کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملتیر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
جستجو
 
  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی مکانیک ...

در این پایان نامه اثر آماری بودن اطلاعات ورودی به نتایج بدست آمده با بکار گرفتن روش المان محدود مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
این روش در تمامی شاخه های علم کاربرد داشته ولی ما این روش را در انتقال حرارت مورد مطالعه قرار می‌دهیم.
در انتقال حرارت دوبعدی دما بر اساس شرایط مرزی و ضرایب هدایت و جابجایی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و درصد اشتباه از درجه اول بررسی خواهد شد.
در نهایت کاربردی بودن این روش به اثبات خواهد رسید.
 
 
واژه‌های کلیدی :
المان محدود، انتقال حرارت، تحلیل عددی، انحراف معیار، میانگین، ضریب تغییرات، آماری
 
 
 
فهرست مطالب
فهرست علائم و اختصارات هشت
فهرست شکل‌ها نه
1 فصل اول: مقدمه 1
1-1 اهداف تحقیق 1
1-2 فرضیات تحقیق 2
1-3 پیشینه تحقیق 3
1-4 روش تحقیق 3
1-5 خلاصه فصول 4
2 فصل دوم: تئوری مسئله 5
2-1 تئوری انتقال حرارت جابجایی و هدایت و معادلات حاکم 5
2-2 معادله هدایت 9
2-3 روش المان محدود 13
2-3-1 المان‌های خطی یک بعدی 18
2-3-2 المان مرتبه دو 20
2-3-3 المان مثلثی دو بعدی 23
2-3-4 المان‌های مثلثی مرتبه دو 25
2-3-5 المان‌های چهار ضلعی 29
2-4 المان‌های ایزو پارامتریک 32
2-5 المان‌های سه بعدی 38
2-6 مشخصات المان 42
2-6-1 روش انتگرال تعادل گرما(ریتز): 43
2-6-2 روش تغییرات 44
2-6-3 روش باقیمانده های وزنی 45
2-7 فرمولاسیون معادلات هدایت حرارتی 49
2-8 مقدمه ای بر آمار 53
2-8-1 جامعه آماری 53
2-8-2 نمونه 54
2-8-3 متغیر 54
2-8-4 دامنه 55
2-9 آمار یک بعدی 55
2-9-1 توزیع احتمال و توابع توزیع 55
2-9-2 تابع فراوانی 55
2-9-3 متغیرهای تصادفی گسسته 56
2-9-4 متغیرهای تصادفی پیوسته 56
2-9-5 تابع توزیع نرمال 57
2-9-6 مقدار میانگین 59
2-9-7   گشتاورها 59
2-9-8 پراکندگی 61
2-9-9 میانگین انحراف‌ها 62
2-9-10   واریانس و انحراف معیار 62
2-9-11 ضریب تغییرات 63
2-9-12 تابع مولد گشتاور 64
2-9-13 مولد گشتاور 64
2-9-14 تابع مولد گشتاور برای توزیع نرمال 65
2-10 روش المان محدود آماری 67
2-10-1 روش‌های کلی 68
2-10-2 عدم قطعیت درجه اول 69
2-10-3 روش حل 70
3 فصل سوم: ارائه نتایج 73
3-1 پره 73
3-2 صفحه مستطیلی 84
فصل چهارم 95
مراجع 97
 

نه
 
 
فهرست علائم و اختصارات

برآیند نیروها
F
 
 
واریانس
Σ2
ضریب هدایت حرارتی
K
 
 
تابع تولید گشتاور
MX(T)
ضریب جابجایی
H
 
 
ضریب همبستگی
Rij
میدان برداری
U
 
 
مختصات کارتزین
X,Y
دما
T
 
 
زمان
T
تابع شکل
N
 
 
مقدار میانگین
M
اختلاف

 
 
دامنه داده‌ها
R
توزیع احتمال
P
 
 
انحراف معیار
Σ
تابع توزیع

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

احتمال
F(X)
 
 
تابع تست
G
ماتریس سختی
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل‌ها
 
شکل ‏2‑1 : تابع توزیع پیوسته.. 57
شکل ‏2‑2 : احتمال تابع توزیع شکل(2-1).. 57
شکل ‏2‑3 : تابع توزیع نرمال.. 58
شکل ‏2‑4 : تابع فراوانی(چگالی) نرمال.. 58
شکل ‏3‑1 المان بندی پره.. 74
شکل ‏3‑2 : توزیع دما از روش المان محدود.. 74
شکل ‏3‑3 : کانتورهای دما در پره.. 76
شکل ‏3‑4 : توزیع دما عدم قطعیت درجه اول در ضرایب انتقال حرارت   76
شکل ‏3‑5 : مقایسه توزیع دما اشکال 3-2 و 3-4. 77
شکل ‏3‑6 : توزیع دما  با میانگین گیری با 30 ضریب هدایتی.. 77
شکل ‏3‑7 : توزیع دما  با میانگین گیری با 30 ضریب جابجایی.. 78
شکل ‏3‑8: مقایسه توزیع دما اشکال 3-6 و 3-7 و میانگینشان.. 78
شکل ‏3‑9 : مقایسه توزیع دما اشکال 3-1و3-2و میانگین گیری 30 ضریب هدایت و جابجایی.. 79
شکل ‏3‑10 : مقایسه اختلاف توزیع دما اشکال 3-1و3-2و میانگین گیری 30 ضریب هدایت و جابجایی.. 79
شکل ‏3‑11 :  انحراف معیار استاندارد دما در حالتی که عدم قطعیت در ضریب هدایتی باشد.. 80
شکل ‏3‑12 : انحراف معیار استاندارد دما در حالتی که عدم قطعیت در ضریب جابجایی باشد.. 80
شکل ‏3‑13 : ضریب تغییرات در حالتی که عدم قطعیت در ضریب هدایتی باشد.   81
شکل ‏3‑14 : ضریب تغییرات در حالتی که عدم قطعیت در ضریب جابجایی باشد.   81
شکل ‏3‑15 : : انحراف معیار استاندارد دما در حالتی که عدم قطعیت در ضرایب هدایتی و جابجایی باشد.. 82
شکل ‏3‑16 : ضریب تغییرات در حالتی که عدم قطعیت در ضرایب هدایتی و جابجایی  باشد.. 82
شکل ‏3‑17 : المان بندی صفحه.. 84
شکل ‏3‑18 : کانتورهای دما در صفحه.. 85
شکل ‏3‑19 :  توزیع دما از روش المان محدود در صفحه.. 85
شکل ‏3‑20 : توزیع دما عدم قطعیت درجه اول در ضرایب انتقال حرارت در صفحه   86
شکل ‏3‑21 : مقایسه توزیع دما اشکال 3-19 و 3-20 در صفحه.. 86
شکل ‏3‑22 : توزیع دما  با میانگین گیری با 30 ضریب هدایتی در صفحه   87
شکل ‏3‑23 : توزیع دما  با میانگین گیری با 30 ضریب جابجایی در صفحه   88
شکل ‏3‑24 : مقایسه توزیع دما اشکال 3-22 و 3-23 و میانگینشان در صفحه   88
شکل ‏3‑25 : مقایسه توزیع دما اشکال 3-19و3-20و میانگین گیری 30 ضریب هدایت و جابجایی در صفحه.. 89
شکل ‏3‑26 : مقایسه اختلاف توزیع دما اشکال 3-19و3-20و میانگین گیری 30 ضریب هدایت و جابجایی در صفحه.. 90
شکل ‏3‑27 :  انحراف معیار استاندارد دما در حالتی که عدم قطعیت در ضریب هدایتی باشد (در صفحه).. 90
شکل ‏3‑28 : انحراف معیار استاندارد دما در حالتی که عدم قطعیت در ضریب جابجایی باشد (در صفحه).. 91
شکل ‏3‑29 : ضریب تغییرات در حالتی که عدم قطعیت در ضریب هدایتی باشد (در صفحه).. 92
شکل ‏3‑30 : ضریب تغییرات در حالتی که عدم قطعیت در ضریب جابجایی باشد (در صفحه).. 92
شکل ‏3‑31 : انحراف معیار استاندارد دما در حالتی که عدم قطعیت در ضرایب هدایتی و جابجایی باشد (در صفحه).. 93
شکل ‏3‑32 : ضریب تغییرات در حالتی که عدم قطعیت در ضرایب هدایتی و جابجایی  باشد (در صفحه).. 94
 

موضوعات: بدون موضوع
[یکشنبه 1398-07-21] [ 07:14:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی ...

1-2-5)رنگهای بازی:…………………………………………………………………………………………… 9
1-2-6)رنگهای دندانه ای:…………………………………………………………………………………….. 9
1-2-7)رنگهای پخش شونده:…………………………………………………………………………………. 9
1-2-8)رنگ های خمره ای…………………………………………………………………………………… 10
1-2-9)رنگ های آزو………………………………………………………………………………………….. 10
1 -2-10)رنگهای گوگردی……………………………………………………………………………………. 11
1-3) مشکلات ناشی از وجود رنگ در پساب…………………………………………………………… 11
1-4) روشهای حذف رنگ از پساب……………………………………………………………………….. 13
1-4-1)روشهای شیمیایی………………………………………………………………………………………. 13
1-4-1-1)نمک های  H2O2-Fe(II)……………………………………………………………………… 13
1-4-1-2) ازوندهی(Ozonation)………………………………………………………………………… 13
1-4-1-3) فتوشیمیایی…………………………………………………………………………………………. 13
1-4-1-4) هیپوکلریدسدیم (NaOCL)…………………………………………………………………….. 13
1-4-1-5)تخریب الکتروشیمیایی(Electrochemical destruction)………………………….. 14
1-4-2)روشهای فیزیکی(Physical treatments)…………………………………………………… 14
1-4-2 – 1)جذب……………………………………………………………………………………………….. 14
1-4-2-1- )کربن فعال(Activated carbon)…………………………………………………………. 14
1-4-2-1-2)ذغال نارس(Peat)…………………………………………………………………………….. 14
1-4-2-1-3)چیبس چوب (Wood chips)…………………………………………………………….. 15
1-4-2-1-4)مخلوط خاکستربادی وزغال Fly ash and coal (mixture)……………………… 15
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
1-4-2-1-5)فیلترکردن(Membrane filtration)…………………………………………………… 15
1-4-2-1-6)سایرمواد(other materials)……………………………………………………………… 15
1-4-2-1-7)تبادل یونی( (Ion exchang……………………………………………………………….. 15
1-4-3)تیماربیولوژیکی(Biological treatments)…………………………………………………… 16
1-5)جذب………………………………………………………………………………………………………… 16
1-5- 1)جذب سطحی…………………………………………………………………………………………. 17
1-5- 2)کاربرد فرایندجذب سطحی………………………………………………………………………… 19
1-5-3-1)نوع وخصوصیات جسم جاذب…………………………………………………………………. 20
1-5- 3-2) نوع وخصوصیات ماده جذب شونده………………………………………………………… 20
1-5- 3-3) میزان اختلاط و بهم زدن فاز سیال…………………………………………………………… 21
1-5- 3-4) pH  محیط

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

عمل…………………………………………………………………………………. 21
1-6) ایزوترمهای جذب سطحی……………………………………………………………………………… 21
1-6-1 )جذب ایزوترم. لانگمویر……………………………………………………………………………. 22
1-6-2)جذب ایزوترم فروندلیچ……………………………………………………………………………… 23
1-7 )مدل های سینتیکی……………………………………………………………………………………….. 23
1-7-1 ) مدل­هایی که در آن­ها نفوذ کنترل کننده عملیات جذب است……………………………….. 23
1-7-2)مدلهایی که در آن جذب شیمیایی در سایت‌های جاذب کنترل‌کننده عملیات جذب است 24
فصل2:مطالعات کتابخانه ای…………………………………………………………………………………… 26
فصل 2 – مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 27
2-1)تاریخچه…………………………………………………………………………………………………….. 27
2-2 )مروری برمطالعات گذشته در حذف رنگ متیلن بلو……………………………………………… 27
فصل3:مواد و روش های آزمایش……………………………………………………………………………. 32
فصل 3-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 33
3-1)مواد و وسایل مورد استفاده……………………………………………………………………………… 33
3-2)تعیین مشخصات رنگ متیلن بلو………………………………………………………………………. 34
3-3)روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………….. 34
3-4)ساخت کامپوزیت PPY/PVA…………………………………………………………………………. 35
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
3-5)ساخت جاذب پلی پیرول……………………………………………………………………………….. 36
فصل4:نتایج وبحث……………………………………………………………………………………………… 37
فصل 4-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 38
4-1) بررسی ساختار  جاذب ها  به وسیله­یSEM & FTIR………………………………………….. 38
4-2) بررسی اثر pH  بر روی راندمان حذف…………………………………………………………….. 41
4-3) بررسی اثر میزان جاذب بر روی راندمان حذف…………………………………………………… 42
4-4) بررسی اثر زمان انجام واکنش بر روی راندمان حذف……………………………………………. 43
4-5)بررسی اثر غلظت اولیه محلول رنگی متیلن بلو بر راندمان جذب………………………………. 43
4-6)  بررسی سینتیک جذب…………………………………………………………………………………. 44
4-6-1) معادله خطی شده موریس- وبر……………………………………………………………………. 45
4-6-2) معادله خطی شده شبه درجه یک………………………………………………………………….. 46
4-6-3) معادله خطی شده شبه درجه دوم…………………………………………………………………. 46
4-7) بررسی ایزوترمهای جذب……………………………………………………………………………… 47
4-7-1)معادله خطی شده لانگمویر………………………………………………………………………….. 47
4-7-2)معادله خطی شده فرندلیچ……………………………………………………………………………. 48
4-7-3)معادله خطی شده دوبینین ـ رادشکویچ……………………………………………………………. 49
4-8) مقایسه میزان جذب رنگ متیلن بلو بین جاذبهایPPy/PVA& PPy&PVA…………….. 50
فصل 5:جمع بندی و پیشنهادات……………………………………………………………………………… 52
5-1) پیش درآمد………………………………………………………………………………………………… 53
5-2) جمع بندی…………………………………………………………………………………………………. 53
5-3) پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. 54
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… 55
 
فهرست علایم و نشانه ها
عنوان                                                                                       علامت اختصاری
پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………. PPy
پلی­پیرول کت شده بر روی پلی ونیل الکل…………………………………………………… PPy/PEG
غلظت تعادلی……………………………………………………………………………………….. Ce(ppm)
غلظت در زمان………………………………………………………………………………………. Ctt(ppm)
غلظت اولیه…………………………………………………………………………………………… Ci (ppm)
ضریب همبستگی………………………………………………………………………………………………… r2
ثابت لانگمویر……………………………………………………………………………………….. KL (l/mg)
ثابت فرندلیچ…………………………………………………………………………………………. KF (mg/g)
ثابت دوبینین ـ رادشکویچ………………………………………………………………… kad (mol2/kj2)
ثابت معادله موریس-وبر……………………………………………………….. Kid (mg.g-1.min-0.5)
ثابت معادله شبه درجه یک……………………………………………………………………… k1 (1/min)
ثابت معادله شبه درجه دو………………………………………………………….. k2 (g.mg-1.min-1)
حجم محلول……………………………………………………………………………………………….. V (lit)
زمان………………………………………………………………………………………………………… t (min)
ثابت معادله فرندلیچ (شدت جذب)…………………………………………………………………………. n
ثابت تعادل ترمودینامیکی………………………………………………………………………………………. Kc
ظرفیت جذب در زمان………………………………………………………………………….. qt t(mg/g)
ظرفیت جذب در تعادل…………………………………………………………………………… qe (mg/g)
ظرفیت اشباع ایزوترم تئوری……………………………………………………………………… qs (mg/g)
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                                    صفحه
جدول (1-1):طبقه بندی رنگ ها از نظر کاربرد………………………………………………………… 5
جدول (3-1):تجهیزهای مورد استفاده…………………………………………………………………….. 33
جدول (3-2):مواد شیمیایی مورد استفاده…………………………………………………………………. 33
جدول (3-3):ویژگی رنگ متیلن بلو……………………………………………………………………… 34
جدول( 4-1) مقایسه بین جاذبهای مختلف برای رنگ متیلن بلو از پساب رنگی………………. 51
 
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                    صفحه
شکل (1-1):مهمترین گروه های عامل رنگ…………………………………………………………….. 7
شکل (3-1):ساختار شیمیایی رنگ متیلن بلو……………………………………………………………. 34
شکل (4-1)تصویر  FTIR از پیرول خالص……………………………………………………………… 39
شکل (4-2)تصویر  FTIR ازپلی ونیل الکل خالص…………………………………………………… 39
شکل (4-3)تصویر  FTIR از کامپوزیتPPY/PVA…………………………………………………… 40
شکل (4-4) تصویر SEM برای جاذب پلی پیرول با بزرگنمایی های مختلف………………….. 40
شکل( 4-5) تصویر SEM برای کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی ونیل الکل با بزرگنمایی‌های مختلف       41
شکل (4-6):منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به PH  های مختلف…………….. 42
شکل (4-7) منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به تغییرات جرم جاذب…………. 42
شکل (4-8):منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به زمان های مختلف…………….. 43
شکل (4-9)منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ بر حسب غلظت اولیه رنگ متیلن بلو… 44
شکل( 4-10) معادله خطی شده موریس – وبر برای حذف رنگ متیلن بلو……………………… 45
شکل (4-11)معادله خطی شده شبه درجه یک برای حذف رنگ متیلن بلو………………………. 46
شکل(4-12) معادله خطی شده شبه درجه دوم برای حذف رنگ متیلن بلو………………………. 47
شکل( 4-13)معادله خطی شده لانگمویر برای حذف رنگ متیلن بلو……………………………… 48
شکل(4-14) معادله خطی شده فرندلیچ برای حذف رنگ متیلن بلو……………………………….. 49
شکل( 4-15)معادله خطی شده دوبینین –رادشکویچ برای حذف رنگ متیلن بلو………………. 50
 
فصل اول
کلیات
 
1-1-مقدمه:
با پیشرفت صنایع در دهه های اخیر وگسترش تولیدات صنعتی توجه به کنترل آلودگی اهمیت بسیاری در میان دولتها و محققان و افراد مختلف جامعه پیدا کرده است. رهاسازی پساب و پخش آلاینده‌هایی نظیر رنگها در چرخۀ آب مسئلۀ بسیار مهمی است که توجه به آن در بیست سال اخیرگسترش یافته است . رنگها بخش مهمی در بسیاری از صنایع میباشند که وارد سیستم آب شده و به سختی میتوان آنها را از آب جدا کرد. بسیاری از صنایع مانند صنایع کاغذ، پلاستیک، صنایع غذایی و نساجی از انواع رنگها استفاده میکنند که در این میان نقش صنایع نساجی در استفاده از رنگهای صنعتی بسیار چشمگیراست.
حدود1000نوع رنگ صنعتی وجود دارد که در صورت عدم حذف آنها از پسابها مشکلات زیست محیطی زیادی ایجاد می‌شود. وجود رنگها حتی در مقادیر بسیار کم نیز نامطلوب بوده و سبب کاهش شفافیت آب و واکنشهای شیمیایی در آبها می‌گردد. رنگها به صورت هیدرولیز شده و محلول در پساب وجود دارند و با فیلترهای صنعتی قابل جداسازی نمی باشند. برخی از رنگها به دلیل ساختار آروماتیکی پیچیده، در برابر انواع روشهای رنگبری پایدار بوده و حتی اگر به اجزای کوچکتر شکسته شوند، خطرات جدی از نظر سلامتی ایجاد می کنند، چرا که مواد غیرفعالی را تشکیل میدهند که به صورت رسوب باقی  می‌مانند که در این حالت نیز ممکن است دارای مشکلات زیستی باشند[1].
مشکلات مذکور دولتها و سازمانهای زیست محیطی را بر آن داشت که تدابیری در جهت کاهش آلودگی‌ها به کار ببرند. در سال 1974 سازمانی با عنوان[1]ETAD در بریتانیا تشکیل گردید که قوانینی را برای صنایع از لحاظ پاکسازی پساب وضع می‌نمود و شاخص‌های زیستی و سمیتی پساب‌ها را بررسی کرده و صنایع را به کاهش میزان رنگ در پساب‌ها وادار می‌ساخت. این سازمان بالغ بر  4000 نوع رنگ را مورد آزمایش قرارداد و آلوده کننده‌ترین رنگ‌ها را رنگهای بازی(Basic Dyes) معرفی نمود.
سازمانهای محیط زیست کشورهای مختلف به طور انحصاری بر روی رنگهای خارج شده از پساب کارخانجات صنعتی و نساجی تحقیق نمودند تا اینکه در سال 1997 سازمان محیط زیست بریتانیا اعلام داشت که پسابهای وارده به چرخۀ آبی از لحاظ مواد شیمیایی باید در حد صفر باشند و هیچ نوع رنگی نباید به آب های محیطی وارد شود.
یکی از بزرگترین صنایع مصرف کننده آب ، صنایع نساجی و رنگرزی می باشند. میزان مصرف آب در این صنایع بین 25-250متر مکعب به ازای هر تن محصول است[3و2]. رنگ ها موادی با ساختار پیچیده بوده که در نتیجه مراحل مختلف نظیر رنگرزی  و تکمیل در صنعت نساجی به محیط زیست وارد می شوند[4].
این مواد از نقطه نظر ساختار شیمیایی، به انواع آزو[2]، هتروسیکلیک[3]، فتالو سیانین[4] و آنتراکوئینون[5] طبقه‌بندی می‌شوند. هم چنین رنگ‌ها بر اساس کاربردشان به انواع خمره ای ، فعال، مستقیم، اسیدی، دیسپرس و کاتیونی تقسیم می گردند[5]. به دلیل عملکرد نامطلوب واحد رنگرزی و ماهیت رنگ ها ،حدود 50% از رنگ های راکتیو،20-8%  از رنگ های دیسپرس و 1% از رنگ های پیگمنت به طور مستقیم به جریان فاضلاب وارد می شوند[6و7]. هدر رفتن رنگ در مراحل رنگرزی ناشی از تثبیت کم رنگ بر روی الیاف و حضور رنگ هیدرولیز شده غیر راکتیو در حمام رنگ است. هیدرولیز رنگ زمانی اتفاق می افتد که مولکول رنگ به جای واکنش با گروه های هیدروکسیل سلولز با آب واکنش می دهد [8]. رنگ های هیدرولیز شده در فاضلاب حمام رنگ و در فرآیند رنگرزی قابل استفاده مجدد نمی باشند[7]. رنگ های راکتیو آزو بزرگترین دسته از رنگ های مصنوعی محلول در آب بوده که دارای بیشترین تنوع از نظر نوع و ساختار رنگ می باشند.این رنگ ها معمولا به تجزیه بیولوژیکی هوازی مقاوم بوده و با فرآیند های تصفیه  بیولوژیکی متداول قابل حذف نمی باشند .
دلیل احتمالی غیر قابل تجزیه بودن این رنگ ها در سیستم های متداول، فقدان آنزیم های ضروری برای تجزیه این رنگ ها در محیط است [9]. صنایع نساجی به علت تنوع رنگ مصرفی و روش های تولید، پساب هایی با کمیت و کیفیت شیمیایی متفاوت تولید می کنند. در این صنایع مقادیر مختلفی از فاضلاب های بسیار رنگی تولید شده که معمولا سمی، مقاوم به تجزیه بیولوژیک و پایدار در محیط زیست می باشد. لذا روش های بیولوژیکی متداول برای حذف اغلب رنگ های مصنوعی، به دلیل ساختار حلقوی پیچیده و ماهیت مقاوم رنگ موثر نیستند [12-4]. ماهیت غیر قابل تجزیه بیولوژیک رنگ ها است[6]. تخلیه فاضلاب های رنگی حاصل از صنایع نساجی به آب های پذیرنده، منجر به کاهش نفوذ نور خورشید و وضعیت دید، بروز پدیده اتروفیکاسیون1 و تداخل در اکولوژی آب های پذیرنده شده،که ضمن اثر بر شدت فتوسنتز گیاهان آبزی و جلبک ها در محیط های آبی، باعث آسیب به محیط زیست می شود[ 13و 8 و7 و 2].
مطالعات نشان داده است که رنگ ها دارای خاصیت سرطان زایی و جهش زایی بوده و برای محیط زیست زیان آور می باشند [15و14و3]. مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داده که استفاده از رنگ های با پایه ی بنزیدین[6] باعث ایجاد سرطان مثانه در انسان می شود[16]. حذف رنگ از فاضلاب اغلب مهمتر از مواد آلی بی رنگ است  زیرا حضور مقادیر کمی از رنگ (کمتر از (1PPM، از نظر ظاهری قابل رویت می باشد [17]. رنگ ها بدون تصفیه مناسب و کافی، پایدار هستند و می توانند برای دوره زمان طولانی در محیط باقی بمانند. به عنوان مثال، نیمه عمر رنگ آبی راکتیو 19 هیدرولیز شده در PH برابر 7 و دمای 25درجه سانتی گراد حدود 46سال است. ساختار آروماتیک پیچیده رنگ ها نسبت به نور، عوامل بیولوژیکی، ازن و سایر شرایط تجزیه کننده محیط، مقاوم است. هم چنین حضور فلزات سنگین مثل کرم، کبالت، نیکل و مس (ناشی از رنگ های کمپلکس فلزی) در فاضلاب نیز یک مشکل زیست محیطی است [18]. فاضلاب حاصل از صنایع نساجی به عنوان یک  تهدید زیست محیطی در سراسر جهان است [19]. بنابراین قبل از تخلیه به محیط زیست باید به نحو مطلوبی تصفیه شود[20].
1-2-طبقه بندی رنگ ها:
تمام مولکول ها می توانند پرتوهای الکترومغناطیس را جذب کنند ولی هر ماده طول موج خاصی از این پرتو ها را جذب می کند. مولکول های رنگ، دارای دو گروه عامل رنگی [7]و عامل کمکی می‌باشند. گروه های عامل رنگ، گروهی از اتم ها بوده که معمولا گیرنده الکترون، دارای باند دوگانه و عامل ایجاد رنگ هستند. گروه های عامل رنگ -C=C-  ، C=N–  ،C=O- ،-NO2،-NO بیشتر مطرح می باشند. عامل کمکی رنگ، دهنده الکترون بوده و می تواند از طریق تغییر انرژی کلی سیستم الکترون و بهبود حلالیت و چسبندگی رنگ به الیاف، میزان رنگ گروه عامل رنگ را تشدید نماید. گروه های اصلی عامل کمکی رنگ شامل   , –NH2,-NR2–NHR, -COOH,-SO3H,-OH,-OCH3 می باشند. بر اساس ساختار شیمیایی و یا گروه عامل رنگ 30-20 گروه رنگ متفاوت قابل شناسایی است. از بین این گروه ها ،رنگ های آزو (مونو آزو،دی آزو،تری آزو،پلی آزو)، آنتروکوئینون، فتالوسیانین و تری آریل متان( شکل 1-1 ) از نظر کمی مهم ترین گروه های عامل رنگ می باشند[22].
اغلب رنگ های تجاری از نظر رنگ، ساختار و روش کاربرد در شاخص رنگ (C.I)[8] طبقه بندی می‌شوند .بر این اساس هر رنگ با یک نام عمومی که دربرگیرنده خصوصیات رنگ و کاربرد آن است، معرفی می‌شود. جدول (1-1) طبقه بندی رنگ ها بر اساس کاربردشان را نشان می دهد [23و21].
رنگ ها را می توان بر اساس وضعیت یونیزاسیون نیز طبقه بندی کرد. بر این اساس رنگ ها به 3 گروه تقسیم می شوند:
–  رنگ های آنیونی:مستقیم،اسیدی،راکتیو
–  رنگ های کاتیونی:بازی
–  رنگ های غیر یونی:دیسپرس
 
جدول (1-1):طبقه بندی رنگ ها از نظر کاربرد[21و23]

موضوعات: بدون موضوع
 [ 07:13:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی کشاورزی ...

1-2-1- اهداف کشت دوم. 5

1-2-2- مزایای کشت دوم. 5

1-2-3- موانع و مشکلات کشت دوم. 5

1-3- کشت تریتیکاله به عنوان کشت دوم: 6

1-4- بررسی روند شکل گیری توسعه محصولات کشت دوم در برنامه های پنج ساله اول، دوم و سوم در استان گیلان: 7

1-5- بررسی الگوی کشت محصولات کشت دوم در استان و شهرستانها 9

1-5-1- نوع خاک.. 9

1-5-2- میزان بارندگی و پراکنش آن. 10

1-5-3- دوره رویش گیاه 10

1-5-4- آب قابل دسترس.. 10

1-6- كلیاتی در مورد زهكشی زیرزمینی. 11

1-6-1- تاریخچه زهكشی. 11

1-7- وضعیت زهكشی در جهان. 12

1-8- وضعیت زهكشی در ایران. 15

1-9- اهداف و اثرات زهكشی كشاورزی.. 16

1-10- انواع روشهای زهكشی. 18

1-11- نیاز زهکشی اراضی شالیزاری.. 19

1-11-1- زهکشی شالیزار در اواسط فصل رشد برنج. 20

1-11-2- زهکشی در زمان برداشت.. 21

1-11-3- زهکشی اراضی شالیزاری و توسعه کشت دوم. 21

2-1- مروری بر مطالعات انجام شده 24

3-1- موقعیت جغرافیایی استان و مشخصات محل اجرای پژوهش… 38

3-2- طرح آزمایشی مورد استفاده 38

3-3- پارامترهای مورد اندازه گیری در آزمایش… 44

3-3-1 درصد رطوبت وزنی. 46

3-4- تجزیه و تحلیل آماری.. 46

4-1 ارتفاع بوته. 49

4-2 طول سنبله. 50

4-3 تعداد پنجه. 52

4-4 تعداد دانه در خوشه. 53

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4-5 تعداد سنبله در متر مربع. 55

4-6 وزن هزار دانه (گرم) 56

4-7 وزن ماده سبز در حالت علوفه ای.. 58

4-8 عملکرد دانه در حالت علوفه ای.. 60

4-9 عملکرد دانه در حالت برداشت دانه ای.. 61

4-10 شاخص برداشت غیر علوفه ای.. 63

4-11 بررسی روند تغییرات عملکرد دانه نسبت به فواصل زهکش های زیرزمینی و سطحی. 65

4-12 بررسی روند تغییرات میانگین رطوبت خاک سطحی در تیمارهای مختلف.. 66

5-1 نتیجه گیری و پیشنهادات.. 69

منابع. 71

چکیده

زهكشی زیرزمینی اراضی شالیزاری با هدف خشك كردن زمین در زمان برداشت (بالابردن
 تحمل­پذیری خاك)، زهكشی میان­فصل و پایین آوردن سطح ایستابی پس از برداشت برنج (جهت كشت پاییزه و زمستانه) احداث می­گردد. به منظور بررسی اثر انواع زهکشی (سطحی و عمقی) و فواصل آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک­های کامل تصادفی با سه پایه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات برنج کشور واقع در رشت در سال 1392 انجام گرفت. فاکتورهای آزمایشی شامل الف- زهکشی سطحی با سطوح: 1- بدون زهکشی، 2- زهکشی سطحی با فواصل 5 متر و 3- زهکشی سطحی با فواصل 10 متر از یکدیگر و ب- زهکشی عمقی با عمق متوسط یک متر، 1- سطوح بدون زهکشی عمقی، 2- زهکشی عمقی با فواصل 5/7 متر از یکدیگر، 3- زهکشی عمقی با فواصل 10 متر از یکدیگر و 4- زهکشی عمقی با فواصل 15 از یکدیگر می­باشند. جنس لوله­های استفاده شده در این تحقیق P.V.C مشبك خرطومی با قطر 125 میلی­متر و پوشش به کار رفته برای لوله­های زهکش، پوسته برنج می­باشد. نتایج نشان داد که تاثیر زهکشی زیرزمینی و زهکشی سطحی بر ارتفاع بوته گیاه، طول سنبله، تعداد پنجه، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در خوشه، وزن هزار دانه، وزن ماده سبز در حالت علوفه­ای، عملکرد دانه در حالت برداشت علوفه­ای و دانه­ای در سطح آماری 1% معنی دار گردید. اثر متقابل فواصل زهکش زیرزمینی و زهکشی سطحی بر تعداد پنجه در سطح آماری 5 درصد معنی­دار است. ترکیب زهکشی زیرزمینی با فاصله 5/7 متر و زهکشی سطحی با فاصله 5 متر باعث 3 برابر شدن تعداد پنجه و تعداد سنبله در متر مربع نسبت به شاهد گردید، نیز باعث شش برابر شدن عملکرد دانه در حالت برداشت دانه­ای نسبت به شاهد شد. همچنین تاثیر زهکشی زیرزمینی و سطحی بر شاخص برداشت علوفه­ای و غیر علوفه­ای معنی­دار نگردید. در نهایت می­توان بیان نمود که ترکیب زهکش زیرزمینی و سطحی باعث افزایش عملکرد تریتیکاله می­شود.

کلمات کلیدی: زهکشی زیرزمینی، زهکشی سطحی، تریتیکاله.

 

 1-1- مقدمه

جهان امروز با چالش­های زیادی در زمینه تأمین غذا و ایجاد شرایط اشتغال و درآمد برای قشر عظیمی از جمعیت در حال ازدیاد روبروست. در ایران برنج بعد از گندم دومین غله­ای است که برای تغذیه مردم مورد استفاده قرار می­گیرد. بیشترین کشت برنج در ایران در سه استان شمالی کشور عبارت از گیلان، مازندران و گلستان با 71 درصد از سطح زیر کشت کل کشور انجام می­گیرد. بر اساس نتایج آخرین آمار موجود 238 هزار هکتار از اراضی استان گیلان به کشت برنج اختصاص دارد. پایین بودن سرانه مالکیت زمین برای هر خانوار کشاورز، واردات بی رویه برنج، افزایش سریع هزینه­های کشت برنج و کم­آبی در سال­های اخیر موجب کاهش شدید درآمد کشاورزان شالیکار گردیده است. ادامه روند مذکور می­تواند تولید برنج را مورد تهدید جدی قرار دهد. از مهم­ترین راهکارهای افزایش درآمد شالیکاران و تشویق آنان به ادامه تولید برنج توسعه کشت دوم بعد از برداشت برنج می­باشد. در این راستا حل چالش­های مهمی مانند مبارزه با غرقابی اراضی ناشی از باران­های نیمه دوم سال، گزینش محصولات مناسب کشت دوم و تاثیر آن بر کشت اول (برنج) و بازاریابی و فرآوری و همچنین اتخاذ سیاست­های حمایتی موجب توسعه کشت دوم خواهد شد با این کار اراضی مذکور می­تواند جهت تأمین بخشی از غذای جامعه، گریز از بیکاری فصلی کشاورزان و رهایی از کشاورزی تک محصولی مورد استفاده مفیدتر قرار گیرد. تک محصولی بودن یک منطقه جغرافیایی ممکن است تحت تأثیر پیامدهای ناگواری از قبیل سقوط ناگهانی قیمت محصول و یا بروز همه­گیری (اپیدمی) آفت­های گیاهی، ضررهای فراگیر اقتصادی به بار آورد. بدین منظور اجرای طرح­های کاربردی برای کشت دوم بعد از برنج می­تواند کمک ﻣﺆثری در رفع این معضلات باشد. در حال حاضر از اولویت­های مهم بخش کشاورزی استان گیلان فراهم­آوری امکان استفاده از مزارع شالیکاری برای کشت محصولات مناسب به عنوان کشت دوم می­باشد. برای نیل به این هدف تعیین اراضی مستعد برای کشت دوم، شناسایی محصولات متناسب با اقلیم منطقه، شناسایی محدودیت­های طبیعی و اقتصادی و اجتماعی کشت دوم و در نهایت ارائه راهکارهای مناسب مربوط مدنظر می­باشد.

در سطح جهانی نیز افزایش شدید جمعیت و تقاضا برای مواد غذایی و فرآورده­های کشاورزی سبب گردیده اراضی زراعی بصورت متمرکز مورد بهره­برداری قرار گیرند. در این راستا در اراضی شالیزاری نیز سیاست کشت دوباره برنج و همچنین کشت گیاهان دیگر پس از برداشت برنج (کشت دوم) توسعه پیدا کرده است.

 1-2- ضرورت اجرای طرح کشت دوم بعد از برنج

نیل به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی از هدف­های مهم برنامه­ریزی بخش کشاورزی است. تولید محصولات کشت دوم در اراضی شالی موجب افزایش توان مالی کشاورز و به تبع آن افزایش درآمد ناخالص ملی در بخش کشاورزی خواهد شد. علاوه بر این، ایجاد اشتغال در سطح روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، ترغیب سرمایه­گذران به ایجاد صنایع تبدیلی مواد غذایی و صنایع وابسته در روستاها از دیگر فواید کشت دوم در گیلان است. از طرفی استفاده از بقولات به عنوان کشت دوم در تناوب موجب کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی و در نتیجه حفظ محیط زیست می­شود. ایجاد زمینه مناسب برای تثبیت شالیزارها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی از دیگر پیامدهای مطلوب و بسیار مهم کشت دوم است. با افزایش تولیدات مواد غذایی در استان علاوه بر خودکفایی در این محصولات می­توان در جهت توسعه صادرات گام برداشت. خارج نمودن هرزآب­های مزرعه و تهویه مطلوب خاک، مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج که در میان کاه و کلش زمستان گذرانی می­کند و تهیه و تأمین بخشی از نیازهای دامداری­های استان از طریق کشت محصولاتی مانند شبدر، از دیگر اثرات مثبت کشت دوم است.

تفکر کشت دوم بعد از برداشت برنج در اراضی شالیکاری استان گیلان از دیرباز مدنظر دست اندرکاران کشاورزی، کارشناسان و مروجان استان بوده و همواره این سوال مطرح می­شد که چرا بایستی سطحی وسیعی از اراضی مناسب شالیزار استان مدت 6 الی 7 ماه از سال بدون استفاده رها گردد. تولید و عرضه انواع محصولات سبزی و صیفی، علوفه، حبوبات و دانه­های روغنی که در حواشی جاده­های روستایی در معرض فروش از تولید به مصرف قرار می­گیرد مبین این واقعیت ملموس می­باشد که عدم کاشت و بدون استفاده ماندن اراضی شالیکاری استان به ویژه در 6 ماه دوم سال ناشی از کم­کاری کشاورزان نیست؛ بلکه از یک طرف ناشی از فقر تحقیقاتی و عدم معرفی محصولات و ارقام مناسب و از طرف دیگر عدم برنامه­های اجرایی حمایتی می­باشد.

در این بین، استراتژی توسعه کشت محصولات دوره زراعی پاییزه در استان گیلان مورد توجه بسیاری از صاحب­نظران قرار گرفته است. برخورداری فیزیکی از سامانه منابع تولیدی فراوان و ظرفیت به کارگیری 238 هزار هکتار اراضی شالیکاری این استان برای توسعه کشت دوم نقاط قوتی است که لزوم پژوهش و تحقیق به منظور عملیاتی کردن این استراتژی را آشکار می­سازد. اگرچه فقدان زیر ساخت­های مناسب در استان گیلان برای توسعه کشت دوم تهدیدی جدی در مسیر توسعه بخش کشاورزی این استان است ولی منافع اجتماعی نظیر ایجاد درآمد جنبی، ایجاد اشتغال پایدار، تخصیص بهینه منابع و استفاده حداکثری از ظرفیت تولید و افزایش تولید محصولات کشاورزی در راستای تحقق اهداف خودکفایی پارامترهایی است که توجه بیشتر به توسعه کشت دوم را حائز اهمیت نشان می­دهد.

1-2-1- اهداف کشت دوم

مهمترین اهداف توسعه کشت دوم در اراضی شالیزاری استان شامل افزایش تولید محصولات کشاورزی و تأمین بخشی از نیاز غذایی کشور، تأمین و تولید علوفه مورد نیاز دام­ و بهبود دامپروری، تأمین قسمتی از روغن مصرفی کشور با کشت دانه­های روغنی، تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه از طریق کشت حبوبات، پایداری تولید برنج از طریق تقویت حاصلخیزی و حفظ خاک و بهبود کیفیت اراضی زیر کشت برنج، امکان کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی برای زراعت اصلی و کاهش واردات آنها، اشتغال­زایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، افزایش توان مالی کشاورزان، خارج نمودن هرز آب­ها و تهویه مطلوب خاک، تقویت و راه­اندازی صنایع تبدیلی مناسب در سطح روستاها می­باشد.

1-2-2- مزایای کشت دوم

1-عدم نیاز به آبیاری

2- کار در زمان بیکاری کشاورزان (نیمه دوم سال)

موضوعات: بدون موضوع
 [ 07:13:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  متن کامل پایان نامه با عنوان : اثرات و عوامل موثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور ...

جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………………….. 40
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
نمودار و جداول مربوط به طلاق ……………………………………………………………………………. 65-41
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج یافته ها ……………………………………………………………………………………………………. 66
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….. 69
پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………….. 69
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 70
مقدمه
وقتی كه جغد طلاق بر آستانه ی خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر خویش پرپر می زنند. گاه در دامن مادر می آویزند تا لانه را رها نكند و گاه پدر را صدا می زنند تا برای همیشه تركشان نگوید، زیرا آنان هنوز در آستانه ی پروازند، هنوز دهان گرسنگی خود را برای غذای محبّت والدین گشوده اند، هنوز گرمای تن مادر را می طلبند تا بال و پر بگشایند و در آسمان پاك و صاف خوشبختی اوج گیرند و زمزمة صدایشان دشت سرسبز زندگیشان را پراكند، ولی اكنون این جغد طلاق است كه بر سرشان فرود آمده و كابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اینك پدر یا مادر كدامیك پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ كدامیك بال نوازش بر سر این جوجگان بی پناه خواهد گسترد؟ كدامیك فروغ محبّت را به لانه ی تاریك هدایت خواهد كرد؟ و اینها پرسشهایی است كه كودك در جستجوی پاسخ آنان است.
او قانون نمی داند، او تنها می خواهد به یك اندازه با هر دوتای پدر و مادر باشد و از رنج بی پدری یا بی مادری به یك میزان افسرده و نگران است.
فراموش نكنیم كه طلاق یك فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظیفه داریم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانیم. كودكان قربانیان بلافصل طلاق والدین خویشند. اگر نتوانستیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم كنیم دست كم باید بیاموزیم كه چگونه آنها را از صدمات ناشی از طلاق تا حد امكان در امان داریم.
طلاق یكی از غامض ترین پدیده های اجتماعی عصر ما را از دیدگاه كسانی كه بیش از همه آنها لطمه می بینند بررسی می كند. پدیدة طلاق (راه حل) رایج و قانونی، عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختمان خانواده، قطع پیوند زناشویی و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلی به پیامدهای طلاق و اثرات روحی، عاطفی، اجتماعی و اقتصادی آن بر فرزند است و در كنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ی كوتاهی كرده، سابقه ی طلاق به 20 قرن می رسد. مذاهب عمده همانگونه كه در زمینه ی ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معیارهایی مقرّر كرده اند به امكان قطع این رابطه و نحوه ی آن نیز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ی اخیر است كه طلاق به عنوان یك مسأله ی جدی اجتماع مطرح است.
من با طرح این مسأله و تحقیق در این مورد و با بیان اینكه طلاق بلای خانمان سوز است در صدد بررسی علل و عوامل اصلی این پدیده ی شوم برآمدم تا خوانندگان این تحقیق این مسأله را جدّی تر گرفته و راهكارهای آنرا برای زندگی خود در نظر گیرند تا بتوانند خود را از دام این بلا برهانند.
بیان مسئله: طلاق
طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها كردن است. در فقه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اسلامی در تعریف طلاق گفته اند: طلاق عبارتست از زائل كردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. (صفائی، امامی، 1372، ص 259).
در حقوق امروز ایران طلاق ممكن است به حكم دادگاه یا بدون آن واقع شود و در تعریف آن می توان گفت: طلاق عبارتست از انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده ی قانونی او. بنابراین طلاق ویژه ی نكاح دائم است و انحلال نكاح منقطع از طریق بذل یا انقضاءِ مدت صورت می گیرد. ماده ی 1139 قانون مدنی در این باره می گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدّت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود. (همانجا، صص 259-260)
طلاق یكی از آسیب های اجتماعی است كه در چند دهه ی اخیر در اكثر كشورهای جهان رشد روزافزونی داشته است. در ایران نیز طبق آخرین آمار مربوط به سازمان ثبت احوال كشور، كل موارد ثبت شده ی طلاق در مناطق شهری و روستایی ایران در سال 1371 معادل 33983 مورد بوده است كه این شاخص با حدود 80% افزایش در سال 1380 به 61013 مورد رسیده است. عمق مسأله زمانی آشكار می شود كه نتایج پژوهش های متعدد داخلی و خارجی در زمینة تأثیرات عمیق روان شناختی، اجتماعی، اقتصادی و حتی قانونی طلاق بر روی همه ی كسانی كه به نحوی در آن درگیر هستند، در نظر گرفته شود.
با این وجود، در جریان زندگی یك زوج، گاه شرایطی پیش می آید كه طلاق، این «مكروه ترین حلال خداوند» اجتناب ناپذیر می گردد. در چنین شرایطی همچون هر موقعیت استرس آور دیگری در زندگی، لازم است به مقابله با آن پرداخت و در جهت به حداقل رساندن آسیبها و عوارض ناشی از آن تلاش كرد. در این میان كودكان و نوجوانانی كه ناخواسته در معرض این پدیده قرار گرفته و ناچار به سازگارشدن و انطباق با چالشها و تغییرات ناشی از آن می گردند، به لحاظ آسیب پذیری بیشتر، نیاز ویژه ای به توجّه و مراقبت و اقدامهای خاص دارند. (قدیری، 1382، ص1)
چنانچه عملی در زندگی از جانب مرد دیده شود كه ادامه ی زندگی زن با او صلاح نباشد یا موجبی در زن باشد كه برای مرد ادامه ی زندگی سخت و مشكل باشد، اگر رفع آن علّت ممكن نباشد و مورد و زمینه برای طلاق مهیا باشد، طلاق امری شرعی و بی مانع است. در این مورد زن و شوهر و خانواده ی طرفین از تشدید مسأله باید بپرهیزند و از هرگونه سخن ناروایی نسبت به مرد یا زن یا خانواده ی هر یك از آن دو نفر خودداری كنند.
اختلاف مرد با همسرش اگر علّتی شرعی داشته باشد موجب این نگردد كه دیگران یا خود آن دو نفر دچار گناهان زبان از قبیل: غیبت، تهمت و تحقیر و سرزنش و استهزاء گردند، كه این گونه گناهان باعث ازدیاد شعله ی كینه ی زن و مرد و خانواده های آنان نسبت به یكدیگر و باعث عذاب انسان در روز قیامت است.
متأسّفانه با پیش آمدن زمینه ی طلاق، درِ غیبت و تهمت و كینه توزی در خانواده ها باز می شود و تعداد زیادی از افراد خانواده دچار این گناهان سنگین و شقاوت بار می گردند.
زن یك وقت زن زندگی نیست و تحمّل او برای مرد بسیار مشكل، یا مرد مردی است كه در ضمن عقد شرایطی را با زن امضاء كرده كه در صورت عملی نشدن آن شرایط زن حق طلاق داشته باشد و یا بالعكس. در این وقت فقط باید با آرامی و آرامش و بدون آلوده شدن به معصیت، طلاق صورت بگیرد، نه اینكه منجر به جار و جنجال و دعوا و كشیده شدن پای دو خانواده به معركه و تحقّق همه گونه معصیت حق و آبروریزی برای دو خانوادة آبرودار شود. (انصاریان، 1375، صص 533-534).
طلاق می تواند چنان تجربه ی دردناكی باشد كه بسیاری از والدین پاسخگویی به نیازهای كودكان خود را درست در زمانی كه خودشان به حمایت هیجانی و توجّه بیشتری نیاز دارند، دشوار می یابند. برای كمك به بچّه هایتان در سازگاری با طلاق، باید یاد بگیرید كه احساسات خودتان و شرایط جدید را اداره كنید.
طلاق یك رویداد منحصر به فرد نیست، بلكه فرایندی است كه در جنبه های مختلف آن در طول زمان آشكار می گردد و این مستلزم یك رشته تغییرات و سازمان یابیهای مجدّد خانواده می باشد كه ممكن است چند سال طول بكشد. با رویدادها و هیجانهایی كه به همراه این تغییرات پدید می آیند، نمی توان یك شبه برخورد كرد. سازگاری یافتن برای هر یك از اعضاء خانواده مستلزم زمان

موضوعات: بدون موضوع
 [ 07:12:00 ب.ظ ] لینک ثابت

  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق ...

1-1- تعریف منابع تولید پراکنده
تولید پراکنده انرژی مفهوم یا اصطلاح جدیدی نیست. از نخستین روزهایی که بشر برای رفع نیازمندیهای خود به اشکال مختلف انرژی نیازمند شد، تولید پراکنده انرژی شکل گرفت. قبل از آنکه انرژی الکتریکی جایگزین صورتهای دیگر انرژی نظیر حرارت، روشنایی و انرژی مکانیکی شود عملاً تمام انرژی در نزدیکی محل مصرف تولید میشد. اما امروزه کشورهای مختلف و نیز مؤسسات گوناگون، تعاریف مختلفی برای اصطلاح تولید پراکنده ارائه داده اند . عموماً تولید پراکنده به تولید نیروگاههای کوچک از چندکیلووات تا چند مگاوات، که در نزدیکی محل مصرف صورت میگیرد اطلاق می گردد. برخی کشورها، تولید پراکنده – را بر اساس سطح ولتاژ تعریف نموده اند . تعاریف برخی از مؤسسات معتبر و بعضی کشورها در جدول (1-1) ذکر شده است. در ایران میتوان

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

موضوعات: بدون موضوع
 [ 07:11:00 ب.ظ ] لینک ثابت
 
مداحی های محرم