عوامل محیطی در مجتمع زیستی

عوامل محیطی و مجتمع زیستی:-پایان نامه مجتمع زیستی
عوامل محیطی در مجتمع زیستی

2-3-1-معماری پایدار- معماری همساز با اقلیم و محیط طبیعی

دهه 70 را می توان دهه آگاهی یافتن از بحرانهای زیست محیطی نامید که عکس العملهایی را در دنیا ایجاد نمود که توسعه پایدار و معماری پایدار از جمله آنهاست. رویکرد پایداری حال شناخت عمیق نسبت به محیط پیرامون است. از آنجا که بر طبق آمار 50 درصد ذخائر سوختی در ساختمانها مصرف می شود لذا بر این اساس جستجوی راه حل اساسی برای این معضل بدیهی می نماید.[1]

تعریف توسعه پایدار

توسعه ای که نیازهای بشر را بدون مخاطره افکندن نیاز نسلهای آینده برآورد ساخته و درآن به محیط زیست و نسلهای فردا نیز توجه شود.

تحول به تحرک نیازمند است، چیزی از خارج که نیروهای مکنون را به حرکت در آورد و نوگرایی  یا تجدد را حاصل کند. بر این اساس توسعه پایدار برهمکنشی در بین متغیر های درونی است که در طی فراشدی به دگرگونی در متاثرهایبیرونی می پردازد.

بهبود کیفیت معماری در طراحی پایدار در راستای نیل به یک هدف صورت می گیرد و آنهم آسایش است. نکته ای که در این نوع معماری مورد توجه قرار می گیرد آن است که تمامی عوامل دخیل در آسایش مرتبط با هم و به صورت یک سیستم واحد در نظر گرفته می شوند. آنچه زیر مجموعه آسایش در معنای عام آن قرار دارد عبارتند از: آسایش، آرامش، امنیت، ایمنی، سلامت.

معماری پایدار تلاشی است در جهت ایجاد حداکثر آسایش افراد با دبالابردن کیفیت زندگی و ایجاد کمترین لطمات به محیط پیرامون. تامین اسایش در طراحی پایدار با ایجاد کمترین آلودگی محیط زیست و با استفاده از عوامل طبیعی میسر می شود.

2-3-1-1-معماری و صرفه جویی در انرژی

بیش از سی سال است که رابطه انسان با جهان طبیعی، به دلیل رخ دادن طیف وسیعی از بحران های محیطی در رده مقوله های خاص و گاه آزار دهنده در آمده است. در سطح وسیع، موضوع توسعه پایدار، استفاده از انرژی و محیط گروی، اکنون در رأس برنامه بیشتر حکومت هاست. در مقیاس شخصی، آگاهی محیطی فردی برای حمایت از مصرف کننده و ایجاد فضای سبز و سبک های زندگی گوناگون همچنان رو به رشد است. تا این مرحله از کار، در اثر فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سعی شده تا راهبردهای آتی مشخص و تعیین شوند، ولی تعامل محیط مصنوع با جهان طبیعی به صورت موضوع پیچیده ای همچنان مورد توجه همگان است.

با این حال نگرش ها و مهارت های معماری مدرن، در هر جا که اعمال گردد، اساساً در بعد جهانی مطرح می شود. طراحی شهرها و ساختمانها در سرتاسر جهان گاه موجبات بهبود و گاه تخریب محیط را در زمین فراهم می آورد. تاثیرات زیست محیطی اینها فقط بومی نیست، بلکه اقیانوس ها و نقاط قطبی و لایه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

های جو را نیز درمی نوردد. با در نظر گرفتن هم پیوندی این تاثیرات، طراحی ساختمانهایی که ویژگی صرفه جویی در انرژی و همچنین حفاظت منابع طبیعی را در خود داشته باشند، در زمره اصلی ترین مسئولیت معماران قرار می گیرد.

امروزه استفاده کنندگان از ساختمان، چه در منزل و چه در محیط کاری، نیاز به آسایش و راحتی بی قید و شرط دارند. این امر خود منجر به نیازی فزاینده به انرژی در بخش خانگی و صنعتی شده است. انسان اکنون از نظر صرفه جویی انرژی در موقعیتی قرار دارد که هیچگاه تا بدین حد بحرانی نبوده است. برای اجرای استانداردها و معیارهای دائمی صرفه جویی در انرژی، تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی در ساختمان، امری حیاتی است. فن آوری مربوط به به این هدف نیز بسیار با اهمیت و روندی رو به تحول است.[2]

[1] محمودی، مهناز،(1380)”مبانی طراحی پایدار”، ماهنامه فنی مهندسی راه و ساختمان، شماره 19

[2]“ Eco-Tech- Sustainable Architectur and High Technology”,Catherine Slessor, 1997,Thames and Hudson,ISBN: 0-500-34157-5

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 8
اهداف مشخص تحقیق.. 8
سؤالات تحقیق: 8
متغیر مستقل: 8
متغیر وابسته: 8
فرضیه‏های تحقیق: 9
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 9
روش شناسی تحقیق: 11
فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری.. 12
طرح بحث: 13
مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری.. 13
گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع رسانی.. 15
گفتار دوّم :مخفی و پنهانی بودن. 17
گفتار سوم :فراملی و غیر قابل کنترل بودن. 18
مبحث دوّم: پیکره فضای سایبری.. 20
گفتار اوّل: مخازن اطلاعات.. 20
گفتار دوّم: سیستم های ارتباطی.. 21
گفتار سوم : ارائه دهندگان خدمات شبکه ای.. 23
مبحث سوم: مزیت ها و محدودیت های فضای سایبری.. 25
گفتار اوّل: در حوزه آزادی بیان. 26
گفتار دوّم: در حوزه آزادی اطلاعات.. 27
گفتار سوم: در حوزه حریم خصوصی.. 28

فصل دوّم: تعریف جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن.. 30
طرح بحث: 31
مبحث اوّل: جرایم سایبری و ویژگی آن. 31
گفتار اول:تعریف جرم سایبری.. 33
گفتار دوّم:جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن. 35
گفتار سوم :ویژگی های جرایم سایبری.. 36
مبحث دوّم: سیر تاریخی جرایم سایبری.. 38
گفتار اوّل: سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل.. 38
گفتار دوم: سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران. 41
گفتار سوم: جرایم سایبری و وضع قوانین مربوط به آن. 42
مبحث سوم : سیاست جنایی مقابله با جرایم سایبری.. 44
گفتار اوّل: سیاست جنایی ماهوی.. 45
گفتار دوّم :سیاست جنایی پیشگیرانه. 47
گفتار سوم:سیاست جنایی شکلی.. 48
فصل سوم: بررسی قوانین سایبری در حقوق جزای ایران.. 50
طرح بحث: 51
مبحث اوّل: مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.. 52
گفتار اوّل:دسترسی غیر مجاز. 53
الف- رکن قانونی.. 54
ب- رکن مادی.. 55
1- مرتکب جرم 55
2- رفتارمادی فیزیکی 55
3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 55
ج- رکن روانی.. 56
گفتار دوّم:جاسوسی سایبری.. 56
الف- رکن قانونی.. 59
ب- رکن مادی.. 60
1-مرتکب جرم 60
2-رفتار مادی فیزیکی 60
3-شرایط و اوضاع احوال لازم 62
ج- رکن روانی.. 62
گفتار سوم: جعل سایبری.. 62
الف- رکن قانونی.. 64
ب- رکن مادی.. 65
1-مرتکب جرم 65
2-رفتار مادی فیزیکی 65
3-شرایط و اوضاع و احوال لازم. 65
ج- رکن روانی.. 66
مبحث دوّم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت.. 67
گفتار اوّل:سرقت سایبری.. 67
الف- رکن قانونی.. 69
ب- رکن مادی.. 69
1-مرتکب جرم 69
2- رفتار مادی فیزیکی.. 69
3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 69
ج- رکن روانی.. 70
گفتار دوّم: کلاهبرداری سایبری.. 70
الف- رکن قانونی.. 72
ب- رکن مادی.. 72
1- مرتکب جرم. 72
2- رفتارهای مادی فیزیکی.. 72
3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 73
ج- رکن روانی.. 73
مبحث سوم: مصادیق جرایم علیه اشخاص… 75
گفتار اوّل: هتک حیثیت.. 75
الف- رکن قانونی.. 76
ب- رکن مادی.. 77
1- مرتکب جرم 77
2- رفتار مادی فیزیکی 77
3-

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شرایط و اوضاع و احوال لازم. 77
ج- رکن روانی.. 78
گفتار دوّم: نشر اکاذیب.. 78
الف- رکن قانونی.. 78
ب- رکن مادی.. 79
1- مرتکب جرم 79
2– رفتار مادی فیزیکی 79
3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 80
ج- عنصر روانی.. 80
فصل چهارم: تأثیر تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری بر امنیت ملی.. 82
طرح بحث: 83
مبحث اوّل: ماهیت تهدیدات سایبری.. 85
گفتار اوّل: تعریف تهدیدات سایبری.. 85
گفتار دوّم:ویژگی های تهدیدات سایبری.. 87
گفتار سوم: انواع تهدیدهای سایبری.. 88
الف) ترورسیم سایبری.. 89
ب) جنگ سایبری.. 90
ج) اخلال سایبری.. 91
د) خرابکاری سایبری.. 92
مبحث دوّم: ماهیت متفاوت امنیت.. 93
گفتار اوّل: تعریف و ویژگی های امنیت ملی.. 93
گفتار دوّم :ساختارهای امنیتی.. 95
گفتار سوم: رویکردهای متفاوت به امنیت ملی.. 98
مبحث سوم:تأثیر تهدیدات سایبری بر امنیت ملی.. 100
گفتار اوّل: رویکردهای متفاوت به تهدیدات سایبری.. 100
گفتار دوّم: قدرت در عصر اطلاعات.. 102
گفتار سوم:امنیت در عصر اطلاعات.. 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105
نتیجه گیری:.. 106
پیشنهادات: 108
منابع و مآخذ: 109
ضمائم: 115


چكیده:
تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد

مفاهیم مشابه با رضایت

 انجام شده است یا معاملات سفیه که بدون رضایت ولی صورت گرفته و باید ولی اجازه کند. اگر موصی زیاده بر ثلث ترکه وصیت کند محتاج به اجازه وارث است.[1]

بند دوم-اذن

اذن در لغت رخصت دادن، دستوری دادن و اجازه دادن است و در اصطلاح عبارت است از رضای به فعل یا ترک فعل از دیگری که ابراز شده باشد، رضای ابراز نشده و باطنی اذن خوانده نمی شود و در حقیقت اذن نیست. اثر اذن رفع حرمت تصرف در مال مأذون و یا در جان او(= اذن علاج و درمان به پزشک) است. اثر اذن همیشه رفع ضمان نیست، چنانچه در اخذ به سوم می توان دید که رفع حرمت تصرف با رفع ضمان ملازمه ندارد و تصرف در اخذ به سوم حرام نبوده ولی اگر منجر به تلف شود ضمان دارد. برخی نوشته اند؛ اذن اعم از وکالت است پس تا قصد استنابه محرز نشده است، وکالت صدق نمی کند. اذن قبل از وقوع عمل مأذون است واجازه بعد از آن. اذن قایم به مأذون است، پس اگراو بمیرد إذن ساقط است و به ارث نمی رسد. إذن علی الاصول جایزاست حتی اذن در نهادن سرتیر روی دیوار اذن دهنده.[2]

 

 

 

مبحث پنجم-پیشینه رضایت

گفتار اول-پیشینه رضایت در قرآن و فقه

از آنجای که جرایم خلافی که اغلب نقص مقررات اداری و انتظامی است و هم چنین جرایم علیه اموال عمومی و یا جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ارتباطی با رضایت مجنی علیه ندارد، زیرا در اینگونه موارد رضایت شخص بی تأثیر است. تنها در مورد جرایم علیه افراد یا اشخاص حقیقی است که موضوع رضایت مجنی علیه قابل طرح است. بسیاری از جرایم قربانی مشخصی ندارند مثلا فرار از مالیات تمام جامعه را بزه دیده می کند، زیرا اگر افراد متقلب سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت نکنند بقیه باید بیشتر پرداخت کنند. ولی ظاهرا از این مسأله ناآگاهند در هر صورت به اجمال باید اذعان داشت؛ مسأله رضایت یکی از مسایلی است که در حوزه بسیاری از مسئولیتهای مدنی و جزائی قابل طرح است.[3]

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ” اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید مگر اینکه تجارتى باشد که با رضایت شما انجام گیرد”. استثناء تجارت، توأم با تراضى، در واقع بیان یک مصداق روشن از طرق مشروع و حلال است، و هبه و میراث و هدیه، وصیت و مانند آن را نفى نمى‏کند، زیرا آنها نیز از طرق مشروع عقلایى است. جالب اینکه بعضى از مفسران گفته‏اند: قرار گرفتن آیه مورد بحث بعد از آیات روزه (آیات 182- 187) نشانه یک نوع همبستگى در میان این دو است، در آنجا نهى از خوردن و آشامیدن به خاطر انجام یک عبادت الهى مى‏کند، و در اینجا نهى از خوردن اموال مردم به ناحق که این هم نوع دیگرى از روزه و ریاضت نفوس است، و در واقع هر دو شاخه‏هایى از تقوا محسوب مى‏شود، همان تقوایى که به عنوان هدف نهایى روزه معرفى شده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

است می بینیم که یکی از ارکان و عناصر تشکیل دهنده تجارت رضایت است. معنی این کلام آن است که عدم رضایت از عوامل تشکیل دهنده تصرف بر اموال دیگران و مصداق اکل مال به باطل است. سپس در ذیل آیه، انگشت روى یک نمونه بارز” اکل مال به باطل” (خوردن‏ اموال مردم به ناحق) گذاشته که بعضى از مردم، آن را حق خود مى‏شمرند به گمان اینکه به حکم قاضى، آن را به چنگ آورده‏اند، مى‏فرماید:” براى خوردن قسمتى از اموال مردم به گناه، بخشى از آن را به قضات ندهید در حالى که مى‏دانید” وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تدلوا” از ماده” ادلاء”، در اصل به معنى فرستادن دلو در چاه براى بیرون آوردن آب است و این تعبیر زیبایى است که در مواقعى که انسان تسبیب اسبابى مى‏کند که به منظور خاصى نایل گردد به کار مى‏رود. منظور آن است که بخشى از مال را به صورت هدیه یا رشوه (و هر دو در اینجا یکى است) به قضات دهند که بقیه را تملک کنند، قرآن مى‏گوید: گر چه ظاهرا در اینجا به حکم قاضى مال را به چنگ آورده‏اید، ولى این اکل مال به باطل است و گناه. جالب اینکه در حدیثى از پیامبر اکرم ص مى‏خوانیم که فرمود: انما انا بشر و انما یاتینى الخصم فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضى له فمن قضیت له بحق مسلم، فانما هى قطعه من نار فلیحملها او لیذرها. ” 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

تقویت کننده کم نویز
استاد راهنما :
دکتر فرهاد رزاقبان
نگارش :
مهدی پور شمسایی درگاهی
چکیده :
ما در این سمینار به بررسی تقویت کننده کم نویز (CMOS ) می پردازیم .
در فصل یک به مطالعه مفاهیم اساسی در طراحی RF می پردازیم و مشخصاتی
و تعاریفی که در ادامه به آنها نیاز داریم را بررسی می کنیم . در تقویت کننده های
کم نویز یکی از مهمترین مسائلی که با آن روبه رو هستیم تطبیق امپداس ورودی است.
در فصل 2 روش های مختلف این تطبیق را مطالعه می کنیم .
در فصل 3 پارامتر های مورد نظر برای تقویت کننده کم نویز را مورد بررسی قرار می دهیم
و به بررسی تقویت کننده های کم نویز می پردازیم .
لزوم وجود این بلوک در گیرنده را بررسی خواهیم کرد و پارامتر های مهم و تعیین کننده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

سوابق مطالعاتی و پیشینه پژوهش…. 13
2-1 مقدمه. 14
2-2 افسردگی.. 15
1-2-2 تعریف ودرجات افسردگی.. 15
2-2-2درجات افسردگی.. 15
3-2-2درجات افسردگی شامل.. 16
4-2-2اپیدمیولوژی.. 16
5-2-2نژاد. 17
6-2-2جنس…. 17
7-2-2سن.. 17
8-2-2 ملاحظات اجتماعی و فرهنگی.. 18
9-2-2بیماریهای جسمی.. 18
3-2 اتیولوژی.. 18
1-3-2عوامل ژنتیک…. 18
2-3-2عوامل بیولوژیک…. 19
3-3-2عوامل روانی -اجتماعی.. 19
4-3-2عوامل روان پویایی.. 20
5-3-2 فرضیه های شناختی.. 20
6-3-2 حوادث زندگی  و استرس محیطی.. 20
7-3-2 بیماری های جسمی.. 20
8-3-2 عوامل شخصیتی قبل از بیماری.. 20
4-2 علائم بالینی.. 21
5-2 تشخیص…. 21
6-2 انواع نظریه ها در مورد علل افسردگی.. 22
1-6-2 نظریه زیست شناختی.. 22
2-6-2 نظریه وراثت… 23
3-6-2 نظریه روان پویایی.. 23
4-6-2نظریه یادگیری.. 23
5-6-2 نظریه اصالت وجودی –انسان گرایی.. 24
6-6-2 نظریه ناچاری فرا گرفته شده 24
7-6-2 دیدگاه شناختی.. 25
8-6-2دیدگاه اجتماعی.. 25
9-6-2دیدگاه فرهنگی اجتماعی.. 25
7-2روند بهبودی و درمان در فسردگی.. 26
8-2 روش های تحریک مغزی غیرتهاجمی.. 29
9-2 اثرات فیزیولوژیک tDCS. 33
10-2 ایمنی.. 35
11-2 سابقه استفاده از tDCS در مطالعات مختلف… 36
1-11-2تاثیر رو ی شناخت و خلق.. 36
2-11-2 اثر روی قشر حرکتی.. 37
3-11-2 اثر روی قشر حسی-احشایی.. 38
4-11-2 اثر روی قشر بینایی.. 38
12-2 آثار درمانی.. 39
13-2 خلاصه ای از سابقه کاربرد tDCS  در بیماران.. 40
فصل سوم. 42
روش تحقیق.. 42
1-3 مقدمه. 43
2-3 طرح پژوهش…. 43
3-3 جامعه آماری.. 43
4-3 نمونه و روش نمونه گیری.. 43
5-3 ابزارهای مورد استفاده در پژوهش…. 44
1-5-3 ازمون افسردگی بک…. 44
2-5-3  دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه ( tDCS ) 45
6-3 روش اجرای پژوهش…. 45
1-6-3 تعیین نحوه قرارگیری الکترودها جهت تحریک غیرتهاجمی مغزی.. 46
2-6-3 شیوه تعیین قشر پیش پیشانی پشتی جانبی.. 47
7-3 ارزیابی مداخله. 47
8 -3 ملاحظات اخلاقی.. 48
فصل چهارم. 49
نتایج.. 49
1-4 مقدمه. 50
2-4 ویژگی های جمعیت شناختی.. 50
آزمون کوواریانس…. 54
فصل پنجم.. 57
نتیجه گیری.. 57
مقدمه. 58
مروری بر یافته ها 58
بحث و تفسیر نتایج.. 58
نتیجه گیری.. 61
محدودیت ها 61
پیشنهادات… 62
منابع انگلیسی.. 64
 

 
 
فهرست تصاویر
تصویر 1-2 تصویر دستگاه TMS به همراه کویل آن.. 30
تصویر 2-2 دستگاه tDCS به همراه الکترود های آند و کاتد. 32
 
 
 
فهرست جداول
جدول 1-2 خلاصه ای از سابقه کاربرد tDCS  در بیماران با آسیب عصب شناختی.. 41
جدول 1-4 فراوانی گروه آزمایش و کنترل.. 50
جدول 2-4 فراوانی از لحاظ سطح تحصیلات گروه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

آزمایش و کنترل.. 50
جدول3-4 فراوانی از لحاظ تاهل و مجرد بودن گروه ازمایش کنترل.. 51
جدول 4-4 فراوانی تعداد اعضای خانواده 51
جدول5-4 بررسی توصیفی میزان افسردگی در پیش آزمون.. 52
جدول 6-4آزمون طبیعی بودن توزیع نمرات… 52
جدول 7-4آزمون نرمال بودن توزیع نمرات (آزمون شاپیرو – ویلک) 52
جدول  آزمون شاپیروویلک… 52
جدول 8-4همگنی واریانس ها 53
جدول 9-4همگونی شیب رگرسیون.. 53
جدول 10-4نتایج تحلیل کواریانس برای مقیاس افسردگی.. 54
جدول 11-4آزمون طبیعی بودن توزیع نمرات… 54
جدول 12-4آزمون نرمال بودن توزیع نمرات (آزمون شاپیرو – ویلک) 55
جدول  آزمون شاپیروویلک… 55
جدول 13-4همگنی واریانس ها 55
جدول 15-4همگونی شیب رگرسیون.. 56
جدول 16-4نتایج تحلیل کواریانس برای مقیاس افسردگی.. 56
 

چکیده
افسردگی یک اختلال روانی است که با علائم و نشانه هایی همچون خلق افسرده و از دست دادن علاقه و لذت نسبت به فعالیتهای لذت بخش و افکار مربوط به خودکشی  مشخص می شود.تحریک مستقیم الکتریکی مغز یک تکنیک است که برای نواحی مختلف مغز در بیماران نورولوژیکی و روان پزشکی به کار می رود.پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک مستقیم الکتریکی مغز در ناحیه پیش پیشانی پشتی جانبی ( DLPFC ( بر افسردگی اساسی و دوام اثرات آن به اجرا در آمده است.این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با گروه کنترل است که جامعه آماری آن را کلیه بیماران افسرده شهر یزد در سال1393 تشکیل می دادند. حجم نمونه پژوهش 30 نفر از افراد مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره و روانشناسی شهر یزد می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(15نفره)جایگزین شدند. از پرسشنامه افسردگی بک به عنوان ابزار غربالگری استفاده گردید. سپس هر بیمار 10 جلسه تحریک الکتریکی آندی و کاتدی همزمان(2 میلی آمپری 20 دقیقه ای)را به ترتیب در قشر پری فرونتال پشتی جانبی چپ و راست دریافت نمود.پس از پایان مداخله آزمایشی پس آزمون و بعد از دو ماه آزمون پیگیری از هر دو گروه اخذ گردید.نتایج نشان داد که بین میانگین نمره افسردگی دو گروه در مرحله پیش آزمون با میانگین نمرات آزمودنی ها در پس آزمون تفاوت معنی دار وجود دارد ولی در مرحله پیگیری تفاوت معنی داری مشاهده نشد.با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد تحریک الکتریکی مستقیم در قشر پری فرونتال پشتی جانبی باعث بهبود بیماران افسرده می شود و می تواند در برنامه توانبخشی این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
تحریک الکتریکی مغز، افسردگی اساسی، قشر پری فرونتال جانبی، ناحیه پیش پیشانی
 
 
 
 
 
 

فصل اول
کلیات وبیان مسئله
 
 

1-1-مقدمه
افسردگی رایج ترین اختلال روانی است. و اخیرا رو به افزایش نهاده است. طبق متن بازنگری شده چاپ چهارم DSM ، اختلال افسردگی بدون سابقه ای از دوره مانیا،مختلط یا هیپومانیا رخ میدهد. دوره افسردگی اساسی حداقل باید دو هفته طول بکشد. بیماری که دچار دوره افسردگی اساسی  تشخیص داده می شود. باید لااقل چهار علامت از فهرس تی شامل تغییرات وزن و اشتها، تغییرات خواب، فعالیت، فقدان انرژی، احساس گناه، مشکل در تفکر و تصمیم گیری و افکار عود کننده مرگ یا خودکشی را داشته باشد. [Gordon.Rasmussen(1998)]
در جمع بندی تعاریف مختلف افسردگی، مفهوم افسردگی را به سه گونه متفاوت در نظر می گیرد.
-به منظور مشخص کردن احساسهای بهنجار، غمگینی، یاس، نا امیدی و … و بروز آنها به عنوان نشانه اختلال
-به منظور توصیف اختصاری یک نشانگان که شامل، نشانه های عاطفی، شناختی، حرکتی، فیزیولوژیکی و غدد مترشحه است.
-برای مشخص کردن اختلال های افسرده وار در چهار چوب اختلال های روانی که دارای پاره ای از علل و گونه ای از تحول هستند. و به پاره ای از درمانگرها پاسخ می دهند.
غم برجسته ترین فراوان ترین نشانه هیجانی در افسردگی است و اغلب با گرایش بیش از حد همراه است. فرد افسرده به صورت کاملا منفی درباره خودش فکر می کند. این افکار منفی نظر او را نسبت به خودش و آینده تحت اشعاع قرار می دهد. از دست دادن اشتها و اختلال خواب در بین افراد افسرده رایج است.[Stuss.Benson(1984)]
نتایج از مطالعات همه گیر شناسی، افسردگی را شایع ترین اختلال روانپزشکی گزارش نموده اند
از سویی به دلیل اینکه تقریبا دو سوم بیماران افسرده به خودکشی می اندیشند و 10 تا 15 درصد انها از این طریق به زندگی خود خاتمه می دهند اهمیت توجه به افسردگی به عنوان یکی از اختلالات مهم روانشناختی اشکار می شود [SadockBJ.SadockAV(1996)]

اهداف پژوهش
در این پژوهش هدف بر این است که بیماران شرکت کننده به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم می شوندو نتایج با یکدیگر مقایسه گردد.

5-1 هدف اصلی
بررسی تاثیر درمان تحریک الکتریکی مغز با استفاده از جریانات مستقیم  بر بهبود بیماران افسردگی اساسی

6-1 فرضیه پژوهش
مداخله آند و کاتد در ناحیه DLPFC چپ وراست باعث بهبود افسردگی اساسی می شود.
مداخله آندو کاتد در ناحیهDLPFC چپ و راست باعث تاثیر پایدار افسردگی اساسی می شود.

7-1 سوال پژوهش
1-آیا تحریک الکتریکی مغز با استفاده از جریانات مستقیم (tDCS)بر بهبود بیماران افسرده تاثیر دارد .
2-آیا تحریک الکتریکی مغز با استفاده از جریانات مستقیم(tDCS)بر بهبود بیماران افسرده تاثیر پایدار دارد.

8- 1 انواع متغیر ها و تعاریف نظری و عملیاتی
بر اساس فرضیه های مطرح شده، مداخله در عملکرد قشر پیش پیشانی پشتی جانبی توسط­(tDCS)،جنسیت، به عنوان متغییر مستقل می باشند. همچنین افسردگی اساسی به عنوان متغییر وابسته می باشد.
 

1-8-1 افسردگی اساسی
تعریف نظری: اختلال بایک یا چند دوره افسردگی اساسی بدون سابقه دوره مانی
تعریف عملیاتی نمره ای که فرد در پرسشنامه 21 سوالی کسب می نماید.

 
 

2-8-1 تعداد جلسات:
تعریف نظری : تعداد جلسات درمانی است که فرد درآن شرکت می کند.
تعریف عملیاتی : تعداد جلساتی است که افراد شرکت کننده در مطالعه تحت درمان فعال (10 جلسه) و یا تحت درمان ساختگی (10 جلسه) قرار می گیرند که بعد از هر جلسه در پرونده بیمار درج می شود. اثر این متغیر در این مطالعه کنترل (حذف) گردید.