دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

در این مرحله محقق، پس از تعیین و محاسبۀ  متغیر های مستقل و وابسته ، به آزمون فرضیات تحقیق ، و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد.لازم به ذکر است که متغیرهای وابسته و مستقل و کنترلی تحقیق بصورت میانگین و تک عددی برای هر شرکت محاسبه شده است؛ لذا تعداد هر یک از متغیر های موجود  به تعداد کل شرکتهای مورد آزمون یعنی به تعداد ۵۰ عدد می باشد . سپس وجود رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین رابطه ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده گردید. در واقع، تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا رابطه خطی بین متغیر ها را  در صورت وجود چنین رابطه ای پیدا کنیم .در مرحله پایانی برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در تحقیق  از معیار همبستگی استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ، نرم افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه می نماید که از آن می توان برای رد یا تائید فرض صفر استفاده نمود.  خلاصه یافته های هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود:

 

۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها

از آن جایی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود.

 

 

 

جدول( ۲-۴) نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای سه متغیر وابسته تحقیق

نام متغیر تعداد میانگین انحراف معیار

قدر مطلق

بیشترین

انحراف معیار

بیشترین

انحراف

مثبت

بیشترین

انحراف

منفی

کلموگروف

اسمیرنوف

سطح معنی داری
ROA ۵۰ ۱۱٫۱۴ ۶٫۲۹ ۰٫۷۲ ۰٫۷۲ ۰ ۰٫۵۰۸ ۰٫۹۵۸
ROE ۵۰ ۳۶٫۱۸ ۱۹٫۰۱ ۰٫۰۸۷ ۰٫۰۸۲ ۰٫۰۸۷- ۰٫۶۱۳ ۰٫۸۴۶
T’Q ۵۰ ۰٫۶۹ ۰٫۳۶ ۰٫۱۰۹ ۰٫۱۰۹ ۰٫۷۷- ۰٫۷۶۸ ۰٫۵۹۸

 

فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:

توزیع داده ها نرمال است

توزیع داده ها نرمال نیست

جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.در این آزمون هر گاه سطح معناداری

کمتر از ۵% باشد فرض صفر در سطح ۹۵% اطمینان رد می شود .

بر اساس مقادیر ارائه شده(جدول۲-۴) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، برای تمامی متغیرهای وابسته

مدل بیشتر از ۵% است (۰٫۰۵ Sig.> یا P- value)، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیرها رد نمی شود.

 

۵-۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود

۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول:

فرض اصلی اول : بین ثبات سهامداران شرکت و بازده داراییها ارتباط وجود دارد .

۱- ۱-۵-۴ فرضیه فرعی اول:

بین پافشاری(پایداری) سهامداران و بازده دارایی ها ارتباط وجود دارد.

همبستگی معنا داری بین پافشاری سهامداران  و بازده دارایی ها ، وجود ندارد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

پایان نامه رشته حسابداری-بررسی پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

جهت بررسی ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وابسـته، از ضریب همبستـــگی پیرسون ، که یک روش پارامتریک است استفاده می شود . همانطور که در نگاره ( ۱-۴ ) مشاهده می شود ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (۰٫۰۸۸-) می باشد که این عدد در سطح خطای  ۵% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان نمی دهد .

باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig بیشتر از (۰۵/۰ )می باشد در سطح اطمینان( ۹۵ % ) فرض H0 پذیرفته می شود،  فرض H1  رد می شود  و به عبارت دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود .

جهت بررسی استقلال خطاها و تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده درمعادله رگرسیون از یکدیگر، آزمون دوربین- واتسون انجام گرفت .

فرضیه آماری متناظر با این آزمون به صورت زیر ارائه می گردد :

H0=همبستگی معناداری بین خطاها وجود ندارد

H1=همبستگی معنا داری بین خطاها وجود دارد

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد استقلال خطاها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است.در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ، امکان استفاده از رگرسیون وجودندارد.مقدارآماره این آزمون در دامنه ۰ و ۴ قرار دارد چنانچه آماره آزمون در دامنه ی( ۵ / ۱) تا (۵ /۲ ) قرارگیرد فرض  آماری H0(یعنی عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود. چنانچه در نگاره فوق مشاهده می شود آماره دوربین واتسون برابر(۲٫۱۰۰)است. که در بازه مورد نظر قرارگرفته است و بیانگررد H1 می باشد و نشان دهنده این مطلب می باشد که خطاهااز یکدیگر مستقل نیستند و بین خطاها همبستگی وجود ندارد.

ANOVA نماینگر تحلیل واریانس رگرسیون می باشد. طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل  رگرسیون و همچنین قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر مستقل و وابسته  آزمون می شود. فرضیه آماری متناظر با آزمون به صورت زیر ارائه می گردد.

H0 :رابطه خطی بین متغیرها وجود ندارد

H1 : رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد

همانطور که در نگاره۱۴-۴ مشاهده می شود با توجه به اینکه Sig بیشتر از(۰۵/۰) می باشد بنابراین فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تأیید نمی شودو فرض H1رد خواهد شد.

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

دانلود پایان نامه -بررسی عملکرد مالی شرکت

جهت بررسی ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وابسـته، از ضریب همبستـــگی پیرسون ،که یک روش پارامتریک است استفاده می شود . همانطور که در نگاره ( ۱-۴ )مشاهده می شود ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تعداد دوره های حفظ مالکیت سهامدار یا افزایش ان و بازده حقوق صاحبان سهام (۰٫۲۸۷-)می باشد که این عدد در سطح خطای  ۵% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان می دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig کمتر از (۰۵/۰ )می باشد در سطح اطمینان( ۹۵ % ) فرض H0 پذیرفته نمی شود، فرض H1  پذیرفته می شود  و به عبارت دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود .

جهت بررسی استقلال خطاها و تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده درمعادله رگرسیون از یکدیگر، آزمون دوربین- واتسون انجام گرفت .

فرضیه آماری متناظر با این آزمون به صورت زیر ارائه می گردد :

H0=همبستگی معناداری بین خطاها وجود ندارد

H1=همبستگی معنا داری بین خطاها وجود دارد

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد،استقلال خطا ها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است.در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ، امکان استفاده از رگرسیون وجودندارد.مقدارآماره این آزمون در دامنه ۰ و ۴ قرار دارد چنانچه آماره آزمون در دامنه ی( ۵ / ۱) تا (۵ /۲ ) قرارگیرد فرض  آماری H0(یعنی عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود. چنانچه در نگاره فوق مشاهده می شود آماره دوربین واتسون برابر(۲٫۱۰۹)است که در بازه مورد نظر قرارگرفته است و بیانگررد H1 می باشد و نشان دهنده این مطلب می باشد که خطاهااز یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها همبستگی وجود ندارد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

دانلود پایان نامه-بررسی پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

در فرایند هر تحقیق ،نتایج پژوهش ازاهمیت بسزایی برخوردار است.  زیرا می تواند برای رفع مشکلات موجود یا بهبود وضیعت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب کمک شایانی را بنماید. این تحقیق در تلاش بوده است تا به  بررسی رابطه بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکتها بپردازد تا با  ارائه مدلی مناسب به  کمک سرمایه گذاران ،مدیران مالی شرکتها ،شرکتهای سرمایه گذاری،تحلیلگران مالی و سایر ذینفعان آمده ،تا بتوانیم بازار سرمایه ای کارآمد و پر رونق داشته باشیم.با بررسی ادبیات تحقیق مفاهیم پایه استخراج گردیدو مبنای طراحی فرضیه ها قرار گرفت ،سپس آزمونهای آماری انجام شد و یافته های تحقیق به دست آمد.

در این فصل با بهره گیری ازیافته های پژوهش ، ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری کلی پژوهش، پیشنهادهایی مبنی بریافته های تحقیق،پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ومحدودیتهای تحقیق ارائه می شود.

 

۲-۵  ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها

با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به تفکیک  نتایج هر فرضیه ارائه شده و سپس نتیجه حاصل از آزمون فرضیه های اصلی ارائه می شود

 

۱-۲-۵  نتایج فرضیه اصلی اول

فرضیه اصلی اول :بین ثبات سهامداران شرکت و بازده داراییها در بازار سرمایه ایران ارتباط وجود دارد.

با ازمون فرضیه بالا که بوسیله متغیرهای سه فرضیه فرعی انجام گرفته است ، وجود رابطه معنادار بین ثبات سهامداران و بازده داراییها تایید نمی گردد.

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال ۲۰۰۹ منتشر شده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده است وجود رابطه مثبت و معنادار بین ثبات سهامداران نهادی و بازده دارایی ها تایید شده است از طرف دیگر بوشی ۱۹۹۸-۲۰۰۱ مستند کرد که مالکیت شرکت توسط سرمایه گذاران حقوقی با چرخه پرتفوی بالا ارتباط مثبتی با هدف های کوتاه مدت مورد انتظار شرکت دارد و احتمالا مدیریت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) را برای دستیابی به هدف های سود کوتاه مدت کاهش دهد.

بوژراج و سنگوپتا ۲۰۰۳ ،ارتباطی بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی و و نرخ بالای اوراق و هزینهانتشار اوراق جدید پیدا کردند مکانیسم های حاکمیت شرکتی می توانند خطر کوتاهی را توسط حذف هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریت  نشان دادند که شرکت های با سهم مالکیت حقوقی بازده زیاد و نرخ کم هزینه  روی اوراق منتشرشده جدید دارند.

فرضیه فرعی اول :  بین پافشاری(پایداری) سهامداران و بازده دارایی ها ارتباط وجود دارد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

پایان نامه رشته حسابداری-تحلیل ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر پافشاری سهامداران  و بازده دارایی ها (۰٫۱۷۰-)می باشد که این عدد در سطح خطای  ۵% رابطه معناداری را بین  این دو متغیر نشان نمی دهد . به دلیل آنکه sig آزمون بیشتر از پنج درصد می باشد در سطح اطمینان( ۹۵ % ) فرض H1  پذیرفته نمی شود  و به عبارت دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود .در واقع می توان گفت که بین پافشاری سهامداران و بازده دارایی ها ارتباط معنی داری در سطح اطمینان ۹۵% وجود ندارد .

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال ۲۰۰۹ منتشر شده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده است وجود رابطه مثبت و معنادار بین پافشاری سهامداران نهادی و بازده دارایی ها تایید شده است از طرف دیگر بوشی ۱۹۹۸-۲۰۰۱ مستند کرد که مالکیت شرکت توسط سرمایه گذاران حقوقی با چرخه پرتفوی بالا ارتباط مثبتی با هدف های کوتاه مدت مورد انتظار شرکت دارد و احتمالا مدیریت هزینه تحقیق و توسعه (R&D) را برای دستیابی به هدف های سود کوتاه مدت کاهش دهد.

 فرضیه فرعی دوم : بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران وبازده دارایی ها ارتباط وجود دارد .

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تعداد دوره های مالکیت سهامداران و بازده دارایی ها  (۰٫۲۴۸-)می باشد که این عدد در سطح خطای  ۵% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان نمی دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig بیشتر از (۰۵/۰ )می باشد در سطح اطمینان (۹۵ % ) فرض H0 پذیرفته می شود  فرض H1  رد می شود  و به عبارت دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود .همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  با مقدار۰۴۲/۰،نشان می دهد که۴٫۲%از تغییرات بازده دارایی ها   به تعداد دوره های مالکیت سهامداران می باشد .پس با توجه به موارد اشاره شده در بالا نتیجه می گیریم که ارتباط منفی دارای معناداری در سطح اطمینان ۰٫۹۵ نمی باشد و فرضیه رد می شود .

البته قابل ذکر است که در صورت کاهش سطح اطمینان به ۹۰% این فرضیه می تواند تایید شود .

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال ۲۰۰۹ منتشر شده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده است وجود رابطه مثبت و معنادار بین تعداد دوره های مالکیت سهامداران نهادی و بازده دارایی ها تایید شده است از طرف دیگر این گروه به همراه کونیه ایکس۲ در تحقیقی دیگر به وجود رابطه ای مثبت بین ثبات مالکیت سهامداران  حقوقی (شرکتی) و هزینه بدهی پی برده اند ،چرا این به نطر منطقی می رسد که سرمایه گذاران حقوقی بلند مدت در موقعیت خوبی برای یاد گیری درباره شرکتهایی که مالک انها هستند، قرار دارند.هم چنینی انها یک انگیزه قوی برای نظارت دارند از انجایی که آنها می توانند منافع بیشتری از ان کسب می کنند علاوه بر این با پشتیبانی سرمایه گذاران حقوقی(نهادی)می توانندمدیران را از رفتار خودخواهانه جلوگیری کنند و تمرکز روی عملکرد شرکت را افزایش دهد .

فرضیه فرعی سوم : بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران(یا افزایش ان ) و بازده دارایی ها  ارتباط وجود دارد .

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (۰٫۲۹۰-)می باشد که این عدد در سطح خطای  ۵% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان می دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig کمتر از (۰۵/۰ )می باشد در سطح اطمینان( ۹۵ % ) فرض H0 پذیرفته نمی شود  فرض H1  پذیرفته می شود  و به عبارت دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود . همچنین ضریب تعیین تعدیل شده  با مقدار۰۶۵/۰،نشان می دهد که ۶٫۵ %از تغییرات بازده دارایی ها   به تعداد دوره های حفظ مالکیت سهامداران می باشد .پس با توجه به موارد اشاره شده در بالا نتیجه می گیریم که ارتباط معنادار منفی و تقریبا ضعیفی را بین دو متغیر تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران (یا افزایش ان ) و بازده دارایی ها داریم و فرضیه تایید می شود  .

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟