جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی

http://teh.altervista.org/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%81%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ae/

 

با گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و دسترسی عموم افراد جامعه به شبکه اینترنت، فضای جدیدی فرا روی متخلفین جوامع قرار گرفته است. فضایی که در آن محدودیت‌هایی همچون مرزهای جغرافیایی، ملیت، بعد مسافت، زمان و. فاقد معنا و مفهوم است. در موقعیت جدید جرایم رایانه‌ای از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده است. با گسترش این جرایم، جرایم رایانه‌ای مرتبط با امور غیر اخلاقی نیز افزایش یافته و تاثیر منفی بر نظام اجتماعی و پایه‌ای از جمله خانواده ها و سازمانها داشته و بیشتر کودکان و نوجوانان را مورد هجوم قرار داده است و شرایط لازم را برای ارتکاب برخی جرایم در جهت اشاعه این مفاسد آماده ساخته است. در این میان خانواده ها برای آموزش صحیح استفاده از اینترنت بسیار مؤثرند، امروزه خانواده ها فقط به خرید رایانه اکتفا می کنند ومعتقدند که فرزندان، خود استفاده از آن را یاد می گیرند در صورتی که باید ابتدا فرهنگ استفاده و تذکرهای لازم را به اضافه آموزش مناسب به فرزندان خود بدهند و سپس وسیله را مهیا کنند.جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی عبارتست از هر نوع عمل ،رفتار وگفتاری که بر خلاف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم متنوع ومتعددند: برخی از آنها از جمله جرایم حدی می باشند ،مثل زنا ،لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه وقوع برخی از این جرایم (اعم از حدی وتعزیری)با ظهوراینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است؛ ولی در برخی از آنها رایانه و اینترنت نمی تواند به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود، مثل زنا ولواط، چرا که در وقوع چنین جرایمی حضور فیزیکی افراط شرط است. مهم‌ترین و شایع‌ترین این جرایم عبارتند از: انتشار محتوای مجرمانه، قوادی، هرزه نگاری و روابط نامشروع .ازجمله مسایلی که موجب سوء استفاده از فضای مجازی می شود  ارتکاب جرایمی تحت عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است که برخورد صحیح و منطقی قانونگذار با این مسائل را می طلبد .از این رو هدف از این تحقیق، بررسی جرایم رایانه ای منافی عفت از دیدگاه فقهی و حقوقی می باشد.

الف) بیان مساله :

از آنجا که حفظ ارزش های موجود در جامعه ،موجب ثبات و ماندگاری در فرهنگ و اخلاق آن جامعه محسوب می شود، وجدان عمومی همواره ارتکاب اعمالی که این ارزش ها را کم رنگ یا محو نماید مورد سرزنش و نکوهش قرار می دهد. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله جرم انگاری در این زمینه و قرار دادن ضمانت اجرا و برخورد با مهاجمین نسبت به این ارزش ها ،در حفظ و صیانت آن می کوشند[۱] و باتوجه به آنکه این دسته جرایم با اعتقادات،آداب ورسوم،باورهاو مذهب جوامع ارتباط دارند،بیش از پیش وجدان عمومی را جریحه دار می سازند.در تمامی جوامع بشری به افرادی که رفتارهای خلاف اخلاق و عفت دارند یا از این راه کسب درآمد می کنند به دیده حقارت می نگرند. این امر نشان دهنده آن است که عقلا این رفتارها را مذمت می کنند و دراین مذمت تفاوتی میان جوامع دینی و غیر دینی نبوده و برهمین اساس در غالب کشورها اعم از کشورهای متمدن و پیشرفته که مسائل اخلاقی و جنسی را برای خود بحران محسوب نمی کنند و یا کـشورهایی که به علت اعتقــادات مذهبی ،خود را مقید به اجرای فرامین الهـــی می دانند (نظیر ایران)، روش ها و شیوه های گوناگون پیش بینی شده است تا بدین وسیله  از  اشاعه  اعمال  خلاف  عفت  جلوگیری شود . اما  این  دسته  جرایم در مقایسه با سایر جرایم از حیث زمان و مکان به شدت در نوسان بوده است. چنان که مشاهده می کنیم امروزه با پیشرفت علم  فناوری و پیدایش رایانه و به دنبال‌ آن فضای مجازی اینترنت،این جرایم شکل نوینی به خود گرفته است و از حالت سنتی خارج شده و تحول چشم گیری را در قلمرو حقوق کیفری ایجاد نموده اسـت و همین امر حقوق جزای کلاســیک و آیین دادرسی آن را با چالش جدی مواجه نموده اسـت و باعث شده است دولت ها در حــقوق کیفری رایانه ای همچون حقوق کیفری سنتی برای حفظ ارزش ها و فرهنگ جوامع خود به جرم انگاری در این زمینه اقدام نمایند. مجرمین جرایم رایانه ای علیه اخلاقیات همچون سایر جرایم سایبری ، با بهره گیری از خصوصیات منحصر به فرد دنیای مجازی همچون قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن،استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن[۲] مصرف کنندگان آن بهره جسته و از این فضا به عنوان ابزاری برای توسعه و تسهیل تهاجم خود به ارزش ها و باورهای جامعه استفاده می کنند .

قانون گذار ایران نیز با اســتعانت از فرهنگ اســلامی ـ ایرانی و با توجه به گسترش فناوری و استــفاده روزافزون از دنیــای مجازی و رایانه و به منـظور حفظ اخلاق و عفت و جـلوگیری از اشاعه فــساد، به جرم انگاری در زمینه اعمال ضد اخلاقی و منافی عفت در فضای مجازی پرداخته و اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این حیطه نموده است و در این راستا مقنن مواد ۱۴ و ۱۵ از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای را به جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی اختصاص داده است.

قانون گذار در گذشته و حال تعریفی از جرم علیه عفت و اخلاق عمومی ارائه نکرده است و تنها به ذکر مصادیق آن پرداخته است[۳] که این امر در مورد جرایم رایانه ای نیز صادق است. براساس مواد قانون اخیرالذکر،مواردی همچون اشاعه فحشا ومنکرات ،تحریک و تشویق و ترغیب  یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت و انحرافات جنسی،انتشار و توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن)،تطمیع افراد به دستیابی محتویات مستهجن و مبتذل و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا و تحقیر و توهین به جنس زن ،آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع و غیر قانونی، قوادی،هرزه نگاری، می تواند به عنوان مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی محسوب شود و افرادی که به این امور مبادرت می پردازند طبق قانون ،مورد مجازات و پیگیری قرار خواهند گرفت.

نکته حائز اهمیت آن است که این دسته جرایم مستقیماً با مخدوش کردن کیان خانواده در ارتباط هستند اما به نظر می رسد با توجه به مواد ۱۴ و ۱۵ ق.ج.ر ،تناسبی میان جرم ارتکابی و مجازات آن نمی باشد و این در صورتی است که مجازات علیه عفت و اخلاق عمومی که به شکل سنتی انجام می گیرد در  قانون مجازات اسلامی ، از حدت و شدت بیشتری برخوردار بوده در حالیکه در دنیای مجازی با توجه به اینکه طیف عظیمی از افراد می توانند قربانی این دسته جرایم قرار گیرند مجازات سبک تری در نظر گرفته شده است و این امر ناهـماهنگی میان مـواد قانون مجـازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای را به ذهن متـبادر می سازد.

در میان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ،قوادی و هرزه نگاری از اهمیت ویژه ای برخوردار هسـتند و شاید بتوان بیــان کرد سایر جرایم در این حوزه ،زیر مجموعه این دو جرم محـسوب می شوند.[۴]

با عنایت به ماده ۲۴۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قیادت به معنای جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا و لواط است که براساس شرع برای آن مجازات حد در نظر گرفته شده است.اگرچه منظور از جمع کردن ، آوردن طرفین فحشا در یک مکان است و ظاهرا دلالت بر حضور فیزیکی نزد قواد دارد اما مرتبط کردن می تواند تنها معرفی و آشنا نمودن طرفین با یکدیگر باشد در نتیجه جرم قوادی بدون حضور قواد نیز قابل تصور است.با این مطلب، می توان بیان نمود مجرمان در  فضای  مجازی به آسانی می توانند به قیادت بپردازندو بدون آن که نامی از آن ها به جای بماند قادر هستند نه تنها دو نفر بلکه میلیون ها انسان را در سراسر جهان به یکدیگر مرتبط سازند این در حالی است که مقنن در تدوین قانون به این امر التفات خاص نشان نداده است و باید گفت مجازات تعیین شده با جرم انجام شده تناسب ندارد.

یکی دیگر از مهم ترین جرایم در حیطه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، هرزه نگاری است و به مجموعه ای از رفتارهای مجرمانه گفته می شود که شامل تولید،طراحی،ارائه، انتشار و مورد معامله قرار دادن محتویات شنیداری و دیداری اعم از تصویر و نوشته و صوت می شود که عفت عمومی را جریحه دار می سازد.[۵]پیدایش دنیای مجازی این جرم را از حالت کلاسیک خارج نموده و ابزار مناسبی برای سوء استفادکنندگان جنسی فراهم می کند .وب سایت های اینترنتی قدیمی ترین و در عین حال رایج ترین شیوه دستیابی به هرزه نگاری در فضای مجازی است که دولت ها به خصوص ایران ،قصد دارند با فیلتر کردن این وب سایت ها به مقابله با آن ها بپردازندکه باید بیان نمود اگرچه فیلترینگ لازم بوده اما به طور موقت می تواند جلوی سوء استفاده را بگیرد و راه کار مناسبی نبوده چرا که افراد با عضویت در گروه های اینترنتی که مطالبشان از طریق ایمیل ردو بدل می شود و امکان دسترسی به آن برای هیچ کس غیر از دارنده آن امکان پذیر نیست، قربانی این جرایم قرار می گیرند. همچنین اتاق های گفت و گو[۶] و حتی تلفن همراه امروزه می تواند وسیله ارتکاب این جرم باشد. آمارهای بدست آمده دردنیا نشان دهنده آن است که بزه دیدگان این جرم عموما کودکان و نوجوانان هستند و بیشترین سرمایه هرزه نگارها بر روی این گروه است. البته بزرگسالان نیز می توانند قربانی این جرم قرار گیرند و از آنجا که این جرم تهدیدی علیه کانون خانواده را محسوب می شود،می تواند بنیان خانواده و روابط افراد به خصوص زوجین را دستخوش تزلزل نماید.در واقع هرزه نگاری باعـث لطمه زدن به جامعه و اقشار مختلــف آن می گرددو از این حیث ذیل عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عنوان می شود.

با توجه به اینکه متاسفانه  تاکنون تحقیق جامع و کاملی در زمینه جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزای ایران ارائه نشده است برآن شدیم تا ضمن این تحقیق زوایای مختلف این حوزه مورد بررسی واقع شده و با تعمق و تامل بیشتر به قوانین ،چنانچه خلا قانونی احساس می شود عنوان گردد چرا که این دسته جرایم فضای مجازی را برای تمامی افراد ناامن می سازد و بازتاب آن نسبت به جرایم سنتی علیه عفت و اخلاق عمومی به مراتب بیشتر است و قربانیان آن نیز جمع کثیری از جامعه جهانی را تشکیل می دهند .

عوامل محیطی در مجتمع زیستی

عوامل محیطی و مجتمع زیستی:-پایان نامه مجتمع زیستی
عوامل محیطی در مجتمع زیستی

2-3-1-معماری پایدار- معماری همساز با اقلیم و محیط طبیعی

دهه 70 را می توان دهه آگاهی یافتن از بحرانهای زیست محیطی نامید که عکس العملهایی را در دنیا ایجاد نمود که توسعه پایدار و معماری پایدار از جمله آنهاست. رویکرد پایداری حال شناخت عمیق نسبت به محیط پیرامون است. از آنجا که بر طبق آمار 50 درصد ذخائر سوختی در ساختمانها مصرف می شود لذا بر این اساس جستجوی راه حل اساسی برای این معضل بدیهی می نماید.[1]

تعریف توسعه پایدار

توسعه ای که نیازهای بشر را بدون مخاطره افکندن نیاز نسلهای آینده برآورد ساخته و درآن به محیط زیست و نسلهای فردا نیز توجه شود.

تحول به تحرک نیازمند است، چیزی از خارج که نیروهای مکنون را به حرکت در آورد و نوگرایی  یا تجدد را حاصل کند. بر این اساس توسعه پایدار برهمکنشی در بین متغیر های درونی است که در طی فراشدی به دگرگونی در متاثرهایبیرونی می پردازد.

بهبود کیفیت معماری در طراحی پایدار در راستای نیل به یک هدف صورت می گیرد و آنهم آسایش است. نکته ای که در این نوع معماری مورد توجه قرار می گیرد آن است که تمامی عوامل دخیل در آسایش مرتبط با هم و به صورت یک سیستم واحد در نظر گرفته می شوند. آنچه زیر مجموعه آسایش در معنای عام آن قرار دارد عبارتند از: آسایش، آرامش، امنیت، ایمنی، سلامت.

معماری پایدار تلاشی است در جهت ایجاد حداکثر آسایش افراد با دبالابردن کیفیت زندگی و ایجاد کمترین لطمات به محیط پیرامون. تامین اسایش در طراحی پایدار با ایجاد کمترین آلودگی محیط زیست و با استفاده از عوامل طبیعی میسر می شود.

2-3-1-1-معماری و صرفه جویی در انرژی

بیش از سی سال است که رابطه انسان با جهان طبیعی، به دلیل رخ دادن طیف وسیعی از بحران های محیطی در رده مقوله های خاص و گاه آزار دهنده در آمده است. در سطح وسیع، موضوع توسعه پایدار، استفاده از انرژی و محیط گروی، اکنون در رأس برنامه بیشتر حکومت هاست. در مقیاس شخصی، آگاهی محیطی فردی برای حمایت از مصرف کننده و ایجاد فضای سبز و سبک های زندگی گوناگون همچنان رو به رشد است. تا این مرحله از کار، در اثر فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی سعی شده تا راهبردهای آتی مشخص و تعیین شوند، ولی تعامل محیط مصنوع با جهان طبیعی به صورت موضوع پیچیده ای همچنان مورد توجه همگان است.

با این حال نگرش ها و مهارت های معماری مدرن، در هر جا که اعمال گردد، اساساً در بعد جهانی مطرح می شود. طراحی شهرها و ساختمانها در سرتاسر جهان گاه موجبات بهبود و گاه تخریب محیط را در زمین فراهم می آورد. تاثیرات زیست محیطی اینها فقط بومی نیست، بلکه اقیانوس ها و نقاط قطبی و لایه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

های جو را نیز درمی نوردد. با در نظر گرفتن هم پیوندی این تاثیرات، طراحی ساختمانهایی که ویژگی صرفه جویی در انرژی و همچنین حفاظت منابع طبیعی را در خود داشته باشند، در زمره اصلی ترین مسئولیت معماران قرار می گیرد.

امروزه استفاده کنندگان از ساختمان، چه در منزل و چه در محیط کاری، نیاز به آسایش و راحتی بی قید و شرط دارند. این امر خود منجر به نیازی فزاینده به انرژی در بخش خانگی و صنعتی شده است. انسان اکنون از نظر صرفه جویی انرژی در موقعیتی قرار دارد که هیچگاه تا بدین حد بحرانی نبوده است. برای اجرای استانداردها و معیارهای دائمی صرفه جویی در انرژی، تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی در ساختمان، امری حیاتی است. فن آوری مربوط به به این هدف نیز بسیار با اهمیت و روندی رو به تحول است.[2]

[1] محمودی، مهناز،(1380)”مبانی طراحی پایدار”، ماهنامه فنی مهندسی راه و ساختمان، شماره 19

[2]“ Eco-Tech- Sustainable Architectur and High Technology”,Catherine Slessor, 1997,Thames and Hudson,ISBN: 0-500-34157-5

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 8
اهداف مشخص تحقیق.. 8
سؤالات تحقیق: 8
متغیر مستقل: 8
متغیر وابسته: 8
فرضیه‏های تحقیق: 9
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 9
روش شناسی تحقیق: 11
فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری.. 12
طرح بحث: 13
مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری.. 13
گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع رسانی.. 15
گفتار دوّم :مخفی و پنهانی بودن. 17
گفتار سوم :فراملی و غیر قابل کنترل بودن. 18
مبحث دوّم: پیکره فضای سایبری.. 20
گفتار اوّل: مخازن اطلاعات.. 20
گفتار دوّم: سیستم های ارتباطی.. 21
گفتار سوم : ارائه دهندگان خدمات شبکه ای.. 23
مبحث سوم: مزیت ها و محدودیت های فضای سایبری.. 25
گفتار اوّل: در حوزه آزادی بیان. 26
گفتار دوّم: در حوزه آزادی اطلاعات.. 27
گفتار سوم: در حوزه حریم خصوصی.. 28

فصل دوّم: تعریف جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن.. 30
طرح بحث: 31
مبحث اوّل: جرایم سایبری و ویژگی آن. 31
گفتار اول:تعریف جرم سایبری.. 33
گفتار دوّم:جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن. 35
گفتار سوم :ویژگی های جرایم سایبری.. 36
مبحث دوّم: سیر تاریخی جرایم سایبری.. 38
گفتار اوّل: سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل.. 38
گفتار دوم: سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران. 41
گفتار سوم: جرایم سایبری و وضع قوانین مربوط به آن. 42
مبحث سوم : سیاست جنایی مقابله با جرایم سایبری.. 44
گفتار اوّل: سیاست جنایی ماهوی.. 45
گفتار دوّم :سیاست جنایی پیشگیرانه. 47
گفتار سوم:سیاست جنایی شکلی.. 48
فصل سوم: بررسی قوانین سایبری در حقوق جزای ایران.. 50
طرح بحث: 51
مبحث اوّل: مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.. 52
گفتار اوّل:دسترسی غیر مجاز. 53
الف- رکن قانونی.. 54
ب- رکن مادی.. 55
1- مرتکب جرم 55
2- رفتارمادی فیزیکی 55
3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 55
ج- رکن روانی.. 56
گفتار دوّم:جاسوسی سایبری.. 56
الف- رکن قانونی.. 59
ب- رکن مادی.. 60
1-مرتکب جرم 60
2-رفتار مادی فیزیکی 60
3-شرایط و اوضاع احوال لازم 62
ج- رکن روانی.. 62
گفتار سوم: جعل سایبری.. 62
الف- رکن قانونی.. 64
ب- رکن مادی.. 65
1-مرتکب جرم 65
2-رفتار مادی فیزیکی 65
3-شرایط و اوضاع و احوال لازم. 65
ج- رکن روانی.. 66
مبحث دوّم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت.. 67
گفتار اوّل:سرقت سایبری.. 67
الف- رکن قانونی.. 69
ب- رکن مادی.. 69
1-مرتکب جرم 69
2- رفتار مادی فیزیکی.. 69
3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 69
ج- رکن روانی.. 70
گفتار دوّم: کلاهبرداری سایبری.. 70
الف- رکن قانونی.. 72
ب- رکن مادی.. 72
1- مرتکب جرم. 72
2- رفتارهای مادی فیزیکی.. 72
3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 73
ج- رکن روانی.. 73
مبحث سوم: مصادیق جرایم علیه اشخاص… 75
گفتار اوّل: هتک حیثیت.. 75
الف- رکن قانونی.. 76
ب- رکن مادی.. 77
1- مرتکب جرم 77
2- رفتار مادی فیزیکی 77
3-

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شرایط و اوضاع و احوال لازم. 77
ج- رکن روانی.. 78
گفتار دوّم: نشر اکاذیب.. 78
الف- رکن قانونی.. 78
ب- رکن مادی.. 79
1- مرتکب جرم 79
2– رفتار مادی فیزیکی 79
3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 80
ج- عنصر روانی.. 80
فصل چهارم: تأثیر تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری بر امنیت ملی.. 82
طرح بحث: 83
مبحث اوّل: ماهیت تهدیدات سایبری.. 85
گفتار اوّل: تعریف تهدیدات سایبری.. 85
گفتار دوّم:ویژگی های تهدیدات سایبری.. 87
گفتار سوم: انواع تهدیدهای سایبری.. 88
الف) ترورسیم سایبری.. 89
ب) جنگ سایبری.. 90
ج) اخلال سایبری.. 91
د) خرابکاری سایبری.. 92
مبحث دوّم: ماهیت متفاوت امنیت.. 93
گفتار اوّل: تعریف و ویژگی های امنیت ملی.. 93
گفتار دوّم :ساختارهای امنیتی.. 95
گفتار سوم: رویکردهای متفاوت به امنیت ملی.. 98
مبحث سوم:تأثیر تهدیدات سایبری بر امنیت ملی.. 100
گفتار اوّل: رویکردهای متفاوت به تهدیدات سایبری.. 100
گفتار دوّم: قدرت در عصر اطلاعات.. 102
گفتار سوم:امنیت در عصر اطلاعات.. 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105
نتیجه گیری:.. 106
پیشنهادات: 108
منابع و مآخذ: 109
ضمائم: 115


چكیده:
تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد

مفاهیم مشابه با رضایت

 انجام شده است یا معاملات سفیه که بدون رضایت ولی صورت گرفته و باید ولی اجازه کند. اگر موصی زیاده بر ثلث ترکه وصیت کند محتاج به اجازه وارث است.[1]

بند دوم-اذن

اذن در لغت رخصت دادن، دستوری دادن و اجازه دادن است و در اصطلاح عبارت است از رضای به فعل یا ترک فعل از دیگری که ابراز شده باشد، رضای ابراز نشده و باطنی اذن خوانده نمی شود و در حقیقت اذن نیست. اثر اذن رفع حرمت تصرف در مال مأذون و یا در جان او(= اذن علاج و درمان به پزشک) است. اثر اذن همیشه رفع ضمان نیست، چنانچه در اخذ به سوم می توان دید که رفع حرمت تصرف با رفع ضمان ملازمه ندارد و تصرف در اخذ به سوم حرام نبوده ولی اگر منجر به تلف شود ضمان دارد. برخی نوشته اند؛ اذن اعم از وکالت است پس تا قصد استنابه محرز نشده است، وکالت صدق نمی کند. اذن قبل از وقوع عمل مأذون است واجازه بعد از آن. اذن قایم به مأذون است، پس اگراو بمیرد إذن ساقط است و به ارث نمی رسد. إذن علی الاصول جایزاست حتی اذن در نهادن سرتیر روی دیوار اذن دهنده.[2]

 

 

 

مبحث پنجم-پیشینه رضایت

گفتار اول-پیشینه رضایت در قرآن و فقه

از آنجای که جرایم خلافی که اغلب نقص مقررات اداری و انتظامی است و هم چنین جرایم علیه اموال عمومی و یا جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ارتباطی با رضایت مجنی علیه ندارد، زیرا در اینگونه موارد رضایت شخص بی تأثیر است. تنها در مورد جرایم علیه افراد یا اشخاص حقیقی است که موضوع رضایت مجنی علیه قابل طرح است. بسیاری از جرایم قربانی مشخصی ندارند مثلا فرار از مالیات تمام جامعه را بزه دیده می کند، زیرا اگر افراد متقلب سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت نکنند بقیه باید بیشتر پرداخت کنند. ولی ظاهرا از این مسأله ناآگاهند در هر صورت به اجمال باید اذعان داشت؛ مسأله رضایت یکی از مسایلی است که در حوزه بسیاری از مسئولیتهای مدنی و جزائی قابل طرح است.[3]

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ” اى کسانى که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید مگر اینکه تجارتى باشد که با رضایت شما انجام گیرد”. استثناء تجارت، توأم با تراضى، در واقع بیان یک مصداق روشن از طرق مشروع و حلال است، و هبه و میراث و هدیه، وصیت و مانند آن را نفى نمى‏کند، زیرا آنها نیز از طرق مشروع عقلایى است. جالب اینکه بعضى از مفسران گفته‏اند: قرار گرفتن آیه مورد بحث بعد از آیات روزه (آیات 182- 187) نشانه یک نوع همبستگى در میان این دو است، در آنجا نهى از خوردن و آشامیدن به خاطر انجام یک عبادت الهى مى‏کند، و در اینجا نهى از خوردن اموال مردم به ناحق که این هم نوع دیگرى از روزه و ریاضت نفوس است، و در واقع هر دو شاخه‏هایى از تقوا محسوب مى‏شود، همان تقوایى که به عنوان هدف نهایى روزه معرفى شده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

است می بینیم که یکی از ارکان و عناصر تشکیل دهنده تجارت رضایت است. معنی این کلام آن است که عدم رضایت از عوامل تشکیل دهنده تصرف بر اموال دیگران و مصداق اکل مال به باطل است. سپس در ذیل آیه، انگشت روى یک نمونه بارز” اکل مال به باطل” (خوردن‏ اموال مردم به ناحق) گذاشته که بعضى از مردم، آن را حق خود مى‏شمرند به گمان اینکه به حکم قاضى، آن را به چنگ آورده‏اند، مى‏فرماید:” براى خوردن قسمتى از اموال مردم به گناه، بخشى از آن را به قضات ندهید در حالى که مى‏دانید” وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تدلوا” از ماده” ادلاء”، در اصل به معنى فرستادن دلو در چاه براى بیرون آوردن آب است و این تعبیر زیبایى است که در مواقعى که انسان تسبیب اسبابى مى‏کند که به منظور خاصى نایل گردد به کار مى‏رود. منظور آن است که بخشى از مال را به صورت هدیه یا رشوه (و هر دو در اینجا یکى است) به قضات دهند که بقیه را تملک کنند، قرآن مى‏گوید: گر چه ظاهرا در اینجا به حکم قاضى مال را به چنگ آورده‏اید، ولى این اکل مال به باطل است و گناه. جالب اینکه در حدیثى از پیامبر اکرم ص مى‏خوانیم که فرمود: انما انا بشر و انما یاتینى الخصم فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض فاقضى له فمن قضیت له بحق مسلم، فانما هى قطعه من نار فلیحملها او لیذرها. ” 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

تقویت کننده کم نویز
استاد راهنما :
دکتر فرهاد رزاقبان
نگارش :
مهدی پور شمسایی درگاهی
چکیده :
ما در این سمینار به بررسی تقویت کننده کم نویز (CMOS ) می پردازیم .
در فصل یک به مطالعه مفاهیم اساسی در طراحی RF می پردازیم و مشخصاتی
و تعاریفی که در ادامه به آنها نیاز داریم را بررسی می کنیم . در تقویت کننده های
کم نویز یکی از مهمترین مسائلی که با آن روبه رو هستیم تطبیق امپداس ورودی است.
در فصل 2 روش های مختلف این تطبیق را مطالعه می کنیم .
در فصل 3 پارامتر های مورد نظر برای تقویت کننده کم نویز را مورد بررسی قرار می دهیم
و به بررسی تقویت کننده های کم نویز می پردازیم .
لزوم وجود این بلوک در گیرنده را بررسی خواهیم کرد و پارامتر های مهم و تعیین کننده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید