دانلود پایان نامه:شناسایی ماتریس های مشخصه سیستم با بهره گرفتن از حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس در سازه ها با نامنظمی در توزیع جرم، سختی و میرایی در ارتفاع

استاد راهنما : پروفسور محسن غفوری آشتیانی
استاد مشاور: دکتر مجید قاسمی
 
1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این مطالعه، بررسی کارامدی روش شناسایی مستقیم ماتریس­های مشخصه سیستم­ها (ماتریس­های جرم، سختی و میرایی) با بهره گرفتن از حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس در سازه­های منظم و نامنظم دو و سه بعدی است. این روش شناسایی توسط آشتیانی و قاسمی ارائه شده و در مورد قاب­های دو بعدی مورد برررسی قرار گرفته است. این روش شناسایی  بر پایه حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس است و با اعمال تحریک اجباری به درجات آزادی محدودی از سازه و اندازه ­گیری پاسخ­های سازه در تمام یا بخشی از درجات آزادی در نظر گرفته شده، فرایند شناسایی مستقیم انجام می­گیرد. در حالت عدم نوفه، این روش قادر به شناسایی دقیق تمامی خصوصیات سازه است و نتایج به پارامتر میرایی وابستگی ندارند. در حالت وجود نوفه در پاسخ­ها و نیروی ورودی، با تعریف پارامتر نیروی ماندگار و با بهره گرفتن از روش بهینه سازی حداقل مربعات و کمینه نمودن تابع هدف (مجموع مربعات نیروی ماندگار معادلات حرکت در همه­ی نقاط فرکانسی منتخب)، بهینه­ترین مقادیر برای ماتریس­های مشخصه تعیین می­شود ]1[.

برای این هدف سازه­های دو و سه بعدی غیر برشی مدل­سازی و با متمرکز کردن جرم طبقات در تراز سقف و فرض صلب بودن سقف­ها، درجات آزادی در تراز سقف طبقات محدود شده و با در نظرگیری درجات آزادی در محل مرکز جرم طبقات، ماتریس جرم به صورت ماتریس قطری در نظر گرفته شده است. ماتریس سختی و میرایی با بهره گرفتن از مفهوم نرمی محاسبه شده­اند، بگونه­ای که از جایگزینی ماتریس سختی سازه ثانویه­ای با هندسه مشابه و مقاطع متفاوت نسبت به سازه مورد نظر، ماتریس میرایی نامتناسب ویسکوز تشکیل شده است. نامنظمی­های در نظر گرفته شده در حالت 2 بعدی و افزایش درجات آزادی موجب افزایش خطای پارامترهای شناسایی شده است. این در حالی است که روش مورد نظر به نامنظمی پیچشی حساسیت نشان نداده است

افزایش میزان میرایی دقت نتایج شناسایی ماتریس­های مشخصه را کاهش داده و ماتریس میرایی بیشترین حساسیت را به افزایش میرایی از خود بروز داده است. با تغییر محل بارگذاری از طبقه اول، دقت شناسایی درایه­های ماتریس­های مشخصه متعلق به طبقات پایین­تر از طبقه بارگذاری در حالت استفاده از شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی کاهش یافته است. همچنین درایه­های پیچشی ماتریس­های مشخصه سازه­های سه بعدی با خطای بیشتری نسبت به سایر درایه­ها شناسایی شده­اند.

حالت استفاده از شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی، با افزایش خطا در تخمین پاسخ­های سرعت و جابجایی در فرکانس­های خارج از فرکانس بارگذاری و همچنین فرکانس­های کمتر از یک هرتز مواجه بوده است. در سازه­هایی که فرکانس­های مودی آن خارج از فرکانس بارگذاری و یا محدوده فرکانسی مورد استفاده جهت بهینه یابی قرار داشته است، افزایش خطا در شناسایی فرکانس­های مودی مورد نظر ایجاد شده است. همچنین شکل­های مودی به افزایش میزان میرایی حساسیت نشان داده­اند. در سازه­های سه بعدی نیز خطای شناسایی مؤلفه­ های انتقالی شکل­های مودی با افزایش نسبت میرایی، افزایش داشته است.

 

 

کلمات کلیدی

شناسایی سیستم، حل معکوس معادلات، حوزه فرکانس، میرایی نامتناسب ویسکوز، سازه­های نامنظم

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

1- فصل اول: مروری بر ادبیات فنی.. 1

1-1- مقدمه.. 2

1-2- شناسایی سازه­ای سازه­های موجود (واقعیت­ها و چالش­ها).. 3

1-3- مراحل فرایند شناسایی سازه­ای.. 6

1-4- انتخاب مدل.. 12

1-4-1- مدل­های کاربردی برای شناسایی سازه­ای.. 14

1-4-2- شناسایی با بهره گرفتن از مدل­های سازه­ای.. 15

1-4-3- مروری کوتاه بر مقالات موضوع به­روز رسانی.. 16

2- فصل دوم: مبانی روش شناسایی.. 18

2-1- مقدمه.. 19

2-2- مبانی نظری.. 20

2-2-1- حالت بدون نوفه.. 20

2-2-2- حالت وجود نوفه­های محیطی و دستگاهی.. 21

2-2-2-1- حالت بهینه سازی نامقید.. 22

2-2-2-2- حالت بهینه سازی مقید.. 22

2-2-3- ماتریس میرایی.. 23

2-2-4- جمع بندی.. 24

3-فصل سوم: تحلیل سیستم­های 2 بعدی.. 26

3-1- مقدمه.. 27

3-2- قاب 6 طبقه.. 27

3-2-1- قاب 6 طبقه منظم.. 29

3-2-2- قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول.. 34

3-2-3- قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6. 37

3-2-4- قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6. 40

3-3- قاب 12 طبقه.. 43

3-3-1- قاب 12طبقه منظم.. 43

3-3-2- قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه 1. 46

3-3-3- قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12  47

3-3-4- قاب 12 طبقه همراه با طبقات نرم در طبقات 1 و 7. 49

3-3-5- قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقه 6 تا 12  51

3-3-1- قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12  53

3-3-2- قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12  55

3-3-3- قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی و سختی به صورت پله­ای (4-8-12).. 57

3-4- قاب 20 طبقه.. 58

3-4-1- قاب 20 طبقه منظم.. 59

3-4-2- قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20. 61

3-4-3- قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 20. 62

3-4-4- قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20  65

3-4-5- قاب 20 طبقه با نامنظمی پله­ای (7-14-20).. 67

4- فصل چهارم: تحلیل سیستم­های 3 بعدی.. 70

4-1- سازه­های سه بعدی.. 71

4-1-2- سازه 3  طبقه منظم.. 72

4-1-3- سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم.. 77

4-1-4- سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم.. 81

4-1-5- سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی20%  در طبقه سوم.. 84

4-2- سازه 5 طبقه منظم.. 88

4-3- سازه 8 طبقه منظم.. 91

5- فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات.. 97

5-1- خلاصه.. 98

5-2- نتایج.. 98

5-3- جمع بندی.. 102

5-4- پیشنهادات.. 102

مراجع………………………………………………………………. 103

6- پیوست.. 106

پیوست الف: ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه منظم.. 107

پیوست ب: ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول   108

پیوست پ: ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5  و 6  109

پیوست ت: ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه نامنظمی سختی و هندسی در طبقات 5 و 6. 110

پیوست ج: ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه نامنظم.. 111

پیوست چ: ماتریس­های مشخصه قاب12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه 1  113

پیوست خ: ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12. 115

پیوست د: ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی طبقه نرم در طبقات 1 و 7  117

پیوست ر: ماتریس­های مشخصه قاب دوازده طبقه همراه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12  119

پیوست س: ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12  121

پیوست ش: ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12. 123

پیوست ص: ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه همراه با نامنظمی هندسی و سختی به صورت پله­ای   125

پیوست ط: شکل­های مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 20% در طبقه سوم:   127

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………131                                                                                                                  

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 

فهرست اشکال

 عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

شکل (1-1): مراحل شناسایی سازه­ای معرفی شده توسط کمیته شناسایی سازه­های ساخته شده ASCE .. 6

شکل (2-1): فلوچارت شناسایی ماتریس­های مشخصه سیستم با بهره گرفتن از روش شناسایی ارائه شده توسط آشتیانی-قاسمی در حوزه فرکانس.. 25

شکل (3-1): قابهای 6 طبقه منظم و نامنظم مورد مطالعه.. 28

شکل (3-2): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 29

شکل (3-3): نحوه افزایش دقت ماتریس­های مشخصه سازه 6 طبقه منظم با افزایش تعداد نقاط فرکانسی در حالت بارگذاری هارمونیک با فرکانس متغیر 8 تا 25 هرتز و و میزان نوفه 1%.. 30

شکل (3-4): نحوه افزایش دقت ماتریس­های مشخصه سازه 6 طبقه منظم با افزایش تعداد نقاط فرکانسی در حالت بارگذاری هارمونیک با فرکانس متغیر 8 تا 25 هرتز و و میزان نوفه 10%.. 30

شکل (3-5): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 6 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 31

شکل (3-6 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 6 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 31

شکل (3-7 ): مقایسه شکل­های مودی دقیق قاب 6 طبقه منظم با شکل­های مودی حاصل از خصوصیات شناسایی شده از پاسخ­های دقیق فرکانسی در حالت بارگذاری هارمونیک با فرکانس متغیر 8 تا 25 هرتز و نوفه 10%.. 32

شکل (3-8 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه منظم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی   32

شکل (3-9 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 6 طبقه منظم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی   33

شکل (3-10 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 6 طبقه منظم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی   33

شکل (3-11 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 34

شکل (3-12 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 34

شکل (3-13 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 35

شکل (3-14 ): مقایسه شکل­های مودی دقیق قاب 6 طبقه با طبقه اول نامنظم با شکل­های مودی بدست آمده از خصوصیات شناسایی شده با بهره گرفتن از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه 10%.. 35

شکل (3-15 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 36

شکل (3-16 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول  با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 36

شکل (3-17 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی سازه 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول  با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 37

شکل (3-18 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 37

شکل (3-19 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 38

شکل (3-20 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 38

شکل (3-21 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 39

شکل (3-22 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 39

شکل (3-23 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی کاهش سختی در طبقات 5 و 6 با بهره گرفتن از شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 40

شکل (3-24 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 40

شکل (3-25 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی  و سختی در طبقات 5 و 6 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 41

شکل (3-26 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 41

شکل (3-27 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 42

شکل (3-28 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6، با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 42

شکل (3-29 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 6 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی در طبقات 5 و 6 با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 42

شکل (3-30 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی   43

شکل (3-31 ): هندسه قاب­های 12 طبقه مورد مطالعه.. 44

شکل (3-32 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 12 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 45

شکل (3-33 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 12 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 45

شکل (3-34 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در  طبقه اول با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 46

شکل (3-35 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در  طبقه اول با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 46

شکل (3-36 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در  طبقه اول با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 47

شکل (3-37 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 48

شکل (3-38 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 48

شکل (3-39 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 49

شکل (3-40 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 49

شکل (3-41 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 50

شکل (3-42 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و 7 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 51

شکل (3-43 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 51

شکل (3-44 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخهای فرکانسی.. 52

شکل (3-45 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 52

شکل (3-46 ): مقایسه شکل­های مودی شناسایی شده و دقیق قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 در حالت استفاده از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه 3%.. 53

شکل (3-47 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 54

شکل (3-48 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 12 طبقه با نامنظمی  هندسی میان طبقات 8 تا 12 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 54

شکل (3-49 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی  هندسی میان طبقات 8 تا 12 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 55

شکل (3-50 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 55

شکل (3-51 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 12 طبقه با نامنظمی  هندسی میان طبقات 4 تا 12 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 56

شکل (3-52 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی  هندسی میان طبقات 4 تا 12 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 56

شکل (3-53 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پله­ای با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 57

شکل (3-54 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پله­ای با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 57

شکل (3-55 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پله­ای با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 58

شکل (3-56 ): هندسه قاب­های 20 طبقه مورد مطالعه.. 59

شکل (3-57 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 20 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی   59

شکل (3-58 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 20 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 60

شکل (3-59 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 20 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 61

شکل (3-60 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 61

شکل (3-61 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 62

شکل (3-62 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 63

شکل (3-63 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5تا 20 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 63

شکل (3-64 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 20 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 64

شکل (3-65 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5تا 20 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 65

شکل (3-66 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه  قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 65

شکل (3-67 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های  قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 66

شکل (3-68 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی  قاب 20 طبقه همراه با نامنظمی کاهش سختی میان طبقات 16 تا20 با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 67

شکل (3-69 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه قاب 20 طبقه با نامنظمی پله­ای (7-14-20) با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 68

شکل (3-70 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های قاب 20 طبقه با نامنظمی پله­ای (7-14-20) با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 68

شکل (3-71 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی قاب 20 طبقه با نامنظمی پله­ای(7-14-20) با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 69

شکل (4-1 ): درجات آزادی سازه سه بعدی و موقعیت قرار گیری آنها.. 72

شکل (4-2 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه سازه 3 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 72

شکل (4-3 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های سازه 3 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 73

شکل (4-4 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی سازه 3 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 73

شکل (4-5 ): شکل مودی مود اول (انتقالی) سازه سه طبقه منظم در حالت استفاده از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه 10%.. 75

شکل (4-6 ): شکل مودی مود 6 (پیچشی) سازه سه طبقه منظم در حالت استفاده از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه 10%.. 75

شکل (4-7 ): شکل مودی مود 8 (انتقالی) سازه سه طبقه منظم در حالت استفاده از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه 10%.. 76

شکل (4-8 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه سازه 3 طبقه منظم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی   76

شکل (4-9 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های سازه 3 طبقه منظم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی   77

شکل (4-10 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی سازه 3 طبقه منظم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی   77

شکل (4-11 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 78

شکل (4-12 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 78

شکل (4-13 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 79

شکل (4-14 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 79

شکل (4-15 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 80

شکل (4-16 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 81

شکل (4-17 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 81

شکل (4-18 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 82

شکل (4-19 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 82

شکل (4-20 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 83

شکل (4-21 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 83

شکل (4-22 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 84

شکل (4-23 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20%  در طبقه سوم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 84

شکل (4-24 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20%  در طبقه سوم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 85

شکل (4-25 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20%  در طبقه سوم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 85

شکل (4-26 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20%  در طبقه سوم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 86

شکل (4-27 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20%  در طبقه سوم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 86

شکل (4-28 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی به میزان 20%  در طبقه سوم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 87

شکل (4-29 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه سازه 5 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی   88

شکل (4-30 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های سازه 5 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 89

شکل (4-31 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی سازه 5 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 89

شکل (4-32 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه سازه 5 طبقه منظم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 90

شکل (4-33 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های سازه 5 طبقه منظم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی   91

شکل (4-34 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی سازه 5 طبقه منظم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی   91

شکل (4-35 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه سازه 8 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی   92

شکل (4-36 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های سازه 8 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 92

شکل (4-37 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی سازه 8 طبقه منظم با بهره گرفتن از مقدار دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 93

شکل (4-38 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی ماتریس­های مشخصه سازه 8 طبقه منظم با بهره گرفتن از شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 93

شکل (4-39 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی فرکانس­های سازه 8 طبقه منظم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی   94

شکل (4-40 ): حساسیت روش شناسایی به میزان نوفه در شناسایی شکل­های مودی سازه 8 طبقه منظم با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی   95

شکل (5-1 ): حساسیت ماتریس­های مشخصه قاب­های مورد بررسی به میزان نوفه   101

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                                                               صفحه

جدول (1-1) : عدم قطعیت­های تأثیرگذار بر خصوصیات مکانیکی و عملکرد سازه­های ساخته شده.. 5

جدول (2-1) : اختلاف مقادیر شناسایی شده و مقادیر حقیقی ماتریس­های مشخصه سازه مرجع ASCE در گزارش رادبد- آشتیانی.. 19

جدول (3-1) : میزان مشارکت جرم مودی و درصد میرایی مودهای قاب 6 طبقه منظم   33

جدول (3-2) : درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه قاب 6 طبقه با نامنظمی سختی در طبقات 5 و 6 در حالت استفاده از شبه پاسخ­های فرکانسی و نوفه 3%به همراه خصوصیات دینامیکی این قاب.. 39

جدول (3-3) : درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه منظم در حالت نوفه 5%.. 45

جدول (3-4 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با  نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول.. 47

جدول (3-5 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با  نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12. 47

جدول (3-6 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقات نرم در طبقات 1 و7. 50

جدول (3-7 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه در حالت استفاده از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه  3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با  نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12  52

جدول (3-8 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه در حالت نوفه 5% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12. 54

جدول (3-9 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با  نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12. 56

جدول (3-10 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی و سختی پله­ای.. 58

جدول (3-11 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه در حالت نوفه 5% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه منظم.. 60

جدول (3-12 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه در حالت نوفه 5% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 12 تا 20. 62

جدول (3-13 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 5 تا 20. 64

جدول (3-14 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه در حالت نوفه 5% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه با نامنظمی سختی میان طبقات 16 تا 20. 66

جدول (3-15 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه در حالت نوفه 3% همراه با پارامترهای دینامیکی قاب 20 طبقه با نامنظمی  پله­ای (7-14-20).. 67

جدول (4-1 ): جرم و موقعیت قرارگیری مرکز جرم و سختی طبقات سازه 3 طبقه منظم.. 73

جدول (4-2 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه و درایه­های شکلهای مودی، همراه با پارامترهای دینامیکی سازه 3 طبقه منظم در حالت نوفه 10% و استفاده از مقادیر دقیق پاسخ­های فرکانسی.. 74

جدول (4-3 ): مقدار جرم طبقات و ابعاد و موقعیت قرارگیری مرکز جرم طبقات سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در طبقه سوم.. 78

جدول (4-4 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه و درایه­های شکل­های مودی، همراه پارامترهای دینامیکی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 5% در حالت نوفه 5% و استفاده از مقادیر دقیق پاسخ­های فرکانسی   80

جدول (4-5 ): مقدار جرم طبقات و ابعاد و موقعیت مرکز جرم طبقات سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 10% در طبقه سوم.. 81

جدول (4-6 ): مقدار جرم طبقات و ابعاد و موقعیت مراکز جرم طبقات سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 20% در طبقه سوم.. 85

جدول (4-7 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه و درایه­های شکل­های مودی، همراه پارامترهای دینامیکی سازه 3 طبقه با نامنظمی پیچشی 20% در حالت نوفه 5% و استفاده از مقادیر دقیق فرکانسی.. 87

جدول (4-8 ): مقادیر جرم و موقعیت قرار گیری مراکز جرم طبقات سازه 5 طبقه منظم.. 88

جدول (4-9 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه و تمامی درایه­های شکلهای مودی مودهای 12 تا 14 همراه با پارامترهای دینامیکی سازه 5 طبقه منظم در حالت نوفه 3% و استفاده از شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 90

جدول (4-10 ): مقدار جرم، ابعاد و موقعیت قرارگیری مراکز جرم طبقات سازه 8 طبقه منظم.. 92

جدول (4-11 ): درصد خطای شناسایی درایه­های قطری ماتریس­های مشخصه همراه با پارامترهای دینامیکی سازه 8 طبقه منظم در حالت نوفه 3% و استفاده از شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی.. 94

جدول (4-12 ): درصد خطای شناسایی درایه­های شکل­های مودی سازه 8 طبقه منظم در حالت استفاده از مقادیر شبه پاسخ­های فرکانسی سرعت و جابجایی و نوفه 1%.. 95

جدول (5-1 ): سازه­های نامنظم مورد مطالعه.. 99

جدول (5-2 ): میانگین خطای شناسایی پارامترهای سازه­ای و دینامیکی قاب­ها در دو حالت منظم و نامنظم در حالت نوفه 3%.. 100

جدول (5-3 ): خطای شناسایی ماتریس­های مشخصه و پارامترهای دینامیکی قاب­های منظم و نامنظم در حالت نوفه 3%.. 101

جدول (6-1 ): ماتریس­های مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 6 طبقه منظم به همراه درصد خطای مقیاس شده درایه­های ماتریس­های شناسایی شده با بهره گرفتن از شبه پاسخ­های فرکانسی و  نوفه 10%.. 107

جدول (6-2 ): ماتریس­های مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 6 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول به همراه درصد خطای مقیاس شده درایه­های ماتریس­های شناسایی شده با استفاده پاسخ­های دقیق فرکانسی و  نوفه 10%   108

جدول (6-3 ): ماتریس­های مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی  قاب6 طبقه با نامنظمی سختی در طبقات 5 و 6 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایه­های ماتریس­های شناسایی شده با بهره گرفتن از  شبه پاسخ­های فرکانسی نوفه 3%   109

جدول (6-4 ): ماتریس­های مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 6 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی در طبقات 5 و 6 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایه­های ماتریس­های شناسایی شده با بهره گرفتن از شبه پاسخ­های فرکانسی و نوفه 3%.. 110

جدول (6-5 ): ماتریس­های مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه منظم به همراه درصد خطای مقیاس شده درایه­های ماتریس­های شناسایی شده با استفاه از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه 5%.. 111

جدول (6-6 ): ماتریس­های مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقه اول به همراه درصد خطای مقیاس شده ماتریس­های شناسایی شده با بهره گرفتن از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه 3%.. 113

جدول (6-7 ): ماتریس­های مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی میان طبقات 6 تا 12 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایه­های ماتریس­های شناسایی شده با بهره گرفتن از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه 3%.. 115

جدول (6-8 ): ماتریس­های مشخصه و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی طبقه نرم در طبقات 1 و 7 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایه­های ماتریس­های شناسایی شده با بهره گرفتن از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه 3%   117

جدول (6-9 ): ماتریس­های مشخصه و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی شدید هندسی میان طبقات 6 تا 12 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایه­های ماتریسهای شناسایی شده با بهره گرفتن از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه 3%   119

جدول (6-10 ): ماتریس­های مشخصه و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 8 تا 12 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایه­های ماتریس­های شناسایی شده با بهره گرفتن از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه 5%   121

جدول (6-11 ): ماتریس­های مشخصه دقیق .و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی هندسی میان طبقات 4 تا 12 به همراه درصد خطای مقیاس شده درایه­های ماتریس­های شناسایی شده در حالت نوفه 3%.. 123

جدول (6-12 ): ماتریس­های مشخصه دقیق و خصوصیات دینامیکی قاب 12 طبقه با نامنظمی سختی و هندسی به صورت پله­ای به همراه درصد خطای مقیاس شده درایه­های ماتریس­های شناسایی شده با بهره گرفتن از پاسخ­های دقیق فرکانسی و نوفه 3%.. 125

 

 

 

مقدمه

در روش شناسایی سیستم ارائه شده توسط آشتیانی و قاسمی، با بهره گرفتن از روش معکوس حل معادلات حرکت (در دو حوزه زمانی و فرکانسی) می­توان ماتریس­های مشخصه سیستم­های خطی (ماتریس­های جرم، سختی، میرایی) و در گام بعد پارامترهای دینامیکی (مانند فرکانس­های طبیعی[1]، شکل­های مودی[2] و نسبت­های میرایی[3]) را توسط ماتریس­های مشخصه شناسایی شده تعیین کرد. در روش مورد نظر هیچ گونه محدودیتی در مورد متناسب یا نامتناسب بودن ماتریس میرایی و برشی یا غیر برشی بودن سازه وجود ندارد. در این روش با به تحریک درآوردن سیستم، تحت ارتعاش اجباری در درجات آزادی محدودی از سازه و اندازه گیری پاسخ­های سیستم (در تمامی یا بخشی از درجات آزادی)، فرایندهای شناسایی سیستم و تشخیص خرابی انجام می­گیرد. خصوصیت بارز این روش، استفاده مستقیم از داده­های حسگرها بجای استفاده از خصوصیات دینامیکی برآورد شده در ارزیابی سیستم است. در حالت عدم وجود نوفه، این روش قادر است ماتریس­های مشخصه سیستم­های خطی مورد مطالعه را به صورت دقیق تعیین کند. در حالت وجود نوفه در پاسخ­ها[4] و نیروهای ورودی[5]، با تعریف پارامتر نیروی ماندگار در معادله دینامیکی حاکم بر سیستم خطی و با بهره گرفتن از روش بهینه سازی حداقل مربعات[6] و کمینه نمودن تابع هدف (مجموع مربعات نیروی ماندگار معادلات حرکت در همه­ی درجات آزادی و در همه­ی گام های زمانی منتخب(در حوزه زمان) و یا همه­ی نقاط فرکانسی منتخب(در حوزه فرکانس)) بهینه ترین مقادیر برای ماتریس­های خصوصیات سازه تعیین می­شود]1[.

روش شناسایی سیستم ارائه شده در حوزه فرکانس نسبت به حوزه زمان دارای کارایی و دقت بالاتری می­باشد. در مطالعات انجام شده در حوزه فرکانس، کارایی روش روی سازه های سه و هشت طبقه دو بعدی با قاب ساده و سازه شانزده طبقه دو بعدی با سیستم دوگانه مورد بررسی قرار گرفته است]1[. یکی از ابهامات پیش روی روش شناسایی ارائه شده این است که انواع نامنظمی­ها چه تأثیری روی کارایی روش خواهند داشت.

هدف از مطالعات پیش رو این است که کارایی و جامعیت روش شناسایی ارائه شده بر روی سیستم­های مختلف سازه­­های دو بعدی و سه بعدی منظم و دارای نامنظمی جرم، سختی و میرایی در ارتفاع و نامنظمی پیچشی مورد مطالعه قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود، همچنین تأثیر افزایش درجات آزادی بر روی روند شناسایی مشخص شود. برای این منظور، سازه­های دو بعدی 6، 12و 20 طبقه منظم و نامنظم و سازه­های سه بعدی منظم 5،3 و 8 طبقه و 3 طبقه نامنظم(نامنظمی پیچشی) طراحی و مورد شناسایی قرار گرفته­اند..

در فصل اول پایان نامه، مروری بر ادبیات فنی موضوع شناسایی سیستم انجام گرفته است و در فصل دوم سعی شده است سیر شکل­ گیری روش شناسایی ارائه شده توسط آشتیانی- قاسمی توضیح و در ادامه، مبانی نظری این روش شرح داده شود. سازه­های 2و 3 بعدی مورد مطالعه و نتایج شناسایی و تحلیل نتایج آن­ها به ترتیب در فصل­های 3 و 4 بیان شده­اند. فصل 5 نیز به جمع­بندی و ارائه پیشنهادات اختصاص داده شده است. در قسمت پیوست نیز ماتریس­های مشخصه سازه­ها و درصد خطای شناسایی مقیاس شده آنها ارائه شده است.

 

 

امین باغ علیشاهی

 


 

 

 

 

 

 

فصل اول
 

 

مروری بر ادبیات فنی
 

 

 

مقدمه:
سازه­ها در طول عمر خود در معرض وقوع مخاطراتی مانند زلزله قرار دارند. سازه­­ها به گونه­ای طراحی می­شوند که در عین آسیب دیدگی، قابلیت حفظ ایمنی جانی انسان­ها را داشته باشند. بنابراین یکی از مباحث مهم در مهندسی زلزله، بررسی رفتار سنجی سازه­ها، تشخیص آسیب دیدگی و برآورد محل و شدت آنها است که امروزه به سنجش سلامت سازه (System Health Monitoring) معروف است. به منظور شناسایی مشخصات سازه، شناسایی آسیب­ها و برآورد آسیب پذیری، به شناسایی مشخصات دینامیکی سازه­ها نیاز است. از این­رو بیشتر روش­های سنجش سلامت سازه بر اساس الگوریتم­های شناسایی سیستم[7] قرار دارند. مبحث شناسایی سیستم بر ایجاد مدل­های عددی روی سیستم­های دینامیکی تمرکز دارد و نقطه پیدایش آن موضوع کنترل در مهندسی برق بوده و امروزه به علوم مکانیک و هوافضا نیز گسترش یافته است.

دانلود پایان نامه : شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر خانواده کدوئیان در استان خراسان رضوی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

به منظور شناسایی نماتدهای انگل گیاهی ریزوسفر مزارع خانواده کدوئیان استان خراسان رضوی، طی سال های 1388 ، 1389و 1390 تعداد 54 نمونه خاک از مزارع گیاهان خانواده کدوئیان استان جمع آوری گردید. نمونه های خاک به آزمایشگاه گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل شده و در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند.سپس مرحله ی شستشوی خاک ها واستخراج نماتدها با بهره گرفتن از روش تغییر یافته تلفیق الک و سانتریفیوژ جن کینز(Jenkins, 1964 ) انجام شد ونماتدهای استخراجی طبق روش دگریس (De Grisse, 1969 ) تثبیت  و به گلیسیرین منتقل شدند. سپس از آنها اسلایدهای میکروسکوپی توسط میکروسکوپ نوری جهت بررسی مشخصات مرفولوژیکی تهیه شد. درنهایت تعداد 1800 نماتد از 54 نمونه خاک،پس از اندازه گیری  های لازم و رسم تصاویر مورد نیاز شناسایی شدند که با بهره گرفتن از منابع و کلیدهای موجود توانستند در 23 گونه نماتد متعلق به 15 جنس طبقه بندی شدند که عبارتند از:

 

Aphelenchus avenae, A. isomerus, Basiria graminophila, Boleodorus thylactus, Ditylenchus medicaginis, D. tenuidens, Filenchus cylindricaudus, F. thornei, F. vulgaris, ، Helicotylenchus egyptiensis, H. pseudorobustus, Geocenamus  tenuidens, Irantylenchus clavidorus, ، Merlinius brevidens, ، Meloidogyne javanica ,، Neopsilenchus  magnidens, Pratylenchus coffeae, ، P. thornei, P. neglectus, Psilenchus iranicus, Tylenchorhynchus goffarti, T. solani, Zygotylenchus  guevarai

از بین جنس ها و گونه های شناسایی شده چهارگونه ، Psilenchus iranicus ، F. vulgaris ، Geocenamus tenuidens و  Meloidogyne javanica بیشترین فراوانی را در مزارع استان برخوردار بودند.در ادامه تحقیق، به منظور شناسایی نماتدهای ریشه گرهی مزارع کدوئیان استان تعداد 8 نمونه خاک و ریشه آلوده به نماتد از مناطق مختلف استان جمع آوری گردید. که در این نمونه ها گونه Meloidogyne javanica جداسازی و شناسایی گردید.

 

کلید واژه‌ها: خراسان رضوی،  ریزوسفر ، کدوئیان ، نماتدهای انگل گیاهی

فهرست مطالب

فصل اول. 1

مقدمه و اهمیت تحقیق. 1

1-1-گیاهشناسی خانواده کدوئیان. 1

1-1-1-گیاه شناسی خربزه ، منشأ و تاریخچه. 1

1-1-2-گیاه شناسی خیار، منشأ و تاریخچه. 4

1-1-3-گیاه شناسی طالبی، منشأ و تاریخچه. 3

1-1-4-گیاه شناسی کدو، منشأ و تاریخچه. 3

1-1-5-گیاه شناسی هندوانه ، منشأ و تاریخچه. 4

1-2- نیازهای محیطی خانواده کدوئیان. 4

1-3- بررسی وضعیت سطح زیر کشت، عملکرد و تولید در جهان. 5

1-4- بیماری های مهم کدوئیان. 6

1-5- اهمیت و اهداف تحقیق. 6

فصل دوم. 9

بررسی منابع. 9

2-1- اهمیت نماتد های انگل گیاهی بر روی خانواده کدوئیان. 9

2-2- مطالعات انجام شده در جهان و ایران. 10

فصل سوم. 15

مواد و روش ها 15

3-1- نمونه برداری.. 15

3-2- استخراج نماتدها 18

3-2-1- استخراج نماتدهای کرمی شکل از خاک.. 18

3-3- استخراج ماده های متورم جنس Meloidogyne از ریشه. 19

3-4- کشتن، ثابت کردن و انتقال نماتدها به گلیسیرین خالص…. 20

 
3-5- تهیه اسلاید های میکروسکوپی.. 21

3-5-1- تهیه اسلایدهای دایم از نماتدهای کرمی شکل. 21

3-5-2- تهیه برش از شبکه کوتیکولی انتهای بدن ماده های بالغ جنس Meloidogyne و تهیه اسلاید میکروسکوپی.. 22

3-6- مشخصات مورفولوژیک و مورفومتریک مورد استفاده در تشخیص گونه ها 22

3-6-1- مورفومتری و رسم تصاویر. 24

3-7- جداسازی نماتد های ریشه گرهی و خالص سازی آنها 26

3-8- استخراج DNA ژنومی چند جمعیت از جنس Filenchus : 27

3-8-1-انجام واکنش PCR : 27

3-8-2-روش دستی PCR.. 28

3-8-3- تشخیص فرآورده های PCR.. 29

فصل چهارم. 31

نتایج و بحث.. 31

4-1- نتایج.. 31

4-2- شرح جنس ها و گونه های شناسایی شده 32

4-2-1- جنس         Aphelenchus Bastian,1865. 32

4-2-1-1- گونه      Aphelenchus avenae Bastian , 1865. 32

4-2-1-2- گونه  Aphelenchus isomerus Anderson & Hooper,1980. 33

4-2-2- جنس     Basiria siddiqi,1959. 34

4-2-2-1- گونه     Basiria graminophila siddiqi,1959. 35

4-2-3- جنس            Boleodorus Thorne, 1941. 37

4-2-3-1- گونهBoleodorus thylactus Thorne, 1941. 37

4-2-4- جنس       Ditylenchus Filipjev,1936. 39

4-2-4-1- گونه      Ditylenchus medicaginis Wasilewska, 1965. 39

4-2-4-2- گونه      Ditylenchus tenuidens Gritzenko, 1971. 40

4-2-5- جنس       Filenchus Andrassy,1954 (Mey,1961) 42

4-2-5-1- گونه         Filenchus cylindricaudus (wu,1969) siddiqi, 1986. 43

4-2-5-2- گونه        Filenchus thornei (Thorne & Malek,1968)Siddiqi,1986. 44

4-2-5-3- گونه Filenchus vulgaris (Brzeski,1963) Lownsbery ,1985. 46

4-2-6– جنس      Geocenamus Thorne & Malek,1968. 47

4-2-6-1- گونه       Geocenamus tenuidens  , Thorne & Malek, 1968. 48

4-2-7- جنس       Helicotylenchus Steiner, 1945. 51

4-2-7-1- گونه     Helicotylenchus egyptiensis,  Tarjan, 1964. 52

4-2-7-2- گونه Helicotylenchus pseudorobustus (Steiner,1964) Golden ,1956.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

53

4-2-8- جنس      Irantylenchus Kheiri, 1972. 55

4-2-8-1-  گونه     Irantylenchus clavidorus,  Kheiri,1972. 56

4-2-9- جنس     Meloidogyne Goeldi, 1892. 57

4-2-9-1-گونه       Meloidogyne  javanica (Treub,1885) chitwood, 1949. 59

4-2-10- جنس     Merlinius  siddiqi, 1970. 61

4-2-10-1- گونه     Merlinius brevidens (Allen,1955) siddiqi,1970. 61

4-2-11- جنس    Neopsilenchus Thorne & Malek, 1968. 63

4-2-11-1- گونه Neopsilenchus magnidens (Thorne,1949) Thorne & Malek, 1968. 64

4-2-12- جنس    Pratylenchus Filipjev, 1936. 66

4-2-12-1- گونه Pratylenchus Coffeae (Zimmermann, 1898)Filipjev & Schuurmans Stekhoven, 1941. 66

4-2-12-2-گونه Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) Filipjev & Schuurmans stekhoven, 1941. 67

4-2-12-3- گونه      Pratylenchus thornei, Sher & Allen ,1953. 68

4-2-13- جنس     Psilenchus, deman, 1921. 70

4-2-13-1- گونه   Psilenchus iranicus, Kheiri,1970. 71

4-2-14- جنس    Tylenchorhynchus, Cobb, 1913. 72

4-2-14-1- گونه    Tylenchorhynchus goffarti, Sturhan, 1966. 74

4-2-14-2- گونه     Tylenchorhynchus solani, Gupta & Uma, 1982. 74

4-2-15- جنس      Zygotylenchus Siddiqi, 1963. 76

4-2-15-1- گونه Zygotylenchus guevarai (Tobar jimenz, 1963) Braun & Loof,1966. 76

فصل پنجم. 79

نتیجه گیری کلی و پیشنهادات.. 79

5-1- نتیجه گیری کلی.. 79

5-2- پیشنهادات.. 79

منابع   81

فهرست جداول

جدول3-1: مکان، زمان و نوع آبیاری در نمونه های خاک جمع آوری شده 16

جدول 3-2: مشخصات ریشه های آلوده به نماتد   Meloidogyneجمع آوری شده 19

جدول 3-3-: اجزاﺀ واکنش PCR برای ژن ITS. 28

جدول 3-4-: برنامه PCR مورد استفاده برای ژن ITS. 29

جدول 4-1: خصوصیات مورفومتریک دوگونه از جنس Aphelenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 34

جدول 4-2: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Basiria (اندازه ها برحسب میکرومتر). 36

جدول4-3: خصوصیات مورفومتریکی یک گونه از جنس Boleudorus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 38

جدول 4-4: خصوصیات مورفومتریک دو گونه از جنس Ditylenchus از استان خراسان رضوی(اندازه ها بر حسب میکرومتر). 42

جدول4-5: خصوصیات مورفومتریک سه گونه از جنس Filenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 47

جدول4-6: خصوصیات مورفومتریکی یک گونه از جنس  Geocenamus از استان خراسان رضوی (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 50

جدول4-7: خصوصیات مورفومتریک دو گونه از جنس Helicotylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 55

جدول4-8: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Irantylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 57

جدول4-9: خصوصیات مورفومتریکی شبکه کوتیکولی انتهای بدن ماده های بالغ و لاروهای سن2، گونه Meloidogyne javanica  از استان خراسان رضوی (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 60

جدول4-10: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Merlinius (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 63

جدول4-11: خصوصیات مورفومتریک گونه Neopsilenchus magnidens (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 65

جدول4-12: خصوصیات مورفومتریک سه گونه از جنس Pratylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 70

جدول4-13: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Psilenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 72

جدول4-14: خصوصیات مورفومتریک دو گونه از جنس Tylenchorhynchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 75

جدول4-15: خصوصیات مورفومتریک یک گونه از جنس Zygotylenchus (اندازه ها بر حسب میکرومتر). 77

فهرست اشکال

دانلود پایان نامه:شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن

آذر1386
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                                                 صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

 

فصل اول : بررسی تلفات توان و انرژی و ارائه مدلهایی جهت محاسبه آنها

 

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

2-1 تلفات توان………………………………………………………………………………………………………….. 5

 

1-2-1 عوامل مؤثر در تلفات توان…………………………………………………………………………………… 5

 

2-2-1 محاسبه تلفات توان……………………………………………………………………………………………. 8

 

3-1 تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………………… 11

 

1-3-1 عوامل مؤثر در تلفات انرژی……………………………………………………………………………….. .11

 

2-3-1 محاسبه تلفات انرژی……………………………………………………………………………………….. 13

 

4-1 رابطه تلفات توان و انرژی……………………………………………………………………………………… 15

 

5-1 مشخصههای مهم مصرف………………………………………………………………………………………. 15

 

6-1 ضریب تلفات…………………………………………………………………………………………………….. 19

 

1-6-1 مدل کلی ضریب تلفات…………………………………………………………………………………….. 19

 

2-6-1 چند مدل از ضریب تلفات…………………………………………………………………………………. 20

 

7-1 تلفات در بارهای ناپیوسته…………………………………………………………………………………….. 22

 

8-1 رابطه تلفات و انرژی مبادله شده…………………………………………………………………………….. 27

 

1-8-1 حداقل تلفات…………………………………………………………………………………………………. 28

 

2-8-1 حداکثر تلفات………………………………………………………………………………………………… 28

 

3-8-1 متوسط تلفات………………………………………………………………………………………………… 28

 

4-8-1 رابطه تلفات و انرژی انتقالی………………………………………………………………………………. .29

 

9-1 ارائه مدلهای ضریب تلفات برای محاسبه تلفات انرژی فیدرهای 20kV استان مازندران…………. 29

 

1-9-1 انتخاب چند نمونه مصرف…………………………………………………………………………………. 30

 

2-9-1 اطلاعات مورد نیاز جهت مدلسازی تلفات انرژی………………………………………………………. 31

 

3-9-1 نمونهبرداری اطلاعات از فیدر 20 کیلوولت زاغمرز 32……………………………………………….. 1

 

4-9-1 محاسبه تلفات توان و انرژی در فیدر 20 کیلوولت زاغمرز 32…………………………………….. (1)

 

1-4-9-1 تغییرات مقاومت هادیها…………………………………………………………………………………. 33

 

2-4-9-1 تغییرات جریان عبوری از خط………………………………………………………………………… 35

 

3-4-9-1 محاسبه تلفات انرژی…………………………………………………………………………………….. 35

 

5-9-1 منحنیهای تلفات انرژی و توان روزانه و مقایسه آن با منحنی بار روزانه فیدر 20kV کیلوولت خط

 

زاغمرز 36……………………………………………………………………………………………………………… (1)

 

6-9-1 مدلسازی ضریب تلفات انرژی LSF در فیدرهای 20kV خط زاغمرز 38……………………….. (1)

 

7-9-1 محاسبه ضرایب استاندارد ونهایی مدلهای معتبرIEEE برای فیدر20kV زاغمرز40…………….. 1

 

8-9-1 ارائه مدلهای جدید برای ضریب تلفات و بررسی دقت مدلهای بدست آمده…………………….. 41

 

10-1 ارزش تلفات در شبکه……………………………………………………………………………………….. 42

 

1-10-1 عوامل مؤثر در محاسبه ارزش تلفات…………………………………………………………………… 44

 

1-1-10-1 مقدار تلفات……………………………………………………………………………………………… 44

 

2-1-10-1 زمان وقوع تلفات……………………………………………………………………………………….. 44

 

3-1-10-1 ضریب بار………………………………………………………………………………………………… 44

 

4-1-10-1 ساعات بهره برداری……………………………………………………………………………………. 44

 

5-1-10-1 موقعیت محلی………………………………………………………………………………………….. 45

 

6-1-10-1 وظیفه خط انتقال………………………………………………………………………………………

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

45

 

2-10-1 ویژگیهای مصرف………………………………………………………………………………………….. 45

 

1-2-10-1 شرکتهای تولید نیرو…………………………………………………………………………………… 45

 

2-2-10-1 شرکتهای توزیع برق…………………………………………………………………………………… 46

 

3-2-10-1 شبکه های داخلی صنایع………………………………………………………………………………. 46

 

3-10-1 مدل ریاضی مقدار تلفات…………………………………………………………………………………. 46

 

1-3-10-1 تلفات دیماند…………………………………………………………………………………………….. 46

 

2-3-10-1 تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………… 47

 

4-10-1 مدل ریاضی ارزش تلفات………………………………………………………………………………… 48

 

1-4-10-1 شرکتهای تولید…………………………………………………………………………………………. 48

 

2-4-10-1 شرکتهای توزیع………………………………………………………………………………………… 49

 

3-4-10-1 شبکه داخلی صنایع…………………………………………………………………………………… 49

 

5-10-1 ارزش تلفات در شرایط رشد بار………………………………………………………………………… 50

 

1-5-10-1 رشد بار یکنواخت برای پیک………………………………………………………………………… 51

 

2-5-10-1 رشد بار در سالهای محدود…………………………………………………………………………… 52

 

3-5-10-1 تعیین ضرایب KP و 53…………………………………………………………………………….. KE

 

فصل دوم : تلفات و ارزش آن در ترانسفورماتورهای توزیع و فوق توزیع
 
۲-۱ ارزش تلفات الکتریکی در ترانسفورماتورهای قدرت……………………………………………………………………………….
٥٦
۲-۱-۱ ارزش تلفات……………………………………………………………………………………………………………………………………………
٥٦
۲-۱-۲ ارزش حال تلفات…………………………………………………………………………………………………………………………………..
٥٩
۲-۱-۳ انجام محاسبات ارزش تلفات برای دوره ۰۳ ساله ……………………………………………………………………………..
٦٠
۲-۱-۴ انتخاب دوره برنامه ریزی بهینه برای ترانسفورماتورهای پستهای توزیع………………………………………….
٦١
۲-۱-۵ محاسبه ارزش تلفات کل ۵ سال تعویض ترانسفورماتورهای پستهای توزیع …………………………………
٦٢
۲-۱-۶ نکات مورد توجه در جابجای ترانسفورماتورهای پستهای توزیع………………………………………………………
٦٤
۲-۲ امکانسنجی خروج و ورود موازی ترانسفورماتور در پستهای توزیع در مینیمم ارزش تلفات ………….
٦٥
۲-۲-۱ بهره برداری بهینه ترانسفورماتورهای پستهای قدرت در مینیمم ارزش تلفات………………………………
٦٧
۲-۲-۲ انجام محاسبات برای یک پست فوق توزیع ……………………………………………………………………………………….
٦٨
 

فصل سوم : نقش عدم تعادل بار در تلفات شبکه های توزیع و ارائه روش هایی در جهت کاهش آن
 
۳-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
٧٢
۳-۲ اثرات سوﺀ نامتعادلی بار در شبکه های توزیع ………………………………………………………………………………………….
٧٣
۳-۲-۱ افزایش تلفات قدرت ……………………………………………………………………………………………………………………………..
٧٣
۳-۲-۲ افت ولتاﮊ در اثر نامتعادلی ……………………………………………………………………………………………………………………
٧٣
 

۳-۲-۳ خطرات ناشی از جریاندار شدن سیم نول…………………………………………………………………………………………
٧٣
۳-۳ محاسبه تلفات ناشی از نامتعادلی بار……………………………………………………………………………………………………….
٧٣
۳-۴ روش های توزیع بار بر روی فازهای سهگانه در شبکه های توزیع……………………………………………………………
٧٤
۳-۴-۱ استفاده از قدرت قراردادی مشترکین …………………………………………………………………………………………………
٧٤
۳-۴-۲ استفاده از روش مشترک شماری………………………………………………………………………………………………………..
٧٥
۳-۴-۳ استفاده از روش …………………………………………………………………………………………………………………………. Pave
٧٥
۳-۵ توزیع انرﮊی در شبکه های نامتعادل…………………………………………………………………………………………………………
٧٥
۳-۵-۱ شبیهسازی مدار اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………
٧٥
۳-۵-۲ مروری بر روابط……………………………………………………………………………………………………………………………………..
٧٨
۳-۶ بررسی روش های سنتی……………………………………………………………………………………………………………………………….
٧٩
۳-۶-۱ ایجاد تعادل بار تا حد امکان ………………………………………………………………………………………………………………..
٨٠
۳-۶-۲ تأثیرات زمین کردن نول شبکه……………………………………………………………………………………………………………
٨١
۳-۷ مدلسازی شبکه توزیع ……………………………………………………………………………………………………………………………….
٨٢
۳-۸ شاخصه عدم تعادل در شبکه های توزیع………………………………………………………………………………………………….
٨٤
۳-۹ تبیین روشی جهت کاهش عدم تعادل بار در شبکه های توزیع ……………………………………………………………
٨٤
۳-۹-۱ سیستم کنترل در روش پیشنهادی…………………………………………………………………………………………………….
٨٤
۳-۹-۲ محاسبه مقدرا بار کنترلی ………………………………………………………………………………………………………… (Zct)
٨٤
۳-۹-۳ انتخاب یک الگوی تغییربار…………………………………………………………………………………………………………………..
٨٥
۳-۹-۴ محاسبه مقادیر عددی پارامترهای سیستم مورد مطالعه………………………………………………………………….
٨٦
۳-۰۱ تبیین روش جهت متعادلسازی ولتاﮊ با جبرانساز خازنی به منظور کاهش تلفات………………………….
٨٦
۳-۰۱-۱ تئوری حل مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………
٨٧
۳-۰۱-۲ مطالعه عددی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
٨٨
 

فصل چهارم : تلفات راکتیو در شبکه

 

۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….٩١

 

۴-۲ بررسی اقتصادی نصب خازن در شبکه های توزیع………………………………………………………………………………….٩٢

 

 

۴-۳ مزایای خازنگذاری در چاه های کشاورزی………………………………………………………………………………………………
٩٦
۴-۴ منافع اقتصادی حاصل از نصب خازن………………………………………………………………………………………………………
٩٦
 

 

فصل پنجم : تلفات انرﮊی الکتریکی ناشی از سایر عوامل
 
۵-۱ تلفات انرﮊی در اثر اتصالات سست و فرسودگی اجزای شبکه………………………………………………………………
٩٨
۵-۱-۱ اتصالات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
٩٨
۵-۱-۱-۱ اتصالات ایستا یا ثابت …………………………………………………………………………… :(Stationary Contact)
٩٩
۵-۱-۱-۲ اتصال لغزشی ………………………………………………………………………………………………..:(Sliding Contact)
٩٩
۵-۱-۲ ویژگیهای اتصالات ثابت ……………………………………………………………………………………………………………………….
٩٩
۵-۱-۳ مقاومت نقاط اتصال……………………………………………………………………………………………………………………………
١٠٠
۵-۱-۳-۱ انواع اتصالات از نقطهنظر شکل اتصال عبارتند از:……………………………………………………………………..
١٠٠
۵-۱-۴ اثر عبور جریان الکتریکی در اتصالات ………………………………………………………………………………………………
١٠١
۵-۱-۴-۱ اثر دینامیکی اتصالات:…………………………………………………………………………………………………………………..
١٠٢
۵-۱-۵ محاسبه افزایش تلفات توان و انرﮊی ناشی از اتصالات در شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط ….
١٠٢
۵-۲ تلفات انرﮊی ناشی از کابل سرویس مشترکین …………………………………………………………………………………….
١٠٤
۵-۳ تلفات ناشی از خطای کنتورها……………………………………………………………………………………………………………….
١٠٤
۵-۳-۱ محاسبه افزایش تلفات انرﮊی ناشی از خطای کنتورها …………………………………………………………………..
١٠٥
۵-۴ هارمونیکهای مزاحم و اثرات آنها در شبکه…………………………………………………………………………………………..
١٠٥
۵-۴-۱ اثرات هارمونیکها در شبکه ………………………………………………………………………………………………………………..
١٠٥
۵-۴-۲ ارتباط بین هارمونیک ولتاﮊ و جریان………………………………………………………………………………………………..
١٠٦
۵-۴-۳ منابع تولید کننده هارمونیکها …………………………………………………………………………………………………………..
١٠٧
۵-۵ تلفات بخش مصرف کنندگان ………………………………………………………………………………………………………………..
١٠٧
۵-۶ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
١٠٨
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۹۰۱
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….
۹۰۱
فهرست منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………………
۰۱۱
 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

جدول (۱-۱) تغییرات تلفات توان برای مقادیر معینی از توان انتقالی…………………………………………………………
۱۱
جدول (۱-۲) برخی از مشخصات عمده خط توزیع و مقادیر انرﮊی مبادله شده و تلفات خط ………………….
۵۲
جدول (۱-۳) دامنه تغییرات ضریب تلفات در بارهای غیرنرمال …………………………………………………………………..
۶۲
جدول (۱-۴) متوسط بار نسبی ۴۲ ساعته در چهار نمونه مختلف مصرف………………………………………………….
۶۲
جدول (۱-۵) ضریب بار و ضریب تلفات در نمونه های مورد مطالعه (درصد)………………………………………………
۷۲
جدول (۱-۶) مقایسه بین تلفات توان محاسباتی و واقعی……………………………………………………………………………..
۵۳
جدول (۱-۷) تغییرات ۴۲ ساعته توان، انرﮊی، تلفات توان و تلفات انرﮊی در فیدر زاغمرز ۱…………………..
۷۳
جدول (۱-۸): ضریب بار و ضریب تلفات روزانه برای ۰۱ روز نمونه در فیدر زاغمرز ۱………………………………
۰۴
جدول (۱-۹) ضرائب استاندارد (k,x,a)IEEE برای ۰۱ روز نمونه در فیدر زاغمرز ۱………………………………..
۳۴
جدول (۱-۰۱) مقادیر نهایی ضرائب استاندارد (k,x,a ) IEEE برای مصارف مختلف در استان مازندران..
۱۴
جدول (۱-۱۱) مدلهای ساده شده نهایی برای یک فیدر مختلط (زاغمرز ۱)……………………………………………..
۱۴
جدول (۱-۲۱) دقت مدلهای ارائه شده در جدول (۱-۱۱)……………………………………………………………………………
۲۴
جدول (۱-۳۱) درصد خطای مدلهای استاندارد LEEE برای فیدرهای استان مازندران …………………………..
۲۴
جدول (۱-۴۱) مربوط به رشد بار محدود………………………………………………………………………………………………………..
۴۵
جدول (۲-۱) محاسبه ضرائب متوسط بار با ولتاﮊهای ۳۶ و ۰۲ …………………………………………………………………..
۸۵
جدول (۲-۲) محاسبه تلفات دیماند پیک براساس اطلاعات آماری از سال ۵۷۳۱ تا ۴۸۳۱…………………….
۸۵
جدول (۲-۳) تغییرات بار ترانسفورماتور KVA ۰۰۴ هوائی در ده سال ……………………………………………………..
۱۶
جدول (۲-۴) ظرفیت، تلفات و قیمت فروش آزاد چند نوع از ترانسفورماتورهای ساخت ایران ترانسفور…
۲۶
جدول (۲-۵) محاسبات سوددهی خالص با روش تغییر دروه برنامه ریزی ده ساله به دوره ۵ ساله………….
۳۶
جدول (۲-۶) مشخصات فنی ترانسفورماتورهای قدرت شرکت ایران ترانسفو……………………………………………..
۸۶
جدول (۲-۷) نقاط کار موازی نمودن در مینیمم تلفات و مینیمم ارزش تلفات…………………………………………
۹۶
جدول (۳-۱) اطلاعات پخش بار شبکه نمونه در حالت تعادل بار ………………………………………………………………..
۹۷
 

جدول (۳-۲) نتایج بخش بار شبکه نمونه در حالت عدم تعادل بار ……………………………………………………………..
۹۷
جدول (۳-۳) پخش بار شبکه نمونه در حالت تعادل بار در گره ۴ ………………………………………………………………
۱۸
جدول (۳-۴) پخش بار شبکه نمونه با زمین کردن نول با مقاومت صفر……………………………………………………..
۱۸
جدول (۳-۵) پخش بار شبکه نمونه با زمین کردن نول با مقاومت یک اهم……………………………………………….
۲۸
جدول (۳-۶) حدود مجاز درصد عدم تعادل ولتاﮊ ………………………………………………………………………………………….
۴۸
جدول (۳-۷) مقادیر بار کنترلی و بارهای متغیر…………………………………………………………………………………………….
۶۸
جدول (۳-۸) صفر کردن ولتاﮊ نول در باس ۷ ………………………………………………………………………………………………..
۸۸
جدول (۳-۹) صفر کردن ولتاﮊ نول در باس ۷ ………………………………………………………………………………………………..
۹۸
جدول (۵-۱) اطلاعات مربوط به شبکه فشار متوسط …………………………………………………………………………………
۳۰۱
جدول (۵-۲) اطلاعات مربوط به شبکه فشار ضعیف…………………………………………………………………………………..
۳۰۱
 

 

فهرست شکلها

 

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

شکل (۱-۱) منحنی تغیرات بار۴۲ ساعته دو مصرف کننده فرضی با پیک بار و انرﮊی یکسان
………………..۲۱
شکل(۱-۲) دیاگرام تک خط فیدرkv ۰۲ زغمرز(۱)………………………………………………………………………………………
۱۳
شکل(۱-۳) دیاگرام تک خطی نحوه نصب دستگاه های هوشمند زغمرز(۱)……………………………………………….
۲۳
شکل ( ۱-۵): منحنی تغییرات توان اکتیو متوسط ساعتی فیدر زاغمرز (۱) ………………………………………………
۷۳
شکل (۱-۶): منحنی تغییرات انرﮊی مصرفی ساعتی فیدر زاغمرز (۱) ………………………………………………………..
۸۳
شکل (۱-۷): منحنی تغییرات تلفات توان ساعتی فیدر زاغمرز (۱)……………………………………………………………..
۸۳
شکل (۱-۸): منحنی تغییرات تلفات انرﮊی ساعتی فیدر زاغمرز (۱) …………………………………………………………..
۸۳
شکل(۱-۴) دیاگرام برداری ولتاﮊوجریان درشبکه اهمی………………………………………………………………………………..
۴۷
شکل (۳-۱) شمای شبکه شبیهسازی شده …………………………………………………………………………………………………….
۶۷
شکل (۳-۲) تغییرات ولتاﮊ نقطه بار …………………………………………………………………………………………………………………
۶۷
شکل (۳-۳) تغییرات جریان نول ……………………………………………………………………………………………………………………..
۷۷
شکل (۳-۴) تغییرات ولتاﮊ نول در نقطه بار…………………………………………………………………………………………………….
۷۷
شکل (۳-۵) نمودار برداری شبکه نامتعادل …………………………………………………………………………………………………….
۹۷
شکل (۳-۶) دیاگرام مداری شبکه توزیع چهار سیمه مورد مطالعه ……………………………………………………………..
۳۸
شکل (۳-۷) بلوک دیاگرام سیستم کنترل………………………………………………………………………………………………………
۴۸
شکل (۳-۸) بانک خارنی متعادل ساز………………………………………………………………………………………………………………
۷۸
شکل (۵-۱) جهت جریان هارمونیکی……………………………………………………………………………………………………………
۷۰۱
 

چکیده

 

با توجه به توسعه سریع و روزافزون صنعت در جهان معاصر، مـسئله تـامین انـرﮊی موردنیـاز مـشترکین از اهمیت خاصی برخوردار می باشد لذا با افزایش تراکم مصرف در شـهره ا و منـاطق صـنعتی مـسائل فنـی و اقتصادی بسیاری را برای طراحان و بهره برداران سیستم به وجود مـی آیـد. از جملـه مـسائل فنـی، تلفـات انرﮊی در شبکه های انتقال و توزیع میباشد که باعـث مـیشـود ظرفیـت نیروگـاهی زیـادی تلـف شـود و

 

هزینه های زیادی بر دوش جامعه سنگینی کند.

 

بیتردید         کاهش تلفات بدون آگاهی از اجزای تلفات و میـزان تـاثیر عوامـل مختلـف در آن میـسر نیـست،

 

راه حلهایی که برای کاهش هر یک از اجزای تلفات مورد استفاده قرار میگیرد، متفاوت است. کاهش تلفات ناشی از گردش توان راکتیو در شبکه، کاهش تلفات ﮊولی، نشتی جریان، استفاده غیرمجاز ا ز بـرق و … هـر یک راه حل جداگانه و خاص خود را میطلبد. بدیهی است شناسایی کم و کیف خود این اجزاﺀ نیز میتوانـد پیش درآمد توسط به راهحلهای مناسب باشد.

 

در این سمیناراز اطلاعاتی که از بخش توزیع وشرکتهای مشاوره ای استان مازندران بدسـت آمـده مـوارد اتلاف انرﮊی دربخش توزیع شناسائی شده است و با الهام ازتجربه کشورهای دیگر روش های کـاهش اتـلاف انرﮊی در ایران ارائه گردیده است.

 

کلمات کلیدی: کاهش تلفات، ترانسفورماتور، شبکه های توزیع

 

مقدمه

 

امروزه با پیشرفت روز افزون جامعه و نیاز شدید به انرﮊی الکتریکی و محدودیت وهزینـه بـ الای تولیـد آن، صنعت برق را بر آن داشت تا برای صرفه جوئی سرمایه گذاری وکاهش اتلاف انرﮊی در بخش های مختلـف

 

به بررسی دقیق پرداخته است.

 

به دلایل مختلفی که در ادامه آورده شده است (مهمترین این دلایل، بالا بودن جریان در سیستمهای توزیع میباشد)، تلفات انرﮊی در بخش توزیع بیشتر از سیستمهای انتقال انرﮊی میباشد و براساس بررسیهای به عمل آمده مشخص شده است که بیش از ١٠ الی ١٥ درصد انرﮊی تولیدی توسط نیروگاه ها در شبکه های توزیع تلف میشود، براین اساس و به لحاظ گرایش جهانی به صرفهجویی در مصرف انرﮊی و ملاحظات زیستمحیطی ک اهش تلفات در سیستم توزیع انرﮊی الکتریکی در سنوات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

 

باید توجه داشت که میزان تلفات انرﮊی الکتریکی به عوامل متعددی از جمله ساختار و آرایش شبکه، طول و سطح مقطع خطوط، نحوه توزیع بار بین خطوط، ضریب توان و میزان قدرت راکتیو، میزان عدم تعادل بار، کیفیت اتصالات و قطعات و اجزای سیستم و … بستگی دارد.

بدیهی است شناخت درست کیفیت و میزان تاثیر هر یک از این عوامل در مقدار تلفات، پیشنیاز هر طرح و اقدام عملی در راستای کاهش تلفات است. مطالعه و ارائه راهکارهای عملی در ارتباط با تجدید آرایش سیستم توزیع، کنترل و جبران توان واکنشی و خازنگذاری، متعادل نمودن بار و … نمونه هایی از تلاشهای گسترده با اهدافی نظیر ارتقاﺀ ضریب اطمینان و تداوم سرویس، بهبود کیفیت توان و بالاخص کاهش تلفات میباشدعلیرغم. سادگی بحث محاسبه تلفات که در رابطه RI 2 تجلی مینماید، به دلیل وابستگی تلفات به عوامل متعدد نظیر آنچه در بالا به آن اشاره شد و نیز عوامل دیگری مثل تغییر مقدار مقاومت تحت تاثیر عوامل جوی، درجهحرارت محیط، تابش خورشید، گرمای ناشی از عبور جریان، تغییر بار و … بررسی و مدلسازی تلفات برای دستیابی به نتایج واقعبینانه کار دشوار و در عین حال مفید و ضروری است. با توجه به همین امر این نکته نیز روشن میشود که چرا با وجود اینکه موضوع بررسی، مدلسازی و کاهش تلفات انرﮊی از اوایل قرن گذشته مطرح بوده است، این موضوع همچنان از مباحث علمی و تحقیقی روز به شمار میآید. به دلیل ماهیت متفاوت مصرف و نیز شرایط خاص محیطی در نقاط مختلف شبکه، اکتفا به روابط تئوریک و نیز دستیابی به یک مدل جامع به سادگی میسر نیست و این موضوع در تفاوت چشمگیر بین مقادیر محاسبه شده تلفات با مقادیر اندازهگیری شده آن که بعضاﹰ تا میزان صددرصد اختلاف دارد خود را نشان میدهد. بدینلحاظ تکیه بر مدلهای موجود و کاربرد آنها برای شبکه های توزیع به ویژه برای خطوطی که دارای ضریب بار پایین هستند و یا در شرایطی خاص بهره برداری میگردند توام با خطای زیاد و موجب نتیجهگیریهای نادرست خواهد بود.

 

براین اساس به دلیل اهمیت مسئله تلفات در شبکه های توزیع، نتایج بررسی، اندازهگیری و مدلسازی تلفات شبکه توزیع استان با لحاظ کردن ویژگیهای خاص خود میتواند علاوه بر ارائه راهکارهای کاهش تلفات، روشنگر و راهگشای پارهای دیگر از امور از جمله مسئله تجدیدنظر در بارگذاری خواهد بود. علیرغم اهمیت این موضوع در کشور ما تاکنون بررسی دقیق و مستند به نتایج اندازهگیری در حد لازم انجام نگرفته است.

 

آنچه که در حال حاضر از آن به عنوان تلفات نام برده میشود متوسط تلفات انرﮊی در یک دوره مشخص میباشد و کلیه اجزای شناخته شده و شناخته نشده را دربرمیگیرد و در خصوص تفکیک اجزاﺀ تلفات و نقش آنها از شفافیت لازم برخوردار نیست.

سمینارحاضر به هر دو این مقوله های مهم یعنی شناخت اجزای مختلف و ارائه روش های اصولی در راستای کاهش آنها میپردازد.

 

فصل اول

 

بررسی تلفات توان و انرﮊی و ارائه مدلهایی جهت

 

محاسبه آنها

 

۱-۱ مقدمه

 

با اینکه سعی و تلاش کلیه مسئولین شبکه های برقرسانی در کاهش تلفات میباشد، اما درصد قابل توجهی از توان و انرﮊی تولیدی نیروگاه ها در حدفاصل تولید تا مصرف به هدر میرود که حدود ٨٠ درصد

 

این تلفات سهم خطوط انتقال و توزیع نیرو میباشد.

 

گرچه محاسبه تلفاتتوان و انرﮊی ظاهراﹰ کار سادهای به نظر می رسد اما در عمل تغییرات مقاومت و

 

جریان عبوری از هادیها باعث میشود که حتی استفاده از رابطه ساده R.I 2 که برای محاسبه تلفات توان بکار گرفته میشود به راحتی عملی نباشد چون در این رابطه R و I هر دو متغیر بوده و مضافاﹰ به اینکه مقاومت R ضمن اینکه به درجهحرارت محیط وابسته میباشد، به مقدارI نیز ارتباط دارد یا به عبارت دیگر

 

حتی اگر درجهحرارت محیط ثابت در نظر گرفته شود باز هم نوساناتI تغییراتR را در پی خواهد داشت، که این وابستگی باعث پیچیدگی محاسبه تلفات توان در خطوط انتقال و توزیع نیرو میگردد. محاسبه تلفات انرﮊی ضمن اینکه مشکلات مشابه تلفات توان را دارا میباشد به تغییرات جریان در طول شبانهروز، هفته،… نیز وابسته میباشد که

دانلود پایان نامه : شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران

و درک شغل و مسئولیت پذیری کارکنان تأثیر دارد . همچنین آموزش های ضمن خدمت در افزایش توان مدیریتی کارکنان تأثیر دارد. و نیز آموزش های ضمن خدمت در روابط متقابل کارکنان با ارباب رجوع و همکاران تأثیر دارد.

 

کلید واژه ها:

یادگیری  – آموزش ضمن خدمت ـ عملکرد – توان مدیریت – مسؤلیت پذیری – شناخت و درک شغل – روابط متقابل افراد

training, training on duty, performance, management ability, responsibility, job knowledge mutual interaction of individuals

مقدمه:

یکی از دستاوردهای تمدن بشری پیدایش سازمان های گسترده اجتماعی است که امروزه شاهد آن هستیم. این گسترش به حدی است که جامعه ما را به دلیل احاطه سازمان ها می توان جامعه سازمانی نامید ، زیرا در همه مراحل زندگی از تولد تا مرگ به طور مستقیم و دائمی با سازمان ها در ارتباط هستیم.(مشبکی،1382)  . با پیچیده تر شدن مشاغل ، بر اهمیت آموزش در سازمان ها نیز افزوده شده است.زمانی که مشاغل ساده  به آسانی فراگرفته می شدند و دگرگونی های فنی تأثیر اندکی در آنها داشت، کارکنان نیاز به افزایش یا تغییر مهارت های خود نداشتند. اما دگرگونی های پرشتابی که در
دهه های اخیر در جوامع پیچیده روی داده است، فشار روزافزونی به سازمان ها وارد آورده است تا محصولات و خدماتی را که تولید می کنند، چگونگی تولید و عرضه شان ، نوع مشاغل مورد نیاز و نوع مهارت های لازم برای انجام این مشاغل را با وضعیت موجود وفق دهند. می توان گفت آموزش برای کمک به افراد در انجام بهتر فعالیت هایشان می باشد. آموزش یک اصطلاح سیستماتیک در رفتار است که با یادگیری ناشی از تعلیم و تربیت و تجربیات دامنه دار و برنامه ریزی شده صورت می گیرد( حاجی کریمی و رنگرز،1384). آموزش ضمن خدمت به معنای تغییر دانسته های کارکنان ، چگونه انجام دادن کار، تغییر نگرش آنها نسبت به کار ، تغییر نگرش آنها نسبت به همکاران و سرپرستان است. آموزش مؤثرترین وسیله برای تربیت و تجهیز نیروی انسانی و تأمین تخصص های مورد نیاز بخش دولتی است.
( محمدی،1387). اصولا امر آموزش به طور اعم  و آموزش ضمن خدمت به طور اخص از مؤثرترین وسایل همسازی و انطباق افراد هر مؤسسه با شرایط تحول مکان و زمان است. آموزش خوب، عدم رضایت شغلی و دوباره کاری را به مقدار زیاد کاهش می دهد وافراد را هدایت می کند که با تمام ظرفیت خود کار کنند.  بسیاری از مسائل بغرنج مدیریتی به وسیله آموزش صحیح می تواندحل شود، این مسئله به خصوص از طریق اجرای برنامه های آموزشی منظم و زمانبندی شده ، از تعداد قابل ملاحظه ای از حوادث و خطرهای کنونی جلوگیری به عمل آورده است.سازمانها نیز برای اینکه به طور مؤثری به اهدافشان دست یابند به مدیران لایق نیاز دارند. مدیران به عنوان گردانندگان اصلی سازمان ها نقش مهمی در بهسازی فعالیت های سازمانی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ایفا می کنند. به دلیل اهمیت این نقش امروزه مدیریت به عنوان کار و حرفه ای تلقی می شود که اشتغال بدان مستلزم پیش آمادگی و آموزش است .

با پیشرفت علم و فناوری در زمینه های مختلف هرچند افراد متخصص و خدمتگذار به جامعه از علم و فناوری در جهت اهداف صحیح و خداپسندانه استفاده می نمایند ، اما در مقابل بزه کاران از این پیشرفتها برای ارتکاب جرایم استفاده نموده و با توسل به ابزار آلات ارتکاب جرم اهداف مجرمانه خود را عملی می سازند و به همان اندازه که جرایم ارتکابی توسط مرتکبان با بهره گرفتن از علم و فناوری به وقوع پیوسته و از پیچیدگی خاص خود برخوردار هستند در مقابل بایستی به این مهم توجه نمود که امر تعقیب ، کشف  و برخورد با جرائم توسط پلیس مقتدر و توانمند که از تخصص ودانش لازم و کافی برخوردار است معمول گردد.( کولی وند، 1385) با در نظر گرفتن چنین شرایطی آموزش و توانمند سازی منابع انسانی یکی از عوامل توسعه سازمانی می باشد و آن هم در سازمانی همچون پلیس که بیشترین استفاده را از این منابع می برد و نیروی انسانی آن نیز باید بتواند سازگاری لازم را با شرایط مختلف و متغیرهای محیطی بدست آورد ، از این حیث می تواند نقش تعیین کننده در پیشگیری انتظامی (پلیسی) را  به عهده داشته باشد. لذا کیفیت و کارآمدی آن به عنوان یک مزیت رقابتی برای سازمان مطرح می باشد . بدیهی است این فعالیت نیز مانند هر فعالیت سازمانی دیگر مستلزم برنامه ریزی صحیح و اصولی، اجرای مناسب و ارزشیابی و بهبود کیفیت مستمراست.  

1-2  بیان مسأله:

در دنیای متنوع و در حال تحول امروز ، سرعت رشد دانش بشری به اندازه ای است که بسیاری از ما را یارای همراهی با آن نیست . نرخ تصاعدی افزایش این دانش در عرصه های مختلف ، ضرورت یادگیری مداوم و مدیریت کارآمد دانش کارکنان را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است ، به روز رسانی دانش فردی ، به خصوص برای مدیران و

دانلود پایان نامه:شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد

استاد راهنما:
دکتر علی اصغر روحانی
 

استاد مشاور:
دکتر علی رضا جیرسرایی
 
زمستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                 صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………2

فصل اول :کلیات

1-1 گوگردزدایی …………………………………………………………………………………………………….6

 1-1-1 گوگردزدایی باکتریولوژیکی ……………………………………………………………………………7

1-1-2 گوگرد زدایی با فلزات و ترکیبات فلزی……………………………………………………………….7

1-1-3 گوگرد زدایی به روش های شیمیایی………………………………………………………………….8

1-1-4 گوگرد زدایی به روش اکسیداسیون…………………………………………………………………..8

1-1-5 گوگرد زدایی زیستی………………………………………………………………………………………9

1-1-6 گوگرد زدایی هیدروژنی…………………………………………………………………………………..9

1-1-7 روش های ملایم کردن………………………………………………………………………………….11

1-2 مرکاپتان زدایی از برش ها نفتی……………………………………………..……..……………………..12

1-3  DMD ……………..………….………………..………..……………….……………………………….13

1-3- 1 تاریخچه   ………………………………………………………………………… DMD……13

1-3-2 مزایای فرآیندDMD  ……………………………………………………………………………………13

1-3-3 معرفی فرایندها DMD  …………………………………………………………………………………14

1-3-3-1   DMD1………………………………………………………………………………………………..14

1-3-3-2 DMD2  ………………………………………………………………………………………………..15

1-3-3-3   DMD-2K …………………………………………………………………………………………..16

1-3-3-4   DMD3……………………………………………………………………………………………..17

1-4 DMC…………………………………………………………………………………………………………18

    1-4- 1معرفی فناوری …………………………………………………………………………………………..18

1-4- 2شرح فرآیند ……………………………………………………………………………………………..18

1-4-3 شرح فرایند DMC-1 ……………………………………………………………………………….19

1-4-4 شرح فرایند DMC-1M ……………………………………………………………………………21

1-4-5 شرح فرایند DMC-2 ……………………………………………………………………………….22

1-4-6 شرح فرایند DMC-3 ……………………………………………………………………………….24

1–4– 7مزایا و معایب……………………………………………………………………………………………26

1-5 ترکیبات میعانات گازی …………………………………………………………………………………..26

1- 6 مقادیر کمی از ترکیبات گوگردی و مرکاپتان……………………………………………………….26

فصل دوم : مروری بر تحقیقات گذشته

مروری بر تحقیقات………………………………………………………………………………………………

فصل سوم : آنالیز و بررسی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی(DMC)

3-1 تعریف  Hysys …………………………………………………………………………………………..52

     3-2 طراحی و شبیه سازی فرایند…………………………………………………………………………..53

 3-3 ویژگی ها ……………………………………………………………………………. Hysys……53  

 3-3-1تطابق با استانداردها…………………………………………………………………………………..54

3-3-2 محیط محاوره ای كامل………………………………………………………………………………54

3-3-3 عملیات واحد جامع …………………………………………………………………………………..54

3-3-4 سازگار بافن آوری اتوماسیون…..…………………………….……………………….. OL54

3-3-5 امکانات دیگر……………………………………………..…………………………………………….55

3-4 مزایایHysys ……..………………………..………………..……………………………..55

3-4-1 مدلسازی و شبیه سازی………. ……………..………………………………………………. 56

3-4-2 كاربردهای شبیه سازی………………………..……………………………………………….. 56

3-5 نرم افزار مشابه………………………………………………………………………………………………59

3-6 روند انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………..60

3 -6-1مرحله‌ء اول: مطالعات كتابخانه‌ای……………………………………………………………………60

3-6-2 مرحله دوم: شبیه­سازی فرآیند گوگردزدایی میعانات گازی توسط نرم­افزارHYSYS…61

3-6-3مرحله‌ء سوم: بررسی و نتایج…………………………………………………………………………..73

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

4-1 اثر دبی جرمی هوای وروردی بر ترکیبات گوگرددار…………………………………………………75

4-2 اثر دمای وروردی بر ترکیبات گوگردار………………………………………………………………….79

4-3  اثر فشار هوای وروردی بر ترکیبات گوگرددار………………………………………………………..83

4-4 اثر دبی جرمی سود وروردی بر ترکیبات گوگرددار…………………………………………………..97

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات برای ادامه کار در آینده

5-1 بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………102

5-2 پیشنهادات و نظرات ارائه شده ………………………………………………………………………..105

منابع و ماخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………..108

منابع غیر فارسی…………………………………………………………………………………………………..109

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………111

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                   صفحه

2-1 جدول ………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-2 جدول ……………………………………………………………………………………………………………47

2-3 جدول ……………………………………………………………………………………………………………47

3-1 جدول ……………………………………………………………………………………………………………65

3-2 جدول ……………………………………………………………………………………………………………66

3-3 جدول ……………………………………………………………………………………………………………67

3-4 جدول ……………………………………………………………………………………………………………68

3-5 جدول ……………………………………………………………………………………………………………69

3-6 جدول ……………………………………………………………………………………………………………69

3-7 جدول ……………………………………………………………………………………………………………70

3-8 جدول ……………………………………………………………………………………………………………71

3-9 جدول ……………………………………………………………………………………………………………72

4-1 جدول ……………………………………………………………………………………………………………78

4-2 جدول ……………………………………………………………………………………………………………80

4-3 جدول ……………………………………………………………………………………………………………83

4-4 جدول ……………………………………………………………………………………………………………

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

87

4-5 جدول ……………………………………………………………………………………………………………89

4-6 جدول ……………………………………………………………………………………………………………91

4-7 جدول ……………………………………………………………………………………………………………93

4-8 جدول ………………………………………………………………………………………………………..95

4-9 جدول ………………………………………………………………………………………………………..98

5-1 جدول ………………………………………………………………………………………………………..103

5-2 جدول ………………………………………………………………………………………………………..103

5-3 جدول ………………………………………………………………………………………………………..104

5-4 جدول ………………………………………………………………………………………………………..104

فهرست نمودار ها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

2-1 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..48

2-2 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..48

4-1 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..75

4-2 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..76

4-3 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..77

4-4 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..77

4-5 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..79

4-6 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..81

4-7 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..81

4-8 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..82

4-9 نمودار …………………………………………………………………………………………………………..82

4-10 نمودار …………………………………………………………………………………………………………84

4-11 نمودار …………………………………………………………………………………………………………85

4-12 نمودار …………………………………………………………………………………………………………85

4-13 نمودار …………………………………………………………………………………………………………86

4-14 نمودار …………………………………………………………………………………………………………87

4-15 نمودار …………………………………………………………………………………………………………88

4-16 نمودار …………………………………………………………………………………………………………90

4-17 نمودار …………………………………………………………………………………………………………92

4-18 نمودار …………………………………………………………………………………………………………94

4-19 نمودار …………………………………………………………………………………………………………95

4-20 نمودار …………………………………………………………………………………………………………96

4-21 نمودار …………………………………………………………………………………………………………97

4-22 نمودار …………………………………………………………………………………………………………98

4- 23 نمودار ………………………………………………………………………………………………………..99

4-24 نمودار …………………………………………………………………………………………………………99

4-25 نمودار ………………………………………………………………………………………………………100

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                              صفحه

1- 1شکل …………………………………………………………………………………………………………….15

1-2 شکل …………………………………………………………………………………………………………….16

1-3 شکل …………………………………………………………………………………………………………….17

1-4 شکل …………………………………………………………………………………………………………….17

1-5 شکل …………………………………………………………………………………………………………….19

1-6 شکل …………………………………………………………………………………………………………….21

1-7 شکل …………………………………………………………………………………………………………….23

1-8 شکل …………………………………………………………………………………………………………….24

2-1 شکل …………………………………………………………………………………………………………….30

2-2 شکل …………………………………………………………………………………………………………….31

2-3 شکل …………………………………………………………………………………………………………….31

2-4 شکل …………………………………………………………………………………………………………….32

2-5 شکل ………………………………………………………………………………………………………….. 32

2-6 شکل …………………………………………………………………………………………………………….34

2-7 شکل …………………………………………………………………………………………………………….35

2-8 شکل …………………………………………………………………………………………………………….37

2-9 شکل …………………………………………………………………………………………………………….46

2-10 شکل ………………………………………………………………………………………………………….46

3- 1شکل …………………………………………………………………………………………………………….62

3- 2شکل …………………………………………………………………………………………………………….65

3-3 شکل …………………………………………………………………………………………………………….67

3-4 شکل …………………………………………………………………………………………………………….68

3-5 شکل …………………………………………………………………………………………………………….71

 

چکیده
مایعات گازی حاصل از پالایش گازهای ترش نیز ترش بوده و حاوی درصد فراوانی از هیدروژن سولفید و مرکاپتان­ها می­باشد. بنابراین بعد از از تقطیر و تهیه فرآورده­ها نیاز به فرآیندهای پالایش جهت زدودن و یا کاستن از میزان گوگرد و مرکاپتان­های موجود دارد. سولفید هیدروژن و مرکاپتان­های سبک از قبیل متیل مرکاپتان و اتیل مرکاپتان ترکیبات بسیار سمی و فرار می­باشند. با بهره گرفتن از فرآیند DMC می­توان مقدار سولفید هیدروژن و متیل و اتیل مرکاپتان­ها را به مقدار معقول رساند. فرآیند DMC، شامل دو فرآیند DMC-1 و DMC-2 می­باشد که در فرآیند DMC-1، شامل دو مرحله­ی استخراج و اکسید اسیون می­باشد. در مرحله­ی استخراج مرکاپتان­ها و هیدروژن سولفید با سود واکنش داه اند که خروجی از این مرحاه وارد فرآیند DMC-2 شده است. در این تحقیق، گوگردزدایی از میعانات گازی توسط نرم­افزار HYSYS طراحی شده است. هدف از راکتور کاتالیستی تبدیل RSNa به diM-disulphide، diE-disulphide، P-disulphide و B-disulphide و… می­باشد. هدف از جداکننده­ دو فازی، کاهش diM-disulphide، diE-disulphide، B-disulphide، P-disulphide، NaS2O3* و Na2SO4* تا مقدار 99% در فاز بخار می­باشد. با افزایش دبی هوای ورودی مقدار diM-disulphide، diE-disulphide وسایر دی­سولفید­ها از خروجی راکتور کاتالیستی افزایش یافته است و به همین خاطر مقدار دی­سولفید­های خروجی از جداکننده­ دو فازی و سه فازی افزایش یافته است. با افزایش دبی سود ورودی در DMC-1 موجب آن شده است که میزان RSNa* ورودی به راکتور کاتالیستی را افزایش داده است و به­همین ترتیب مقدار دی­سولفیدهای خروجی از جداکننده­ دو فازی را افزایش داده است. با افزایش دما، به دلیل اصل ترمودینامیک مقدار دی­سولفیدهای خروجی از فاز بخار جداکننده افزایش یافته است، پس با افزایش دبی هوا و سود ورودی و دمای هوای ورودی مقدار دی­سولفیدهای خروجی از فلش دو فازی افزایش یافته است این موجب می­شود که فرآیند را از هدف دور کند. با