دانلود پایان نامه ارشد: موسیقی شعر در دیوان اوحدی مراغه ای

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………دو

تعریف و بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..سه

فرضیه ­ها و اهداف …………………………………………………………………………………………………………………………………………..سه

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….سه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:  شعر و موسیقی

1-1  ارتباط شعر و موسیقی………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-2   موسیقی شعر …………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-3   موسیقی شعر اشعار اوحدی …………………………………………………………………………………………………………………….14

فصل دوم: موسیقی  بیرونی اشعار اوحدی

2-1 موسیقی بیرونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2  تاثیر وزن بر شعر …………………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-3  اوزان به کار رفته در اشعار اوحدی ……………………………………………………………………………………………………………21

2-4  شواهد اوزان به ترتیب بسامد ……………………………………………………………………………………………………………………25

2-4-1 اوزان دوری یا متناوب…………………………………………………………………………………………………………………….32

2-4-2 اوزان کم کاربرد……………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-5 وزن رباعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-6 بحور به کار رفته در اشعار اوحدی …………………………………………………………………………………………………………….36

2-7 اختیارات شاعری ……………………………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل سوم: موسیقی کناری اشعار اوحدی

3-1 موسیقی کناری…………………………………………………………………………………………………………………………………………41

3-1-1 قافیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

3-1-2  قافیه و انواع آن در اشعار اوحدی …………………………………………………………………………………………………..42

3-1-2-1 قافیه بدیعی …………………………………………………………………………………………………………………………49

3-1-2-2 قافیه متوازی ………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-1-2-3 قافیه میانی …………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-1-2-4 همسانی قافیه و ردیف ………………………………………………………………………………………………………….52

3-1-2-5 تکرار قافیه ………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-1-2-5-1 ردالقافیه …………………………………………………………………………………………………………………….55

3-1-3 عیوب قافیه …………………………………………………………………………………………………………………………………..57

3-1-4 ردیف …………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-1-4-1 ردیف در دیوان اوحدی…………………………………………………………………………………………………………63

3-1-4-2  کاربرد ردیف در اشعار اوحدی …………………………………………………………………………………………….63

3-1-4-3 انواع ردیف در اشعار اوحدی ………………………………………………………………………………………………..65

3-1-4-4 ردیف آغازی ………………………………………………………………………………………………………………………70

3-1-4-5 ردیف میانی ………………………………………………………………………………………………………………………..72

3-1-4-6 ردیف از نظر کوتاهی و بلندی………………………………………………………………………………………………..72

3-1-4-7 ردیف از نظر موسیقایی و بلاغی …………………………………………………………………………………………….74

3-1-4-7-1تکرار در ردیف …………………………………………………………………………………………………………..74

3-1-4-7-2 ردیف و واج آرایی ……………………………………………………………………………………………………..75

3-1-4-7-3 تناسب در ردیف…………………………………………………………………………………………………………76

3-1-4-7-4 ردیف و تضاد ……………………………………………………………………………………………………………76

3-1-5 هنجارگریزی ردیف ……………………………………………………………………………………………………………………….77

فصل چهارم: موسیقی درونی اشعار اوحدی

4-1 موسیقی درونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

4-2 موسیقی درونی در اشعار اوحدی ……………………………………………………………………………………………………………….81

4-2-1 تکرار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-2-1-1 تکرار

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

کلمه…………………………………………………………………………………………………………………………..81

4-2-1-1-1 رد العجز علی الصدر ……………………………………………………………………………………………………82

4-2-1-2تکرار حروف یا آهنگ کلام……………………………………………………………………………………………………..83

4-2-1-3 تکرار واج یا واج واج آرایی ………………………………………………………………………………………………….84

4-2-2جناس …………………………………………………………………………………………………………………………………………..84

4-2-2-1 جناس اشتقاق……………………………………………………………………………………………………………………….85

4-2-2-2 جناس شبه اشتقاق ………­……………………………………………………………………………………………………….85

4-2-2-3 جناس تام ……………………………………………………………………………………………………………………………86

4-2-2-4  جناس خط یا مصحف …………………………………………………………………………………………………………87

4-2-2-5 جناس زاید یا افزایشی…………………………………………………………………………………………………………..87

4-2-2-6 جناس قلب …………………………………………………………………………………………………………………………88

4-2-2-7 جناس لاحق ……………………………………………………………………………………………………………………….89

4-2-2-8  جناس مضارع …………………………………………………………………………………………………………………….89

4-2-2-9 جناس مرکب ………………………………………………………………………………………………………………………90

4-2-2-10جناس ناقص یا محرّف ………………………………………………………………………………………………………..90

فصل پنجم: موسیقی معنوی اشعار اوحدی

5-1 موسیقی معنوی………………………………………………………………………………………………………………………………………..93

5-2 موسیقی معنوی در اشعار اوحدی ………………………………………………………………………………………………………………93

5-2-1 ارسال المثل (تمثیل) ………………………………………………………………………………………………………………………93

5-2-2 استخدام ……………………………………………………………………………………………………………………………………….95

5-2-3 ایهام (توریه) …………………………………………………………………………………………………………………………………96

5-2-3-1 ایهام تناسب ………………………………………………………………………………………………………………………..97

5-2-3-2 ایهام تضاد …………………………………………………………………………………………………………………………..98

5-2-4 تجاهل العارف ………………………………………………………………………………………………………………………………98

5-2-5 تجرید ………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

5-2-6 تضاد (طباق) ……………………………………………………………………………………………………………………………….100

5-2-7 تلمیح ………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

5-2-8 تنسیق الصفات ……………………………………………………………………………………………………………………………114

5-2-9 جمع ………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

5-2-9-1 جمع با تفریق …………………………………………………………………………………………………………………..115

5-2-9-2 جمع با تقسیم ……………………………………………………………………………………………………………………116

5-2-10 حسن تعلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………..117

5-2-11 حسن مطلع ………………………………………………………………………………………………………………………………117

5-2-12 حسن مقطع ………………………………………………………………………………………………………………………………118

5-2-13 سیاقة الاعداد (اعداد) ………………………………………………………………………………………………………………….118

5-2-14 سوال و جواب ………………………………………………………………………………………………………………………….119

5-2-15 لف و نشر ………………………………………………………………………………………………………………………………..120

5-2-16 مراعات النظیر …………………………………………………………………………………………………………………………..121

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..123

 

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………124

 

فهرست جداول

(2-1) جدول اوزان کاربردی در اشعار اوحدی……………………………………………………………………………………………………23

(3-1) جدول بسامد حروف قافیه در دیوان اوحدی………………………………………………………………………………………………………56

 

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: کنترل و هدایت موشک های خارج از جو

چكیده :

در این سمینار، مسئله كنترل و هدایت موشكهای خارج از جو را بررسی خواهیم كرد . این فضاپیماها در مسیر بازگشت با اغتشاشاتی نظیر اغتشاشات اتمسفری مواجه میگردند كه در طی مسیر آنها منجر به خطای فرود میگردد. لذا طراحی سیستم كنترل كه بتواند بر این اغتشاشات فائق آید ضروری به نظر میرسد . در این سمینار سعی بر این خواهد شد با بهره گرفتن از یك سیستم كنترلی این مسئله حل گردد .

مقدمه :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارشد مهندسی برق: بررسی مولدهای سرعت بالای شارمحوری

عنوان :
بررسی مولدهای سرعت بالای شارمحوری
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارشد : مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1. بیان مسأله. 3

2-1. اهمیت وضرورت تحقیق: 5

3-1. ادبیات تحقیق: 6

4-1. جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق: 7

5-1. اهداف تحقیق.. 8

6-1 سؤال اصلی.. 8

7-1 فرضیه اصلی.. 9

8-1 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

9-1 شرح کامل روش تحقیق.. 9

10-1 بررسی و اندازه گیری متغیرها 10

11-1 روش و ابزار گردآوری داده ها 10

12-1 روش ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 10

14-1 سازماندهی تحقیق: 10

فصل دوم:  چارچوب های مفهومی و نظری تحقیق

1-2 چارچوب نظری تحقیق.. 12

1-2-2 الگوی جهان گرا یا بین المللی.. 12

2-2-2 الگوی ملی گرا 14

3-2-2 دیدگاه های اقتصادی.. 15

4-2-2 نظریه اورت لی.. 17

5-2-2 نظریه های امنیت ملی.. 19

3-2 نتیجه گیری.. 25

فصل سوم: مهاجرت نخبگان در ایران

1-3 مقدمه. 27

2-3 تعریف مهاجرت نخبگان و فرار مغزها 27

3-3 تاریخچه مهاجرت نخبگان. 31

4-3 ابعاد مختلف مهاجرت نخبگان. 36

5-3 زمینه های شکل گیری فرار مغزها 41

6-3 جهانی شدن و فرار مغزها 43

7-3 مهاجرت نخبگان و امنیت ملی 48

8-3 نقش نخبگان در روند توسعه. 49

9-3 زمینه ها و دلایل مهاجرت نخبگان در ایران. 50

1-9-3 تاریخچه مهاجرت نخبگان در ایران. 51

2-9-3 منشا اجتماعی و طبقاتی نخبگان. 62

3-9-3 هزینه مهاجرت نخبگان از کشور. 63

4-9-3 نقش نخبگان در توسعه ایران. 65

5-9-3 علل مهاجرت نخبگان از ایران. 66

6-9-3 نقش دانشگاه در کاهش مهاجرت نخبگان. 78

10-3 نتیجه گیری.. 80

فصل چهارم:مهاجرت نخبگان و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

1-4 فرار مغزها و نارسایی در بهره گیری از مزیت عقب ماندگی.. 83

2-4 فرار مغزها و فرآیند تخریب خلاق.. 84

3-8 فرار مغزها و رکود تحقیق و توسعه. 85

4-4 فرار مغزها و نارسایی در انباشت سرمایه انسانی.. 86

5-4 فرار مغزها و سواری مجانی گرفتن از کشورهای کمتر توسعه یافته. 87

6-4 پیامدهای اقتصادی مهاجرت نخبگان. 89

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

7-4 فرار مغزها و کاهش رفاه مالیات دهندگان 95

8-4 تهدیدهای سیاسی – فرهنگی.. 96

9-4 سایر ابعاد تاثیر مهاجرت نخبگان بر امنیت ملی ایران. 99

10-4 سیاست های جمهوری اسلامی ایران در جهت کاهش اثرات امنیتی مهاجرت نخبگان  102

نتیجه گیری 105

فهرست منابع. 113

 

چکیده

مهاجرت نخبگان در تاریخ معاصر ایران یک پدیده قابل توجه است؛ به طوری که در دوران جمهوری اسلامی ایران همواره سیر صعودی داشته و برای سیستم سیاسی حاکم بر جامعه ایران چالش های مختلفی ایجاد نموده است. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ دو سوال اساسی است:1-مهاجرت نخبگان چه تاثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟2- مهم ترین عامل مهاجرت نخبگان از کشورهای توسعه نیافته به کشورهای توسعه یافته چیست؟در پاسخ به سوالات فوق دو فرضیه محوری مطرح شد:1-مهاجرت نخبگان می تواند زمینه ساز تضعیف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شود.2-ترکیب عوامل فشار در کشورهای توسعه نیافته با عوامل کشش در کشورهای توسعه یافته و پدیده جهانی شدن و فروریختن مرزها مهم ترین عامل مهاجرت نخبگان است. با توجه به این که تحقیق حاضر یک تحقیق کیفی است لذا روشی که با بهره گرفتن از آن بتوان فرضیه مذکور را آزمایش نمود توصیفی-تحلیلی است.

کلمات کلیدی: مهاجرت، نخبگان، امنیت، امنیت ملی، مهاجرت نخبگان، جمهوری اسلامی

-1 بیان مسأله

پدیده مهاجرت و ترک سرزمین به‌صورت فردی یا گروهی همواره یکی از صورت‌های بنیادین اجتماعات بشری بوده که ریشه آن را باید در روح جستجوگر، ذهن پرسش‌گر و طبع ناراضی و کنجکاو انسان دانست. اگرچه در بسیاری مواقع مهاجرت‌ها ارادی و خودخواسته نبوده و ضرورت‌های اقلیمی، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی افراد را مجبور به گریز از مکان خود نموده است، اما حتی در این موارد نیز یافتن شرایط بهتر و امید به ارتقای شرایط زیست، محرک انسان‌ها برای ترک سرزمین یا وطن خویش بوده است.

تاریخ زندگی اجتماعی ایرانیان نیز نشان از مهاجرت‌های دسته‌جمعی، گروهی یا فردی دارد. از این رو چه از منظر ورود مهاجران به ایران و چه از وجه مهاجرت‌کنندگان، تغییر

پایان نامه کارشناسی ارشد برقانتقال سهامشکل شناختیبازاریابیپایان نامه ارشد پلیمرقیمت ورودیپایان نامه مهندسی مکانیکحمایت حقوقیمیل دریاییتحول شناختیابعاد شخصیتپایان نامه ارشد کامپیوترپایان نامه مهندسی عمرانبازدارندهسند رسمیتسهیم دانشمدیریت زماننیم پهلویپایان


تور مسافرتی تور هند تور ترکیه تور تایلند تور دبی طراحی سایت تور ترکیه ساندویچ پانل تور چین رپرتاژ آگهیاقامت گرجستان بازاریابی ویروسی
جستجو برای:
جستجو …
کلمات کلیدی بیشتر جستجو شده :
فیزیولوژیکیکاهش ارزشمشاور خارجیولی خاصمولفه های سازمانیشکاف نیازها و خواسته های مشتریان

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید