دانلود پایان نامه ارشد:ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

2-3 : جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………64

3-3 : روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………….64

4-3  : ابزار سنجش  ………………………………………………………………………………………….65

5-3 : روش جمع آواری اطلاعات ………………………………………………………………………67

6-3 : روش تجزیه و تحصیل اطلاعات ………………………………………………………………..67

فصل چهارم:نتایج تحقیق

1-4 : توزیع فراوان جنست…………………………………………………………………………………70

2-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری…………………………………………………….70

3-4 : شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری برای دختران و پسران …………………..71

4-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری …………………………………………………………………72

5-4: بین عزت نفس و یادگیری در دانش آموزان پسر رابطه معکوس وجود دارد ………72

6-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در پسران …………………………………………………..72

7-4: بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد ………….73

8-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در دختران …………………………………………………73

9-4: آزمون T برای مقایسه میانگین عزت نفس دختران و پسران …………………………….74

10-4: آزمون T برای مقایسه میانگین یادگیری دختران و پسران ………………………………75

فصل پنجم :

1-  5  :  نتیجه گیری و بحث ……………………………………………………………………………77

2-5 : محدودیت ها ………………………………………………………………………………………….78

3-5 : پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………78

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………….81

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….83

 

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی وشادکامی در دانش آموزان متوسطه شهرستان لامرد بود . بدین منظور ازجامعه آماری دانش آموز ان 200 نفر بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند . دراین پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی و شادکامی آکسفورد استفاده شد .

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی  ارتباط معنادار دارد.

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و شادکامی  در مجموع 54 درصد شادکامی آنان را به طورمعناداری تبیین می کند(P<0/05)

 

فصل اول

 

طرح تحقیق

1-1مقدمه

نقش و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده است افزدن برایفای نقش سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهروندانی مسوؤل و رشد یافته و برخوردار از مهارت‌های اجتماعی و عاطفی نیز هستند (پلیتری[1]، 2006). از این‌رو توجّه جدّی و همه جانبه به عواملی كه بستر لازم جهت دستیابی به این هدف را فراهم می‌سازند، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بدین منظور توجّه جدّی به رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان یكی از راهبردهای اساسی در نیل به این هدف بشمار می‌رود.

رویكرد یادگیری اجتماعی- عاطفی[2] مبتنی بر این باور است كه كلیة فرایندها و بخش‌های یك نظام آموزشی اعمّ از طرّاحی و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مدیران، معلّمان، كاركنان، و مطالب و موضوعات درسی می‌بایست در خدمت آموزش و بهبود مهارت‌های اجتماعی و عاطفی یادگیرندگان، ‌قرار گیرند. آموزش مهارت‌های هوش هیجانی «قطعه گمشده» آموزش‌های اجتماعی و هیجانی است که از ذهن بسیاری از معلمان مغفول مانده است. محیط اجتماعی مدرسه نمونه کوچکی از نظام اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. روابطی که دانش‌آموزان با معلمان و همسالان خود در مدارس برقرار می‌کنند، نقش اساسی در اکتساب نگرش‌ها، باورها و ارزش‌های بنیادین اجتماعی دارد و درک   برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنیددانش‌آموزان را از جامعه و محیطی که در آن قرار دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدرسه یکی از مهمترین بافت‌های یادگیری مهارت‌های هیجانی است. آموزش هیجانی می‌تواند از طریق گستره‌ای از تلاش‌ها مانند آموزش کلاسی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، جو و شرایط حمایتی مدرسه، و درگیر کردن دانش‌آموزان، معلمان و والدین در فعالیت‌های اجتماعی صورت گیرد. در صورتی که فرآیند اجتماعی شدن و رشد مهارت‌های هیجانی در محیط اولیه خانواده مطلوب نباشد، این امکان وجود دارد تا مدارس از طریق آموزش‌های ترمیمی به جبران این کاستی‌ها بپردازند. براین اساس بسیاری از مربیان و روانشناسان نسبت به توجه و توسعه آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در مدارس تاکید کرده‌اند (به نقل از مایر و سالووی، 1997).

تحوّلات عظیمی كه در حوزه‌های هوش و هیجان رخ داده دیدگاه‌های سنّتی را زیر سؤال برده و بر ارتباط نزدیک و درهم تنیدة هوش و هیجان تأكید نموده است. از پیشگامان این تحوّلات در حوزة هوش می‌توان به گاردنر[3] (1983 به نقل از اشترنبرگ[4]، 2001) اشاره كرد و در حوزة هیجان از كشفیّات ژوزف ‌لی دوكس (به نقل از گلمن[5]، 1379) نام برد. امّا اوج این تحوّلات به مطرح شدن مفهوم «هوش هیجانی[6]» توسط سالووی[7] و مایر[8](1990)، برمی‌گردد كه آشكارا بر در هم‌تنیدگی هوش و هیجان تأكید می‌كنند. از نظر آنها «هوش هیجانی» عمدتاً به عنوان توانایی فرد در بازنگری احساسات و هیجان‌های خود و دیگران، تمیز قایل شدن میان هیجان‌ها و استفاده از اطلاعات هیجان‌ها در حلّ مسئله و نظم‌بخشی رفتار تعریف می‌شود (سالوی و مایر، 1990).

با توجه به حسّاسیت دورة نوجوانی و اطلاق دورة طوفان و فشار به آن، غالباً نوجوانان درگیر نوسانات پرشور عاطفی هستند، دوران نوجوانی با شور و هیجان، احساس‌های متناقض،‌ تحریكات فیزیولوژیكی و عواطفی پر تنش همراه است. این دوران حسّاس نقش بسیار مهمی در شكل دادن به شخصیّت آیندة او دارد. از این‌رو آموزش مهارت‌های هوش هیجانی به  نوجوانان می‌تواند به آنان در مدیریت هیجان‌ها و احساسات خود و بهبود روابط با دیگران و در نهایت افزایش كارایی شخصی و پیشرفت فردی و تحصیلی آن تأثیرگذار باشد.(ذراتی ،ایران ،1384)

2-1 : بیان مسئله

با توجه به اهمیت و ارزش شادکامی در بین متخصصان و دانشمندان آموزش و پرورش و علاقه به رشد و گسترش آن در بین دانش آموزان و آموزشگاه ها و بررسی ارتباط آن با عوامل مختلف که ممکن است موجب افزایش یا کاهش شادکامی دانش آموزان شود مثل هوش هیجانی که یکی از مسائل مهم در بین افراد جامعه خصوصا دانش آموزان می باشد و نیاز به رشد و گسترش آن احساس می شود و سبک های یادگیری مختلف که دانش آموزان دارند و به قول ساموئل مسبک که می گوید :«  دانش آموزان از نظر گستردگی توجه و در نتیجه وسعت و صراحت آگاهی و اطلاعات با یکدیگر متفاوت هستند  »

باعث تفاوت در شیوه تفکر و یادگیری دانش آموزان می شود و یکی از موضوعات مهم در آموزش و پرورش دانش آموزان است (کدیور 1386) .

در این پژوهش ارتباط این دو متغیر مورد بررسی قرار داد و قصد دارد به سئوال های پژوهش مبنی بر:

1- بررسی ارتباط هوش هیجانی و شادکامی دانش آموزان و تفاوت دختران و پسران در میزان شادکامی و هوش هیجانی ، پاسخ دهیم .

3-1: ضرورت انجام پژوهش

با نگا هی به زندگی بشر در طول زندگی ، متو جه خواهم شد که استفاده از نیرو تفکر و اندیشه او را از سایر موجودات  عالم خاکی ممتایز کرده است مسایلی از قبل: کشف آتش ،استفاده از ابزارهای سنگی و پس از آن بکا ر گیری ملزمات فلزی … همه نماینگر فکرخلاق و نو آور بشر در طول تاریخ است .

بسیاری چنین بنوشتند که ابداع خصوصیتی ذاتی است در حالی که مدت ها ثابت شده که این استعداد در نوع بشر عمومیت دارد و می توان با بکارگیری اصول و تکنیکهای معینی با ایجاد و طرز تفکرهای جدید و با اجتناب از عادات یکنواخت همیشگی ،خلاقیت را پرورش داد .(حسینی 1378)

یکی از ویژگی هایی که ممکن است با خلاقیت در ارتباط باشد هوش هیجانی در بین افراد است که از موضوعات مهم آموزش پرورش دانش آموزان است واز پدیده هایی است

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه یک مدل شکل­ گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه­ای نیروی انسانی

 
زمستان 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

رشد سریع تکنولوژی، تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان و افزایش رقابت در بازارهای جهانی، باعث شده است تیم­های توسعه محصول جدید با فشار زیادی جهت ارائه هرچه سریع­تر محصولات جدید با هزینه و کیفیت مناسب مواجه شوند. شکل­ گیری تیم­های توسعه محصول جدید ( NPD ) نقشی بسیار حیاتی در پروژه­های NPD ایفا می­ کند.

ما در این پژوهش یک مدل بهینه­سازی چندهدفه تشکیل تیم ارائه دادیم که در آن توانایی­های جامع و روابط میان­فردی اعضا درنظر گرفته شده است. برای عنوان­کردن توانایی­های هر فرد یک فرایند تحلیل سلسله­مراتبی فازی بر مبنای روابط ارجحیت فازی به­کار گرفته شده است؛ این روش سازگاری و دقت ارزیابی را تضمین کرده و بر کاستی­های استفاده از متغیرهای قطعی غلبه می­ کند. علاوه بر آن، شاخص نوع مایرز- بریگز برای مدل­سازی روابط میان­فردی به کار رفت که ساختار آن براساس گروه­بندی شخصیت­ها در MBTI شکل گرفته و با تبدیل این روابط به اعداد توصیف مدل را تسهیل می­ کند. همچنین برای حل مدل مذکور از دو رویکرد مختلف دقیق وفراابتکاری استفاده شده است. روش دقیق اتخاذ شده روش آرمانی فازی می­باشد که با مطرح کردن مفهومی به نام تابع عضویت یا تابع مطلوبیت برای هر یک از توابع و سپس با ماکزیمم کردن آن برای تک تک اهداف به دنبال نزدیک کردن هر یک از اهداف به مقدار بهینه خود است. الگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتم­های بهینه­سازی تکاملی است که در حل مسأله موردنظربه کار رفته است. نتایج حاصل از مقایسه این دو روش نشان داد که الگوریتم ژنتیک برنامه­نویسی شده در متلب هم از لحاظ زمان، هم کیفیت جواب بهتر از لینگو عمل می­ کند.

کلمات کلیدی: توسعه­ محصول جدید(NPD)، تشکیل تیم، AHP فازی، تست MBTI ، برنامه ­ریزی آرمانی فازی

 


 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق.. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- ضرورت و اهداف تحقیق.. 2

1-3- بیان مسأله. 3

1-4- فرض­های مسأله. 3

1-5- ساختار تحقیق.. 4

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق.. 5

2-1- مقدمه. 6

2-2- پیشینه تحقیق.. 6

2-3- توسعه محصول جدید ( NPD ) 9

2-3-1- اهداف فرایند توسعه محصول جدید. 10

2-3-2- مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید. 11

2-3-2-1- اید‌ه‌یابی و ایده­زایی.. 11

2-3-2-2- پالایش ایده‌ها و انتخاب یك ایده 11

2-3-2-3- توسعه مفهوم. 12

2-3-2-4- توسعه استراتژی بازاریابی.. 12

2-3-2-5- بررسی تجاری.. 12

2-3-2-6- توسعه محصول. 14

2-3-2-7- آزمایش بازار. 15

2-3-2-8- تجاری­كردن. 15

2-4- منطق فازی.. 15

2-5- آزمون شخصیتی MBTI 17

2-6- مبانی رفتار گروه و شناخت تیم. 24

2-6-1- تفاوت گروه با تیم ( گروه کاری) 25

2-6-2- انواع تیم. 26

2-6-3- خلق تیم­هایی با عملکرد عالی.. 27

2-7- بهینه­سازی چندهدفه. 28

2-7-1- تعریف مسائل بهینه­سازی چندهدفه. 29

2-7-2- مفهوم بهینگی پارتو و مجموعه غیرمغلوب… 31

2-7-3- روش­های حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه. 32

2-7-3-1- روش مجموع وزنی.. 32

2-7-3-2- روش برنامه ­ریزی آرمانی.. 33

2-7-3-3- روش برنامه ­ریزی آرمانی فازی.. 33

2-7-3-4- روش اپسیلون- محدودیت… 35

2-8- الگوریتم ژنتیک GA.. 35

2-8-1- اجزای الگوریتم ژنتیک… 36

2-8-2- عملگرهای الگوریتم  ژنتیك… 37

2-8-2-1- عملگر انتخاب… 37

2-8-2-2- عملگر تقاطع. 39

2-8-2-3- عملگر جهش… 41

فصل سوم: ارائه مدل و روش تحقیق.. 42

3-1- مقدمه. 43

3-2- تعریف مسأله. 43

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-3- ارائه مدل ریاضی پیشنهادی.. 44

3-3-1- اندیس­ها 44

3-3-2- پارامترهای ورودی.. 44

3-3-3- متغیرهای تصمیم­گیری.. 44

3-3-4- مدل ریاضی.. 45

3-3-5- تحلیل مدل. 46

3-4- روش حل.. 46

3-4-1- روش AHP فازی براساس روابط ارجحیت زبانی فازی LinPreRa. 47

3-4-2- ارزیابی روابط بین­فردی براساس آزمون MBTI 49

3-4-3- روش برنامه ­ریزی آرمانی فازی.. 51

3-4-3- ساختار كلی الگوریتم‏های ژنتیكی.. 51

3-4-3-1- مراحل حل مسائل در الگوریتم ژنتیک… 52

فصل چهارم: محاسبات و یافته­ های تحقیق.. 55

4-1- مقدمه. 56

4-2- حل یک مسأله به­وسیله لینگو. 56

4-3- نحوه نمایش جواب… 59

4-4- ارزیابی نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب… 62

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات… 63

5-1- نتیجه­گیری.. 64

5-2- پیشنهادات آتی.. 65

منابع و مآخذ. 66

 


فهرست جدول­ها

جدول ( 2-1 ). متغیرهای زبانی.. 17

جدول ( 2-2 ). مقایسه دو بعد برونگرا و درونگرا 18

جدول ( 2-3 ). مقایسه دو بعد شمی و حسی.. 18

جدول ( 2-4 ). مقایسه دو بعد احساسی و فکری.. 18

جدول ( 2-5 ). مقایسه دو بعد ملاحظه­کننده و داوری­کننده 19

جدول ( 2-6 ). مقایسه تیم و گروه 25

جدول ( 3-1 ). روابط میان انواع بعدهای شخصیتی.. 50

جدول ( 3-2 ). ماتریس مقیاس روابط بین­فردی نرمال­سازی­شده 50

جدول ( 4-1 ). روابط میان­فردی نرمال­سازی­شده 5 نفر نیروی انسانی.. 56

جدول ( 4-2 ). وزن نهایی هر فرد. 56

جدول ( 4-3 ). زمان مورد نیاز هر پروژه برای هر مهارت… 56

جدول ( 4-4 ). زمان آزاد هر فرد برای هر مهارت… 57

جدول ( 4-5 ). ماتریس توانایی هر فرد برای انجام هر مهارت در هر پروژه 57

جدول ( 4-6 ). مقایسه نتایج به­دست­آمده از لینگو و متلب… 62

 

 

 
فهرست شکل­ها

شکل (2-1). مراحل اصلی فرآیند توسعه محصول جدید. 11

شکل (2-2). نمودار منحنی­های عمر محصولات مختلف… 14

شکل (2-3 ). تابع عضویت مثلثی.. 16

شکل ( 2-4 ) نمونه ­ای از توابع عضویت فازی.. 16

شکل ( 2-5 ). مقایسه تیم و گروه 25

شکل ( 2-6 ). انواع تیم ( از چپ به راست ): تیم حل­کننده مسأله، تیم خودگردان و تیم متخصص…. 27

شکل ( 2-7 ). مثالی از نگاشت بین فضای جواب وفضای توابع هدف… 30

شکل( 2-8 ).الف-بیان تصویری بهینگی پارتو درفضای هدف.ب-روابط بین جواب­ها درفضای هدف… 31

شکل ( 2-9 ). تقسیم­بندی استراتژی­های جستجو. 36

شکل ( 2-10 ). نحوه ارزیابی شایستگی در چرخ رولت… 39

شکل ( 2-11 ). یک نمونه تقاطع. 40

شکل ( 2-12 ). نمونه ­ای از تقاطع دونقطه­ای.. 40

شکل ( 2-13 ). نمونه ­ای از تقاطع یکنواخت… 41

شكل ( 2-14 )  یك كروموزوم قبل و بعد از اعمال عملگر جهش… 41

شکل ( 3-1 ). شبه­کد یک الگوریتم ساده ژنتیک… 53

شکل ( 3-2 ). فلوچارت الگوریتم ژنتیک… 54

شکل ( 4-1 ). تخصیص 5 کارمند به 2 پروژه و 2 مهارت… 59

شکل ( 4-2 ). یک کروموزوم تصادفی برای مثال. 60

شکل ( 4-3 ). نحوه عملکرد عملگر تقاطع. 61

– مقدمه
سازمان­های امروزی در بازار جهانی، با سطح بالایی از رقابت مواجهند. توسعه­ی محصول جدید فرایندی است که در آن محصول یا خدمتی جدید به بازار عرضه می­شود. امروزه

دانلود پایان نامه ارشد:ارائه یک روش جدید به منظور بررسی روند درمان ضایعات و تحلیل استخوان دندان در یک دوره زمانی

ریشه، برای قسمت بندی و جداسازی دندانها از یکدیگر، همچنین تعیین موقعیت انتهای ریشه و در نهایت مشخص کردن ضایعات دندانی ارائه شده است. نتایج تجربی حاصل از آزمایش  الگوریتم  پیشنهادی روی تصاویر موجود نشان می‌دهد که علی رغم کیفیت پایین تصاویر،  الگوریتم ارائه شده کارایی موثر در جداسازی دندانها از یکدیگر و تعیین محل انتهای ریشه و تشخیص ناحیه دچار ضایعات استخوانی دارد.

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات 2

1-2-  مقدمه‌ای بر رادیولوژی دندان 3

1-2-1- رادیوگرافی سفالومتری   4

1-2-2- سیستم‌های دیجیتال رادیوگرافی دندان 5

‌1-2-3- رادیوگرافی پری اپیكال 7

1-2-4- رادیوگرافی پانورامیك (پانوركس) 8

‌1-2-5- دوربین های داخل دهانی‌ 9

1-3- تعریف مسئله 9

1-4- نگاهی به فصول پایان نامه 11

1-5- جمع بندی 12

فصل دوم: پیشینه تحقیقات

2-1- مقدمه 14

2-2- روش‌های موجود برای جداسازی و قسمت‌بندی تصاویر دندانپزشکی 16

2-2-1 روش سعید و همکاران 17

2-2-2- روش انیل جین  و هنگ چن 26

عنوان                                                                                                                صفحه

2-2-3- روش فانگ دین و باک هوای 28

2-2-4- روش ویجایاکوماری و همکاران 36

2-3- روش‌های موجود برای بررسی و تشخیص ضایعات دندانی 40

2-3-1- روش‌های بررسی ودرمان تحلیل ریشه دندان 40

2-3-2 روش‌های بررسی و تشخیص ضایعات دندانی اطراف انتهای ریشه 41

2-3-2-1 روش مول و ون 41

2-3-2-2 روش جانگ و لی 44

2-4- جمع بندی 46

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه 48

3-2- پیش پردازش و بهبود کیفیت تصاویر 49

3-2-1-فیلتر همریختی………………………………. 52

3-3- بخش بندی و جداسازی دندان‌ها 52

3-3-1-  هیستوگرام نگاشت انباره‌ای 53

3-3-2- تخمین زاویه چرخش: 55

3-4- تشخیص انتهای ریشه دندان: 61

3-5- تشخیص ضایعات استخوانی اطراف ریشه دندان: 64

3-6- جمع بندی 65

فصل چهارم: آزمایش‌ها و نتایج

4-1- مقدمه 67

4-2- بررسی نتایج مرحله پیش پردازش 68

عنوان                                                                                                                صفحه

4-3- بررسی نتایج حاصل در مرحله بخش بندی دندان‌ها 73

4-3-1- نتایج و آزمایشات مرحله بخش بندی دندان‌ها 73

4-3-2- ارزیابی مراحل بخش بندی دندان‌ها 76

4-4- نتایج  الگوریتم تشخیص انتهای ریشه دندان: 82

4-5- ارزیابی تشخیص  ضایعات استخوانی انتهای ریشه دندان 84

4-6- جمع بندی 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری و پیشنهادات برای کارهای آینده 88

فهرست منابع 90

فهرست جداول

 عنوان و شماره                                                                                                                                       صفحه

جدول 2-1-جدول تصمیم گیری بر اساس مجموعه‌های فازی 23

جدول 2-2-نتایج الگوریتم فانگ دین و باک هوای 35

جدول 4-1-نتایج الگوریتم پیشنهادی 78

تعداد صفحه :

فهرست شکل‌ها

 عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 1-1-ساختمان دندان 3

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شکل 2-1–نمونه ای از تصویر رادیوگرافی سفالومتری 5

شکل 2-2-نمونه‌ای از تصویر رادیوگرافی پری اپیکال 8

شکل 2-3–نمونه‌ای از تصویر رادیوگرافی پانورامیک 9

شکل 2-1-هیستوگرام پروفایل سطری و ستونی و فواصل بین دندانی در تصویر …..18

شکل 2-2-اعمال عملگر بالاکلاه روی تصویر به همراه پروفایل دندان‌ها فواصل بین دندانی …19

شکل 2-3-هیستوگرام انباره‌ای تصویر دی نویز شده 20

شکل 2-4-مراحل باینری کردن تصویر به ازای هر سه حد آستانه 21

شکل 2-5-مجموعه های فازی تعریف شده 23

شکل 2-6-نتایج بخش بندی تصاویر رادیوگرافی بایت وینگ 24

شکل 2-7-نتایج بخش بندی تصاویر پیش پردازش شده رادیوگرافی بایت وینگ 24

شکل 2-8-نتایج بخش بندی تصاویر رادیوگرافی پری اپیکال 25

شکل 2-9-تصویر ورودی وهیستوگرام افقی نظیر آن 27

شکل 2-10-تشخیص مرز بین دندان‌های  فک بالا و پایین به کمک تابع اسپیلاین 27

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 2-11-جداسازی دندان‌های مجاور در فک بالا 28

شکل 2-12-آناتومی یک دندان 30

شکل 2-13-نمونه هیستوگرام افقی تصویر 31

شکل 2-14-تقسیم تصویر بایت وینگ به چهار قسمت و خط جداکننده فکین ………………… 32

شکل 2-15–برخی از نتایج بخش بندی موفق دندان‌ها درتصاویر بایت‌وینگ 34

شکل 2-16–برخی از نتایج بخش بندی  ناموفق دندان‌ها در تصاویر بایت وینگ 34

شکل 2-17-نتایج الگوریتم فانگ دین و باک هوای 35

شکل 2-18–نمودار گرافیکی نتایج حاصل از جدول 2-2 35

شکل 2-19-هیستوگرام نگاشت انباره‌ای سطری و ستونی در روش فوق 39

شکل 2-20-نمونه موفقیت آمیز از یک تصویر بخش بندی شده به روش فوق 39

شکل 2-21-دندان دچار تحلیل ریشه 41

شکل 2-22-مراحل هفت گانه تشخیص ضایعه استخوانی 43

شکل 2-23–شمای کلی ROI 45

شکل 3-1-پیش پردازش ابتدایی تصویر 55

شکل 3-2-نمونه‌ای از تصاویر جمع‌ آوری شده 57

شکل 3-3–تصویر دی نویز شده و نمودار پروفایل سطری متناظر با آن 59

شکل 3-4-الگوریتم محاسبه زاویه چرخش 60

عنوان                                                                                                                    صفحه

 شکل 3-5-اعمال زاویه چرخش بر روی تصاویر 61

شکل 3-6-بلوک دیاگرام تشخیص انتهای ریشه 64

شکل 4-1– نتایج پیش پردازش اولیه تصویر 70

شکل 4-2–مراحل پیش پردازش نهایی بر روی تصویر 72

شکل 4-3-اثر به کاربردن فیلترهای آرام کننده بر هیستوگرام تصویر 73

شکل 4-4-مراحل الگوریتم تخمین زاویه چرخش 75

شکل 4-5-بعضی از نتایج حاصل از بخش بندی تصاویر 76

شکل 4-6-نتایج بخش بندی الگوریتم پیشنهادی 78

شکل 4-7-الگوریتم سعید و همکاران  79

شکل 4-8-مقایسه الگوریتم پیشنهادی را با روش سعید و همکاران 80

شکل 4-9–نمونه‌ای ازتصاویر که روش‌های موجود قادر به جداسازی آن نمی‌باشند 81

شکل 4-10–تکرار دوبار الگوریتم چرخش 82

شکل 4-11-مراحل الگوریتم تشخیص انتهای ریشه………………………………………………………………..83

شکل 4-12– عملکرد الگوریتم تشخیص انتهای ریشه 84

   عنوان

شکل 4-13–مراحل تشخیص ضایعان استخوانی اطراف انتهای ریشه دندان  85

شکل 4-14–برخی از نتایج تشخیص ضایعات دندانی 85


کلیات
دندان مرکب از یک ساختمان سختی است که بافت نرم زنده‌ای را احاطه کرده است. شکل1-1 ساختمان دندان را نشان می‌دهد. قسمت نرم مرکزی دندان ، پالپ و دراصطلاح عامیانه، عصب نام دارد که شامل سلولها، عروق خونی و اعصاب می‌باشد. قسمت اعظم ساختمان دندان را عاج تشکیل می‌دهد، درون عاج فضایی وجود دارد که شامل عصب و شبکه مویرگی است که اصطلاحاً به آن پالپ گفته می‌شود. پالپ از شاخه‌های اصلی اعصاب و عروق در انتهای ریشه منشعب می‌شود و از درون کانالهایی که در ریشه وجود دارد به این فضا می‌رسد. حس، تغذیه، عاج سازی و دفاع میکروبی از اعمال پالپ بشمار می‌آیند. این بافت نرم ممکن است تحت تأثیر میکرب‌ها عفونی شده و عفونت را در مسیر ذکر شده به استخوان اطراف ریشه منتقل کند. در چنین مواردی تمام این بافت توسط دندانپزشک برداشته شده، محفظه پالپ و کانالها تمیز و به نحو مطلوبی پر می‌شود. در صورت عدم معالجه ریشه دندان سیر بیماری نهایتاً منجر به کشیدن و یا از دست دادن دندان خواهد شد. عوارض عدم درمان شامل آبسه، درد، عفونت شدید و نهایتاً از دست دادن دندان خواهد بود. اگر پالپی که آلوده شده و ملتهب و دردناک است خارج نشود و به عبارتی معالجه انجام نگردد، معمولاً درد آن بیشتر شده و بیمار را اذیت می‌کند.سرایت عفونت به استخوان انتهای ریشه باعث ایجاد کیست و یا آبسه  در انتهای ریشه می‌گردد.[1]

ساختمان دندان

مقدمه‌ای بر رادیولوژی دندان

از دستگاه رادیوگرافی دندان برای رادیوگرافی داخلی دهان و دندان ها استفاده می شود. اساس آن را تیوب خود یكسو كننده تشكیل می‌دهد. تیوب به نحوی نصب می شود كه بیشترین قابلیت مانور را داشته باشد. اندازه نقطه كانونی تیوب كوچك است. تایمر دستگاه به طریق ساعتی یا الكترونیكی كار می كند.

‌یونیت‌های رادیوگرافی دندان  یونیت‌های رادیوگرافی دندان برای تصویربرداری از دندان‌ها، آناتومی یك دندان منفرد (یعنی تاج، گردن و ریشه) و مشكلات دندانی مثل پوسیدگی در بیماران بالغ و اطفال و نیز جهت برنامه ریزی و ارزیابی مربوط به ارتودنسی به کار میروند. سه نوع تـصویربرداری قابل انجام است: رادیوگرافی داخل دهانی، پانورامیك و سفالومتریك.
در رادیوگرافی داخل دهانی جهت تصویربرداری بایت وینگ، پری اپیكال و اكلوزال، فیلم داخل دهان بیمار قرار می گیرد. تصاویر رادیوگرافی بایت وینگ، تاج و یك سوم فـوقـانی ریشه دندان های فوقانی و تحتانی را نشان می دهد. در رادیوگرافی پری اپیكال، كل ساختار دندان شامل ریشه برروی یك فیلم و آرواره هـای فك بالا و پایین برروی فیلم‌های جداگانه‌ای تصویر می‌شود. تصاویر رادیوگرافی الكوزال[1]، سطح دندان های میانی كوچك و بزرگ را نشان می دهد. در رادیوگرافی پانورامیك، تصاویر ناحیه فك و صورت با بهره گرفتن از یك پرتوگردان و یك كاست فیلم خارجی به دست می‌آید. سپس قوس دندانی در یك تصویر منفرد، به صورت یك شكل بیضوی نمایش داده می شود. یونیت های پانورامیك، برای تهیه تصاویر رادیوگرافی محلی از ساختار دندانی به كار می رود.

1-2-1 رادیوگرافی سفالومتری[2]

رادیولوژی سفالومتری ‌نوعی از دستگاه‌های رادیوگرافی است كه برای تهیه تصویر جمجمه به صورت استاندارد استفاده می‌شود. این تكنولوژی از سال 1913 همزمان توسط دو

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه یك مدل برای استقرار رقابتی تسهیلات در بازار با بهره گرفتن از خوشه­ بندی

مکان‌یابی رقابتی تسهیلات به استقرار تسهیلات با در نظر گرفتن رقابت در بازار می ­پردازد و هر یک از تسهیلات برای به دست آوردن سهم قابل کسب بازار با تسهیلات موجود به رقابت می­پردازند. سهم قابل کسب از بازار نسبت عکس با فاصله تسهیل از مشتری داشته و با میزان جذابیت تسهیل نسبت مستقیم دارد. جذابیت هر تسهیل به عوامل مختلفی ازجمله کیفیت و قیمت تسهیل بستگی دارد و هر یک از این عوامل دارای وزنی متفاوت برای مشتریان در مکان­های متفاوت می­باشد. در مدل ارائه‌شده در این تحقیق این مسئله را موردتوجه قرار داده و مشتریان به خوشه­های متفاوت تقسیم‌بندی شده ­اند که در هر خوشه قیمت و کیفیت وزن­های مختلفی دارند. در این بررسی در سه مرحله مسئله مدل و حل‌شده است. در مرحله اول میزان جذابیت تسهیل تعیین‌شده و در مرحله دوم مکان مناسب برای جایابی مشخص می­شود. در مرحله سوم نیز میزان کیفیت و قیمت تسهیل جدید در مکان بهینه تعیین می­گردد. درنهایت برای نشان دادن امکان­پذیری روش­های پیشنهادی مثال عددی ایجادشده و میزان سود و قیمت و کیفیت تسهیل جدید به‌دست‌آمده است.

کلیدواژه: مکان‌یابی رقابتی تسهیلات، تعادل نش، جذابیت متغیر تسهیل، خوشه­بندی مشتریان.

فهرست مطالب                                                                                  شماره صفحه                                                                                                 

فصل اول       کلیات تحقیق.. 1

1-1-    مقدمه. 2

1-2-    تعریف مسئله. 3

1-3-    ضرورت بررسی مکان‌یابی رقابتی.. 4

1-4-    اهداف مسئله. 4

1-5-    جنبه نوآوری و جدید بودن پایان‌نامه. 5

1-6-    ساختار کلی پایان‌نامه. 5

1-7-    جمع‌بندی فصل.. 5

  فصل دوم       مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق.. 6

2-1-    مقدمه. 7

2-2-    طبقه‌بندی مسائل مکان‌یابی با نگرش سنتی.. 7

2-3-    طبقه‌بندی مسائل مکان‌یابی با نگرش نوین.. 8

2-4-    فواصل در مسائل برنامه‌ریزی تسهیلات… 9

2-5-    مسئله مکان‌یابی رقابتی.. 12

2-6-    طبقه‌بندی مسائل مکان‌یابی رقابتی.. 13

2-6-1-       طبقه‌بندی مسائل مکان‌یابی رقابتی بر اساس رفتار مشتری.. 14

2-6-1-1-         انتخاب قطعی.. 14

2-6-1-2-         انتخاب تصادفی.. 16

2-6-1-2-1-         مدل گرانشی هاف… 16

2-6-1-2-2-         مدل MCI. 18

2-6-2-       طبقه‌بندی مسائل مکان‌یابی رقابتی بر اساس نحوه ورود به محیط رقابت… 20

2-6-2-1-         ورود نوبتی به بازار. 21

2-6-2-1-1-         ورود نوبتی به بازار و بدون عکس‌العمل رقبا 21

2-6-2-1-2-         ورود نوبتی به بازار باوجود عکس‌العمل رقبا 21

2-6-2-1-2-1- برنامه‌ریزی دوسطحی. 22

2-6-2-1-2-2- مدل ریاضی برنامه‌ریزی دوسطحی. 25

2-6-2-1-2-3- استفاده از شرایط کراش-کاهن-تاکر (KKT) 26

2-6-2-2-         ورود هم‌زمان به بازار. 30

2-6-2-2-1-         نظریه بازیها 30

2-6-2-2-1-1-……………………………………………. فرضیات اساسی در نظریه بازی­ها 32

2-6-2-2-1-2-……………………………………………………………….. طبقه ­بندی بازیها 33

2-6-2-2-1-3-………………………………………………………….. بازی­های استراتژیک… 35

2-6-2-2-1-4-……………………………………….. بازی­های استراتژیک با اطلاعات کامل. 36

2-6-2-2-1-5-………………………………………………………………………. تعادل نش.. 36

  فصل سوم       روش تحقیق.. 40

3-1-    مقدمه. 41

3-2-    مدل­سازی مسئله. 41

3-2-1-       مدل سهم بازار. 45

3-2-2-       مسئله مکان‌یابی.. 45

3-3-    روش سه مرحله­ای.. 47

3-3-1-       مرحله تعیین میزان جذابیت… 47

2-3-3-        مرحله تعیین مکان بهینه. 47

3-3-3-       مرحله تعیین میزان کیفیت و قیمت… 48

3-4-    تعادل جذابیت… 48

3-5-    جایابی تسهیلات جدید. 50

3-6-    اندازه کیفیت و قیمت… 51

3-7-    جمع‌بندی فصل.. 51

  فصل چهارم      بررسی عملکرد روش سه مرحله‌ای در حل مسائل مکان‌یابی رقابتی.. 53

4-1-    مقدمه. 54

4-1-1-       مثال عددی.. 54

4-2-    تحلیل حساسیت… 58

-3-4  جمع­بندی فصل……………60

  فصل پنجم         نتیجه­گیری و پیشنهادات آتی.. 61

5-1-    مقدمه. 62

5-2-    مروری بر فصلهای گذشته. 62

5-3-    خلاصه تحقیق.. 62

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

5-4-    پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 63

5-5-    جمع‌بندی فصل.. 64

  فهرست منابع و مراجع     65

  پیوست­ها 68

7-1-    کدهای لازم برای محاسبه جذابیت و تابع هدف… 69

7-2-    کدهای مثال 4-1-1. 70

1-2-7-        برای نقطه کاندیدا       [20,20] 70

2-2-7-        برای نقطه کاندیدا [40,35] 70

3-2-7-        برای نقطه کاندیدا [30,80] 71

4-2-7-        برای نقطه کاندیدا [100,75] 71

5-2-7-        برای نقطه کاندیدا   [105,40] 72

1-1-      مقدمه

          در دنیای امروز، روند سرعت تغییرات در عرصه اقتصاد و صنعت، به‌ویژه در قرن بیستم افزایش بیشتری داشته است. درنتیجه، میان سازمان­های تولیدی و خدماتی رقابتی بیشتری به وجود آمده و آن‌ها را مجبور به ارائه خدمات بهتر و ایجاد مزیت­های رقابتی بیشتر با هدف دوام بیشتر و سود بیشینه در بازارهای داخلی و جهانی کرده است. در مقابل، مشتریان و مصرف­ کنندگان به دنبال کالا و خدماتی هستند که نیازهای فعلی و آتی را به بهترین نحو پاسخ دهد. مشتریان کالایی را انتخاب می­ کنند که کمترین فاصله را از محل استقرار تسهیلات داشته و مطلوبیت مورد انتظار خود را از آن تسهیلات به دست آورند. میزان مطلوبیت تسهیلات به معیار­های مختلفی می ­تواند بستگی داشته باشد و این معیارها برای مشتریان مختلف دارای میزان اهمیت متفاوتی است.

همین عوامل باعث شده است که سازمان­ها برای رسیدن به اهدافشان، به مسئله جایابی تسهیلات و تعیین میزان مطلوبیت، توجه ویژه‌ای داشته باشند.

برنامه‌ریزی تسهیلات[1] که از مباحث مهم در مهندسی صنایع است دو بخش عمده جایابی[2] و طراحی[3] را شامل می­شود که مهم‌ترین بخش طراحی، استقرار یا جانمایی[4] و بخش­های دیگر آن حمل‌ونقل[5] و طراحی ساختمان و تأسیسات[6] است. منظور از تسهیلات، هر مجموعه، شامل کارخانه، دانشگاه، بیمارستان، مجتمع­های تجاری و… است. در جایابی، ما به بررسی محل قرار گرفتن یک تسهیل[7] برای رسیدن به اهداف موردنظر می­پردازیم که برای تعیین محل آن، معیارهای مهمی مؤثرند، ازجمله نزدیکی به جاده­های اصلی، بازار مصرف،­ منابع تأمین مواد اولیه، در دسترس بودن نیروی انسانی موردنیاز، شرایط محیطی، امکان توسعه، مقررات و قوانین دولتی و …

یکی از مسائلی که باید در مراحل اولیه طراحی سیستم­های صنعتی موردتوجه قرار گیرد مسئله مکان‌یابی و استقرار تسهیلات است. مطالعه پیرامون تعیین مکان بهینه صنعتی و حتی تجاری، از دیدگاه جغرافیدانان و علمای علم اقتصاد همواره دارای اهمیت و اولویت بوده است. مراکز صنعتی و تجاری و کارخانجات برای تعیین مکان احداث کارخانه، استقرار تجهیزات و دپارتمان­های خود در کارخانه، استقرار دفاترشان در سطح شهر، تعیین مراکز توزیع محصولات و… با چنین مسائلی سروکار دارند. درواقع، تصمیمات مربوط به مکان‌یابی و استقرار، نه‌تنها در مسائل صنعتی، بلکه در مسائل گوناگونی در بخش­های دولتی و خصوصی، اعم از صنعتی و غیر صنعتی ظاهر می­شود. در بخش دولتی، تعیین مکان مراکز خدماتی، نظیر ایستگاه­های پلیس‌راه، اورژانس، بیمارستان­ها، ایستگاه­های آتش‌نشانی و… نیاز به اتخاذ چنین تصمیماتی دارد.

در ادامه این فصل، به بیان مسئله اصلی تحقیق و ضرورت انجام آن پرداخته می­شود و سپس اهداف اساسی، جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق و ساختار کلی پایان‌نامه بیان‌شده است.

1-2-      تعریف مسئله

مسائل مکان‌یابی یکی از گسترده­ترین حوزه­های مسائل بهینه­سازی ریاضی هستند. توجه به این حوزه به خاطر کاربرد بسیار وسیع آن، نه‌تنها برای انتخاب مکان بهینه تسهیلات بلکه به خاطر انتخاب مکان مناسب سخت­افزارها در جهت عملکرد مناسب و انجام وظایف به­گونه­ای رضایت­بخش است.

مکان‌یابی رقابتی شاخه­ای از مسائل مکان‌یابی است که به یافتن مکان مناسب برای تسهیلات عرضه­کننده محصولات و یا تسهیلاتی که به ارائه خدمات تجاری در یک محیط رقابتی مشغول هستند، اختصاص دارد. در مسائل مکان‌یابی رقابتی فرض بر این است که تسهیلات برای بیشینه کردن سهم قابل کسب خود از بازار به رقابت با دیگر رقبا می­پردازند.

یک مدل مکان‌یابی را می­توان رقابتی نامید اگر شامل شرایطی شود که در آن تسهیلاتی قبلاً مستقر باشند یا در آینده قرار باشد مستقر شوند و تسهیل یا تسهیلات جدید باید برای به دست آوردن سهم بازار[8] با آن‌ها رقابت کنند.

مسائل مکان‌یابی رقابتی را می­توان از دیدگاه­های مختلف طبقه ­بندی کرد. برخی از این طبقه ­بندی­ها همانند طبقه ­بندی­های سابق است. مثلاً طبقه ­بندی بر اساس فضای جواب منجر به مسائل مکان‌یابی رقابتی روی صفحه، شبکه یا در حالت گسسته می­شود؛ اما مفاهیم خاصی هستند که با مطرح‌شدن بحث رقابت پدیدار می­شوند. مهم­ترین آن‌ها نوع رقابت، نحوه رفتار مشتری و نوع تابع هدف است [1].

مسئله موردنظر در این پایان‌نامه بررسی مسئله استقرار تسهیلات در بازاری که تسهیلات با مطلوبیت‌های مختلف وجود دارد، می‌باشد و مشتریان با رفتارهای مختلف در سطح بازار پراکنده می‌باشند.

1-3-      ضرورت بررسی مکان‌یابی رقابتی

بسیاری از مباحث تحقیق در عملیات در حوزه مکان‌یابی تسهیلات بر این فرض بناشده‌اند که نوعی انحصار[9] در محیط وجود دارد. به عبارتی، تسهیل یا تسهیلاتی که قرار است در محیط مستقر شوند متعلق به تنها تأمین­کننده موجود در محیط هستند؛ اما این فرض در دنیای واقعی اغلب برقرار نبوده و رقبایی نیز در محیط وجود دارند. این موضوع از دیرباز توسط اقتصاددانانی که موضوع رقابت، ازجمله رقابت مکانی را مطالعه می­کردند شناخته‌شده بود. درواقع مسئله مکان‌یابی رقابتی نه‌تنها در حوزه تحقیق در عملیات، بلکه در حوزه اقتصاد مکانی[10] نیز مطالعه شده است [1]. از دیگر جنبه­ های کاربردی مسئله مکان‌یابی رقابتی می­توان به‌پیش بینی رفتار رقبا در محیط رقابتی و تصمیم ­گیری بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده است. در این مسائل استدلال­های هندسی با استدلال­های تئوری بازی­ها ترکیب می­شوند تا مشخص شود چگونه رفتار تصمیم­گیرندگان بر یکدیگر تأثیر می­گذارد [2].

با توجه به کاربرد بالای بحث تعیین محل استقرار تسهیلات در صنایع تولیدی و خدماتی و این حقیقت که همواره موارد زیادی رقابت بین تسهیلات جدید و موجود برای در اختیار گرفتن سهم قابل کسب بازار وجود دارد، ضرورت انجام این تحقیق در زمینۀ استقرار رقابتی بیش‌ازپیش آشکار می‌کند.

1-4-      اهداف مسئله

اهداف اساسی این پایان نامه عبارت‌اند از:

دانلود پایان نامه ارشد : ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان

در رابطه با سازمان هایی که قبلا برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت انجام داده اند، تحلیل شکاف بین استراتژی های سازمان و تکنولوژی های روز و سیستم های اطلاعاتی از قبل طراحی شده ،نیاز مند باز نگری در روند برنامه ریزی استراتژیک می باشد،که مقاصد آتی، وضعیت فعلی سازمان و ارزیابی میزان شکاف بین آن دو و تدوین نقشه راه یا تعیین مسیر مناسب جهت حرکت از وضعیت فعلی به سوی وضعیت مقصد(آتی) را شامل می شود .

در رابطه با تکنولوژی های روز ،در این تحقیق به بررسی شرایط و ویژگی های مرتبط با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر ،  که به تازگی وارد دنیای تحقیقات آکادمیک گردیده اند، پرداخته ایم و راه های به کارگیری تکنولوژی رایانش ابری در سیستم های اطلاعاتی سازمان را مورد بررسی قرار داده ایم،یعنی از یک طرف جنبه تکنولوژی CloudERP[1] را مورد ارزیابی قرار داده ایم و از سوی دیگر وضعیت برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها درجهت استفاده از تکنولوژی های روز را واکاوی نموده ایم .

تا آنجا که در رابطه با ارائه نقشه تعالی سازمان ها، مدل کارت امتیازی متوازن(BSC[2] ) ارائه شده توسط شرکت مبنا را اساس طراحی کارت امتیازی جدیدی مبتنی بر تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی سازمان و وضعیت مطلوب در رابطه با بهره گرفتن از تکنولوژی های روز(به عنوان مثال رایانش ابری) قرار داده ایم. این تحلیل شکاف از طریق مدل ارئه شده ما، صورت می گیرد، و خروجی آن طراحی کارت امتیازی جدیدی مطابق با تکنولوژی روز باشد. برای رسیدن به اهداف تعیین شده یک مدل Y مانند؛ ارائه می شود و مبنای انتقال به وضعیت آینده آن نیز متدولوژی[3] EAP و تحلیل استراتژیک نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید از چهار وجه استراتژیکی، سازمانی، مدیریتی و عملیاتی می باشد .

کلمات کلیدی :

1- برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ،2- رایانش ابری ،3- سیستم های اطلاعاتی سازمان ،

4 – برنامه ریزی منابع سازمان ابری

فهرست رئوس مطالب

1                                        فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق)                 1

1  مقدمه                                                                                             2

2  ضرورت و اهمیت موضوع                                                   2

3  هدف از تحقیق                                                                             3

4  پرسشها و فرضیات تحقیق                                                4

5  مدل مفهومی تحقیق                                                                   5

6  محتوای تحقیق در فصول آینده                                                                 5

2                                         فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)           7

1  مقدمه                                                                               8

2  سیستم های اطلاعاتی                                            8

2.2.1نسل اول: نرم افزارهای سنتی و قدیمی                                8

2.2.2نسل دوم : سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان –  ERP            9

2.2.3نسل سوم : سیستمهای مدیریت گردش کار – WFM               9

2.2.4نسل چهارم : سیستمهای مدیریت فرایندهای كسب و كار BPMS –     10

2.2.5عمده مشكلات سازمان ها  قبل از سیستم های اطلاعاتی 11

2.2.6مزایای عمده استفاده از سیستم های اطلاعاتی سازمان         12

2.2.7مهمترین دلایل شکست پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی سازمان        13

2.2.8چارچوب چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی سازمان             14

3  برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)                                                       15

2.3.1تعریف ERP                                                                   15

2.3.2تاریخچه و سیر تحولات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)  15

2.3.2.1مرحله اول : یکپارچه سازی تولید                                   17

2.3.2.2مرحله دوم : یکپارچه سازی سازمان                                19

2.3.2.3مرحله سوم:یکپارچه سازی با هدف مشتری مداری    20

2.3.2.4مرحلۀ چهارم: یکپارچه سازی بین سازمانی               21

2.3.3بررسی راهبرد های استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان 23

4  برنامه ریزی استراتژیک                                                        25

2.4.1برنامه ریزی                                                                   25

2.4.2برنامه ریزی و تغییر                                                        25

2.4.3استراتژی                                                                       25

2.4.4برنامه ریزی راهبردی                                                         26

2.4.5مدیریت استراتژیک                                                               27

2.4.5.1مراحل مدیریت استراتژیک                                                         27

2.4.5.2مزایای مدیریت استراتژیک                                                      28

2.4.5.3ویژگی های مدیریت استراتژیک                                              28

2.4.5.4تأثیرات مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان    29

2.4.5.5نحوه تکامل مدیریت استراتژیک                                           29

2.4.6برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات           30

2.4.7تعریف برنامه ریزی استراتژیک سیستم ها و فناوری اطلاعات        31

2.4.8مراحل كلی برنامه ریزی استراتژیك سیستمهای اطلاعاتی       32

2.4.9روش های تحلیل استراتژی                                    32

2.4.9.1تحلیل  swot                             34

2.4.9.2مدل x                                            34

2.4.9.3هدایت کسب و کار                    34

2.4.9.4استراتژی بازار                                    34

2.4.9.5نیروهای رقابتی                                              35

  برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

2.4.9.6تحلیل سبد محصولات                                            35

2.4.9.7تحلیل محیطی                                                            36

2.4.9.8تحلیل دانش                                                               36

2.4.10مقدمه ای بر ارزیابی متوازن                                 37

2.4.10.1دیدگاه مالی                                                              39

2.4.10.2دیدگاه مشتری                                                40

2.4.10.3دیدگاه فرآیندهای داخلی                                           40

2.4.10.4دیدگاه یادگیری و رشد کارکنان                                     41

2.4.11مدل مدیریت استراتژیک مبنا                                    42

2.4.12مدل برنامه ریزی استراتژیک Y                        54

2.4.13متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی (EAP)        58

5  مفاهیم مورد استفاده در پردازشات ابری(رایانش ابری) 64

2.5.1محاسبات تورین (شبکه ای) Grid Computing                                 64

2.5.1.1مزایای محاسبات تورین                                                              64

2.5.1.2اصول هسته محاسبات تورین                                                      65

2.5.2معماری سرویس گرا                                                                  66

2.5.3رایانش ابری                                                                            67

2.5.3.1تعریف محاسبات ابرین                                                                 68

2.5.3.2سیر تکامل سبک های محاسباتی                                              69

2.5.3.3برخی دلایل انتخاب محاسبات ابرین                                   70

2.5.3.4اهداف محاسبات ابرین                                                        71

2.5.3.5مدل های تحویل سرویس (آناتومی ابر)                          74

2.5.3.6مدل های استقرار                                         77

2.5.3.6.1     ابر خصوصی Private                                                                    77

2.5.3.6.2    ابر عمومی Public                                                                       78

2.5.3.6.3    ابر ترکیبی Hybrid                                                                   78

2.5.3.6.4    ابر انجمنی Community                                                           78

2.5.3.6.5ابر خاص-منظوره Special Purpose                                              78

2.5.3.7سرویس دهنده گان اصلی                                                              79

2.5.3.7.1      IaaS                                                                        79

2.5.3.7.2      PaaS                                                                    80

2.5.3.7.3      SaaS                                                                    81

3                             فصل سوم (روش تحقیق)                                  82

1  مقدمه                                                                                  83

2  نگاه کلی                                                                              83

3  ماهیت مدل CloudERP                                                                         85

3.3.1بررسی شرایط ERP در رابطه با ابر                                                        85

3.3.2چند سوال اساسی در رابطه با انتقال سیستم های ERP به محیط ابر  87

3.3.2.1عوامل مهم در انتقال سیستم های ERP به محیط ابر چه مواردی هستند ؟                 87

3.3.2.2محل فیزیکی ذخیره ی داده های سیستم ERP ،چگونه می باشد و شرایط ایجاد اعتماد متقابل بین ارائه دهنده خدمات ابری و مشتری(کاربر)چگونه است ؟                      88

3.3.2.3مدل چرخه حیات ERP  و  CloudERPبا نگاه فرآیندی     93

3.3.2.4ارائه سیستم ERP بر اساس مدل نرم افزار به عنوان سرویس ، چگونه …؟         94

3.3.2.5چالش های مطرح  برای ارائه ERP از طریق ابر،چه مواردی هستند ؟                                    95

3.3.3انواع پلتفرم های Cloud ERP  (در رابطه با انتقال سیستم های اطلاعاتی)                                     96

3.3.4دلایل استفاده از Saas در رابطه با انتقال IT/IS  و ERP به Cloud            98

4  ارائه متدولوژی مناسب                                                                           100

3.4.1مراحل و قسمت های مختلف مدل پیشنهادی                        101

4      فصل چهارم (محاسبات و یافته های تحقیق)        109

1  مطالعه موردی– شرکت پست جمهوری اسلامی ایران                   110

2  آشنایی با روند سیرمرسولات پستی                                                   111

4.2.1مرحله قبول                                                                                           111

4.2.2مرحله تجزیه و آماده سازی                                                                         112

4.2.3مرحله رھسپاری و حمل و نقل                                                                       112

4.2.4مرحله توزیع                                                                                          112

3  بررسی مدل پیشهادی در شرکت پست ( مطالعه موردی )       113

4.3.1توصیف وضعیت فعلی                                                                    113

4.3.2معماری سیستم ها و تکنولوژی وضع موجود( سرویس رهگیری مرسولات پستی) :              125

4.3.2.1سیستم قبول(معرفی نرم افزارجامع دفترپستی)    125

4.3.2.2سیستم های رهگیری مرسولات                                                   127

4.3.2.3سیستم های نمایش عملکرد سیستم رهگیری                  130

4.3.2.4نمایش شماتیک ارسال اطلاعات سرور مراکز استان ها و سرور های شهرستان         133

4  بیان خصوصیات مدل پیشنهادی و ارزیابی مدل پیشنهادی  147

5                                             فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) 158

1  خلاصه تحقیق                                                                      159

2  بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی                                                     159

3  محدودیتها و زوایای پوشش داده نشده                                         160

4  اقدامات آتی                                                                      161

6                           پیوست –  منابع و مآخذ                                               162

 

1            مقدمه

در این بخش به شرح کلیات تحقیق پرداخته می شود تا ایجاد ذهنیتی درست از موضوع تحقیق و چارچوب مورد نظر ، اهمیت آن و روش تحقیق ایجاد شود. از این رو در ادامه ، ابتدا به توجیه ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت سپس به بیان مسئله تحقیق می پردازیم و اهداف پیش رو را مشخص خواهیم کرد . معرفی روش پژوهش و تکنیک های اجرایی( مدل مفهومی تحقیق ) بخش بعدی این فصل خواهد بود و نهایتاَ به شرح مراحلی که در فصول آتی طی خواهیم کرد می پردازیم .

2            ضرورت و اهمیت موضوع

سیستم های سازمانی بواسطه طبیعتی كه در آنها نهفته است، منطق خاص خود را بر استراتژیها، سازمان و فرهنگ آن حاكم می كنند . با وجود اینكه ممكن است در برخی موارد ، مجز ا بودن برخی از واحدها ی سازمانی مقبول مدیران باشد، اما ا ین سیستم ها، سازمان را به سمت یكپارچگی هر چه بیشتر از لحاظ اطلاعاتی سوق می دهند . از سوی دیگر این سیستم ها، اجرای فرایندهای عمومی را به سازمان دیكته می كنند، درحالیكه ممكن است اجرای برخی از فرایندها بصورت خاص برای سازمان، مزیت های رقابتی خاصی ایجاد كرده باشد.

اگر سازمانی بدون توجه داشتن به الزامات سازمانی و تجاری اقدام به پیاده سازی سیستم های سازمانی نماید، رویای یكپارچگی اطلاعات برای آن تبدیل به كابوسی دردناك خواهد شد . ممكن است منطق سیستم با منطق كسب وكار سازمان در تعارض باشد كه این موضوع منجر به صرف هزینه و زمان زیاد و از دست رفتن مزایای رقابتی سازمان شده و یا اینكه تبدیل به وزنه ای سنگین بر پای سازمان برا ی حركت آن به سمت جلو گردد . با وجود مزایای متعددی كه پیاده سازی سیستم های سازمانی به همراه دارند ، اما ریسك پیاده سازی آنها نیز بالاست و مدیرانی كه تصمیم به اجرای چنین سیستمی در سازمان خود دارند، باید توجه داشته باشند كه شیفتگی نسبت به مزیتهای این سیستم ها مانع از توجه به مخاطرات همراه آنها نشود.

درنتیجه هر سازمان نیازمند پیاده سازی سیستمهای سازمانی بر اساس شرایط خاص خود خواهد بود، که مبنای انجام آن، داشتن برنامه ریزی مدون در جهت اهداف کسب و کار می باشد .

برای انجام این برنامه ریزی، باید پیشینه و شرایط تکامل برنامه ریزی را در نظر بگیریم. در روند تکامل برنامه ریزی استراتژیک ، پس از پیدایش ابعاد مختلف برنامه ریزی در همه زمینه ها، نیاز به برنامه ریزی در جهت سازمان دهی فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات احساس شد، متعاقب با آن ، مبحث برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی و به دنبال آن برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شکل گرفت. در این نوع برنامه ریزی به تدوین آرمان ها ، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدید های سازمان در زمینه فناوری اطلاعات پرداخته می شود. از این طریق می توان تصویر روشنی از جهت گیری سازمان در زمینه فناوری اطلاعات کسب کرد ونیز می توان سیستم های اطلاعاتی را به گونه ای توسعه داد، تا اهداف سازمان را به طور کامل برآورده نمایند.این برنامه ریزی تمامی جنبه های فناوری اطلاعات شامل سخت افزار،نرم افزار ،نیروی انسانی و ارتباطات را در بر می گیرد.

در زمان فعلی و با درنظر گرفتن آینده فناوری های مرتبط با سیستم های توزیع شده، و برای دستیابی به سیستم های سازمانی مبتنی بر تکنولوژی های روز، باید شرایط پیاده سازی سیستم های سازمانی مبتنی بر ابر، و برنامه های استراتژیک سازمان ها را که قابلیت اجرایی دارند، تواما مورد بررسی و پژوهش قرار داد.

 3           هدف از تحقیق

استفاده از ERP در ظرف مدت این چند سال به طور ریشه ای دچار تغییرات شده است و امروزه ERP می تواند برای هر نوع شرکتی در هر شاخه کاری راه حل ارائه دهد.ERP ابری به منظور گسترش و کنترل برنامه ریزی منابع سازمانی راهی ساده است که سازمان ها دیگر نیاز به تحمل هزینه های مربوط به سرور های اضافی و دیگر هزینه های وابسته به آن نیستند. نرم افزار به عنوان سرویس (Software as a Service) در حال حاضر یکی از رایج ترین و نیرومند ترین نوع از سرویس های رایانش ابری می باشد . ERP با بهره گرفتن از Saas ،سازمان های کوچکتر با بودجه محدود را قادر می سازد تا بتوانند با دسترسی به این فناوری راهی برای مدیریت مالی ،انعطاف پذیری بالا در مقابل تغییرات،مقیاس پذیری بیشتر،کارایی بالاتر و قابلیت دسترسی بهتر و از طرفی نگهداری کمتر پیدا کنند[1] .

برای بررسی شرایط لازم جهت انتقال سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان به تکنولوژی رایانش ابری ، از ابزار برنامه ریزی استراتژیک استفاده می نماییم و به همین دلیل،یکی از نتایج کلی این پژوهش ارائه مدلی جهت سهولت استخراج استراتژی های جدید بر اساس انطباق تکنولوژی های روز  بر منابع سازمان می باشد .

 همچنین لازمه این گونه تحقیقات وجود یک مطالعه موردی می باشد،که برای این منظور ساختار فناوری اطلاعات شرکت پست مد نظر قرار گرفته است،که اصلاح ساختار استراتژیک این شرکت(در رابطه با تکنولوژی های جدید) به عنوان یکی از شرکت های تابعه وزارت فناوری اطلاعات ایران، می تواند قدمی موثر در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری از منابع سازمان باشد . با بررسی های آینده بر روی توسعه این پژوهش ، دستیابی به استانداردی جهت سازمان های مشابه در ایران، محقق خواهد شد .

 4            پرسشها و فرضیات تحقیق

سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان ، بسته های نرم افزاری از پیش طراحی شده و از پیش مهندسی شده ای هستند كه برای پردازش تعاملات اطلاعاتی درون سازمان