دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

سوابق مطالعاتی و پیشینه پژوهش…. 13
2-1 مقدمه. 14
2-2 افسردگی.. 15
1-2-2 تعریف ودرجات افسردگی.. 15
2-2-2درجات افسردگی.. 15
3-2-2درجات افسردگی شامل.. 16
4-2-2اپیدمیولوژی.. 16
5-2-2نژاد. 17
6-2-2جنس…. 17
7-2-2سن.. 17
8-2-2 ملاحظات اجتماعی و فرهنگی.. 18
9-2-2بیماریهای جسمی.. 18
3-2 اتیولوژی.. 18
1-3-2عوامل ژنتیک…. 18
2-3-2عوامل بیولوژیک…. 19
3-3-2عوامل روانی -اجتماعی.. 19
4-3-2عوامل روان پویایی.. 20
5-3-2 فرضیه های شناختی.. 20
6-3-2 حوادث زندگی  و استرس محیطی.. 20
7-3-2 بیماری های جسمی.. 20
8-3-2 عوامل شخصیتی قبل از بیماری.. 20
4-2 علائم بالینی.. 21
5-2 تشخیص…. 21
6-2 انواع نظریه ها در مورد علل افسردگی.. 22
1-6-2 نظریه زیست شناختی.. 22
2-6-2 نظریه وراثت… 23
3-6-2 نظریه روان پویایی.. 23
4-6-2نظریه یادگیری.. 23
5-6-2 نظریه اصالت وجودی –انسان گرایی.. 24
6-6-2 نظریه ناچاری فرا گرفته شده 24
7-6-2 دیدگاه شناختی.. 25
8-6-2دیدگاه اجتماعی.. 25
9-6-2دیدگاه فرهنگی اجتماعی.. 25
7-2روند بهبودی و درمان در فسردگی.. 26
8-2 روش های تحریک مغزی غیرتهاجمی.. 29
9-2 اثرات فیزیولوژیک tDCS. 33
10-2 ایمنی.. 35
11-2 سابقه استفاده از tDCS در مطالعات مختلف… 36
1-11-2تاثیر رو ی شناخت و خلق.. 36
2-11-2 اثر روی قشر حرکتی.. 37
3-11-2 اثر روی قشر حسی-احشایی.. 38
4-11-2 اثر روی قشر بینایی.. 38
12-2 آثار درمانی.. 39
13-2 خلاصه ای از سابقه کاربرد tDCS  در بیماران.. 40
فصل سوم. 42
روش تحقیق.. 42
1-3 مقدمه. 43
2-3 طرح پژوهش…. 43
3-3 جامعه آماری.. 43
4-3 نمونه و روش نمونه گیری.. 43
5-3 ابزارهای مورد استفاده در پژوهش…. 44
1-5-3 ازمون افسردگی بک…. 44
2-5-3  دستگاه تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه ( tDCS ) 45
6-3 روش اجرای پژوهش…. 45
1-6-3 تعیین نحوه قرارگیری الکترودها جهت تحریک غیرتهاجمی مغزی.. 46
2-6-3 شیوه تعیین قشر پیش پیشانی پشتی جانبی.. 47
7-3 ارزیابی مداخله. 47
8 -3 ملاحظات اخلاقی.. 48
فصل چهارم. 49
نتایج.. 49
1-4 مقدمه. 50
2-4 ویژگی های جمعیت شناختی.. 50
آزمون کوواریانس…. 54
فصل پنجم.. 57
نتیجه گیری.. 57
مقدمه. 58
مروری بر یافته ها 58
بحث و تفسیر نتایج.. 58
نتیجه گیری.. 61
محدودیت ها 61
پیشنهادات… 62
منابع انگلیسی.. 64
 

 
 
فهرست تصاویر
تصویر 1-2 تصویر دستگاه TMS به همراه کویل آن.. 30
تصویر 2-2 دستگاه tDCS به همراه الکترود های آند و کاتد. 32
 
 
 
فهرست جداول
جدول 1-2 خلاصه ای از سابقه کاربرد tDCS  در بیماران با آسیب عصب شناختی.. 41
جدول 1-4 فراوانی گروه آزمایش و کنترل.. 50
جدول 2-4 فراوانی از لحاظ سطح تحصیلات گروه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

آزمایش و کنترل.. 50
جدول3-4 فراوانی از لحاظ تاهل و مجرد بودن گروه ازمایش کنترل.. 51
جدول 4-4 فراوانی تعداد اعضای خانواده 51
جدول5-4 بررسی توصیفی میزان افسردگی در پیش آزمون.. 52
جدول 6-4آزمون طبیعی بودن توزیع نمرات… 52
جدول 7-4آزمون نرمال بودن توزیع نمرات (آزمون شاپیرو – ویلک) 52
جدول  آزمون شاپیروویلک… 52
جدول 8-4همگنی واریانس ها 53
جدول 9-4همگونی شیب رگرسیون.. 53
جدول 10-4نتایج تحلیل کواریانس برای مقیاس افسردگی.. 54
جدول 11-4آزمون طبیعی بودن توزیع نمرات… 54
جدول 12-4آزمون نرمال بودن توزیع نمرات (آزمون شاپیرو – ویلک) 55
جدول  آزمون شاپیروویلک… 55
جدول 13-4همگنی واریانس ها 55
جدول 15-4همگونی شیب رگرسیون.. 56
جدول 16-4نتایج تحلیل کواریانس برای مقیاس افسردگی.. 56
 

چکیده
افسردگی یک اختلال روانی است که با علائم و نشانه هایی همچون خلق افسرده و از دست دادن علاقه و لذت نسبت به فعالیتهای لذت بخش و افکار مربوط به خودکشی  مشخص می شود.تحریک مستقیم الکتریکی مغز یک تکنیک است که برای نواحی مختلف مغز در بیماران نورولوژیکی و روان پزشکی به کار می رود.پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک مستقیم الکتریکی مغز در ناحیه پیش پیشانی پشتی جانبی ( DLPFC ( بر افسردگی اساسی و دوام اثرات آن به اجرا در آمده است.این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با گروه کنترل است که جامعه آماری آن را کلیه بیماران افسرده شهر یزد در سال1393 تشکیل می دادند. حجم نمونه پژوهش 30 نفر از افراد مراجعه کننده به یکی از مراکز مشاوره و روانشناسی شهر یزد می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل(15نفره)جایگزین شدند. از پرسشنامه افسردگی بک به عنوان ابزار غربالگری استفاده گردید. سپس هر بیمار 10 جلسه تحریک الکتریکی آندی و کاتدی همزمان(2 میلی آمپری 20 دقیقه ای)را به ترتیب در قشر پری فرونتال پشتی جانبی چپ و راست دریافت نمود.پس از پایان مداخله آزمایشی پس آزمون و بعد از دو ماه آزمون پیگیری از هر دو گروه اخذ گردید.نتایج نشان داد که بین میانگین نمره افسردگی دو گروه در مرحله پیش آزمون با میانگین نمرات آزمودنی ها در پس آزمون تفاوت معنی دار وجود دارد ولی در مرحله پیگیری تفاوت معنی داری مشاهده نشد.با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد تحریک الکتریکی مستقیم در قشر پری فرونتال پشتی جانبی باعث بهبود بیماران افسرده می شود و می تواند در برنامه توانبخشی این بیماران مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
تحریک الکتریکی مغز، افسردگی اساسی، قشر پری فرونتال جانبی، ناحیه پیش پیشانی
 
 
 
 
 
 

فصل اول
کلیات وبیان مسئله
 
 

1-1-مقدمه
افسردگی رایج ترین اختلال روانی است. و اخیرا رو به افزایش نهاده است. طبق متن بازنگری شده چاپ چهارم DSM ، اختلال افسردگی بدون سابقه ای از دوره مانیا،مختلط یا هیپومانیا رخ میدهد. دوره افسردگی اساسی حداقل باید دو هفته طول بکشد. بیماری که دچار دوره افسردگی اساسی  تشخیص داده می شود. باید لااقل چهار علامت از فهرس تی شامل تغییرات وزن و اشتها، تغییرات خواب، فعالیت، فقدان انرژی، احساس گناه، مشکل در تفکر و تصمیم گیری و افکار عود کننده مرگ یا خودکشی را داشته باشد. [Gordon.Rasmussen(1998)]
در جمع بندی تعاریف مختلف افسردگی، مفهوم افسردگی را به سه گونه متفاوت در نظر می گیرد.
-به منظور مشخص کردن احساسهای بهنجار، غمگینی، یاس، نا امیدی و … و بروز آنها به عنوان نشانه اختلال
-به منظور توصیف اختصاری یک نشانگان که شامل، نشانه های عاطفی، شناختی، حرکتی، فیزیولوژیکی و غدد مترشحه است.
-برای مشخص کردن اختلال های افسرده وار در چهار چوب اختلال های روانی که دارای پاره ای از علل و گونه ای از تحول هستند. و به پاره ای از درمانگرها پاسخ می دهند.
غم برجسته ترین فراوان ترین نشانه هیجانی در افسردگی است و اغلب با گرایش بیش از حد همراه است. فرد افسرده به صورت کاملا منفی درباره خودش فکر می کند. این افکار منفی نظر او را نسبت به خودش و آینده تحت اشعاع قرار می دهد. از دست دادن اشتها و اختلال خواب در بین افراد افسرده رایج است.[Stuss.Benson(1984)]
نتایج از مطالعات همه گیر شناسی، افسردگی را شایع ترین اختلال روانپزشکی گزارش نموده اند
از سویی به دلیل اینکه تقریبا دو سوم بیماران افسرده به خودکشی می اندیشند و 10 تا 15 درصد انها از این طریق به زندگی خود خاتمه می دهند اهمیت توجه به افسردگی به عنوان یکی از اختلالات مهم روانشناختی اشکار می شود [SadockBJ.SadockAV(1996)]

اهداف پژوهش
در این پژوهش هدف بر این است که بیماران شرکت کننده به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم می شوندو نتایج با یکدیگر مقایسه گردد.

5-1 هدف اصلی
بررسی تاثیر درمان تحریک الکتریکی مغز با استفاده از جریانات مستقیم  بر بهبود بیماران افسردگی اساسی

6-1 فرضیه پژوهش
مداخله آند و کاتد در ناحیه DLPFC چپ وراست باعث بهبود افسردگی اساسی می شود.
مداخله آندو کاتد در ناحیهDLPFC چپ و راست باعث تاثیر پایدار افسردگی اساسی می شود.

7-1 سوال پژوهش
1-آیا تحریک الکتریکی مغز با استفاده از جریانات مستقیم (tDCS)بر بهبود بیماران افسرده تاثیر دارد .
2-آیا تحریک الکتریکی مغز با استفاده از جریانات مستقیم(tDCS)بر بهبود بیماران افسرده تاثیر پایدار دارد.

8- 1 انواع متغیر ها و تعاریف نظری و عملیاتی
بر اساس فرضیه های مطرح شده، مداخله در عملکرد قشر پیش پیشانی پشتی جانبی توسط­(tDCS)،جنسیت، به عنوان متغییر مستقل می باشند. همچنین افسردگی اساسی به عنوان متغییر وابسته می باشد.
 

1-8-1 افسردگی اساسی
تعریف نظری: اختلال بایک یا چند دوره افسردگی اساسی بدون سابقه دوره مانی
تعریف عملیاتی نمره ای که فرد در پرسشنامه 21 سوالی کسب می نماید.

 
 

2-8-1 تعداد جلسات:
تعریف نظری : تعداد جلسات درمانی است که فرد درآن شرکت می کند.
تعریف عملیاتی : تعداد جلساتی است که افراد شرکت کننده در مطالعه تحت درمان فعال (10 جلسه) و یا تحت درمان ساختگی (10 جلسه) قرار می گیرند که بعد از هر جلسه در پرونده بیمار درج می شود. اثر این متغیر در این مطالعه کنترل (حذف) گردید.

عوامل موثر بر ادراک مشتریان از خدمت:

 است که در تماس حضوری مشتری و ارائه کننده خدمات از طریق رفتاری که در طول زمان تماس ارائه می کنند دارای نقش بسیار مهمی در ایجاد کیفیت خدمت هستند.

جنبه های ظاهری خدمت[4]:
مجموعه ای دیگر از فاکتور های مهم و موثر بر ادراک مشتری ، جنبه های ظاهری خدمت است. چرا که خدمات ناملموس‌اند. لذا مشتریان در هر تماسی که با یک سازمان دارند جنبه های ظاهری ارائه خدمت را جستجو می کنند. جنبه های ظاهری ارائه خدمت در سه گروه طبقه بندی می شوند :

افراد
فرایند
جنبه های فیزیکی.
این سه گروه با همدیگر خدمت را ارائه می کنند و جنبه هایی را فراهم می سازند تا خدمت ارائه شده قابل لمس گردد. هر کدام از مؤلفه های فوق الذکر و یا زیر مجموعه ای از آنها در تماس خدماتی مشتری می باشد ، مثلاً وقتی که در یک سازمان آموزشی ، مشتری تصمیم به ثبت نام دارد ، اولین تماس وی با مسئول اطلاعات است بنابراین کیفیت تماس مشتری این مرکز با توجه به طول مدت زمان انتظار ( فرآیند ) ، رفتار و برخورد کارکنان ( یعنی پذیرش ) و ظاهر فیزیکی محل تعیین می شود.

 

 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3- تصور (تصویر)

تصویری که مشتری از یک شرکت دارد نیز می تواند ادراکات مشتری از خدمات را تحت تأثیر قرار دهد. تصویر سازمانی را که می توان مجموعه ای از خصوصیات دانست که مشتری در ذهن خود مجسم می کند. این خصوصیات می توانند واقعی باشند ، نظیر ساعات کاری ، طول زمان فعالیت ، سادگی و دسترسی یا اینکه کمتر واقعی و بیشتر احساسی باشند ، نظیر هیجان ، رسوم و غیره ، 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت

درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد، کمترین تعداد دانه در سنبله، سنبله در بوته، ارتفاع بوته عملکرد بیولوژیک، وزن هزاردانه، وزن برگ، نسبت اندام هوایی به ریشه و وزن ساقه در سالیسیلیک اسید 0 میلی مولار (شاهد) با آبیاری 45 درصد مزرعه بدست آمد. و کمترین وزن ریشه و میزان پرولین در سالیسیلیک اسید 0 میلی مولار با آبیاری 85 درصد ظرفیت مزرعه بدست آمد. سالیسیلیک اسید باعث بیشتر شدن تمام صفات نسبت به شاهد شد و این نشان دهنده افزایش مقاومت گیاه با مصرف سالیسیلیک اسید می باشد در نهایت به نظر می رسد با مصرف سالیسیلیک اسید2 میلی مولار و آبیاری 65 درصد ظرفیت مزرعه بتوان به عملکرد بالاتری دست یافت.
کلمات کلیدی: سالیسیلیک اسید، تنش خشکی، جو، اجزای عملکرد.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه :
جو (Hordeum vulgare L.) یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی و چهارمین غله مهم جهان پس از گندم، ذرت و برنج است میزان تولید جهانی حدود دو پنجم گندم می باشد (پولمن[1]، 1973). با روندی که افزایش جمعیت درجهان دارد، برای تأمین مواد غذایی درسالهای آینده بایستی میزان تولیدات کشاورزی و مواد غذایی بسیار افزایش یابد تا بتواند نیازهای غذایی جامعه بشری را مرتفع سازد. ازدیدگاه کارشناسان تولیدات کشاورزی، افزایش تولید غذا تنها راه حل مشکل گرسنگی است. بویژه در کشورهای در حال توسعه، لازم به سرمایه گذاری بیشتر در امر تولید غذا می باشد چنانچه قرار باشد عرضه غذا به صورت کنونی انجام شود، این

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

کشورها می بایست طی 30 سال در آینده حداقل 60 درصد به تولیدات کشاورزی خود بیفزایند (فتحی، 1382). نزدیک به 70 درصد جمعیت جهان در کشورهای در حال توسعه متمرکز شده در حالی که از نظر تولیدات غذایی این نسبت برعکس می باشد. در کشورهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی و بکارگیری علوم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی

1.2. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..
2.2. مفاهیم و تعایف مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………..
3.2. تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………..
4.2. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین در مکاتب مختلف ……………………………………………………..
5.2. شبکه مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………………………………………………..
6.2. روابط زنجیره تأمین ……………………………………………………………………………………………..
2.7.2. رویکرد تدارکات و حمل‌و ‌نقل ……………………………………………………………………..
3.7.2. رویکرد استراتژی مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه …………………………………………….
8.2. نگرش سنتی و جدید در زنجیره تامین …………………………………………………………………….
9.2. دیدگا­ه­های مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………………..
1.9.2. دیدگاه چرخه‌ای ……………………………………………………………………………………………..
2.9.2. دیدگاه فشاری/ کششی ……………………………………………………………………………………
10.2. مباحث استراتژیک مدیریت زنجیره تامین ………………………………………………………………..
11.2. چالش­های زنجیره تامین ………………………………………………………………………………………….
1.11.2. وظیفه 1: طراحی زنجیره تامین به منظور کسب مزیت استراتژیک ……………………
2.11.2. وظیفه 2: پیاده­سازی روابط مشارکتی ……………………………………………………………..
3.11.2. وظیفه 3: تحمیل شراکت­های زنجیره تامین ………………………………………………….
4.11.2. وظیفه 4: مدیریت اطلاعات زنجیره تامین ………………………………………………………..
5.11.2. وظیفه 5: زودودن هزینه از زنجیره­تامین …………………………………………………………
12.2. چگونگی پشتیبانی فناوری ­اطلاعات از زنجیره ­تأمین ………………………………………………….
13.2. مشکلات زنجیرۀ تأمین ……………………………………………………………………………………………
14.2. راه­حل­های مشکلات زنجیرۀ تأمین ………………………………………………………………………….
1.14.2. استفاده از موجودی برای حل مسائل زنجیرۀ تأمین ……………………………………………
2.14.2. به اشتراک گذاشتن اطلاعات …………………………………………………………………………

 
3.14.2. تغییر یک زنجیرۀ تأمین خطی به یک هسته مرکزی (هاب) ……………………………..
4.14.2. همکاری در خلال زنجیرۀ تأمین ……………………………………………………………………..
5.14.2. سایر راه­حل­های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای
مشکلات مدیریت زنجیرۀ تأمین ………………………………………………………………
6.14.2. تیم­های زنجیرۀ تأمین ……………………………………………………………………………………
15.2. زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………..
16.2. بررسی تحقیقات پیشین …………………………………………………………………………………..
1.16.2. تحقیقات داخلی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

……………………………………………………………………………………
2.16.2. تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………..
17.2. چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………….
فصل سوم: روش شناسی پژوهش ……………………………………………………………………………
1.3. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………
2.3. روش شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………
3.3. فرایند کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………
4.3. جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………..
5.3. روش جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………
6.3. ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………
1.6.3. بررسی روایی ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………..
2.6.3. بررسی پایایی (اعتبار) ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………….

 
7.3. روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………..
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..
1.4. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….
2.4. بررسی شاخصهای دموگرافیک (جمعیت شناختی) ………………………………………………………
1.2.4. بررسی وضعیت نمونه تحقیق بر اساس جنسیت …………………………………………….
2.2.4. بررسی وضعیت نمونه تحقیق بر اساس تحصیلات …………………………………………….
3.2.4. بررسی وضعیت نمونه تحقیق بر اساس سابقه خدمت ………………………………………….
3.4. مدل اندازه­گیری …………………………………………………………………………………………………..
1.3.4. تحلیل عاملی اکتشافی …………………………………………………………………………………..
2.3.4. تحلیل عاملی تأییدی ……………………………………………………………………………………..
4.4. آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………..
1.4.4. آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………..
2.4.4. آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………..
3.4.4. آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………..
4.4.4. آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………..
5.4.4. آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………..
6.4.4. آزمون فرضیه ششم ……………………………………………………………………………………..
7.4.4. آزمون فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………………..
8.4.4. آزمون فرضیه هشتم ……………………………………………………………………………………..

 
9.4.4. آزمون فرضیه نهم ……………………………………………………………………………………..
10.4.4. آزمون فرضیه دهم ……………………………………………………………………………………..
11.4.4. آزمون فرضیه یازدهم ……………………………………………………………………………………..
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………..
1.5. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..
2.5. تفسیر نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………
1.2.5. نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی (دموگرافیک) ……………………………….
2.2.5. تفسیر نتایج فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………….
1.2.2.5. یافته های فرضیه اول ……………………………………………………………………….
2.2.2.5. یافته های فرضیه دوم ……………………………………………………………………….
3.2.2.5. یافته های فرضیه سوم ……………………………………………………………………….
4.2.2.5. یافته های فرضیه چهارم ……………………………………………………………………….
5.2.2.5. یافته های فرضیه پنجم ……………………………………………………………………….
6.2.2.5. یافته های فرضیه ششم ……………………………………………………………………….
7.2.2.5. یافته های فرضیه هفتم ……………………………………………………………………….
8.2.2.5. یافته های فرضیه هشتم ……………………………………………………………………….
9.2.2.5. یافته های فرضیه نهم ……………………………………………………………………….
10.2.2.5. یافته های فرضیه دهم ……………………………………………………………………….
11.2.2.5. یافته های فرضیه یازدهم ……………………………………………………………………….

 
3.5. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………
4.5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………
5.5. محدودیت های انجام تحقیق ………………………………………………………………………………
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………….
پیوست شماره 1: پرسشنامه ………………………………………………………………………………………
پیوست شماره 2: خروجی حاصل از نرم افزار های Spss و Lisrel …………………………………..
 چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عوامل تبادل اجتماعی، به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی با عملکرد زنجیره تأمین در شرکت های مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شرکتهای مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد بود که تعداد آنها برابر با 657 نفر می باشد. از این تعداد، 240 نفر از روش نمونه برداری طبقه ای با تسهیم متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین، ابزار جمع آوری داده در این تحقیق، پرسشنامه ای مشتمل بر 36 پرسش بود که در آن پاسخ ها بر اساس طیف 5 نقطه ای لیکرت تنظیم شده بودند. نتایج تحقیق نشان داد که بین همه ابعاد تئوری تبادل اجتماعی (بجز قدرت) با به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی رابطه وجود دارد. همچنین، بین به اشتراک گذاری اطلاعات با رفتارهای مشارکتی و با عملکرد زنجیره تأمین نیز روابط به اثبات رسید. گفتنی است که این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نوع مطالعات علّی با رویکرد توصیفی – پیمایشی می باشد. همچنین، در این تحقیق بمنظور تحلیل روابط از روش معادلات ساختاری کمک گرفته شده است.
 کلمات کلیدی: عملکرد زنجیره تأمین، به اشتراک گذاری اطلاعات، رفتارهای مشارکتی، مدل تبادل اجتماعی، شرکتهای مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد
 .1. مقدمه
مدیریت زنجیره تأمین (SCM) [1]یکی از قدرتمندترین پارادایمهای عملیاتی برای بهبود مزیت رقابتی سازمانهای تولیدی و خدماتی محسوب می شود. با روند کنونی، دیگر امروزه سازمانها به تنهایی مهم نیستند، بلکه ایجاد ارزش افزوده در زنجیره تأمین و مدیریت آن دارای اهمیت فزاینده می باشد. از سوی دیگر، با افزایش جهانی سازی و رقابت در سطح بین الملل و ورود فناوریهای جدید مانند فناوری اطلاعات، دیگر بسیاری از سیاستها و تجارب گذشته کارایی لازم را ندارند. می توان گفت امروزه همه سازمانها به نوعی در معرض تحولات فناوری اطلاعات قرار دارند وجلوه های کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، در کلیه حوزه های زنجیره تأمین از جمله به اشترک گذاری اطلاعات مابین تأمین کنندگان، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان به امری ضروری مبدل شده است. همچنین، به واسطه حساسیت های قیمتی و رقابتی، امروزه اعضای زنجیره تأمین به سمت رفتارهای مشارکتی و گروهی پیش رفته اند تا بتوانند با اشتراک و ائتلاف بهتر، زنجیره تأمین کاراتری را شکل داده و از ثمرات آن بهره مند شوند. از اینرو، در پژوهش پیش رو برآنیم تا با انجام مطالعه ای موردی بر روی شرکتهای مستقر در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد، تأثیر متغیرهای مهمی همچون به اشتراک گذاری اطلاعات، رفتارهای مشارکتی و نظریه تبادل اجتماعی را بر روی عملکرد زنجیره تأمین مورد بررسی و کنکاش دقیق قرار دهیم.
در این فصل، سعی خواهد شد تا مسئله و سؤالات تحقیق بصورت شفاف بیان شده و پس از آن به تشریح اهداف، فرضیات و متغیرهای موجود در تحقیق خواهیم پرداخت.
2.1. بیان مسئله تحقیق
در محیط تجاری کنونی، رقابت دیگر بین سازمان ها نیست، بلکه بین زنجیره تامین آنهاست. سازمان ها، به عنوان بخشی از زنجیره تامین، به طور فزاینده ای در این فکرند که می بایست برای انعکاس سریع تغییرات بازار، با سایر زنجیره های تامین رقابت کنند (کیگولینی و همکاران[2]، 2004). در واقع، زنجیره تامین در میان تعداد زیادی از شرکا بصورت پویا و پیچیده در حال فعالیت می باشد. بمنظور پاسخگویی به این چالش ها، مدیریت زنجیره تامین[3] (SCM) مفهوم و ابزاریست در دست شرکت اصلی تا بتواند شرکای تجاری خود را بنحوی مدیریت کند که همکاری های بلند بیشتری در آینده حاصل گردد (ویجایاساراسی[4]، 2010).
مدیریت زنجیره تأمین می تواند به عنوان یک مدیریت اثربخش بر روی سه جریان مکمل مواد، اطلاعات و سرمایه گذاری بین یک شرکت اصلی و شرکایش تعریف گردد. اما یک مکانیزم تعریف شده جهت هماهنگی شرکا در استفاده از اطلاعات آنلاین، نقش مهمی را در مدیریت موثر این جریان ایفا می کند. نگرانیهای اصلی این مکانیزم، دو موضوع می باشد: به اشتراک گذاشتن اطلاعات و همکاری های مشترک (اسمیت و همکاران[5]، 2007).
در وهله اول، غالباً در زنجیره تامین، اطلاعات بین شرکتهای بالادستی و پایین دستی متناقض و ناسازگار می باشد (پراجوگو و اولهاگر[6]، 2012). شرکای زنجیره تامین ممکن است برای پیش بینی تقاضاهای بازار خود، بر اساس اطلاعات ناقص عمل کنند. از اینرو، همه شرکا می بایست برای پاسخ سریع به تغیرات بازار، موجودی بالاتری از محصولات یا قطعات را نگهداری کنند. نتیجه این امر،  می تواند افزایش هزینه تولید و کاهش حاشیه سود را برای شرکا به ارمغان آورد که به عنوان        “اثر شلاق چرمی[7]” شناخته می شود. از اینرو، بسیاری از مطالعات تأکید کرده اند که به اشتراک گذاری اطلاعات، یکی از فاکتورهای مهم و اساسی زنجیره تامین موثر می باشد. (وو ، چوآنگ و هسو[8]، 2014)
در وهله دوم، یک زنجیره تامین خوب و کارا، بر ماهیت رفتارهای مشارکتی در فرایند      تصمیم گیری متقابل بنا نهاده شده که این امر شرکا را در مسیر دستیابی به اهداف مشترکشان یاری       می رساند. در واقع، رفتارهای مشارکتی اجازه می دهد شرکا به طور مشترک و به روشی سیستماتیک، به یک فهم درست از تقاضاهای آینده، برنامه ریزی صحیح برای برآوردن این تقاضاها، و هماهنگی فعالیت های مرتبط دست یابند. بنابراین، رفتارهای مشارکتی، نیروی محرک یک زنجیره تامین موثر می باشند. بمنظور دستیابی به اینگونه رفتارهای مشارکتی، پژوهشگران بر اهمیت انکار ناپذیر فناوریهای پیشرفته اطلاعاتی در جهت پشتیبانی از به اشتراک گذاری اطلاعاتی صحه گذاشته اند. (اسمیت و همکاران، 2007)
در موقعیتی که به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی کاملاً با موفقیت ائتلاف زنجیره تأمین گره خورده اند، بررسی و شناسایی اصول یاری رسان در مبادله عقاید بین شرکای فعال در زنجیره تأمین ضروری بنظر می رسد (شئو و همکاران[9]، 2006). تئوری تبادل اجتماعی[10] (SET)، استدلال می کند که در ورای تعامل افراد یا گروه ها با یکدیگر، انتظار و توقع پاداش وجود دارد. این تئوری فرض می کند که نگرشها و رفتارها می توانند بر مبنای پاداشهای حاصله از تعامل منهای    هزینه های حاصله از تعامل، ارزیابی شوند. در زمینه زنجیره تأمین، یک تأمین کننده بر مبنای سیاستهای مشارکتی، همکاری دو جانبه ای را با تولید کننده شکل میدهد و انتظار دارد که در آینده عوایدی را از طرف تولید کننده حاصل کند. با توجه به مبانی نظری نظریه تبادل اجتماعی در حوزه زنجیره تأمین، بنظر می رسد که متغیرهای فعال در مدل تبادل اجتماعی (یعنی اعتماد، تعهد، عمل متقابل، و قدرت)، مقدم بر متغیرهای به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی ایفای نقش می نمایند. از اینرو، در مطالعات رفتاری زنجیره تأمین، بهیچ وجه نمی تواند اهمیت این نظریه را کتمان نمود. (وو ، چوآنگ و هسو[11]، 2014)
در نهایت، عملکرد زنجیره تأمین هدف نهایی همه شرکا در این زنجیره می باشد. شرکتهای فعال در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی مشهد نیز از هر کدام جزوی از یک زنجیره تأمین وسیعتر می باشند، از این قاعده مستثنی نبوده و همگی بدنبال افزایش کارایی و عملکرد زنجیره خود می باشند. چراکه بهبود عملکرد زنجیره تأمین می تواند همه شرکای مشمول در خود را منتفع نموده و آثار مثبت زیادی موجب شود. از اینرو، در پژوهش حاضر برآنیم تا انجام یک تحقیق کاملاً علمی بر روی شرکتهای فعال در شهرک مذکور، بررسی نمائیم که “متغیرهای نظریه تبادل اجتماعی، به اشتراک گذاری اطلاعات و رفتارهای مشارکتی دارای چه نوع ارتباط متقابلی با یکدگیر و همچنین با عملکرد زنجیره تأمین هستند؟”. پاسخ به این پرسش و شناسایی دقیق روابط مابین این متغیر در شرکتهای تحت مطالعه، می تواند زمینه ساز افزایش عملکرد زنجیره های تأمین فعال در این مجموعه شده و راهکارهای مدیریتی نوینی را در اذهان مدیران ارشد شرکتهای مشمول در پژوهش شکل دهد.
.1. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
مهمترین ضرورت پژوهشی این تحقیق، پر کردن خلاء مطالعاتی موجود در کشور در زمینه ارتباط بین مدل تبادل اجتماعی، رفتارهای مشارکتی، تبادل اطلاعات و عملکرد زنجیره تأمین می باشد.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

با عنوان : طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل های مالی
در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید
و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.
 

دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده فنی و مهندسی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع
عنوان :
طراحی و توسعه یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در برنامه ریزی استراتژیک و تحلیل های مالی
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده :
برای پشتیبانی از استراتژی کلی یک شرکت به یک استراتژی مالی نیازمندیم. اگر چه مدیریت مالی ضعیف را می توان عاملی برای شکست در نظر گرفت مدیریت مالی صحیح اغلب برای موفقیت ضروری است. مدیریت و استراتژی مالی هم می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی و هم یک شاخص کلیدی برای توانایی مدیریت موثر تغییر استراتژیکی شرکت به حساب آید. یک رویکرد مثبت مسایل مالی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

می تواند موجب تنوع و هزینه های پایین تر گردد. این تحقیق دیدهای جدیدی برای مدیریت قویتر مالی فراهم می نماید.
مقدمه :
مدیران باید سازمان خودرا به سوی آینده ای هدایت کنند که کامیابی در این راه پر تلاطم نیز به توانمندی آنها در تجسم و درک دنیای اطرافشان بستگی دارد . دنیایی پیچیده و انباشته از ظرافت ها ناپایداری ها پیشرفت ها تغییرات سیاسی و سرانجام واقعیت های انکار ناپذیر .
گسترگی سازمان های امروزی تصویری پیچیده فراروی مدیران قرار داده است . آنان نمی توانند رویگردی ساده  در برابر مسائل اتخاذ نمایند بلکه باید با واقع بینی و استفاده از شیوه های مختلف که هر یک ممکن است  برحسب موقعیت های خاص فایده های گوناگونی داشته باشد به استقبال پیچیدگی ها بروند .
با این کلیات ما در این فصل ضمن تعریف برنامه ریزی استراتژیک اهمیت تحلیل های مالی را نیز بیان خواهیم کرد . سپس به تعریف سیستم پشتیبانی تصمیم گیری خواهیم پرداخت و در انتها نیز به ضرورت و اهداف تحقیق اشاره خواهیم کرد .
تعداد صفحه :110
قیمت : شش هزار تومان