش معنوی ومفهوم توانایی ذهنی                                               70

2-3-6مفهوم هوش معنوی                                                                  71

2-3-7ابعادهوش معنوی                                                                     71

نظریه امرام درموردهوش معنوی                                                         72

سوابق وپیشینه تحقیق                                                                        75

سوابق تحقیق درایران                                                                       75

سوابق تحقیق درخارج ازکشور                                                           77

مدل مفهومی تحقیق                                                                          79

فصل سوم روش شناسی تحقیق                                                            79

مقدمه                                                                                            80

روش ونوع تحقیق                                                                            80

روش گردآوری اطلاعات                                                                   80

نمونه پژوهش                                                                                  81

ابزارگردآوری داده ها                                                                        82

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات                                                              83

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها                                                        85

مقدمه                                                                                            86

الف)توصیف داده ها                                                                         87

ب)آزمون فرضیه های تحقیق                                                             105

خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق                                                112

ج)تحلیل رگرسیون چندمتغیره باروش گام به گام                                     112

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهای تحقیق                                            115

مقدمه                                                                                           116

5-1تبیین نتایج تحقیق                                                                       116

5-2پیشنهاد های کاربردی تحقیق                                                        117

5-3پیشنهادهابرای تحقیقات آتی                                                          118

5-4مشکلات ومحدودیت های تحقیق                                                119

منابع                                                                                         120

منابع لاتین                                                                                  124

      

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارکنان زن و مرد شرکت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دارو پخش در شهر تهران بوده است. تعداد کارکنان شرکت دارو پخش در بخش های مختلف این کارخانه 1000 نفر براورد شده است. نمونه گیری صورت نمونه گیری طبقه ای نظام دار انجام شده است . تعداد 132 کارمند مرد و 50 کارمند زن به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی آمرام ، تعهد سازمانی پورتر و رضایت شغلی کراک و راک برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است. از روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها ، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته ها بیانگر ان بود که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران با رضایت شغلی انها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلید واژه ها: تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، هوش معنوی ، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی

Key Words: Organizational commitment, job satisfaction, spiritual intelligence, management, organizational behavior, human resource management

مقدمه:

تمامی جوامع برای مهارت ها و رفتارهای خاص ارزش قائل هستند. این که هر جامعه از کدام استعدادها تجلیل می کند، بستگی دارد به اینکه جامعه برای بقا و تداوم خود چه نیازها و خواسته هایی دارد. از نظر غالب مردم داشتن هوش، توانایی سازش موفقیت آمیز با نیازها و خواسته های فرهنگی و محیطی است.

آنچه مسلم است، هوش از جذاب ترین نیروهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به مقادیر متفاوت قابل مشاهده و رویت است. هر چه موجودات ازتکامل بیشتری بهره مند بوده و به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشند، از نظر هوشی نیز پیشرفته تر خواهند بود.

بیش از یکصد سال، بهره هوشی یا هوشبهر[1](IQ) معیاری برای سنجش هوش فردی محسوب می شد. آزمون بهره هوشی تنها شاخصی بود که نشان دهنده توانایی یادگیری شخص محسوب می شد. این آزمونها در سالهای اخیر مورد بحث و چالش محافل علمی قرار گرفت.اما در سالهای اخیر مفهوم هوش معنوی نیز به عنوان مقوله ای تازه در روان شناسی صنعتی و سازمانی مطرح شده است.

در محیط کار هوش معنوی نقش بارزتری در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به سایر قابلیتها از قبیل هوش شناختی یا مهارتهای فنی ایفا می کند؛ بنابراین با پرورش و رشد هوش معنوی و قابلیتهای آن هم سازمان و هم کارکنان از مزایای آن بهره مند می شوند. تحقیقات نشان می دهد اهمیت هوش معنوی در جهت پیشرفت جایگاه سازمانها  و افزایش رضایت شغلی کارکنان در حال افزایش است. با بهره گرفتن از بهره هوشی می توان پیش بینی کرد چه شغلی مناسب چه فردی است؟ در حالی که با هوش معنوی می توان مسیر پیشرفت، شکست و یا در جا زدن روحیات اخلاقی و عاطفی کارکنان را پیش بینی کرد.(گلمن[2]،1995)علاوه بر این هوش معنوی در ارتقای سطح تعهد سازمانی کارکنان نیز موثر است ومعمولا رابطه دوسویه ای بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان گزارش می گردد. لذا در این تحقیق به بررسی و مطالعه رابطه بین متغیرهای هوش معنوی ، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در میان کارکنان شرکت داروپخش پرداخته می شود.

بیان مساله:

ازجمله عواملی که در بقای سازمان ها مورد توجه مدیران و مسئولین قرار می گیرد ، عامل نیروی انسانی است . از دیدگاه کلی ، موفقیت هرسازمان  بستگی به تلاش و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان دارد(ایران نژاد ودیگران ،1388). رضایت شغلی در ساده ترین تعریف عبارت است از احساس عاطفی مثبتی که درنتیجه انجام کار در فرد ایجاد می شود. به عبارت دیگر رضایت شغلی احساسات و نگرش های مثبتی است که افراد به شغل خود دارند . اگر افراد از شغل خود راضی باشند ، این وضعیت موجب می شود با انگیزه و علاقه بیشتری به انجام وظایف خود همت گمارند . لذا بسیاری از محققان معتقدند رضایت شغلی به شدت با عوامل روانی ارتباط دارد (مهدوی،1389) .

    سازمان هایی که بتوانند عوامل موثر بر افزایش رضایت شغلی را بشناسند ، با به کارگیری   سیاست ها و روش های مطمئن موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت کارپرسنل خود شده و درنهایت منجر به افزایش کارایی، بهره وری و موفقیت های شغلی خواهند شد(مقیمی،1387).

مفهوم رضایت شغلی ، موضوعی مهم و با ارزش در مدیریت منابع انسانی به شمار می رود. رضایت شغلی مجموعه احساس هایی است که هرفرد در مورد شغل خود دارد.  زوهار و مارشال(2010) به این نتیجه رسیدند که ویژگی های شغلی  مانند فشارهای زمانی ، اهمیت کار ، خود مختاری ، روشنی و تنوع کارها  و ویژگی های  فردی مانند راه های مقابله ، حمایت اجتماعی  و تجربه کاری  بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر می گذارد. علاوه بر این مانوس  (2000) اعتقاد دارد که عامل معنویت و برخورداری از هوش معنوی می تواند به طور مستقیم بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر بگذارد. با بهره گرفتن از هوش معنوی به حل مشکلات با توجه به جایگاه، معنا و ارزش آن مشکلات می پردازیم. هوشی که قادریم توسط آن به کارها و فعالیت هایمان معنا و مفهوم بخشیده و با بهره گرفتن از آن بر معنای عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که کدامیک از اعمال و رفتارهایمان از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی مان بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم. هوش معنوی مفاهیم معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب می کند و به انسان این فرصت را می دهد که در مقابل واقعیت های مادی ومعنوی حساس باشد و تعالی را هر روز در لابه لای اشیاء، مکان ها، ارتباطات و نقش ها دنبال کند.( فاراد ، 2004)

عامل هوش معنوی می تواند موجب ارتقای رضایت شغلی کارکنان گردد. علاوه بر این جنیا و پورهویت (2006)  معتقدند هوش معنوی  می تواند موجب افزایش  تعهد سازمانی کارکنان نیز گردد. تعهد سازمانی عبارت از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد(می یر ، 2000)

به اعتقاد زوها و مارشال (2010) برخورداری از تعهد سازمانی بالا می تواند موجب موجب نظم در کار گردد و به کارکنان فرصت دهد که با علاقه مندی بیشتری به خدمات خود به مراجعان بپردازند. این موضوع خود می تواند سبب افزایش سطح رضایت مدیران از کارکرد و عملکرد کارکنان گردد.  در واقع رضایت از پرسنل تابعی از عوامل و فاکتورهای مختلف است که می توان از ان جمله به رضایت از کارکرد ، رفتار و اخلاق ، نظم ، همکاری با پرسنل ، دقت در کار و نظایر ان در میان کارکنان اشاره نمود. شرکت دارو پخش به دلیل گستردگی کار و تنوع محصولات و نیز تعداد کارکنان  بزرگ ترین واحد تولیدی دارو در کشور به شمار می رود. نظر به اینکه داروها در تامین سلامت بیماران جامعه نقش ممتازی دارند لذا بایستی سعی شود تا این داروها به شیوه ای صحیح و با کیفیت تولید گردد. تولید با کیفیت در یک واحد صنعتی مرهون و مدیون انگیزش و تعهد سازمانی و رضایت شغلی بالای کارکنان ان مجموعه به شمار می رود. لذا اگر شرکت دارو پخش بتواند برخوردار ازکارکنانی گردد که دارای روحیه کار و تلاش بالایی بوده واز رضایت شغلی بالایی برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که محصولات تولیدی نیز از دره بالایی از کیفیت برخوردار باشند. در این میان احساسات معنوی و نگرشهای مذهبی کارکنان بر این موضوع تاثیر گذار می باشند. با توجه به  این مهم لازم است تادر قالب تحقیقی علمی و منسجم به بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران پرداخته شود.دراین تحقیق به بررسی رابطه بین هوش معنوی رضایت شغلی وتعهدسازمانی درمیان كاركنان شركت داروپخش پرداخته می شود.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

ضرورت خاص انجام این تحقیق از آنجا نشات می گیرد که با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که تاکنون کمتر پژوهشی به بررسی رابطه بین سه متغیر هوش معنوی ، تعهد سازمانی  و رضایت شغلی پرداخته شده است و این پژوهش را می توان در شرکت دارو پخش به عنوان نخستین تحقیق در این زمینه به شمار اورد. از سوی دیگر با انجام این تحقیق می توان امیدوار بود که بخشی از خلا و فقر تئوریک موجود در این زمینه برطرف گردد. همچنین یافته های این تحقیق می تواند به بومی نمودن نتایج و کاربردی تر

موضوعات: بدون موضوع
 [ 04:33:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند ...

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                     صفحه

چکیده                                                                                                     1    

فصل اول                                                                                                       

مقدمه                                                                                                      3

1-1بیان مساله                                                                                            5

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                                  6

1-3 اهداف مشخص تحقیق                                                                            6

1-4 فرضیه های تحقیق                                                                                 6

1-5 قلمرو تحقیق                                                                                       7

1-5-1 قلمرو موضوعی                                                                                7

1-5-2 قلمرو زمانی                                                                                    7

1-5-3 قلمرو مکانی                                                                                    7

1-6 تعاریف واژگان                                                                                    7

فصل دوم                                                                                                 9    

مقدمه                                                                                                       10

1-2 نگرشی بر تحول نام تجاری در ایران                                                             11

2-2 تعاریف برند                                                                                        11

2-3 معانی نام و نشان تجاری                                                                          13

2-4 ارزش و اهمیت نام تجاری                                                                        14

2-4-1 ارزش نام یک نام تجاری خاص برای مصرف کننده                                        14

2-4-2 ارزش یک نام تجاری خاص برای سهامداران از نظر مالی                                  15

2-5 برندسازی                                                                                           17

2-6 وجود برند                                                                                          18

2-7 ارزش ویژه برند                                                                                    18

2-8 دیدگاه ارزش ویژه نام و نشان تجاری کلر                                                       19

2-9 استراتژی نام تجاری ، استراتژی کسب و کار                                                    19

2-10 رویکردهای اندازه گیری ارزش ویژه برند                                                      22

2-11 مدلهای ارزش ویژه برند                                                                         23

2-12 مدل ارزش ویژه آکر                                                                             29

2-13 تعریف مفاهیم و اجزای برند                                                                    30

2-14 بسط برند                                                                                          35

2-15 ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش                                                              37

2-16 تناسب درک شده از برند                                                                        39

2-16-1 فرآیند طبقه بندی و معیارهای تناسب                                                       41

2-17 تناسب محصول با طبقه و ارزیابی بسط برند                                                  43

2-17-1 ویژگیهای برند مادر و ارزیابی بسط آن                                                     45

2-18 تاثیرات متقابل بسط برندها و برند مادر                                                        47

2-19 نوگرایی مصرف کننده نسبت به مصول                                                         50

2-20 مزایای بسط برند                                                                                 50

2-21 مروری بر تحقیقات پیشین                                                                      52

2-21-1 تحقیقات خارجی                                                                             52

2-21-2 تحقیقات داخلی                                                                              57

2-22 مدل مفهومی                                                                                      61

2-23 شرکت فرآرده های لبنی کاله                                                                    62

فصل سوم                                                                                                  63

3-1مقدمه                                                                                                 64

3-2 روش تحقیق                                                                                        66

3-3  جامعه آماری                                                                                       66

3-4 نمونه و روش نمونه گیری                                                                         67

3-5 روش گردآوری داده ها و اطلاعلات                                                             67

3-5-1 مطالعه کتابخانه ای                                                                              68

3-5-2 مطالعات میدانی                                                                                 68

3-6 پرسشنامه                                                                                            69

3-6-1 مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق                                                      69

3-7 اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش                                                        70

3-7-1 روایی ابزار و پژوهش                                                                          70

3-7-2 پایایی ابزار پژوهش                                                                            71

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                     72

فصل چهارم                                                                                               74 

4-1 مقدمه                                                                                                75

4-2 آمار توصیفی                                                                                        75

4-2-1 بررسی توصیفی ویژگیهای دموگرافیک                                                       75

4-2-2 بررسی توصیفی متغیرها                                                                        79

4-3-1 نتایج آزمون کلموگروف اسیرنوف                                                             81

4-4  نتایج بدست آمده از رگرسیون چند متغیره                                                      84

فصل پنجم                                                                                                         93

5-1 یافته های تحقیق بر اساس نتایج آزمون تحقیقات                                               95

5-2 محدودیتهای تحقیق                                                                                95

5-3 پیشنهادهای کاربردی                                                                               97

5-4 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی                                                                98

منابع  و مآخذ                                                                                                    100

پیوست ها                                                                                                  106

چکیده

در سال های اخیر،بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه کسب وکار یافته است.بسیاری از محققان ومدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی شرکت در جهت بهبود فرآیند بازاریابی،برند و دانش برندینگ است.بازاریابان اعتقاد دارند که محصول جدید با نام تجاری تعمیم یافته توسط مصرف کننده به طور مطلوب تری ارزیابی می شود زیرا مصرف کننده نگرش مثبت خود را از نام تجاری مربوط به محصول جدید منتقل می کند.مطالعه ی حاضر با هدف تأثیرات ارزش ویژه ی برند بر ارزیابی بسط برند صورت گرفته است.در تحقیق حاضر برند کاله که برند شناخته شده ای در سطح ایران است،جهت مطالعه انتخاب شده است.تحقیق حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها،تحقیق توصیفی واز نوع پیمایشی است.داده های 377 پرسشنامه مبنای تحلیل قرارگرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها وتایید مدل نیز از روش آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است ونتایج این پژوهش نشان می دهد که سه بعد از مدل ارزش ویژه برند آکر(وفاداری به برند،آگاهی از برند،تداعی ازبرند)بر ارزیابی از بسط برند تأثیرمعنا داردارد ولی بین کیفیت ادراک شده و ارزیابی از بسط برند رابطه ی معنا داری وجود ندارد.نوگرایی مصرف کننده و تناسب محصول دو متغیر ارزش ویژه ی برند و ارزیابی از بسط برند  را تعدیل می کنند.

واژه های کلیدی :ارزش ویژه ی برند،ارزیابی از بسط برند،نوگرایی مصرف کننده،تناسب محصول

مقدمه

دنیای پیرامون ما و محیطی که سازمان ها درآن قرار دارند هر روز پیچیده تر از گذشته می شود سازمان ها ناچارند برای ادامه ی حیات در این محیط در حال تغییر خود را با پیشرفت های روز افزون دانش و فن آوری انطباق دهند در جهان رقابتی امروز،سازمانی امکان بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیط پیرامونش وفق دهد(شیهالی، 1384).

شرکت ها در بازار یابی جدید برای ایجاد تمایز بین محصولات خود و رقبا از استراتژی ها و روش های گوناگون استفاده می کنند.یکی از تصمیمات مهم در بازاریابی امروز ، تصمیم د رمورد انتخاب نام تجاری برای محصولات و خدمات می باشد (Aaker & Keller, 1990).

یک نام تجاری چکیده ای از هویت،اصالت،ویژگی وتفاوت یک نام تجاری،اطلاعات را که درکلمه یا علامت متمرکز شده است را برمی انگیزد به همین دلیل است که نام های تجاری برای تبادلات کسب و کار حیاتی اند.

هر شرکت در هنگام معرفی یک محصول جدید به بازار، با سوالهای متعددی مواجه است.مهم ترین مساله ای که ذهن عرضه کننده را به خود مشغول می دارد این است که محصول جدید را با چه موضع گیری مشخصی وارد بازار کند تا بتواند تقاضای کافی ایجاد کند و یا به عبارت دیگر ، برای بازار جذابیت داشته باشد.در این باره موضعی که بنگاه برای محصول خود اتخاذ می کند باید با ویژگی های مختلف محصول،از جمله کیفیت محصول،نوع بسته بندی ، نام تجاری و نوع تبلیغات ، پشتیبانی می شود.ومعمولاً نام تجاری اصلی باعث کاهش هزینه های بازاریابی و احتمال افزایش موفقیت کلی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شرکت می شود(Morrin , 1999).

تصور می شود که ارزش ویژه برند مزایای بسیاری برای شرکتها داشته باشد مثلاً سطوح بالای ارزش ویژه منجر به افزایش ترجیحات و تمایلات مصرف کننده و دلایل خرید او می شود.شرکت هایی که از ارزش ویژه برند بیشتری برخورداند ، بازده بالایی نیز خواهند داشت. برند سازی یکی از روش های قدرتمند در ایجاد تمایز و یکی از کلیدی ترین استراتژی های موضع یابی رقابتی است.

برندها مزایای رقابتی پایداری را برای شرکتها به همراه دارند. به بیان دیگر اگر مصرف کنندگان برندی را خوب بدانند شرکت به یک مزایای رقابتی دست یافته است .

ارزش ویژه برند با پشتیبانی از ارزش مشتریان به طور غیر مستقیم ارزش شرکت را افزایش می دهد . ارزش ویژه برند و ارزش مشتری از طریق بالا بردن اثر بخشی و کارآیی برنامه های بازاریابی وفاداری به برند ، قیمت و حاشیه سود ، توسعه برند،هرم تجاری و مزیت رقابتی شرکت ارزش ایجاد می کنند(آکر، 1991).

بازاریابان معتقد هستند که تعمیم های برند،در اکثرموارد توسط مشتریان بسیار مطلوب ارزیابی می شوند ، زیرا مشتریان ، ویژگی ها و احساسات مثبتی را که از برند اصلی در ذهن دارند به محصولات تعمیم داده شده نیز انتقال می دهند(Bhat & Reddy, 2001).

از نقطه نظر رفتاری ارزش ویژه برند در ایجاد نقاط تمایزی که منجر به مزایای رقابتی در رقابت غیر قیمت می شود ، بسیار حائز اهمیت است لذا این تحقیق درصدد است تأثیرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی بسط برند از دیدگاه مصرف کنندگان شرکت ها و فروشگاه های عرضه کننده فرآورده های لبنی کاله درشهر کاشان بپردازد.در این فصل به بررسی و ارائه توضیحات در خصوص بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و فرضیه های تحقیق و در آخر به تعریف واژه های کلیدی تحقیق پرداخته می شود.

1-1 بیان مسأله

هزینه فزاینده استقرار نام های تجاری در بازار رقابتی امروز باعث شده است که شرکت ها از نام های تجاری موجود برای ارائه محصولات و خدمات جدید استفاده کنند و استدلال  آنها این است که نظرات و ویژگی های ذهنی راجع به محصول اصلی نام تجاری وجود دارد به محصول جدید با همان نام نیز منتقل گردد(Akker & Keller, 1990).

 بازاریابان معتقدند که محصول جدید با نام تجاری تعمیم یافته توسط مصرف کننده به طور مطلوب تری ارزیابی می شود زیرا مصرف کننده نگرش مثبت خود از نام تجاری مربوطه به محصول جدید منتقل می کند.البته این انتقال نگرش یا استنادات ممکن است به صورت خودکارنباشد بلکه به تناسب وشباهت استنباط شده محصول جدید با محصولات قبلی بستگی داشته باشد (Boush & Loken, 1991).

بنابراین مدیران بازاریابی حاضر نیستند ریسک معرفی محصول جدید با یک نام ناشناخته را بپذیرند و بر اساس تحقیق به عمل آمده ، 83 درصد از مدیران بازاریابی معتقدند به عرضه محصول جدید با نام تعمیم یافته می باشند و 3 درصد مدیران معرفی کالا با یک نام کاملاً جدید را ترجیح می دهند و 15 دصد مدیران برای هر دو راهبرد وزن یکسانی قائلند.در کشور ما نیز شرکت هایی که محصولات متنوع ارائه می کنند به طور آگاهانه یا  ناخودآگاه اغلب محصولات جدید را با همان نام تجاری محصولات قبلی روانه بازار می کنند.

بسیاری از شرکتها مانند« زیمنس»و«میتسوبیشی» و … با بکارگیری راهبرد بسط برند به موفقیت های چشمگیری دست یافته اما نتایج تحقیقات نشان داده است که استراتژی بسط برند خالی از عیب و نقصان نیست و اجرای ضعیف آن می تواند به شیوه های متعدد موجب تضعیف وآسیب دیدن نام تجاری گردد (Loken & D.R. john, 1993).

از آنجا که ارزش ویژه برند،سازمان ها را قادر می سازد که علاوه بر حفظ سهم خود، مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه نمایند.لذا این تحقیق در صدد است تا تأثیرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی بسط برند بپردازد و به این نکته پی ببرد که چه می تواند بر بسط برند تأثیر داشته باشد از این رو پرسش اصلی این پژوهش این است که تأثیرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی بسط برند از نظر مصرف کنندگان در شرکت  فرآورده های لبنی کاله در شهرکاشان به چه صورت می باشد ؟

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یک برند مکانیسمی است که سازمان ها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی یاری می نماید ، ارزش ویژه برند که از سال 1980 تبدیل به یک مفهوم مهم در بازاریابی شده ارزش برند افزوده ای است که به واسطه نام برند برای سازمان ایجاد می شود . یکی از مشهورترین و مهمترین مفاهیم بازاریابی امروزه به طور گسترده توسط محققان و صاحب نظران بازاریابی مورد بحث قرار می گیرد ، ارزش ویژه برند است که از دلایل مهم این شهرت ، نقش استراتژیک و مهم ارزش ویژه برند در تصمیمات مدیریتی و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها و مشتریان آنها می باشد (Atilqanet etal, 2007).

یک برند قوی می تواند با ارزش ترین دارایی یک موسسه تجاری محسوب شود زیرا باعث می شود سازمان بتواند حاشیه ی سود بیشتر ، کانالهای همکاری بهتر و هم چنین مزایای بهتری به دست آورد . (olson, 2008)

با وجود مطالعات انجام شده در حوزه ارزش ویژه برند و بسط برند و پیشرفت های نظری صورت گرفته در این زمینه هنوز ابعاد زیادی از این حوزه ناشناخته مانده است که شناسایی آن مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است .

با توجه به این که کشور ما یکی از کشورهای در حال توسعه می باشد و تعمیم برند برای شرکت ها روشی جذاب برای گسترش فعالیت های بازاریابی است اما در بسیاری از موارد نبود دیدی جامع و کامل به تمام زوایای استراتژی بسط برند سبب شده تا این راهبرد در  بسیاری از موارد با شکست روبرو شود لذا انجام تحقیقی که دیدگاه مصرف کنندگان را نسبت به تأثیرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند را مشخص می کندضروری می باشد،همچنین ضرورت دیگر این پژوهش دربین مصرف کنندگان فرآورده های لبنی شهر کاشان این است که معمولاً درشهرها و روستاهای حومه شهر کاشان فرآورده های لبنی محلی تقریباً به وفور یافت می شودکه کیفیت آن در ذهنیت مردم این شهر تقریباً بالاست و به نوعی با فرآورده های لبنی پاستوریزه شرکت ها رقابت می کند.

1-3 اهداف مشخص تحقیق

تعیین تأثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند
تعیین اثر تعدیل گری تناسب ادراک شده از برند در رابطه بین ارزش ویژه برند و ارزیابی بسط برند
تعیین اثر تعدیل گری نوگرایی مصرف کننده در رابطه با برند در رابطه بین ارزش ویژه برند و ارزیابی بسط برند
1-4 فرضیه های تحقیق

فرضیه اول : بهبود سطح آگاهی از نام تجاری بر ارزیابی بسط برند در شرکت فرآورده های لبنی کاله تأثیری معنادار دارد.

فرضیه دوم : بهبود سطح کیفیت ادراک شده از نام تجاری بر ارزیابی بسط برند تأثیری معنادار دارد.

فرضیه سوم : بهبود سطح تداعی از نام تجاری بر ارزیابی بسط برند تأثیری معنادار دارد.

فرضیه چهارم: بهبود سطح وفاداری به نام تجاری بر ارزیابی بسط برند تأثیری معنادار دارد.

فرضیه پنجم : تناسب درک شده از برند بر رابطه بین دو متغیر ارزش ویژه برند و ارزیابی بسط برند از دیدگاه مصرف کنندگان تأثیری معنادار دارد .

فرضیه ششم : نوگرایی مصرف کننده بر رابطه بین دو متغیر ارزش ویژه برند و ارزیابی از بسط برند از دیدگاه مصرف کنندگان تأثیری معنادار دارد .

1-5 قلمرو تحقیق

1-5-1  قلمرو موضوعی

تحقیق حاضر در قلمرو موضوع مدیریت بازاریابی و مدیریت برند می باشد.

موضوعات: بدون موضوع
 [ 04:32:00 ب.ظ ] لینک ثابت
 
مداحی های محرم