بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

 

 

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

۱-۱ مقدمه ۴

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵

۳-۱ بیان مساله ۶

۴-۱ اهمیت موضوع تحقیق. ۷

۵– ۱ فرضیات تحقیق. ۸

۶–۱ اهداف تحقیق. ۹

۷-۱حدود مطالعاتی. ۱۰

۸–۱ تعریف واژه های کلیدی. ۱۰

۱-۲ مقدمه ۱۳

۲– ۲  مفاهیم ریسک و بازده ۱۳

۱-۲-۲ بازده ۱۴

۲– ۲– ۲  ریسک… ۱۷

۳–۲–۲ رابطه ریسک و بازده ۱۹

۳–۲ هدف بازار سرمایه ۲۰

۴–۲ مفهوم بازار کارآ ۲۰

۱– ۴– ۲ خصوصیات بازار کارآ ۲۲

۵– ۲  تئوری پرتفلیو. ۲۳

۱-۵-۲ مدل مارکوئیتز. ۲۳

۲– ۵– ۲ مدل تک شاخص ( تک عامل ) ۲۷

۶–۲ مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای CAPM.. 29

۱– ۶– ۲ مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. ۳۰

۲– ۶– ۲ آزمون های CAPM.. 32

۳– ۶– ۲انتقادات به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM.. 33

۷– ۲ انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی. ۳۴

۱– ۷–۲ مدل ویلیام بیور. ۳۴

۲– ۷– ۲مدل آلتمن. ۳۵

۳-۷-۲مدل اسپیرینگیت.. ۳۶

۴– ۷– ۲ مدل اوهلسون. ۳۷

۵– ۷– ۲مدل فولمر. ۳۸

۶- ۷–۲ مدل زمیجوسکی. ۳۸

۷– ۷–۲ مدل سی اسکوار. ۳۹

۸–۷–۲  تحقیقات انجام شده در ارتباط با مدلهای پیش بینی ورشکستگی. ۳۹

۸–۲ شکل گیری مفهوم استثنائات بازار سهام ۴۲
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

۱- ۸-۲ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار. ۴۵

۲-۸-۲ نسبت سود به قیمت.. ۴۶

۳-۸-۲ اندازه شرکت.. ۴۷

۹ – ۲ ورود مفهوم استثنائات بازار در بازارهای سرمایه ۴۸

۱- ۹– ۲ مطالعات فاما و فرنچ. ۴۹

۲– ۹– ۲ تحقیقات ونگ… ۴۹

۳– ۹–۲  استثنائات بازار سهام و بورس اوراق بها دار. ۵۱
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

۱-۳ مقدمه ۵۵

۲- ۳ روش تحقیق. ۵۵

۳-۳مراحل پژوهش علمی در تحقیق. ۵۶

۴ – ۳جامعه و نمونه آماری. ۵۷

۵– ۳ مدل تحلیلی تحقیق. ۵۸

۶– ۳ روش جمع آوری اطلاعات.. ۵۹

۷-۳متغیرهای تحقیق. ۶۰

۸ – ۳ نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. ۶۰

۱– ۸–۳  رشد فروش.. ۶۰

۲- ۸- ۳  شاخص بحران مالی. ۶۱

۹- ۳  روشها وتکنیکهای تجزیه اطلاعات.. ۶۱

۱- ۹- ۳ همبستگی. ۶۱

۲- ۹- ۳  ضریب تعیین. ۶۲

۳- ۹- ۳ رگرسیون. ۶۲

۱-۴ مقدمه‏ ۶۴

۲-۴ بررسی رابطه بین نرخ رشد فروش و بازده سهام ۶۴

۳– ۴بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی وبازده سهام ۶۶

۴ - ۴ بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی ونرخ رشد فروش با بازده سهام ۶۸

۱-۵ مقدمه ۹۵

۲-۵ نتایج تحقیق. ۹۶

۱– ۲– ۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. ۹۶

۲– ۲– ۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ۹۶

۳– ۲– ۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ۹۷

۳ – ۵ نتیجه گیری کلی. ۹۷

۴-۵ محدودیتهای تحقیق. ۹۸

۵-۵ پیشنهادات.. ۹۸

منابع فارسی: ۱۱۲

منابع لاتین: ۱۱۴

چکیده انگلیسی: ۱۱۵

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱ اهداف تحقیق

هدف علمی تحقیق کشف رابطه بین دو عامل تاثیر گذار بر تصمیمات بازار سرمایه ایران، یعنی نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی، به نیت تقویت پیکره علم و افزون بر معلومات موجود و در نتیجه استفاده پژوهشگران آتی از آن است.

هدف کاربردی آن است که اگر افراد بتوانند با بهره گرفتن از نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی میزان بازده سهام را پیش بینی نمایند، تمایل آنها به سرمایه گذاری در سهام بیشتر می شود، لذا تصمیمات بهتری را در زمینه سرمایه گذاری ها به عنوان جایگزین های ریسک سیستماتیک اتخاذ می نمایند. و نیز باعث می شود سرما یه گذاران بتوانند با کمک این ارتباط به سود مورد نظر خود دست یابند و نهایتا با دید وسیع تری وارد معاملات بورس اوراق بهادر گردند که این امر خود منجر به رونق بازار سرمایه ایران خواهد شد.
دانلود پایان نامه

بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی، موسسات آموزش و دانشجویان باشند ، که از نتایج این تحقیق در مطالعات تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و یا سرمایه گذاران، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت پیش بینی بهتر قابلیت سودآوری شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام -دانلود پایان نامه ارشد

.

جدول ۱-۲ سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی. ۴۶

جدول ۲-۲  خلاصه نتایج به دست آمده در خصوص وجود استثنائات در بازار سهام ۴۸
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

جدول ۳-۲ خلاصه ای از تحقیقات داخلی انجام شده در خصوص استثنا ئات بازده سهام. ۵۲

جدول ۱-۴ بررسی رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد فروش در طی دوره پنج ساله ۶۵

جدول ۲-۴ بررسی رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد فروش از۸۲ تا ۸۶٫ ۶۶

جدول ۳-۴ بررسی رابطه بین بازده سهام و شاخص بحران مالی در طی دوره پنج ساله ۶۷

جدول ۴- ۴ بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی و بازده سهام از ۸۲ تا ۸۵٫ ۶۷

جدول ۵-۴ همبستگی های دو متغیره پنج ساله ۶۹

جدول ۶-۴ مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده ۵ساله ۷۰

جدول ۷-۴آنالیز واریانس رگرسیون ۵ ساله ۷۰

جدول ۸-۴ضرائب معادله رگرسیونی ۵ ساله ۷۱

جدول ۹-۴ نرمال بودن توزیع ۵ سال. ۷۲

جدول۱۰-۴ همبستگی های دومتغیره سال۸۲٫ ۷۳

جدول ۱۱-۴ مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل درسال۸۲٫ ۷۴

جدول ۱۲-۴آنالیز واریانس رگرسیون در سال ۸۲٫ ۷۴

جدول ۱۳-۴ضرائب معادله رگرسیونی سال۸۲٫ ۷۵

جدول ۱۴-۴ نرمال بودن توزیع سال۸۲٫ ۷۶

جدول ۱۵-۴ همبستگی های دو متغیره سال۸۳٫ ۷۷

جدول ۱۶-۴ مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل درسال۸۳٫ ۷۸

جدول ۱۷-۴آنالیز واریانس رگرسیون در سال۸۳٫ ۷۸

جدول ۱۸-۴ضرائب معادله رگرسیونی سال۸۳٫ ۷۹

جدول ۱۹-۴نرمال بودن توزیع در سال۸۳٫ ۸۰

جدول۲۰-۴همبستگی های دو متغیره سال ۸۴٫ ۸۱

جدول ۲۱-۴ مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل در سال۸۴٫ ۸۲

جدول ۲۲-۴آنالیز واریانس رگرسیون درسال ۸۴٫ ۸۲

جدول ۲۳-۴ضرائب معادله رگرسیونی سال۸۴٫ ۸۳

جدول ۲۴-۴نرمال بودن توزیع سال۸۴٫ ۸۴

جدول ۲۵-۴ همبستگی دو متغیره سال۸۵٫ ۸۵

جدول ۲۶-۴ مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل  در سال۸۵٫ ۸۶

جدول ۲۷-۴آنالیز واریانس رگرسیون در سال۸۵٫ ۸۶

جدول ۲۸-۴ ضرایب معادله رگرسیونی سال۸۵٫ ۸۷

جدول ۲۹-۴ نرمال بودن توزیع ۸۵٫ ۸۸

جدول ۳۰-۴ همبستگی دو متغیره درسال۸۶٫ ۸۹

جدول ۳۱-۴ مقادیر ضریب همبستگی ، ضریب تعیین وضریب تعیین تعدیل شده مدل درسال۸۶٫ ۹۰

جدول ۳۲-۴آنالیز واریانس رگرسیون درسال۸۶٫ ۹۰

جدول ۳۳-۴ضرائب معادله رگرسیونی سال۸۶٫ ۹۱

جدول ۳۴-۴ نرمال بودن توزیع ۸۶٫ ۹۲

جدول ۳۵-۴ خلاصه نتایج فرضیات.. ۹۳

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱ اهداف تحقیق

هدف علمی تحقیق کشف رابطه بین دو عامل تاثیر گذار بر تصمیمات بازار سرمایه ایران، یعنی نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی، به نیت تقویت پیکره علم و افزون بر معلومات موجود و در نتیجه استفاده پژوهشگران آتی از آن است.

هدف کاربردی آن است که اگر افراد بتوانند با بهره گرفتن از نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی میزان بازده سهام را پیش بینی نمایند، تمایل آنها به سرمایه گذاری در سهام بیشتر می شود، لذا تصمیمات بهتری را در زمینه سرمایه گذاری ها به عنوان جایگزین های ریسک سیستماتیک اتخاذ می نمایند. و نیز باعث می شود سرما یه گذاران بتوانند با کمک این ارتباط به سود مورد نظر خود دست یابند و نهایتا با دید وسیع تری وارد معاملات بورس اوراق بهادر گردند که این امر خود منجر به رونق بازار سرمایه ایران خواهد شد.

بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی، موسسات آموزش و دانشجویان باشند ، که از نتایج این تحقیق در مطالعات تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و یا سرمایه گذاران، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت پیش بینی بهتر قابلیت سودآوری شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام -پایان نامه ارشد

.

چکیده:

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش های جدی مواجه ساخته است و به نظر می رسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک وبازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین ریسک مطرح شده اند. شاخص های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص هایی هستند که توانایی ارزیابی قدرت باز پرداخت بدهی ها و قابلیت سود آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تخقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با بهره گرفتن از رگرسیون خطی ساده وچند متغیره  با نمونه ای شامل۱۰۷ شرکت طی دوره زمانی   ۱۳۸۲-۱۳۸۶ تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی رادر پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش وشاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم درتشریح بازدهی سهام شرکتهای مورد مطالعه است.

 

 

 

مقدمه:

در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱ اهداف تحقیق

هدف علمی تحقیق کشف رابطه بین دو عامل تاثیر گذار بر تصمیمات بازار سرمایه ایران، یعنی نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی، به نیت تقویت پیکره علم و افزون بر معلومات موجود و در نتیجه استفاده پژوهشگران آتی از آن است.

هدف کاربردی آن است که اگر افراد بتوانند با بهره گرفتن از نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی میزان بازده سهام را پیش بینی نمایند، تمایل آنها به سرمایه گذاری در سهام بیشتر می شود، لذا تصمیمات بهتری را در زمینه سرمایه گذاری ها به عنوان جایگزین های ریسک سیستماتیک اتخاذ می نمایند. و نیز باعث می شود سرما یه گذاران بتوانند با کمک این ارتباط به سود مورد نظر خود دست یابند و نهایتا با دید وسیع تری وارد معاملات بورس اوراق بهادر گردند که این امر خود منجر به رونق بازار سرمایه ایران خواهد شد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی، موسسات آموزش و دانشجویان باشند ، که از نتایج این تحقیق در مطالعات تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و یا سرمایه گذاران، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت پیش بینی بهتر قابلیت سودآوری شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام -پایان نامه حسابداری

.

۳-۱ بیان مساله

سرمایه گذاران در زمره سزاوارترین گروه ها برای دریافت اطلاعات به موقع می باشند. تغییرات قیمت سهام یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر برای آنان در ارزیابی وضعیت واحد تجاری است. بنابراین مهمترین مساله برای سرمایه گذاران امکان پیش بینی تغییرات قیمت است. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. ضریب بتا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای توانایی لازم را در پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری خرید یا فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است. شواهد سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در ایالات متحده و در بسیاری از کشورهای دیگر نظریه دارایی های سرمایه ای را با چالش های مهمی مواجه ساخته است به این معنی که بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریحی رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است . این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱ اهداف تحقیق

هدف علمی تحقیق کشف رابطه بین دو عامل تاثیر گذار بر تصمیمات بازار سرمایه ایران، یعنی نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی، به نیت تقویت پیکره علم و افزون بر معلومات موجود و در نتیجه استفاده پژوهشگران آتی از آن است.

هدف کاربردی آن است که اگر افراد بتوانند با بهره گرفتن از نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی میزان بازده سهام را پیش بینی نمایند، تمایل آنها به سرمایه گذاری در سهام بیشتر می شود، لذا تصمیمات بهتری را در زمینه سرمایه گذاری ها به عنوان جایگزین های ریسک سیستماتیک اتخاذ می نمایند. و نیز باعث می شود سرما یه گذاران بتوانند با کمک این ارتباط به سود مورد نظر خود دست یابند و نهایتا با دید وسیع تری وارد معاملات بورس اوراق بهادر گردند که این امر خود منجر به رونق بازار سرمایه ایران خواهد شد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی، موسسات آموزش و دانشجویان باشند ، که از نتایج این تحقیق در مطالعات تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و یا سرمایه گذاران، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت پیش بینی بهتر قابلیت سودآوری شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.

تعیین نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام -دانلود پایان نامه حسابداری

.

مقدمه

در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل فرض می شود که سرمایه گذاران فقط می توانند بازده اضافی را با تحمل ریسک اضافی کسب کنند. در این مدل اگر هدف سرمایه گذار کسب بازده بیشتر از بازده بازار باشد ریسک بالاتری از ریسک بازار را تحمل می کند. ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری درباره خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی بازده سهام آن شرکت است .
آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل درستی است و در دنیای واقعی نیز با بازده رابطه دارد و تا حدودی نیز شواهد تجربی اولیه این نظریه را تا حدودی تأیید کرده است. از سوی دیگر شواهد تجربی سالهای اخیر و مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها این نظریه را با چالشهای مهمی مواجه ساخته است به طوری که ادعا می شود بتا به عنوان شاخص ریسک سیتستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دوره های بلند مدت از دست داده است. این در حالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی نیز بر بازده سهام تاثیر گذار هستند و ممکن است جایگزینهای بهتری نسبت به بتا به شمار آیند. از این رو این متغیرهایی که توسط این مدل توضیح داده نمی شوند اغلب تحت عنوان استثنائات بازده سهام مطرح می شوند.

رشد فروش یکی از شاخص های ارزیابی فعالیت شرکت می باشد رشد مستمر درآمد فروش و سود شرکت منجر به آن می شود که بازار ریسک کمتری برای شرکت در نظر بگیرد. از طرفی شاخص بحران مالی یکی از شاخص های مطلوب جهت ارزیابی قدرت پرداخت بدهی ها و قابلیت نقدینگی شرکت ها می باشد که با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری می توان بحران مالی شرکتها را پیش بینی نمود و سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و کارکنان شرکت را در خصوص از بین رفتن کنترل در شرکت آگاه نمود. در این تحقیق موارد زیر مورد توجه قرار می گیرد.
حسابداری

فصل اول  کلیات تحقیق :

در این فصل به بیان موضوع تحقیق ، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق به صورت اجمالی بحث شده است ودر پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است .

فصل دوم  مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق :

در این فصل در بخشهای مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد متحقیقن در خصوص مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ، مفاهیم بازده و  ریسک ، استثنائات بازده سهام و مدل های  پیش بینی ورشکستگی پرداخته می شود .

فصل سوم  روش تحقیق:

در این فصل به روش شناسایی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق ، جامعه ، نمونه آماری ، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.

فصل چهارم   تجزیه و تحلیل داده ها :

در این فصل به چگونگی طبقه بندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روش های مدلهای آمارای مورد استفاده اشاره شده و نتایج آزمون فرضیات ارائه می گردد و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .

فصل پنجم   نتایج و پیشنهادات تحقیق :

در این فصل که در واقع بخش پایانی این تحقیق است ، جمع بندی نهایی از نتایج به دست آمده عرضه شده و در واقع سرنوشت فرضیه ها ( رد یا اثبات ) تعیین می شود و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه می گردد . در پایان ، فهرست منابع و مأخذ فارسی و لا تین اعم از کتب ، نشریات و مقالات به همراه ضمائم مربوط به تحقیق شامل داده های پایه ای و جداول و تحلیل های آماری آمده است .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

۱ اهداف تحقیق

هدف علمی تحقیق کشف رابطه بین دو عامل تاثیر گذار بر تصمیمات بازار سرمایه ایران، یعنی نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی، به نیت تقویت پیکره علم و افزون بر معلومات موجود و در نتیجه استفاده پژوهشگران آتی از آن است.

هدف کاربردی آن است که اگر افراد بتوانند با بهره گرفتن از نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی میزان بازده سهام را پیش بینی نمایند، تمایل آنها به سرمایه گذاری در سهام بیشتر می شود، لذا تصمیمات بهتری را در زمینه سرمایه گذاری ها به عنوان جایگزین های ریسک سیستماتیک اتخاذ می نمایند. و نیز باعث می شود سرما یه گذاران بتوانند با کمک این ارتباط به سود مورد نظر خود دست یابند و نهایتا با دید وسیع تری وارد معاملات بورس اوراق بهادر گردند که این امر خود منجر به رونق بازار سرمایه ایران خواهد شد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

بهره وران از جنبه های کاربردی این تحقیق می توانند مدیران شرکتها ، تحلیل گران مالی، موسسات آموزش و دانشجویان باشند ، که از نتایج این تحقیق در مطالعات تطبیقی و دیگر تحقیقات مالی استفاده خواهند کرد و یا سرمایه گذاران، مدیران سرمایه گذاری و تامین کنندگان مالی باشند که می توانند از نتایج این تحقیق جهت پیش بینی بهتر قابلیت سودآوری شرکت های مورد نظر خود استفاده نمایند.