متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش تغذیه دام

تیمار 4 می­باشد. بیشترین میانگین جمعیت در فصل پائیز مربوط به تیمار 2 و کمترین جمعیت مربوط به تیمار 4 و در فصل بهار نیز بالاترین میانگین مربوط به تیمار 3 و کمترین میانگین مربوط به تیمار 4 (شاهد) می‌باشد. اثر سطوح مختلف ویتامینC بر وزن لاشه زنبوران کارگر دارای اختلاف معنی­دار نبود (05/0p>). وزن لاشه به ترتیب از بیشترین به کمترین مقدار، تیمار4 (شاهد)، تیمار3، تیمار2، تیمار1 بود. در میزان جمعیت قبل و بعد از زمستان‌گذرانی، تفاوت معنی‌دار بین تیمار شاهد با تیمارهای دیگر مشاهده شد (05/0p<). بیشترین تعداد کلنی‌های پایدار در زمستان مربوط به گروه کلنی‌های تیمار 3 و کمترین تعداد آن مربوط به تیمار 1 و تیمار 4 بوده است. از نظر میزان عسل برداشتی در فصل بهار، تفاوت معنی‌داری در سطح 5 درصد بین تیمار مشاهده شد، به طوری که تیمار 3 بالاترین میزان عسل مصرفی و تیمار 4 (شاهد) کمترین میزان عسل تولیدی را به خود اختصاص داده است (05/0p<). با توجه به نتایج به دست آمده می­توان گفت كه افزودن ppm2000 ویتامین C به شربت تغذیه­ پائیزه و سطح ppm 3000 این ویتامین به تغذیه بهاره (شربت یک به یک شکر) کلنی‌ها سبب افزایش تخم‌گذاری ملکه و همچنین افزودن دستی سطح ppm2000 این ویتامین به تغذیه پائیزه و سطح ppm 3000 این ویتامین به تغذیه بهاره سبب افزایش جمعیت و وزن بدن می‌گردد .
کلمات ­کلیدی: تخم­گذاری ­ملکه،­ جمعیت، زمستان­گذرانی، زنبورعسل، وزن بدن، ویتامینC .
فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1-1 اهمیت زنبورعسل……………………………………………………………………………………………………….. 2
1-2 ارزش اقتصادی واجتماعی زنبور عسل……………………………………………………………………………………. 2
1-3 تغذیه زنبورعسل…………………………………………………………………………………………………………. 3
1- 4 نیاز غذایی زنبور عسل…………………………………………………………………………………………………… 3
1- 5 اهمیت ویتامین‌ها در زنبور عسل………………………………………………………………………………………… 4
فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………. 5
بررسی منابع………………………………………………………………………………………………………………….. 5
2-1 تاریخچه تغذیه تکمیلی…………………………………………………………………………………………………… 7
2-2 تغذیه در انواع زنبوران داخل کلنی……………………………………………………………………………………….. 8
2-2-1 تغذیه زنبوران کارگر………………………………………………………………………………………………….. 8
2-2-2 تغذیه نرها…………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-2-3 تغذیه ملکه……………………………………………………………………………………………………………. 9
2-2-4 تغذیه لاروها………………………………………………………………………………………………………….. 9
2-3 تغذیه تکمیلی…………………………………………………………………………………………………………… 10
2-3-1 تغذیه

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

با مواد قندی…………………………………………………………………………………………………… 10
2-3-2 مواد قندی مورد استفاده زنبور عسل………………………………………………………………………………….. 10
2-3-3 تغذیه با مواد پروتئینی………………………………………………………………………………………………… 11
2-4 روش‌های متداول در تغذیه کلنی‌های زنبورعسل………………………………………………………………………… 11
2-4-1 تغذیه تکمیلی پروتئینی……………………………………………………………………………………………….. 11
2-4-2 تغذیه تحریکی کلنی…………………………………………………………………………………………………. 12
2-4-3 تغذیه تحریکی زنبورستان جهت تولید عسل………………………………………………………………………….. 12
2-4-4 تغذیه برای تقویت کلنی……………………………………………………………………………………………… 12
2-4-5 تغذیه جهت تجویز دارو……………………………………………………………………………………………… 13
2-4-6 تغذیه زمستانی زنبورها……………………………………………………………………………………………….. 13
2- 5 احتیاجات غذایی…………………………………………………………………………………………………….. 14
2-5-1 آب………………………………………………………………………………………………………………… 14
2-5-2 کربوهیدرات‌ها……………………………………………………………………………………………………… 15
2-5-3 پروتئین‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 16
2- 5-4 اسید آمینه‌های ضروری زنبورعسل………………………………………………………………………………….. 18
2-5-5 لیپیدها………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-5-6 مواد معدنی………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-5-7 ویتامین‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 21
2-5-7-1 ویتامین‌های محلول در چربی………………………………………………………………………………………. 21
2-5-7-1-1 ویتامین A……………………………………………………………………………………………………… 21
2-5-7-1-2 ویتامین K……………………………………………………………………………………………………… 21
2-5 -7-1-3 ویتامین D…………………………………………………………………………………………………….. 21
2-5-7-1- 4 ویتامین E……………………………………………………………………………………………………… 22
2-5-7-2 ویتامین‌های محلول در آب………………………………………………………………………………………… 22
2-5-7-2-1 ویتامین C (اسید آسکوربیک)…………………………………………………………………………………. 22
2-5-7-2- 2 ویتامین B1 (تیامین)…………………………………………………………………………………………… 23
2-5-7-2-3 ویتامین B2 (ریبوفلاوین)……………………………………………………………………………………….. 23
2-5-7-2- 4 ویتامین B3 (نیاسین)………………………………………………………………………………………….. 23
2-5-7-2- 5 ویتامین B5 (اسیدپانتوتنیک)…………………………………………………………………………………… 23
2-5-7-2- 6 ویتامین B12 (سیانوکوبالامین)………………………………………………………………………………….. 23
2-6 ارزش غذایی جانشین‌ها ومکمل‌های گرده گل………………………………………………………………………….. 24
2-7 خاصیت جلب کنندگی گرده……………………………………………………………………………………………. 24
2-8 ترکیبات شیمیایی دور کننده زنبورعسل…………………………………………………………………………………. 25
2-9 ارزش غذایی گرده گیاهان مختلف برای زنبورعسل……………………………………………………………………… 25
2-10 اثرات کمبود گرده در تغذیه زنبورعسل……………………………………………………………………………….. 26
2-11 جمع آوری گرده توسط زنبور…………………………………………………………………………………………. 26
2 – 12 خصوصیات گرده…………………………………………………………………………………………………… 26
2-12-1 گرده گل………………………………………………………………………………………………………….. 26
2-12-2 ترکیبات گرده……………………………………………………………………………………………………… 27
2-12-3 کربوهیدرات‌های گرده…………………………………………………………………………………………….. 27
2-12-4 پروتئین گرده………………………………………………………………………………………………………. 27
2-12-5 چربی‌های گرده……………………………………………………………………………………………………. 28
2- 12- 6 مواد معدنی گرده………………………………………………………………………………………………….. 29
2-12- 7 ویتامین‌های گرده………………………………………………………………………………………………….. 29
2- 13 ویتامین‌های موجود در گرده………………………………………………………………………………………….. 30
2- 13-1 ویتامین آ………………………………………………………………………………………………………….. 30
2- 13- 2 ویتامین ب 1 یا تیامین……………………………………………………………………………………………… 30
2- 13- 3 ویتامین ب 2 یا ریبوفلاوین………………………………………………………………………………………… 30
2- 13- 4 اسید فُولیک………………………………………………………………………………………………………. 30
2- 13-5 ویتامین ب5 اسید پانتوتنیک………………………………………………………………………………………… 30
2- 13- 6 ویتامین ب 6 یا پیرودوکسین………………………………………………………………………………………. 31
2- 13- 7 ویتامین ب 12…………………………………………………………………………………………………….. 31
2- 13- 8 ویتامین C یا اسید اسکوربیک…………………………………………………………………………………….. 31
2- 13- 9 ویتامین د…………………………………………………………………………………………………………. 31
2- 13- 10 ویتامینی (توکوفرول)…………………………………………………………………………………………….. 31
2- 13- 11 ویتامین اچ (بیوتین )……………………………………………………………………………………………… 31
2- 13- 12 ویتامین پی (روتین )……………………………………………………………………………………………… 31
2- 15 مواد معدنی گرده…………………………………………………………………………………………………….. 32
2- 14 هورمون‌های گرده :………………………………………………………………………………………………….. 32
2- 15 ویتامین C……………………………………………………………………………………………………………. 32
2- 16 فواید ویتامین C………………………………………………………………………………………………………. 33
2- 17 کمبود ویتامین C…………………………………………………………………………………………………….. 34
2- 18 مصرف مازاد بر نیاز………………………………………………………………………………………………….. 34
2- 19 منابع حاوی ویتامین C……………………………………………………………………………………………….. 34
2- 20 سایر خواص ویتامین C………………………………………………………………………………………………. 37
2- 21 معرفی عسل اسکوربات ومقایسه آن با عسل طبیعی و شکر……………………………………………………………… 38
2- 22 فرمول شیمیایی ویتامین C :…………………………………………………………………………………………… 38
2- 23 ساخت ویتامین C به صورت صنعتی…………………………………………………………………………………… 39
2- 24ساخت ویتامین C در بدن جانوران…………………………………………………………………………………….. 39
2- 25 اهمیت ویتامین C در زنبور عسل……………………………………………………………………………………… 39
2- 26 بررسی ویتامین C در گرده‌های جمع آوری شده توسط زنبور عسل و لاشه آن…………………………………………. 39
2- 27 عملکرد ویتامین C…………………………………………………………………………………………………… 40
2- 28 سابقه تغذیه کلنی‌های زنبور عسل با ویتامین C و سایرمواد……………………………………………………………… 41
2- 29 گونه‌ها و نژادهای زنبورعسل…………………………………………………………………………………………. 42
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………… 45
مواد و روش‌ها……………………………………………………………………………………………………………… 45
3- 1 مواد و روش‌ها………………………………………………………………………………………………………… 46
3- 2 اهداف طرح…………………………………………………………………………………………………………… 46
3- 3 مدل آماری طرح………………………………………………………………………………………………………. 47
3- 4 زمان بندی ونحوه اجرای طرح………………………………………………………………………………………….. 47
3- 5 آماده سازی کلنی‌های آزمایشی……………………………………………………………………………………….. 47
3- 6 همگن نمودن کلنی‌ها………………………………………………………………………………………………….. 47
3- 7 تهیه مواد مصرفی آزمایش……………………………………………………………………………………………… 48
3- 8 نحوه آماده سازی شربت و ویتامین C محلول در آن جهت تیمارهای مورد آزمایش……………………………………… 48
3-9 پرورش نوزاد و تخم‌گذاری ملکه………………………………………………………………………………………. 49
3-10 بررسی جمعیت زنبوران بالغ……………………………………………………………………………………………. 50
3-11 تعیین وزن لاشه……………………………………………………………………………………………………….. 51
3-12فراسنجه‌های زمستان‌گذرانی زمستان‌گذرانی……………………………………………………………………………. 52
3-12- 1 تفاوت وزن کلنی (میزان عسل مصرفی)…………………………………………………………………………….. 52
3-12- 2 اندازه گیری میزان جمعیت…………………………………………………………………………………………. 52
3-13 تولید عسل……………………………………………………………………………………………………………. 52
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………… 53
نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….. 53
4-1 نتایج…………………………………………………………………………………………………………………… 54
4-2 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر میزان تخمگذاری ملکه در فصل پائیز…………………………………………….. 54
4- 3 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر روی جمعیت زنبوران بالغ در فصل پائیز…………………………………………. 56
4 – 4 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر وزن لاشه تازه زنبوران کارگر………………………………………………… 57
4– 5 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر وزن لاشه خشک زنبوران کارگر……………………………………………… 59
4- 6 اثر سطوح مختلف ویتامین C بر زمستان‌گذرانی کلنی‌های زنبور عسل…………………………………………………… 60
4-7 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر میزان تخمگذاری ملکه در فصل بهار…………………………………………….. 61
4 – 7 – 1 میانگین کل چهار دوره در فصل بهار…………………………………………………………………………….. 62
4- 8 بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین C بر روی جمعیت زنبوران بالغ در فصل بهار…………………………………………. 63
4- 9 اثر سطوح مختلف ویتامین C بر میزان تولید عسل……………………………………………………………………….. 65
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………….. 66
بحث……………………………………………………………………………………………………………………….. 66
5- 1 بررسی اثر ویتامین C بر میزان تخمگذازی (پرورش نوزادان) در پائیز……………………………………………………. 67
5- 2 بررسی اثر ویتامین C بر میزان جمعیت زنبوران بالغ (قاب) در پائیز……………………………………………………….. 68
5- 3 بررسی اثر ویتامین C بر وزن لاشه تازه و خشک زنبوران کارگر در پائیز………………………………………………… 69
5- 4 بررسی اثر ویتامین C بر زمستان‌گذرانی کلنی زنبورعسل………………………………………………………………… 70
5- 5 بررسی اثر ویتامین C بر میزان تخمگذازی(پرورش نوزادان) در بهار…………………………………………………….. 70
5- 6 بررسی اثر ویتامین C بر میزان جمعیت زنبوران بالغ (قاب) در بهار………………………………………………………. 71
5- 7 بررسی اثر ویتامین C بر میزان عسل تولید شده کلنی در فصل بهار……………………………………………………….. 72
5- 8 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 72
5- 9 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. 73
فصل ششم………………………………………………………………………………………………………………….. 74
منابع………………………………………………………………………………………………………………………… 74
اهمیت زنبورعسل
جهان هستی تجلیگاه آیات الهی است و زنبورعسل با فیزیولوژی ظریف وجودی و رفتار دقیق خود انسان را به سوی اثبات وحدانیت قدرت پروردگار هستی راهنمایی می‌کند.
زنبورعسل موجودی است که خیلی پیش از انسان در روی زمین به وجود آمده و زندگی را آغاز کرده است و در همه کتاب‌های آسمانی مانند قرآن کریم، انجیل، تورات و نوشته‌های قدیمی یونان و افسانه‌های کهن از زنبور عسل به عنوان یک موجود مفید ومنظم و پرکار یاد شده است و از محصولات تولیدی آن به عنوان یک ماده مغذی مفید نام برده شده است. اولین اثر وجودی انسان در روی زمین که در کاوش‌های زمین شناسی تاکنون به دست آمده متعلق به 600 هزار سال پیش است و حال آنکه همین کاوش‌های علمی در اعماق زمین نشان می‌دهند که اجداد اولیه زنبورعسل که گوشتخوار بوده‌اند در حدود 80 میلیون سال پیش می‌زیسته و مشغول فعالیت و زاد و ولد بوده است، منتها با این تفاوت که در آن زمان فاقد یک زندگی اجتماعی بوده و مثل خیلی از زنبورهای غیرعسلی امروزی زندگی انفرادی داشته و هر زنبور لانه مخصوص به خود را ساخته و درآن زندگی می‌کرده است (عباسی و همکاران، 1389).
امروزه از زنبور عسل برای تولید محصولاتی چون عسل، گرده گل، موم، بره موم، زهر، ژله رویال (شاه انگبین) استفاده می‌گردد. این محصولات علاوه براینکه به عنوان مواد غذایی و کمک غذایی با ارزش می‌باشد در صنایع دیگری از جمله داروسازی، آرایشی، بهداشتی، شمع­سازی، قالب­سازی، ریخته­گری، نساجی، واکسن­سازی، قلم­زنی، کاغذ­سازی منشاء خدمات ارزنده ایست. اعظم درآمد زنبورداران از طریق فروش عسل و موم می‌باشد ولی برخی از زنبورداران هم با تولید ملکه، زنبور پاکتی و سایر محصولات مذکور کسب درآمد می‌نمایند (نهضتی، 1387؛ سامرویل[1]، 2002).
1-2 ارزش اقتصادی واجتماعی زنبور عسل
کشور ایران در سال 1391 با داشتن حدود 6/5 میلیون کلنی مدرن و بومی و تولید 71000 تن عسل (طبق گزارشات معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی) در جایگاه دوم خاورمیانه بعد از ترکیه و جایگاه سوم بعد از چین و هندوستان در قاره آسیا و جایگاه یازدهم جهان را کسب کرده است.
پرورش زنبورعسل از نظر ایجاد اشتغال توانسته 250000 نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول بکار نماید و تعداد 170 تعاونی پرورش زنبور عسل در کشور ، 41000 نفر پرورش دهنده زنبورعسل را در قالب تعاونی‌های تولیدی سازمان دهی نماید (طبق گزارشات معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی). با توجه به اطلاعات فوق اهمیت این بخش برای سرمایه­گذاری، پژوهش و رفع معضلات که یکی از آن‌ها تغذیه زنبورعسل است به وضوح روشن می‌شود.
1-3 تغذیه زنبورعسل
تمام موجودات زنده برای ادامه حیات خود به مواد مغذی نیازمندند، زنبورعسل هم به مانند تمام جانداران برای فعالیت‌های حیاتی و رشد و نمو به پروتئین، چربی، کربوهیدرات، مواد­معدنی، ویتامین‌ها و آب احتیاج دارد. در زمانی که گیاهان در طبیعت دارای گل‌های زیادی می‌باشند زنبورعسل نیازهای غذایی خود را از گل‌ها بدست می‌آورند که این گل‌ها دارای شهد و گرده گل می‌باشند. انرژی مورد نیاز زنبورعسل عمدتا از قند موجود در شهد گل بدست می‌آید. پروتئین مورد نیاز زنبور هم از گرده موجود در طبیعت تامین می‌شود علاوه بر تامین پروتئین توسط گرده، نیاز به چربی، مواد معدنی و ویتامینی هم از گرده مرتفع می‌شود. در شهد گل هم مقداری مواد معدنی و ویتامینی وجود دارد که مکملی برای کمبودهای تغذیه‌ای می‌باشد. آب هم که از منابع فراوان موجود در طبیعت تامین می‌شود (ایراندوست، 1375؛ هربرت[2] وشیمانوکی[3]، 1978).
1- 4 نیاز غذایی زنبور عسل
گرده گل منبع مهم پروتئین، چربی، ویتامین، و مواد معدنی برای زنبورها است و زنبوران عسل از این مواد بیشتر در ساختمان ماهیچه‌ها، غدد و ترشحات آن‌ها و سایر بافت‌ها استفاده می‌کنند (نهضتی،1387؛ هربرت وشیمانوکی، 1978؛ سامروویل، 2002). یک زنبور تازه متولد شده 13 درصد و یک زنبور پنج روزه 5/15 درصد وزن بدنش را مواد پروتئینی تشکیل می‌دهد (احمدی، 1390).
یک زنبور کارگر از زمان تفریخ تخم تا خارج شدن از سلول، برای رشد خود به 21/3 میلی‌گرم نیتروژن نیاز دارد که این مقدار نیتروژن معادل 140 تا 170 میلی‌گرم گرده می‌باشد (بابایی، 1391؛ نهضتی،1387؛ هربرت وشیمانوکی، 1978). نیاز پروتئینی زنبورها در شرایط مختلف فرق می‌کند. میزان تخمگذاری و پرورش نوزادان، تولید و برداشت محصولات مختلف از کلنی زنبورعسل مانند ملکه، ژل رویال، زهر ، عسل و به طور کلی فعالیت‌های پروازی نیاز را بالا می‌برد. گرما، سرما، بیماری‌ها و انگل‌ها هم در بالا بردن نیاز تأثیر دارند (جواهری، 1374؛ نهضتی،1387). تغذیه کلنی‌های زنبورعسل همراه با شکر و عسل هرگز نمی‌تواند موجب رشد و نمو و تقویت کامل جمعیت‌ها باشد و کلنی‌ها با مصرف آن‌ها تنها مقداری رشد کرده و آنگاه متوقف می‌شوند و از این به بعد هر مقدار عسل یا شکر در اختیارشان قرار گیرد آن‌ها شروع به ذخیره آن در داخل حجره‌ها می‌کنند و رشدی از خود نشان نمی‌دهند (سامروویل، 2000).
همچنین باعث اختلالاتی در رشد و نمو غدد بالا حلقی، غدد مومی و زهری ایجاد می‌شود و طول عمر آن‌ها کم می‌شود و پرورش نوزاد کاهش می‌یابد. در این مواقع اگر مقداری مواد پروتئینی (مکمل گرده یا جانشین گرده) در اختیار زنبورها گذاشته شود شروع به رشد می‌نمایند و جمعیت­هایشان به تدریج افزایش پیدا می‌کند (ایراندوست، 1375؛کریلشیم[4]، 2005؛ ماتیلا [5]و اوتیس[6]، 2006). کمبود گرده گل و مواد پروتئینی منجر به کاهش پرورش نوزاد، رشد غیر طبیعی، کاهش طول عمر در کارگران بالغ و نهایتاً کاهش در تولید عسل می‌گردد (ایراندوست، 1375؛ القرنی[7]، 2006؛ مانینگ [8]و همکاران، 2007؛ سامروویل، 2000).
در منطقه‌هایی که از اواسط الی اواخر تابستان کار شهد و گرده آوردن زنبورها به تدریج کاهش پیدا کرده و شهد و گرده و یا به عبارت دیگر گل‌های شهدزا و گرده دار در طبیعت کمیاب و حتی نایاب می‌شود، مستقیما بر روی عملکرد ملکه اثر منفی می‌گذارد و وی را وادار می‌کند که از فعالیت تخمگذاری خود روز به روز بکاهد. تعداد تخمی که توسط ملکه در روز گذاشته می‌شود، علاوه بر طول روز به مقدار شهد و به خصوص گرده‌ای که توسط زنبورها روزانه وارد کندو می‌شود، همیشه و در تمام طول سال رابطه مستقیم دارد (هیداک[9]، 1970؛ حسین، 1979).
با رفع به موقع احتیاجات پروتئینی و چربی کلنی‌های زنبورعسل، غدد بالا حلقی و غدد مومی و غدد زهرساز زنبوران کارگر فعال می‌شود و غذای لازم برای رشد و نمو نوزادان را تهیه می‌نمایند و در نتیجه سبب تخم‌گذاری بیشتر ملکه گردیده و جمعیت به طور تدریجی ولی به سرعت افزایش می‌یابد. بدیهی است که کلنی‌های پرجمعیت و قوی کمتر مورد حمله آفات و عوامل بیماری­زا قرار گرفته و زمستان‌های سرد و طولانی را به راحتی پشت سر خواهند گذاشت. جمعیت‌های قوی نقش مهمی در انجام عمل گرده افشانی داشته و سرانجام بازده بهتری در تولید عسل و سایر فرآورده‌های کندو نشان می‌دهند (ایراندوست، 1375؛ نهضتی، 1387).
1- 5 اهمیت ویتامین‌ها در زنبور عسل
ویتامین‌ها مبحث مهمی را در تغذیه زنبورعسل تشکیل می‌دهند و برای رشد و نمو طبیعی نوزادان اهمیت اساسی دارند. زنبورعسل مانند تمام جانوران دیگر به ویتامین‌ها نیاز دارد که با سایر مواد مغذی به ویژه پروتئین‌ها در تعادل مطلوب باشند. عدم وجود این مواد در غذا منجر به بروز انواع نارسائیها و بیماریها می‌شود و بیشتر کوآنزیمها دارای یک ویتامین به عنوان قسمتی از ساختمان خود هستنند که بدون شک مسئول ایجاد نقشی ضروری برای ویتامین‌ها می‌باشند (یگانی، 1377؛ جواهری، 1388؛ ورما[10]، 1982؛ هربرت، 1985).
فصل دوم
بررسی منابع
2-1 تاریخچه تغذیه تکمیلی
از سال‌ها پیش انسان برای تغذیه کلنی‌های زنبورعسل از مواد مختلفی استفاده کرده است. در گذشته پرورش دهندگان زنبورعسل با مخلوط کردن پودر قند با عسل خمیر شرینی که به صورت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

1-2)بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………. 5

1-4) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 6

1-5) چهارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………… 7

1-6) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 8

1-7)تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………. 9

1-8) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………… 10

1-9) متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 11

1-9-1)متغیر های مستقل………………………………………………………………………………………………. 11

1-9-2)متغیر های وابسته………………………………………………………………………………………………. 11

1-10)قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 11

1-10-1)قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………… 12

1-10-2)قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 12

1-10-3)قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………….. 12

1-11) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم:………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-2) تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………………………. 14

2-3) سیر تکاملی مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………………………………………………… 17

2-4) مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………………………….. 21

2-5)مفهوم کیفیت……………………………………………………………………………………………………….. 22

2-6)تیم های کنترل کیفیت در سازمان های امروزی……………………………………………………………… 22

2-7)استانداردهای جهانی مرتبط با مدیریت کیفیت………………………………………………………………. 23

2-8)فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………………………………………………………… 25

2-9)معیارهای کیفیت…………………………………………………………………………………………………….

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

25

2-10) ارتباط میان مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد شرکت…………………………………………………. 26

2-10-1) تمرکز بر مشتریان…………………………………………………………………………………………… 26

2-10-2)ارتباط با عرضه کنندگان…………………………………………………………………………………….. 27

2-10-3) همکاری کارکنان…………………………………………………………………………………………….. 27

2-10-4) محیط کاری…………………………………………………………………………………………………… 27

2-10-5) بهینه کاوی……………………………………………………………………………………………………. 28

2-11) بررسی برخی از مدلهای مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………………………………. 29

2-12) چهارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………. 33

2-13) عملکرد مالی…………………………………………………………………………………………………….. 35

2-14) هدف از ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………… 38

2-15) ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………. 39

2-16) رابطه بین عملکرد شغلی و اثربخشی………………………………………………………………………. 41

2-17) چه کسی باید ارزیابی را انجام دهد؟……………………………………………………………………….. 43

2-18) پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 45

2-18-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………. 45

2-18-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………… 46

2-19) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….. 47

فصل سوم:…………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 49

3-2)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 49

3-3) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………….. 49

3-4) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………… 50

3-5)روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………. 50

3-6)پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………. 50

3-7) روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………. 51

3-8) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………. 52

فصل چهارم:………………………………………………………………………………………………………………. 53

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 54

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………….. 55

4-2-1) متغیر جنسیت………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-2) متغیر سن……………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-3) متغیر سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………….. 56

4-2-4) توصیف متغیر عملکرد مالی………………………………………………………………………………… 56

4-2-5) توصیف متغیر عملکرد مدیریت……………………………………………………………………………. 57

4-2-6) توصیف متغیر ویژگی………………………………………………………………………………………… 57

4-2-7) توصیف متغیر قابلیت اعتماد………………………………………………………………………………… 58

4-2-8) توصیف متغیر قابلیت انطباق……………………………………………………………………………….. 58

4-2-9) توصیف متغیر دوام محصول………………………………………………………………………………… 59

4-2-10) توصیف متغیر قابلیت سرویس دهی…………………………………………………………………….. 59

4-2-11) توصیف متغیر زیباشناسی محصول………………………………………………………………………. 60

4-2-12) توصیف متغیر درک کیفیت………………………………………………………………………………… 60

4-3) آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………. 61

4-4) آزمون فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 61

4-5) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………. 71

فصل پنجم:………………………………………………………………………………………………………………… 72

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 73

5-1-1) نتایج سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………. 73

5-1-2) نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………… 74

5-1-2-1) نتایج فرضیه اول…………………………………………………………………………………………… 74

5-1-2-2) نتایج فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………… 75

5-1-2-3) نتایج فرضیه سوم………………………………………………………………………………………….. 75

5-1-2-4) نتیجه فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………….. 75

5-1-2-5) نتیجه فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………. 75

5-1-2-5) نتیجه فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………. 75

5-1-2-7)نتیجه فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………… 76

5-1-2-8)نتیجه فرضیه هشتم…………………………………………………………………………………………. 76

5-2) پیشنهادات بر مبنای نتایج بدست آمده……………………………………………………………………….. 76

5-3)محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 77

5-2-1) پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………. 77

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………. 78

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………….. 83

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هریک از اصول مدیریت کیفیت فراگیر گاروین بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل همه مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برابر 460 شرکت می باشد. با توجه به این که حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که برای تعداد 460 شرکت حجم نمونه برابر 210 شرکت می باشد.

در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه خودساخته محقق می باشد با توجه به اینکه نمی توان داده های مربوط به ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر از صورت های مالی بدست آورد و در این زمینه پرسشنامه استانداردی وجود ندارد لذا از پرسشنمه خود ساخته محقق استفاده شده است. برای اطمینان از پایایی بالای پرسشنامه ابتدا تعداد 20 پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری پیش آزمون گردید و پس از جمع آوری و محاسبه آلفای کرونباخ که مقدار ان برابر 913/0 بدست آمد که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه های مذکور می باشد و درنهایت پس از اطمینان از پایایی بالای آن پرسشنامه ها توزیع شد.داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیانگر وجود رابطه معنادار بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر،بورس اوراق بهادار،عملکرد مالی،ویژگی کالا و خدمات

1-1)مقدمه

از دهه 1950 میلادی به بعد، کیفیت با سرعتی فزاینده در ابعاد جهانی مورد توجه ارائه کنندگان محصولات( خدمات/ کالا)و مشتریان آنها قر ار گرفته است با پیشرفت علم و تکنولوژی، انتظار مصرف کنندگان کالاها و خدمات برای دریافت خدمات مطلوب و کالاهای مرغوب افزایش یافته است. یکی از روش های مهم بهبود کیفیت، مدیریت کیفیت فراگیر است. مدیریت کیفیت فراگیر فر آیندی است که براساس آن ، مدیریت با مشارکت کارکنان، مشتریان و اعتباردهندگان به بهبود مستمر کیفیت می پردازد و این امر باعث جلب رضایت مشتریان می شود. غایت مدیریت کیفیت فراگیر کمک به افراد است تا دریابند چگونه درباره کارشان بیندیشند، محیط کارشان را سامان بخشند، تصمیم های منطقی بگیرند و دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. یکی از مراحل اجرایی مهم مدیریت کیفیت فراگیر توافق صریح و جدی با مشتریان جهت پاسخگویی دقیق به نیازهای آنان می باشد(دانیالی ده حوض و همکاران،1390).امروزه اقتصاد نوین بین الملل با ویژگی های چون تغییرات تکنولوژیکی، یکپارچگی سیستم های اقتصادی و بازارهای جهانی در رقابت های شدید از طرفی باعث به وجود آمدن یکسری تهدیدات و از طرفی دیگر زمینه ساز یک سری فرصت ها شده است . توجه به پیشرفت و بهبود ، ارتقاء سطح زندگی و بهره وری همواره خواست بشر بوده و انسان تنها موجود روی کره زمین است که روش زندگی اش هیچگاه با گذشته اش یکسان نبوده و همواره روندی تکاملی داشته است و این امر نشانه توجه جدی وی به مفاهیمی همچون کیفیت است . عصری که امروزه در آن زندگی می کنیم عصر مشتری گرایی و مخاطب محوری است و میزان موفقیت هر سازمان با میزان توجه آن به مشتری، خواسته های وی و کیفیت خدمات و محصولات رابطه مستقیم دارد. از میان سیستم های مدیریت ارائه شده هیچ یک به اندازه ی سیستم “مدیریت کیفیت جامع ” نتوانسته است میزان اثربخشی خود را به اثبات برساند . مؤسساتی که مبادرت به اجرای این شیوه ی مدیریتی کرده اند، توانسته اند در مدتی کوتاه ، سودهای کلان را نصیب سهام داران خود کرده و رفاه و آسایش را برای تمامی مدیران و کارکنان و در نهایت ملّت های خود فراهم نمایند . جنبه های کلیدی مدیریت کیفیت جامع عبارتند از : جلوگیری از ضایعات و تأکید در مرحله ی طراحی . طبق تحقیقات دمینگ 1986 حدود 94 درصد مسائل مربوط به کیفیت ، به مدیران و سیستم های که با آن ارتبا ط برقرار می کنند ، مربوط می شود. شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کنند. این شرکت ها سرمایه های کوچک در دست مردم را جمع اوری کرده و با ورود به چرخه سرمایه گذاری می توانند نقش مهمی در توسعه کارخانه های زیربنایی کشور ایفا کنند. بنابراین تحقیق بر روی مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بستر مناسبی رابرای توسعه اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد که در این تحقیق سعی کلی بر این است تا خلاء موجود در این زمینه مرتفع شود.

1-2)بیان مساله

مدیریت کیفیت فراگیر به طور وسیعی به عنوان یک فلسفه مدیریتی تشخیص داده شده و به عنوان شعار کلیدی سازمان ها برای کسب مزیت رقابتی در بازارها در نظر گرفته می شود(Wang et al, 2012). برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات، شیوه ها و الگوهای مختلفی طراحی و معرفی شده اند، یکی از مهمترین آنها الگوی مدیریت کیفیت فراگیرمی باشد.کاربرد این الگو ابتدا از صنعت آغاز گردید ولی اکنون به صورت فلسفه ای در کلیه زمینه ها پذیرفته شده و به کار گرفته می شود(وزیر پور و همکاران،1388). موضوع پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک فرهنگ و عادت سازمانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دیل در پی پژوهشهای چندین ساله اش به این نتیجه دست یافت که فارغ از میزان استقرار عناصر مدیریت کیفیت فراگیر، سازمان ها از لحاظ میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر، به عنوان یک فرهنگ سازمانی در سطوح مختلفی قرار دارند. او با تأکید بر میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان یک عادت تجاری پذیرفته شده سازمان ها را دسته بندی نمود.(مهدوی مزده و همکاران،1389) سازمان های با رویکرد مدیریت کیفیت فراگیر به مدیریت نظام مندداده ها و بعد فرایندها و شیوه ای برای حذف موانع از سر راه بهبود مستمر اهمیت ویژه می دهند. (Feigenbaum,2007) مدیریت کیفیت فراگیر همه بخش ها و زیر مجموعه های سازمان را در بر می گیرد. در این رویکرد مدیریت عالی ، راهبرد و عملیات مربوط به برآورده کردن نیازهای مشتری را سازماندهی می کند و همکاری نزدیک بین کارکنان را توسعه می دهد.(Gupta&Prabhat,2009) یکی از مهم ترین مشکلات موجود در این زمینه بی توجهی کارکنان و مدیان شرکت ها به اصول مدیریت کیفیت فراگیر می باشد که استمرار این امر به ورشکستگی حتمی بعضی از شرکت ها انجامیده است چرا که با بی توجهی به این اصل رقابایشان از این ها پیشی گرفته و گوی سبقت را ربوده اند. امروزه با گسترش کسب و کارها و رقابتی شدن صنایع برای سرپا نگه داشتن سازمان بایستی اصولی را که موفقیت سازمان را تضمین می کند بیشتر مدنظر مدیران قرار گیرد. یکی از این اصولی که می تواند موفقیت سازمان را تضمین کند اصول مدیریت کیفیت فراگیر است اما این اصل نیازمند همکاری همه افراد شاغل در سازمان می باشد. دیگر شرکت ها امروزه نمی توانند برای مدت های مدیدی بدون توجه به کیفیت محصولات تولیدی و همچنین بی توجهی به محصولات و خدمات ارایه شده به حیات خود ادامه دهند. امروزه دور تکنولوژی در دنیا به قدری کمتر شده که شرکت ها ناچارند هرآن محصولات و خدمات تولیدی خود را از لحاظ کیفیت به حد اعلا برسانند در این زمینه بایستی از اصول مدیریت کیفیت فراگیر کمک گرفت . بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق ،ضروری است شرکت ها در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام دهند و از نتایج حاصل از تحقیق بتوانند استفاده موثر و کارایی داشته باشند. بنابراین مسئله اصلی پژوهش حاضر عبارت است از: آیا بین ابعاد هشت گانه مدیریت کیفیت فراگیر گاروین و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

اصول مدیریت کیفیت مدتهاست که به عنوان یک مفهوم درون سازمانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد(Wu and Zhang,2013). مدیریت کیفیت فراگیر یک سبک مهم مدیریتی است که محور اصلی توجه آن بر روی بهبود مستمر کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده و جهت تأمین نیازهای مشتریان اعم از داخلی و خارجی می باشد. توجه به کیفیت و تلاش برای بهبود دایمی ، نقش اساسی در توسعه دارد . در این راستا برای رسیدن به سطح برتر و کیفیت ممتاز در سازمان ، به یک سیستم یکپارچه مدیریت نیاز است که تمامی عوامل سازمان بر پایه ی مفاهیم کیفیت قرار فرهنگی و علمی مورد استفاده قرار گرفته است . کشورهای مختلف جهان به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ و بقای خود باید فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر را بپذیرند و آن را اجرا نمایند. لذا به صورت وسیع از این رویکرد استقبال نموده و نتایج قابل توجهی هم از کاربرد این رویکرد گرفته اند. در طول ده سال گذشته ، مدیریت کیفیت جامع بر شیوه های عملی مدیریت بازرگانی در شرکت های صاحب نام نظیر جنرال موتورز، موتورولا و زیراکس تأثیر چشمگیری گذاشته است . همان طور که مدیریت کیفیت جامع در بخش خصوصی تأثیر عمیقی بر جای گذاشته است، همچنین می تواند بر بخش عمومی نیز تأثیر بگذارد .هر چند در شرایط کنونی ایران هنوز به دلایل گوناگون نظیر : ضعف زیرساخت های اقتصادی ، استفاده از فن آوری و سازوکارهای تولیدی قدیمی به ویژه فزونی عرضه بر تقاضا شرایط رقابتی سازنده ای بر بازار داخلی حاکم نشده و مشتری هنوز قادر به ایفای نقش تعیین کننده خود در بازار رقابت نمی باشد، ضرورت بازنگری در شیوه ها و نوسازی ساختار نظام مدیریت کشور امری انکارنشدنی و گریزناپذیر است و تاکنون از مدیریت کیفیت جامع به صورت گسترد های در سازمان های تولیدی، اقتصادی و در نظام های فرهنگی و علمی ، مورد استفاده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

فهرست مطالب
عنوان                                                                                صفحه

چکیده  ………………………………………………………………………… 10

مقدمه ………………………………..………………………………………… 11

بیان مسئله………………………………………………………………………   13

سوالات تحقیق ………………………………………………………………………15

فرضیات- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………… 15

روش پیشینه تحقیق ………………………………..………………..……….…… 15

سوالات پژوهش …………………………………………………………………… 15

فرضیات پژوهش  ………………………………..…………………..……….…… 15

ساختار تحقیق ………………………………..……………………….…….…… 16

 

فصل اول :

کـلیـات  تحقیق

شهادت در لغت و اصطلاح……………………………..………………………. 18معنی لغوی شهادت……………………………..…………………………… 18
معنای اصطلاحی شهادت……………………………..……………………….19
دلایل شرعی شهادت……………………………..………….………………. 21
1-3-1-سنت……………………………..…………………….….…………. 21

1-3-2- اجماع……………………………..…………………………………. 21

1-3-3-روایات ……………………………..……………………..…….……. 21

شهادت حق است یا تکلیف؟ ……………………………..………….………. 21
از منظر فقه ……………………………..……………………….…….….22
از منظر قانون ……………………………..………………………..……. 22
مواد قانون آیین دادرسی کیفری ……………………………..……………..….22
1-8-     مواد قانون آیین دادرسی مدنی ……………………………..………………….22

مواد اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محاکم جنائی ………….………….23
قانون امور حسبی ……………………………..…………………………. 23
عنوان                                                                                              صفحه

آئین نامه دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت …………………………..………… 23
1-12-سابقه تاریخی ……………………………..……………………………..…. 23

1-13-شرایط شهادت(شاهد) ……………………………..…………………………. 24

1-13-1- شرایط شاهد به استناد مواد قانونی…………………………………..……… 24

1-13-2-شرایط شاهد از نظر فقها ……………………………..……………….……. 26

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1-13-2-1- بلوغ  ……………………………..………………………….……. 26

1-13-2-2- عقل ……………………………..…………..……………………. 28

1-13-2-3-ایمان ……………………………..………….……………………. 29

1-13-2-4- عدالت ……………………………..……….…………..…………. 29

1-13-2-5- طهارت مولد( حلال زاده بودن) …………………..….………..…………. 30

1-13-2-6- انتفای تهمت در شهادت  ……………………..……..………………….31

1-13-2-7- موارد جلب منفعت ……………………………..……………………. 31

1-13-2-8-موارد دفع ضرر به وسیله شهادت …………………………….………….   31

شهادت زنان در قوانین مدنی ……………………………..…………………. 32
کیفیت شهادت ……………………………..………………………………. 32
1-15-1-منطبق بودن شهادت با دعوی ……………………………..……………….33

توافق شهادت شهود در معنا ……………………………..……………………. 33
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی …………………………..….……….33
شهادت بر شهادت زنان ……………………………..……….………………. 34
مقایسه با کنوانسیون حقوق زنان ……………………………..…………………. 35
فصل دوم:

وضعیت شهادت زن در حقوق ایران و فقه اسلامی

2ـ وضعیت شهادت زن در حقوق ایران و فقه اسلامی ………………………………..…… 37

2-1- شهادت زنان در قوانین جزایی ……………………………..………………….…. 37

2-2- بررسی ارزش شهادت زنان در قوانین ……………………………..…………….…. 37

2-3- شهادت زن در نظریه رایج فقها ……………………………..……………………. 38

عنوان                                                                                                     صفحه

2-4- وضعیت شهادت زن در قرآن کریم  …………………………..………………..… 41

2-5- شهادت زن در روایات …………………………..……………..……………… 43

2-6- حکمت عدم برابری شهادت زن و مرد ……………………………..……………… 47

2-7- دلیل وجوب شهادت …………………………..……………..…………….… 51

فصل سوم:

عدد شهود و جنسیت در شاهد

3- عدد شهود و جنسیت در شاهد …………………………..………………..……… 54

3-1- مواردی که فقط شهادت مردان پذیرفته است …………………………..….………54

مواردی که شهادت مردان و زنان با همدیگر پذیرفته می شود …………………….… 54
3-3- شهادت سه مرد و دو زن …………………………..…………….………….… 55

3-4- شهادت دومرد و چهار زن …………………………..…………….………….… 55

3-5- شهادت یک مرد و دو زن …………………………..……………..………….…56

3-6- مواردی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود …………………………….……56

3-6-1-شهادت دو زن …………………………..…………….…………..…..… 56

3-6-2- شهادت یک زن …………………………..…………………………….… 57

3-7-موارد استثناء از عدم پذیرش شهادت زنان در حدود ………………………………… 57

3-7-1- استثناء از حد زنا(رجم) و ادله آن …………………………..………..……… 57

3-8- دلیل پذیرش شهادت سه مرد و دو زن در اجرای رجم …………………..…..….…… 57

3-8-1-استثناء از حد زنا(جلد) …………………………..……………….………… 58

3-9-آراء نظریات و ادله آنان …………………………..…………….…….……..… 58

3-9-1- قائلین به پذیرش و استدلال های آنان …………………………..……..…….. 58

3-9-2-ادله شهادت دو مرد و چهارزن …………………………..…………………… 60

3-9-3-حد سحق و لواط …………………………..……………………………… 61

3-10-آراء و نظریات قایلان به استثناء شهادت زن ………………………..…………….. 61

3-10-1-ادله قایلان به استثناء شهادت زن ………………………….………………… 62

3-10-2-ادله قایلان به عدم پذیرش شهادت زنان در لواط و سحق ……….………………… 63

عنوان                                                                                                  صفحه

3-11-روایات…………………………..………………………………………… 63

3-12-اجماع…………………………..………………………………………… 64

3-13-شبهات و احتمالات در استدلال به روایات. …………………………………….… 64

3-13-1-احتمال اول…………………………..…………….………………..… 65

3-13-2-احتمال دوم…………………………..………………………………… 65

3-13-3-احتمال سوم …………………………..…………….……..………..… 66

3-13-4-احتمال چهارم …………………………..……………………………… 67

3-14-جمع بین روایات شهادت زنان درباب حدود ………………………..……..….….… 70

بررسی تساوی شهادت زن و مرد از نظر تعداد…………………………..………… 71
3-16-آرا و نظریات …………………………..……………..………….……….… 71

3-17-ادله اثبات تساوی عدد در شهادت مرد وزن……………………………..………… 71

3-17-1-الغای خصوصیت عرفی و تنقیح مناط …………………………..……………. 71

3-18- اطلاق و عدم تقیید به دو زن و ترک استفصال از آن در برخی روایات باب شهادت ….…… 72

3-19-روایاتی که با صراحت دلالت بر تساوی شهادت زن با مرد دارد ………………….…… 76

3-20-ادله عدم تساوی شهادت زن و مرد …………………………..……………….… 76

3-20-1-کتاب …………………………..…………….……………………..… 77

3-20-2-اصل و قاعده عدم حجیت شهادت زنان …………………………………….…. 77

3-20-3-مبنای اصل …………………………..…………….………….……..… 77

3-20-4-مدرک قاعده …………………………..…………………..…………… 77

3-20-5-کیفیت استدلال …………………………..…………….…………….… 77

3-20-6-روایات …………………………..……………..……………….….… 78

3-20-6-1-روایات دسته اول و کیفیت آن  …………………………..………………78

3-20-6-2-روایات دسته دوم و کیفیت آن ………………………….……………… 79

3-21-استدلال صاحب مستند برای لزوم چهارشاهد زن ……………………………..…… 80

3-22-ضابطه کلی در عدم قبول شهادت زنان …………………………..……………… 82

3-23-آرا و نظریات …………………………..……………….………………..… 83

عنوان                                                                                              صفحه

3-24-ادله قایلان به قاعده …………………………..………………………………. 83

3-24-1-ادله قایلان عدم پذیرش شهادت زنان …………………………..…………….. 83

3-24-2-روایت سکونی …………………………..……………..……………….… 84

3-25-شهادت زنان در قتل …………………………..……………..…………….….84

3-25-1-شهادت در قانون مجازات اسلامی …………………………..………………… 84

3-25-2-شهادت زن در اثبات قتل خطایی یا شبه خطا …………………………..…….… 84

3-26-شهادت زن دراثبات قتل موجب قصاص …………………………..……………..… 85

3-26-1-آرا و نظرات…………………………..……………………….……..… 85

3-27-ادله عدم حجیت شهادت زنان در قصاص……………………..……………..…..… 86

3-27-1-ادله قول به عدم حجیت شهادت زنان در قصاص………………………………… 86

3-27-2-ادله قول به حجیت شهادت زنان در قصاص…………………………….……..…88

3-27-3-ادله قول به تفضیل بین دیه و قصاص…………………………..….…….….… 89

3-28- بیان جمع دیگر بین روایات …………………………..…………….…..……… 90

3-29-قول به تخییر…………………………..……………………………….…… 91

3-30-قول به تساقط…………………………..…………….……………….…..… 92

3-31-شهادت زنان در تعزیرات…………………………..……………..………….… 92

نتیجه گیری…………………………..……………………………………………94

منابع و مآخذ…………………………..…………….………………….……..… 97

چکیده انگلیسی ………………………………………………….………………101

 

چکیده:
شهادت یکی از قدیمی ترین ادله ای است که تمامی ملل در ادوار تاریخ برای اثبات دعوا به کار    برده اند. پرداختن پیرامون جایگاه شهادت زنان در حقوق ایران و فقه اسلامی و به منظور رفع نگرش تبعیض آمیز و تقدم مقررات و رویه های نادرست و ناعادلانه در مورد زنان است که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر است و هم مانع رشد و توسعه فرهنگی در کشور است. در حقوق ایران جنسیت نقش مهمی در اعتبار شهادت دارد. یعنی آیا زن یا مرد بودن تأثیری در شهادت دارد یا خیر؟ در مقررات قانونی جمهوری اسلامی ایران تفاوت های در اعتبار شهادت زن نسبت به شهادت مرد وجود دارد که نگارنده در این پژوهش به بررسی آن مقررات و نیز مبنای فقهی آن پرداخته است.

قانون مدنی در ماده 1258 دلالت اثبات دعوی را 5 چیز شمرده است که یکی از آن ها شهادت است. در امور  کیفری و اثبات جرم نیز، شهادت به عنوان یکی از ادله به شمار می رود.در قانون مجازات اسلامی در بحث حدود و نیز قصاص نحوه اثبات آن ها بوسیله شهادت بیان شده است در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز از شهادت بعنوان دلیل اثبات حق یا اثبات جرم یاد شده است.شهادت در صورتی معتبر و در اثبات دعوی موثر است که شرایط لازم در شاهد و نوع ادای شهادت موجود باشد.در شهادت زنان بحث خاصی است که اثبات آن با شرایط خاص اگر نگوییم محال است لااقل بسیار مشکل است و شاید بدلیل احساسی و ظریف بودن زنان یا عدم توانایی زنان در تصمیم گیریهای قاطع و شاید حکمت آن هم حفظ آبروی اشخاص عدم هتک حرمت جامعه است.

 

واژگان کلیدی: زن، شهادت، حقوق ایران، فقه اسلامی

مقدمه:
در دنیای امروز از مسائل مهم و مورد توجه جوامع مساله حفظ رعایت حقوق زنان ، تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاٌ در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نگردید و حتی در دوره حاضر با همه پیشرفت هایی که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی شود.

بدیهی است؛ هنگامی که ازحقوق زنان به میان می آید، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن و بحث می شود.  اگرچه شهادت جزو حقوق نیست وتکیلف محسوب نمی شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکالیف باعث بروز سوء تعیبر و اختلاف نظر می شود.

برای اهل تحقیق کافی است که بداند جامعه بشری قبل از اسلام چه طرز تفکر وایده ای درباره زن داشته اند و شاید دیگر حاجت روا نباشد که که سیره نویسان و کتب تاریخ فصل جداگانه ، یا کتابی مختص به عقاید امم و ملت ها در مورد زنان بنویسند. چرا که خصال روحی و جهات موجودی هر امتی در لغت و آداب آن ملت تجلی می کند.

در هیچ تاریخ ونوشته ای قدیمی چیزی که حکایت از احترام و اعتناء شأن زن کند یافت نمی شود مگر مختصری در تورات و وصایای عیسی بن مریم (علیه السلام) که بنابر آن باید به زنان ارفاق کرده و تسهیلاتی فراهم نمود.

اما اسلام یعنی دینی که قرآن به عنوان کتاب قانون نازل گردیده است ، در حق نظریه ای ابلاغ کرده که از روزی که بشر پا به عرصه ی دنیا گذاشته تازمان ظهور الام چنین طرز تفکری در مورد زن وجود نداشت. اسلام در این نظریه خود با تمام مردم جهان در افتاد و زن را آن طوری که هست و براساس آن آفریده شده به جهان معرفی کرد . اساسی که به دست بشر مفهوم شده و آثارش هم محو گشته است.

اسلام عقاید و آرای مردم را درباره زن و رفتاری که عملاٌ با زن داشتند بی اعتبار نموده ، خط بطلان بر آنها کشید. اسلام در هویت زن می گوید؛ زن نیز مانند مرد است و هر انسانی چه مرد و چه زن فردی است که در ماده و عنصر پیدایش وی دو نفر انسان نر وماده شرکت و دخالت داشته اند. و هیچ یک از این دو نفر بر دیگری برتری ندارند ، مگر به تقوی . همچنان که خداوند می فرماید:« یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ، ان اکرمکم عندال… اتقیکم»؛ (حجرات /13)

هان ای مردم ما یک یک شما را از نر وماده آفریدیم و شما را تیره ها و قبایل قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید و بدانید که گرامی ترین شما نزد خدا با تقوی ترین شماست.

آن گاه همین معنی راهم توضیح می دهد که عمل هیچ یک از این دو صنف نزد خدا ضایع و باطل نمی شود وعمل کسی به دیگری عاید نمی گردد. مگر این که خود شخص عمل خود را باطل کند و به

سازگاری ازدواج

سازگاری ازدواج//پایان نامه رضایت زناشویی
سازگاری ازدواج
سازگاری ازدواج, عبارت از سازگار کردن خود با خواسته های همسر است(حسین آبادی, 1382)

به اعتقاد مصلحتی (1379) سازگاری در زناشویی موضوعی است که در مقام مطالعه و بررسی در خور اهمیت می باشد. مسأله ای که هم از لحاظ علاقه شخص اهمیت دارد وهم موضوع بسیاری از تحقیقات عینی می باشد. احساس خوشبختی فرد در زندگی, بستگی کامل به سازگاری وی در امر ازدواج دارد. سازگاری در ازدواج نیازمند رشد معقول فرد از نظر عقلی, عاطفی و اجتماعی است(احمدوند1382).

هارلوک(1969) به نقل از احمدوند(1382) معتقد است که سازگاری در ازدواج خود مستلزم سازگاری در پنج زمینه است که کارکردهای پنج گانه ازدواج را محقق می سازد. این کارکردها عبارتند از:

داشتن مسئولیت مشترک
تمایلات و روابط جسمی
برقراری روابط با اعضای خانواده
کمک رسانی در امور منزل
تقسیم مسئولیت ها
 

حوزه های سازگاری در ازدواج
 

سازگاری با شریک زندگی:افرادی که دوره ی کودکی و نوجوانی خود را با محبوبیت سپری کرده اند, توانایی سازگاری بیشتربا دیگران و بینش اجتماعی لازم را دارا بوده و این امر به آنان کمک می کند که ازدواج

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

خود نیز موفق تر باشد (احمدوند,1382). عوامل متعددی سازگاری همسران را با یکدیگر تحت تأثیر قرار می دهد. در میان این عوامل, مفهومی که فرد از شریک زندگی ایده آل خود دارد تجربه های اولیه, تشابه پیشینه, وجود علائق مشترک, تشابه ارزش ها,تصور از نقش طرف مقابل و سازگاری با الگوی زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد (کرباسی,وکیلیان,1377).
 

سازگاری جنسی: متخصصان علوم رفتاری معتقدند که رفتار جنسی انسان بیش از آنکه یک رفتار بیولوژیکی باشد یک رفتار روانی –عاطفی واجتماعی است(امینی,1383).دربین تمامی جنبه هایی که منجر به سازگاری در ازدواج می شود , شاید مشکلترین آنها سازگاری جنسی باشد و در صورتی که برای یکی از همسران حاصل نشود, می تواند منبع مهمی برای ناسازگاری و احساس ناخوشبختی باشد(احمدوند, 1382).
“هستون و ونگلیستی” (1991) در یک مطالعه طولی که روی 106 زوج جهت بررسی رابطه بین عاطفه, علاقه جنسی, منفی بافی و رضایت زناشویی انجام دادند, دریافتند که علاقه جنسی زنان با رضایت شوهرانشان مرتبط بود. به طور کلی این پژوهش نشان داد که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسایل درجه یک زندگی زناشویی است.شاملو(1386) نیز معتقد است تناسب و تعادل در مقدار تمایل جنسی در زن و مرد ,از عوامل موفقیت زناشویی است.

 

سازگاری با شرایط اقتصادی: “نوابی نژاد” (1387) به نقل از فهیمی (1389) بیان می دارد که کارشناسان خانواده توصیه می کنند که خانواده دختر و پسر از نظر طبقه و وضع اقتصادی و اجتماعی مشابه باشند تا سازگاری بیشتری در کنار هم تجربه کنند. هنگامی که درآمد خانوداه اجازه ارضاء نیازهای اساسی را ندهد, بیکاری مرد و یا اشتغال نامنظم زن جهت رفع مشکلات اقتصادی می تواند سازگاری ازدواج را تحت تأثیر قرار دهد(احمدوند,1382).
 

سازگاری با بستگان همسر: در سال 1972 “مارگارت مید” عنوان کرد که هیچ اجتماعی در دنیا وجود ندارد که مردم آن بعد از ازدواج دارای فشارهای عظیم ارتباطی نباشند (امینی,1383).

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

رسیدن به این نتیجه مستلزم به کارگیری فنون بسیار گسترده تر گزینش و استفاده بیشتر از مؤسسه های دیگر برای استخدام افراد در پست های ارشد و شرایط اضطراری است.

بدیهی است اثربخشی و کارآیی نظام آموزشی در گرو مدیریت اثر بخش وکار آمد این نظام است. امروزه با تغییرات شگرف و بی سابقه که در اقتصاد، سیاست، علم، وتکنولوژی بخصوص در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته، وظایف و کارکردهای مدیریت به مراتب گسترده تر، پیچیده تر و دشوارتر از گذشته شده است. به طوری که تنها افرادی که از نظر حرفه ای برای این مسئولیت آموزش دیده و تربیت شده اند، با اثربخشی و کارآیی قادر به انجام وظایف و کارکردهای محوله خواهند بود.

بهمین لحاظ، مدیریت امروز براساس ویژگی هایی که دارد نوعی حرفه یا کار تخصصی تلقی می شود که مبتنی بر مجموعه ای دانش سازمان یافته است (پرداختچی،1374). در آموزش و پرورش به عنوان اساس پیشرفت وتوسعه جوامع، که با تربیت افراد برای آینده جامعه سر وکار دارد، بدون شک وجود مدیران ماهر و دارای تخصص موجب می شود تا تعلیم وتربیت افراد بهتر صورت گیرد و زمینه برای شکوفایی استعدادهای افراد جامعه و به تبع آن توسعه جامعه فراهم شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی بررسی رابطه صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در واحد های آموزش و پرورش شهرستان تنگستان انجام گردیده

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

است.

نقش مدیریت در رضایت شغلی مدیران در رضایت شغلی كاركنان و كارمندان خود نقش به سزایی دارند و در واقع یكی از مهمترین اركان هر محیط كاری به شمار می روند. راهکارهای گزینش برای اجتناب از اشتباهات و خشکانیدن زمینه آن، هر روز پچیده تر می شوند رویکرد های مدیریتی متعدد تأکید دارند که باید از نیروی کار قابل تغیر استفاده کرد تا نیازهای سازمان در زمینۀ