چن و چن[1] مزایای محسوس و نامحسوس CRM را بدین صورت بیان می‌کند:

(شهرکی و همکاران 1389). این سیستم‌ها را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

2-2-8- CRM عملیاتی[2]

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

آمیخته بازاریابی، مسیر عملکرد سازمان را با استفاده از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد (بازار خارجی)، مشخص می کند (Bennett, 1997, P. 154).

پایان نامه عوامل آمیخته بازاریابی//آمیخته بازاریابی
آمیخته بازاریابی، مسیر عملکرد سازمان را با استفاده از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد (بازار خارجی)، مشخص می کند (Bennett, 1997, P. 154).

در متون مختلف بازاریابی مفهوم 4p به عنوان یک اصل مورد پذیرش واقع شده است. 4p مخفف واژه های محصول (product)، قیمت (price)، ترفیع (promotion) و مکان (place) است.
مفهوم آمیخته بازاریابی برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ به وسیله نیل بوردن معرفی شد و به4p  معروف گشت (Granroos, 1997, P.323).

آمیخته بازاریابی بر مدل ها و روشهای سنتی مدیریت بازار مانند روش کارکردگرای پویای آلدرسون در کنار سایر روشهای سیستمی و نیز تئوری پارامتر که توسط دانشگاه کپنهاگ در اروپا توسعه یافت، غلبه کرد و روشهای جدید مانند دیدگاه محصولی، دیدگاه وظیفه ای و دیدگاه جغرافیایی نیز با چنین سرنوشتی مواجه شدند. تنها تعداد کمی از این مدل ها توانسته اند بقای خود را در مقابل p 4حفظ کنند Granroos, 2004, P.103)).
آمیخته بازاریابی نمایان گر فعالیتهای اساسی مدیران بازاریابی است. پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

تدوین کنند.

برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می شود
رابینز (۱۹۹۱) یک واژه جایگزین برای آمیخته بازاریابی به نامCs 4را معرفی کرد که شامل مشتریان (خریداران کالاها یا خدمات در بازار) ، رقبا( عرضه کنندگان جانشین برای کالاها و خدمات)، ظرفیتها و شرکت (هر دو اشاره به توانایی ارضای نیازهای مشتری دارند) است. این لیست طبقه بندی کامل تری را (۱۹۶۷) جز در مورد مباحث محیطی کلان پوشش می دهد و عوامل درونی و بیرونی را به هم مرتبط می کند. هر چند به بهترین شیوه این کار را انجام نمی دهد.
در یک شمای مشابه، اوهما (۱۹۸۲) مدل Cs 3را مطرح می کند که شامل مشتریان، رقبا و شرکت است و بر تعامل و ارتباط استراتژیک بین این سه عامل تأکید می کند.
تئوریسین های بازاریابی خدمات، مطالعات زیادی را در زمینه تفاوت بین بازاریابی خدمات و بازاریابی محصولات انجام دادند

بخش عمده ای از این تلاشها صرف تأکید بر مفهوم آمیخته بازاریابی و اینکه آمیخته بازاریابی خدمات با آمیخته بازاریابی کالاها متفاوت است، شد. با نشان دادن این نکته که بازاریابی خدمات مستلزم تصمیمات متفاوتی نسبت به کالاهاست، این اندیشمندان توانستند بازاریابی خدمات را از بازاریابی کالاها متمایز سازند. درآمیخته بازاریابی خدمات ما 3P  دیگر شامل پرسنل، داراییهای فیزیکی و رویه ها (فرآیندها) را در جمع  4p مشاهده می کنیم که درنهایت یک آمیخته بازاریابی با p 7 برای خدمات به وجود می آید. بدین ترتیب تئوریسین های بازاریابی خدمات، یک تئوری مدیریتی جدید را ایجاد کردند و آن را از بازاریابی کالاها متمایز ساختندGoldsmith, 1999, P.178)).
این توسعه مفهومی باعث ارزیابی مجدد مدیریت بازاریابی سنتی و ایجاد مرزی بین کالاها و خدمات شد. بدین ترتیب محصولات شامل کالاهای محسوس و خدمات نامحسوس شد . بسیاری از مدیران بازاریابی اساس روابطشان را با مشتریان برمبنای رویه ای که «فردگرایی»، «مشتری گرایی انبوه» یا

« شخصی سازی» نام دارد، قرار می دهند. هسته انجام این سبک، تطبیق کالاها و خدمات با نیازها و خواسته های تک تک مشتریان است، نه اینکه یک نوع کالا و خدمت برای همه مشتریان ارائه شود.  بدین ترتیب می توان شخصی سازی را نیز به عنوان یکی از عوامل آمیخته بازاریابی در کنار محصول، قیمت، ترفیع، مکان، پرسنل، داراییهای فیزیکی و رویه ها (فرآیندها) فرض کرد. بدین ترتیب یک آمیخته بازاریابی جدید با ۴۸ شکل می گیرد (Goldsmith, 1999,P.179).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

1-6-1- تعاریف مفهومی متغیرها……………………………………………………………………………………….. 10
1-6-2- تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………. 13


فصل دوم: مبانی نظری و تجربی تحقیق
2-1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-1-2- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-1-1-2- چگونگی تشکیل فرهنگ و عوامل آن…………………………………………………………….. 16
2-1-1-3- کارکردهای فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………….. 18
2-1-1-4- ویژگی های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………. 19
2-1-1-5- ریشه های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………… 21
2-1-1-6- سطوح فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………… 22
2-1-1-7- شیوه های آشنا شدن با فرهنگ سازمانی……………………………………………………….. 24
2-1-1-8- روش های تغییر و پرورش فرهنگ سازمانی…………………………………………………. 25
2-1-1-9- الگوی فرهنگ سازمانی مورد استفاده در پژوهش حاضر……………………………….. 27
2-1-1-9- الگوهای طبقه بندی و مطالعه فرهنگ سازمانی……………………………………………. 29
2-1-2- خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-1-2-1- تاریخچه خلاقیت……………………………………………………………………………………………… 37
2-1-2-2- تعاریف خلاقیت از نظر صاحب نظران……………………………………………………………… 38
2-1-2-3- عوامل موثر بر خلاقیت از نظر مالاگا………………………………………………………………. 39
2-1-2-5- ضرورت و اهمیت خلاقیت در سازمان…………………………………………………………….. 41
2-1-2-6- مراحل فرایند خلاقیت…………………………………………………………………………………….. 42
2-1-2-7- موانع خلاقیت…………………………………………………………………………………………………… 43
2-1-2-9- ویژگی های سازمان خلاق………………………………………………………………………………. 44
2-1-2-10- فرایند خلاقیت………………………………………………………………………………………………… 45
2-1-2-12- نظریه های معروف خلاقیت…………………………………………………………………………… 46
2-1-2-13- شرایط لازم جهت ایجاد خلاقیت، نوآوری و تغییر از نظر لس لی (2008) 47
2-1-2-14-ترکیب خلاقیت از نظر استرنبرگ و لوبارت (1999)……………………………………. 47
2-1-2-16- چهار عامل اصلی خلاقیت از نظر تورنس (1968)……………………………………… 48
2-1-2-16- مهارت های خلاقیت……………………………………………………………………………………….. 49
2-2- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 50
2-2-1- پژوهش های داخلی……………………………………………………………………………………………….. 50
2-2-2- پژوهش های خارجی……………………………………………………………………………………………… 57
2-2-3-

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

جمع بندی تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………… 60
2-4- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 61
2-5- مدل تحلیلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 62


فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 64
3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 65
3-3- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………….. 66
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………… 68
3-5- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 72
3-6- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………… 73فصل چهارم : نتایج تحقیق
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 74
4-2- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………… 75
4-2-1- اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………. 75
4-2-2- متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 79
4-3- آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………… 81
4-3-1- آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………….. 81
4-3-2- آزمون فرضیه­های ویژه…………………………………………………………………………………………… 82
4-4- مدل نهایی……………………………………………………………………………………………………………………. 87
4-4-1- آزمون رگرسیون چندگانه……………………………………………………………………………………… 87
4-4-3- تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………………………………. 88
4-5- جمع بندی نهایی………………………………………………………………………………………………………… 91


فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 92
5-2- تفسیر یافته ها…………………………………………………………………………………………………………….. 93
5-3- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 99
5-4- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 100
5-4-1- محدودیت های خارج از اختیار محقق (محدودیت های کاربردی)……………………. 100
5-4-2- محدودیت های در اختیار محقق (محدودیت های پژوهشی)……………………………. 100
5-5- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 101
5-5-1- پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………. 101
5-5-2- پینشهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………… 102
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………….. .104فهرست جداول
جدول شماره 2-1. تعاریف فرهنگ از دیدگاه صاحب نظران اقتباس از سیدتقوی ، ص 341، 1388) 15
جدول 2-2. عوامل تغییر فرهنگ سازمانی اقتباس از رضا سید جوادین، 1383…………………. 27
جدول شماره 2-3. فرهنگ سازمانی ارائه شده توسط کوئین و گارث بر گرفته از مقاله عبدالمنافی و همکاران 1384 29
جدول 2-4: مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………… 63
جدول 3-1 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس سن……………………………………………………. 67
جدول 3-2 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس جنسیت…………………………………………….. 67
جدول 3-3 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس وضعیت تاهل……………………………………. 67
جدول 3-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس مدرک تحصیلی………………………………… 68
جدول 3-5: توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس سابقه خدمت……………………………………… 68
جدول3-6. نحوه امتیازبندی پرسشنامه فرهنگ سازمانی………………………………………………………… 69
جدول 3-7. تفکیک گویه ها در قالب ابعاد پرسشنامه فرهنگ سازمانی…………………………………. 69
جدول3-8 . نحوه امتیازبندی مقیاس خلاقیت…………………………………………………………………………. 70
جدول شماره 3-9 : نتایج تحلیل عوامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی…………………………………….. 71
جدول شماره3-10: ضرایب آلفای کرونباخ مقیاس فرهنگ سازمانی……………………………………… 71
جدول شماره 3-11: روایی و پایایی مقیاس خلاقیت………………………………………………………………. 72
جدول 4-1 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس سن……………………………………………………. 75
جدول 4-2 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس جنسیت…………………………………………….. 76
جدول 4-3 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس وضعیت تاهل……………………………………. 77
جدول 4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس مدرک تحصیلی………………………………… 77
جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس سابقه خدمت……………………………………… 78
جدول 4-6. میانگین و انحراف معیار به دست آمده از متغیرهای پژوهش……………………………. 79
جدول 4-7 . نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مربوط به متغیرهای پژوهش………………. 80
جدول شماره 4-8 . نتایج آزمون رگرسیون خطی در بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم 81
جدول 4-9. نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر جهت مقایسه ابعاد فرهنگ سازمانی 82
جدول شماره 4-9-1 . نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی……………………………………………………………… 83
جدول 4-10. مقایسه میانگین خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم با سطح کفایت مطلوب (Q3) 84
جدول شماره 4-10 نتایج آزمون رگرسیون خطی در بررسی تاثیر فرهنگ مشارکتی بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
جدول شماره 4-11. نتایج آزمون رگرسیون خطی بررسی تاثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
جدول شماره 4-12. نتایج آزمون رگرسیون خطی در بررسی تاثیر فرهنگ ایدئولوژیک بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
جدول شماره 4-13. نتایج آزمون رگرسیون خطی در بررسی تاثیر فرهنگ عقلایی بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم 86
جدول شماره 4-14. آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد فرهنگ سازمانی…………………………. 86
جدول شماره 4-15 . بررسی نقش پیش بینی کنندگی ابعاد فرهنگ سازمانی در خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم 87
جدول شماره 4-16. شاخص‌های برازش مدل تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی و بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم 90

فهرست نمودارها
نمودار 4-1 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس سن………………………………………………….. 75
نمودار 4-2 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس جنسیت…………………………………………….. 76
نمودار 4-3: توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس وضعیت تاهل……………………………………… 77
نمودار 4-4: توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس میزان تحصیلات………………………………… 78
نمودار 4-5 : توزیع فراوانی و درصد کارکنان بر اساس سابقه خدمت……………………………………. 79

فهرست اشکال

شکل 2-1. سطوح فرهنگ اقتباس از گیلبرت (1995) ترجمه اعرابی ،پارساییان ،1389،ص303 23
2-2. شکل مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………. 61
شکل شماره 4-1. تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی و بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم، مدل در حالت اعداد استاندارد 89
شکل شماره 4-2. تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی و بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم مدل در حالت اعداد معناداری 89
شکل شماره 5-1. مدل پیشنهادی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی و بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم 100

پیوست­
پیوست شماره 1: پرسشنامه فرهنگ سازمانی کویین وگارث (1991)………………………………… 119

پیوست (2). پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1979)…………………………………………………………………. 122


چکیده

امروزه فرهنگ سازمانی به عنوان یک جزء مهم و بنیادی در پیکره یک سازمان محسوب می شود و به مثابۀ واقعیتی اجتماعی است که بر مبنای تعاملات بی همتای اعضای سازمان شکل می گیرد و تنها یک متغیر ساده نیست بلکه توسعه و گسترش فرایندهای روان پویایی اعضای سازمان است. هدف پژوهش حاضر بررسی نوع فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم می­باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی جم می­باشد که با استفاده فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه­ای 361 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی کویین و گارث (1991) و پرسشنامه خلاقیت کارکنان از مقیاس خلاقیت رندسیپ (1979) بود. روایی پرسشنامه­ها با استفاده از تحلیل گویه تایید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. که پایایی برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی 81/0 و خلاقیت کارکنان 80/0 گزارش شد. داده­ها با استفاده از آمار توصیفی نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، درصد و آمار استنباطی نظیر تحلیل واریانس اندازه گیرهای مکرر، تی تک نمونه­ای، تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه، آزمون فریدمن و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که 1- فرهنگ غالب در شرکت پتروشیمی جم از نوع فرهنگ مشارکتی است و تفاوت معناداری بین انواع فرهنگ وجود دارد. 2- خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم در حد مطلوب است. 3- فرهنگ مشارکتی تاثیر معناداری بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم دارد.4- فرهنگ سلسله مراتبی تاثیر معناداری بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم دارد. 5- فرهنگ ایدئولوژیک تاثیر معناداری بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم دارد.6- فرهنگ عقلایی تاثیر معناداری بر خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی جم دارد. تاثیر همزمان متغیرها در مدل نهایی با استفاده از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که فقط ابعاد فرهنگ مشارکتی و عقلایی پیش بینی کننده مثبت و معناداری برای خلاقیت کارکنان شرکت پتروشیمی می­باشند.

واژگان کلیدی: فرهنگ سازمانی، خلاقیت کارکنان، فرهنگ مشارکتی، پتروشیمی جم.
فصل اول
کلیات تحقیق


1-1- مقدمه

سازمان­ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصتهای احتمالی ناچارند ظرفیت­ها و توانمندیهای درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف خود را ترمیم و به افزایش نقاط قوت بپردازند. مسائل و مشکلات در سازمان­ها آن چنان پیچیده و در هم تنیده است که تشخیص مشکل به آسانی میسر نیست و ماهیت انسانی سازمان­ها و پیچیده بودن رفتارهای کارکنان این پیچیدگی را مضاعف نموده است. لذا سازمان­ها نباید در انتظار موج باشند، بلکه باید خود منبع موج و تحول گردند و در جهت بهبودی بنابراین از آنجایی­که بسیاری از دستاوردها و پیشرفت­های انسان ناشی از تفکر خلاق اوست، ضرورت توجه به این موضوع و فراهم نمودن زمینه­های رشد و پرورش خلاقیت در سازمان­ها کاملاً آشکار است (احمدی، مبارکی، دارایی و سلام زاده، 1390).
در دوره معاصر به دلیل رشد شتابان و تغییرات بنیادی که در ابعاد مختلف سازمان­ها به­وجود آمده است، افق جدیدی به منظور تجزیه و تحلیل آن­ها از بعد مدیریت و رفتار گشوده شده و آن فرهنگ سازمانی است (ابوالقاسمی،1385). فرهنگ در یک سازمان، به مثابه شخصیت در یک انسان است. فرهنگ، باید­ها و نبایدها را مشخص می­کند و قالب رفتاری سازمان را شکل می­دهد (صفی زاده،1377). و در جهت دیگر فرهنگ مرز سازمان را تعیین می­کند و نوعی احساس هویت را در وجود اعضای سازمان تزریق کرده و در نهایت نوعی تعهد در افراد نسبت به چیزی به­وجود می­آورد که بیش از منافع شخصی فرد است (پورآمن،1380).
هر سازمان یک فرهنگ نانوشته دارد که استانداردهای قابل قبول و حد رفتارهای غیر قابل قبول را مشخص می­نماید. بیشتر کارکنان پس از چند ماه با فرهنگ سازمانی آشنا می­شوند و آن­را درک می­کنند. فرهنگ حاکم بر سازمان نشان می­دهد که ارزش­ها چیست و کدام­یک اهمیت بیشتری دارد(رابینز[1]،1385، به نقل از منوریان، 1384). در دنیای امروزی، توان سازگاری و اداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است و کسب این توانایی­ها خود مستلزم توجه سازمان به خلاقیت افراد است(جانسون[2] ،1995، به نقل از حسینی، 1389). امروزه یکی از وجوه قدرت و تمایز سازمان­ها، برخورداری از فرهنگ سازمانی مطلوب است. فرهنگ سازمانی هر مجموعه، آیینه تمام­ نمای ویژگی­ها، خصلت­ها، قوت­ها و ضعف­های آن سازمان است و چهره­های درون و برون آن­را از نظر پایبندی­های کارکنان به ارزش­ها، اصول، باورها، نگرش­ها و سایر اعتقادات مرتبط نشان می­دهد(احمدی، علوی، صفدریان، 1388).
در این میان زندگی پیچیده امروزی، هرلحظه در حال نو شدن است و خلاقیت ضرورت استمرار زندگی فعال است. انسان برای خلق نشاط در زندگی نیازمند ابتکار است. امروز شعار ” نابودی در انتظار شماست مگر این­که خلاق باشید” در پیش­روی مدیران همه سازمان­ها است. فرهنگ به­عنوان بستر نوآوری ایفای نقش می­کند در صورتی­که فرهنگ حاکم برای ایده­ها و ایده­پردازی­ها ارزش قائل نباشد و به آن ارج ننهد هر خلاقیت قبل از بروز در نطفه خفه می­شود(موغلی و مالکی، 1388). خلاقیت کارکنان به این صورت به بقای سازمان کمک می­کند که وقتی کارکنان در کار خود خلاق باشند، قادر خواهند بود ایده­های تازه و مفیدی در مورد محصولات، عملکرد، خدمات یا رویه­های سازمان ارائه داده و به­کار گیرند(احمدی، مبارکی و دارایی،1390).
در این بین اهمیت و ضرورت خلاقیت و فرایند رو به رشد آن در عصر حاضر، توجه پژوهشگران را به تحلیل و بررسی خلاقیت از دید سازمان ها و شرکت ها جلب کرده است. در کنار آن فرهنگ سازمانی به عنوان شاخصه کلیه سازمان­ها که می­تواند بر متغیرهای گوناگون تاثیر بگذارد نیز مورد بررسی قرار می­گیرد. در این فصل به بررسی مقدمه و بیان مساله در خصوص تاثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی بر خلاقیت کارکنان پرداخته شده و به ضرورت انجام این تحقیق تاکید گردیده است. همچنین اهداف اصلی و ویژه ذکر و فرضیات نیز ذکر می گردند. همچنین تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش تشریح و تعاریف عملیاتی نیز آورده می شود.
1-2- بیان مسأله
سازمان ها رکن اصلی اجتماعات کنونی محسوب می شوند و مدیریت به عنوان مهم­ترین عامل در حیات، رشد و یا مرگ سازمان ها مطرح بوده است و روند حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله تحقیق. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4 اهداف تحقیق. 7

1-5 سوال های تحقیق. 8

1-6 تعریف مفهومی واژگان کلیدی تحقیق. 9

1-7 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

1-8 روش شناسی تحقیق. 12

1-9 قلمرو تحقیق. 14

1-10 جامعه آماری.. 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق.. 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 شرکت هلدینگ.. 18

2-2-1 تعریف شرکت هلدینگ.. 19

2-2-2 انواع شرکتهای هلدینگ.. 20

2-2-3 ماهیت شرکت های هلدینگ.. 21

2-2-4 مزایا و معایب شرکت های هلدینگ.. 23

2-2-5 معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های هلدینگ.. 24

2-2-6 ارزش آفرینی در شرکت های هلدینگ.. 25

2-3 تامین مالی. 26

2-3-1 تامین مالی از طریق بدهی. 27

2-3-1-1 انواع بدهی. 27

2-3-1-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی. 28

2-3-1-3 منابع تأمین مالی از طریق بدهی. 29

2-3-2 تامین مالی از طریق سهام. 37

2-3-2-1 مزایا و معایب تامین مالی از طریق سهام. 37

2-3-2-2 منابع سرمایه سهام. 38

2-3-3 تئوری سلسله مراتبی روش های تامین مالی. 38

2-3-4 عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی. 39

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2-3-5 دلایل ترجیح شرکت ها به تامین مالی داخلی. 40

2-4 بازار سرمایه داخلی. 41

2-5 مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه. 46

2-6 مدل فرآیند تحلیل شبکهای(ANP) 49

2-7 دیمتل. 52

2-8 تصمیم گیری چندهدفه. 54

2-8-1 شکل ریاضی مدل های چندهدفه. 54

2-8-2 معرفی مفاهیم اولیه. 55

2-8-3 روش های حل مسائل چندهدفه. 56

2-8-3-1 برنامه ریزی آرمانی. 57

2-8-3-2 ساختار برنامه ریزی آرمانی. 58

2-9 پیشینه تحقیق. 59

3-1 مقدمه. 65

فصل سوم: روش تحقیق.. 64

3-2 مراحل اجرای تحقیق. 67

3-3 روش تحقیق. 67

3-4 جامعه آماری.. 68

3-5 قلمرو تحقیق. 70

3-6 شیوه ها و ابزار گردآوری داده. 71

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 71

3-8 بکارگیری روش دیمتل برای تعیین روابط بین معیارها 72

3-9 بکارگیری روش ANP برای اولویت بندی معیارها و روش ها 74

3-10 تعریف مساله و صورت بندی ریاضی مدل(برنامه ریزی آرمانی) 77

3-11جمع بندی.. 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 85

4-1 مقدمه. 86

4-2 بکارگیری تکنیک دیمتل برای تعیین روابط درونی بین معیارها 86

4-3 بکارگیری روش ANP برای اولویت بندی معیارها و روش های تامین مالی. 90

4-3-1 ساختار مسئله به تصویر فرایند تحلیل شبکهای.. 91

4-3-2  ابرماتریس ناموزون (وزندهی نشده) 91

4-3-3 ابرماتریس موزون یا وزندهیشده 92

4-3-4 ابرماتریس حدی یا محدود 93

4-4 حل مدل طراحی شده برنامه ریزی آرمانی. 97

4-5 اعتبارسنجی مدل. 109

4-6 جمع بندی.. 110

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات.. 112

5-1 خلاصه تحقیق. 113

5-2 پیشنهادات.. 114

5-3 محدودیت های تحقیق. 115

فهرست منابع و مآخذ. 116

ضمائم. 121

 

 

فهرست جداول

جدول2-1: ماهیت شرکت های هلدینگ.. 21

جدول2-2: طیف ساعتی. 47

جدول3-1:تشریح وضعیت هلدینگ های تابعه. 69

جدول3-2 : معیارهای موثر بر انتخاب روش تامین مالی. 72

جدول3-3: ویژگی های مدل برنامه ریزی آرمانی. 78

جدول 4-1: ماتریس ارتباط مستقیم. 87

جدول4-2: ماتریس نرمال شده ارتباط مستقیم. 87

جدول4-3: ماتریس ارتباط کامل. 88

جدول4-4: مختصات عوامل. 89

جدول4-5: ماتریس روابط بین معیارها 90

جدول4-6: نتایج حاصل از رتبه بندی گزینه ها و معیارها 94

جدول4-7: رتبه بندی.. 95

جدول4-8: توضیحات مربوط به ستون های مربوطه. 96

جدول4-9: پارامترهای مورد نیاز مدل. 97

جدول4-10: جواب متغیرهای مدل پیشنهادی (میلیون ریال) 105

جدول4-11: مقایسه هزینه تامین مالی واحدهای تابعه در حالت واقعی و حالت پیشنهادی.. 109

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

         شکل2-1: مدل ذینفعان. 26

شکل3-1: مراحل اجرای تحقیق. 67

شکل4-1: نمودار گرافیکی عوامل. 89

شکل4-2: ساختار مساله به تصویر ANP. 91

شکل4-3: ابرماتریس ناموزون. 92

شکل4-4: ابرماتریس موزون. 92

شکل4-5: ابرماتریس حدی.. 93

شکل4-6: اولویت بندی نهایی. 94

شکل4-7: اولویت بندی گزینه ها 96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 

1-1 مقدمه
    بسیاری از مسائل مالی دارای ماهیتی چند معیاره و چند هدفه بوده که بعضا این معیارها و اهداف با یکدیگر در تضاد می باشند. برنامه ریزی تامین مالی یکی از همین مسائلی است که معیارها و اهداف متعددی در تصمیم گیری های مربوط به آن دخیل بوده و همین امر، استفاده از روش های چند معیاره و چندهدفه را برای اخذ تصمیم بهینه در تامین مالی ضروری ساخته است. تنوع روش های تامین مالی و پیچیدگی تصمیم های مزبور در چند دهه اخیر افزایش چشم گیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزاینده ای به مدلهای فراگیر و یکپارچه ایجاد نموده که برای پاسخگویی به این نیاز، مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی به وجود آمده است. این مدلها از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده می نمایند (آذر و معماریانی، 1376).

    ماهیت چندهدفه مساله تصمیم گیری تامین مالی و نیز فقدان مدلی مناسب و جامع در این زمینه، ضرورت ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم را برای تصمیم گیران حوزه مالی دو چندان می کند. مدیران شرکت های هلدینگ نیز با این مساله روبرو بوده و با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین مالی دارند، در جستجوی مدلی هستند که بتواند آنها را در تامین مالی هرچه بهتر یاری رساند.

    بنابراین از یک طرف با توجه به اهمیتی که شرکت های هلدینگ در اقتصادهای نوپا داشته و نیز اهمیت اجرای بازار سرمایه داخلی صحیح و تامین مالی مناسب در شرکت های هلدینگ به منظور دستیابی به اهداف شرکت و از طرفی دیگر با توجه به اینکه تحقیقات زیادی در این زمینه در کشور ما صورت نپذیرفته و نیز مدیران شرکت های هلدینگ برای موفقیت نیاز به مدلی جهت تامین مالی مناسب دارند، لذا ضرورت دیده شد تا مدلی طراحی گردد که ضمن معرفی بازار سرمایه داخلی، به مدیران شرکت های هلدینگ در تامین مالی هرچه بهینه تر شرکت کمک کند.

    بر اساس توضیحات و نکات فوق چگونه می توان با توجه به شرایط محیطی حاکم بر شرکت های هلدینگ و ویژگی های خاص مربوط به آنها و نیز ترجیحات مدیران ارشد،‌ ساز و کاری مناسب به منظور تامین مالی مناسب برای واحدهای تابعه این شرکت ها طراحی نمود؟

 

1-2 بیان مساله تحقیق
شرکت های هلدینگ از ساختارهای سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها بوده و نقشی بسیار اساسی در اقتصاد هر کشور ایفا می کنند. در دنیای کنونی مدیران شرکت های هلدینگ با محیطی پویا و دائما در حال تغییر رو به رو هستند. به عقیده وینسو (1982)، آنها با مسائلی همچون ساختارهای مالیاتی گوناگون، ریسک نرخ ارز، ریسک نوسان نرخ بهره، بازار سرمایه ناکارا و مسائلی از این قبیل مواجه هستند. یکی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه، بحث تامین مالی مناسب است. بنابراین، چنین مدیرانی نه تنها باید نگران تعیین ساختار سرمایه بهینه باشند بلکه باید به منابع وجوه هم توجه فراوانی داشته باشند. بنابراین توجه به شرکت های هلدینگ و تامین مالی در این شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

به عقیده باردلت و دیگران(2011)، مهمترین تصمیماتی که توسط مدیران شرکت های هلدینگ اخذ می شود، تصمیمات مربوط به تامین مالی و چگونگی تخصیص منابع بدست آمده بین واحدهای تابعه است. یکی از مزایایی که شرکت های هلدینگ نسبت به شرکت های تک بخشی دارند این است که این شرکت ها از امکان تامین مالی داخلی یا استفاده از مکانیزم بازار سرمایه داخلی برخوردارند. در شرکت های هلدینگ مدیران توانایی انتقال وجوه بین واحدهای تابعه به منظور سرمایه گذاری در بهترین فرصت ها و بنابراین ایجاد بازار سرمایه داخلی را دارند. در این رابطه مدیران عالی به عنوان یک سرمایه گذار به ارزیابی فرصت های کسب و کار در شرکت می پردازند. اما گاهی اوقات ممکن است سوگیری های خاصی در تخصیص سرمایه به واحدهای تابعه ایجاد گرد. بنابراین نیاز است مدلی طراحی گردد تا مدیران را در تامین مالی و تخصیص هرچه بهینه تر منابع یاری رساند و از ناعدالتی ها در تخصیص وجوه جلوگیری کند.

لنگ و استالز(1994) در مطالعه ای نشان دادند شرکت های هلدینگی که از مکانیزم بازار سرمایه داخلی استفاده کردند نسبت به شرکت های هلدینگی که واحدهای تابعه آن به صورت مستقل عمل می نمودند، وضعیت بهتری از لحاظ عملکرد مالی دارند( شین و استالز ،1998). با بررسی صورت های مالی واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظیر شرکت هلدینگ غدیر، ملاحظه شد مراودات مالی بین این واحدها بسیار ناچیز است و تامین مالی داخلی در این شرکت ها صورت نمی پذیرد. از این رو می توان گفت شرکت های هلدینگ ایرانی از مکانیزم بازار سرمایه داخلی استفاده نمی کنند. گرچه ممکن است شرکت های هلدینگ ایرانی وضعیت خوبی داشته باشند، اما برای رسیدن به وضعیتی بهتر و نیز حداکثرسازی ارزش شرکت هلدینگ، نیاز است مدلی طراحی گردد تا ضمن بکارگیری مفروضات بازار سرمایه داخلی، مدیران را در تامین مالی هر چه بهتر یاری رساند.

از طرفی دیگر بسیاری از مسائل مالی دارای ماهیتی چند معیاره و چند هدفه بوده که بعضا این معیارها و اهداف با یکدیگر در تضاد می باشند. برنامه ریزی تامین مالی یکی از همین مسائلی است که معیارها و اهداف متعددی در تصمیم گیری های مربوط به آن دخیل بوده و همین امر، استفاده از روش های چند معیاره و چندهدفه را برای اخذ تصمیم بهینه در تامین مالی ضروری ساخته است. تنوع روشهای تامین مالی و پیچیدگی تصمیم های مزبور در چند دهه اخیر افزایش چشم گیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزاینده ای به مدلهای فراگیر و یکپارچه ایجاد نمود که برای پاسخگویی به این نیاز، مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی به وجود آمده است. این مدلها از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده می نمایند. (آذر، 1376). بنابراین ضروری است تا یک مدل ریاضی برای تامین مالی شرکت های هلدینگ طراحی گردد تا همه اهداف یا آرمانهای مورد نظر مدیران را در نظر بگیرد.

بنابراین به دنبال طراحی مدلی هستیم که مدیران شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه را در اجرای هرچه صحیح تر بازار سرمایه داخلی کمک کرده و آنان را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به اهداف متعدد و متضاد یاری رساند. لذا سوالی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم، این است که چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم طراحی کرد تا شرکت های هلدینگ را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به رویکرد بازار سرمایه داخلی یاری رساند.

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
از لحاظ نظری فواید و اهمیت این تحقیق به شرح ذیل است:

مطالعه شرکت های هلدینگ بنا به دلایل زیر از اهمیت برخوردار است:

شرکت های هلدینگ یکی از اشکال سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند.
چنین شرکت هایی از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می آیند.
این شرکت ها می توانند کمبود منابع مالی، انسانی و مواد را جبران کرده و از این حیث به مزایای رقابتی دست یابند که شرکت های تک واحدی هرگز نمی توانند به آن دست پیدا کنند.
تشکیل شرکت های هلدینگ مزایای بسیاری دارد. برخی از این مزایا عبارت اند از:

افزایش قدرت مالی در برابر شرایط پر ریسک بازار؛
توانایی بسیج کردن کارمندان و کارگران با تجربه در جهت تامین نیازهای شرکت های عملیاتی؛
ایجاد یک دیوار حافظ بسیار قدرتمند میان شرکت مادر و توابع در جهت کاهش ریسک های مالی؛
تنوع گرایی در مجموعه داده ها، فرآیندها و ستاده های شرکت؛
استفاده کامل از تشویق های اقتصادی در سیستم های مالیاتی و
ایجاد یک بازار سرمایه داخلی و فراهم نمودن یک حالت جایگزین مالی که بدینوسیله وابستگی مالی شرکت به بازارهای سرمایه ای خارجی کاسته می شود.
یکی از مزایای بالقوه شرکت های هلدینگ، ایجاد بازار سرمایه داخلی است.مزایای ایجاد بازار سرمایه داخلی عبارت اند از:

نقش بسیار اساسی در گردش وجوه میان واحدهای شرکت های هلدینگ دارد.
تخصیص منابع داخلی در بازار سرمایه داخلی می تواند کاراتر از تخصیص هایی باشد که توسط بازار سرمایه خارجی صورت می پذیرد.
استفاده از بازار سرمایه داخلی باعث تعامل بهتر با بازار سرمایه خارجی می شود.
استفاده هرچه کاراتر و بیشتر از بازار سرمایه داخلی، منجر به افزایش ارزش شرکت خواهد شد.
بازار سرمایه داخلی یکی از کانال های مهم تخصیص سرمایه در اقتصادهای نوین صنعتی است.
گاهی اوقات تامین مالی خارجی همراه با مشکل است اما تامین مالی داخلی در دسترس بوده و مزیت بیشتری نسبت به بازار سرمایه خارجی دارد.
شاید مهمترین تصمیمی که توسط مدیران عالی شرکت های هلدینگ گرفته می شود بحث تخصیص سرمایه و گردش وجوه میان واحدهای تابعه باشد.
    بنابراین از یک طرف با توجه به اهمیتی که شرکت های هلدینگ در اقتصادهای نوپا داشته و نیز اهمیت اجرای بازار سرمایه داخلی صحیح و تامین مالی مناسب در شرکت های هلدینگ به منظور دستیابی به اهداف شرکت و از طرفی دیگر با توجه به اینکه تحقیقات زیادی در این زمینه در کشور ما صورت نپذیرفته و نیز مدیران شرکت های هلدینگ برای موفقیت نیاز به مدلی جهت تامین مالی مناسب دارند، لذا ضرورت دیده شد تا مدلی طراحی گردد که ضمن معرفی بازار سرمایه داخلی، به مدیران شرکت های هلدینگ در تامین مالی هرچه بهینه تر شرکت کمک کند.

 اهمیت و ضرورت عملی تحقیق نیز عبارت است از:

کاربرد فراوان مدل طراحی شده در شناسایی منابع بالقوه؛
اجرای صحیح بازار سرمایه داخلی در شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه؛
تامین مالی مناسب و
کاهش هزینه سرمایه و حداکثرسازی ارزش شرکت.
 

1-4 اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق دستیابی به الگوی پشتیبانی تصمیم گیری تامین مالی در شرکت های هلدینگ می باشد.

هدف های فرعی این تحقیق عبارت اند از:

تعیین امکانپذیری ورود فرضیات “بازار سرمایه داخلی” در مدل های تامین مالی سنتی؛
تعیین میزان تامین مالی خارجی توسط واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ؛
تعیین میزان تامین مالی داخلی(استفاده از مکانیزم بازار سرمایه داخلی) توسط واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ؛
 

1-5 سوال های تحقیق
سوال اصلی:

چگونه می توان با توجه به آرمان های مورد نظر در تامین مالی شرکت های هلدینگ، یک مکانیزم پشتیبان تصمیم طراحی کرد تا شرکت های هلدینگ را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به

عوامل مؤثر بر بازده

پایان نامه تعدیل قیمت سهام/عوامل مؤثر بر بازده
عوامل مؤثر بر بازده

سرمایه‌گذاری در سهام تابع عوامل میزان بازدهی و مقایسه سایر دارایی‌ها می‌باشد. بازدهی سهام می‌توان به عوامل متعدد بستگی داشته باشد.به‌طورکلی این عوامل را می توانی به دو گروه کلی تقسیم کنیم.

گروه اول عواملی را در بر می‌گیرد که سود نقدی و مزایای پرداختی را تحت تأثیر زیر قرار می‌دهند و به شرح ذیل هستند:

سود نقدی و کارایی بنگاه یکی از عوامل مهم در این گروه می‌باشند. کارایی بنگاه مستقیماً به مدیریت آن وابسته است. چگونگی مدیریت بنگاه تأثیر روشنی بر کارایی فعالیت‌های تولیدی و تجاری، سودآوری قدرت و سلامت مالی و امکانات رشد بالقوه بنگاه دارد.

معافیت مالی مالیاتی یکی دیگر از عوامل مؤثر بر سود بنگاه است. معافیت‌های مالیاتی، بازدهی سهام را از دو جنبه تحت تأثیر قرار می‌دهد. معافیت مالیاتی بیشتر از یک طرف موجب افزایش سود بنگاه شده و از طرف دیگر مالیات کمتر بر سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌های مالی، موجب افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در سهام می‌گردد که این عامل نیز اثر خود را در افزایش قیمت سهام نشان می‌دهد

ظرفیت بازار و نوع کالای تولیدی نیز به نوبه خود سود شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر چه ظرفیت بازار برای کالایی که شرکت تولید می‌کند، بیشتر باشد، میزان فروش آن بنگاه بیشتر بوده و لذا درآمد و سود بنگاه بیشتر خواهد بود. همچنین سود جاری و آینده شرکت، تا حد زیادی تحت تأثیر اوضاع و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز می‌باشد (صفرپور و صفرپور، 1387، ص15).

عامل دیگری که سود بنگاه را، به خصوص در مـورد شرکت‌های فـعال کـشورمان تحت تأثیر قرار می‌دهد، میزان وابستگی آنان به ارز می‌باشد و ازآنجایی‌که شرکت برای ادامه فعالیت خود، ناچار است که مواد اولیه مورد نیازش را از بازارهای خارجی تهیه کند، لذا وابستگی کمتر در این زمینه سود بنگاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اندازه شرکت نیز از جمله عوامل دیگری است که توجه متخصصین را به خود جلب کرده است، از آنجایی که شرکت‌های بزرگ به منابع مالی ارزان‌تری دسترسی دارند از کارایی و سوددهی بیشتری برخوردار هستند.

گروه دوم که نرخ بازدهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شامل عواملی است که بر قیمت سهام مؤثر هستند.نرخ بازدهی سهام، علاوه بر سود و مزایای پرداختی، تحت تأثیر قیمت سهام نیز می‌باشد. قیمت سهام نیز تابع عوامل متعددی است. برخی از این عوامل، به‌طور مختصر ذیلاً ارائه شده است.

روند آینده اقتصادی (انتظارات سهامداران) قیمت سهام را مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌دهد. چنانچه سهامداران نسبت به تحولات آتی اقتـصـاد خوش‌بین  باشند، تقاضای خرید سهام خود را افزایش می‌دهند که تقاضای بیشتر برای خرید سهام، موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم می‌سازد و بر عکس.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

کیفیت ترکیب سهامداران نیز از جمله عواملی است که قیمت را تحت تأثیر خود قرارمی دهد. بسته به اینکه اکثریت سهامداران بازار سهام، کدام‌یک از گروه‌های سرمایه‌گذاران کم تحرک، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و سفته بازان باشند، تغییرات قیمت سهام متفاوت خواهد بود.

قابلیت نفوذپذیری سهام، نرخ تورم، چگونگی توزیع در آمد، نحوه قیمت‌گذاری سهام و میزان عرضه سهام که تحت تأثیر عوامل اقتصادی و غیراقتصادی است،قیمت سهام را متأثر می‌سازد. از عوامل دیگر که سود و مزایای پرداختی و قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌توان به عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فنی و تکنولوژیک اشاره نمود(ترک، 1390، 41).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه: