دانلود پایان نامه ارشد: كاركردهای اجتماعی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و دوركیم

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده

این پژوهش به دنبال آن است تا به بررسی تطبیقی كاركردهای اجتماعی دین از دیدگاه دوركیم و علامه طباطبایی بپردازد تا بدین وسیله وجوه اشتراك و افتراق دیدگاه های آنان رادر این زمینه نشان دهد.

دوركیم و علامه طباطبایی با وجود اینكه دارای مبانی نظری متفاوتی هستند، اما هر دو برضرورت همیشگی دین و قوانین دینی در جامعه اذعان دارند.به اعتقاد دوركیم دین بر حسب نوع جوامع خصوصیات متفاوت پیدامیكند. ایشان برای دین دو بعد عقیدتی و مناسكی مطرح  می کند اما عنصر اصلی دین را بعد مناسكی آن می داند. آنچه كه در تبیین كاركردی دورکیم از دین اهمیت دارد كاركردهای اجتماعی مناسك دینی است که عبارتند از :انضباط بخشی، وحدت بخشی، خوشبختی بخشی ، حیات بخشی و تقویت قوا . بر این اساس دورکیم کارکردهای دین را در بعد اجتماعی آن خلاصه می کند.

اما علامه طباطبایی بر این باور است كه دین در سه بعد عقیدتی ،اخلاقی و عملی  دارای كاركردهای فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی است . از جمله كار كردهای اجتماعی دین از نظر ایشان می توان  به اصلاح جامعه، تنظیم زندگی اجتماعی، شكوفایی فرهنگ و تمدن و…اشاره كرد. به اعتقاد علامه (ره) تنها راهی كه اجتماع انسانی را از تشتت و تفرقه نجات می‌دهد، دین است ؛ چرا كه دین برای رفع و حل اختلاف جوامع بشری و ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی آمده است.

بنابر این می­توان گفت كه علامه و دوركیم با وجود پیش فرض های متفاوت در بحث دین،بر نقش محوری دین در جامعه تأكید دارند و كاركردهای اجتماعی مشابهی را برای دین مطرح كرده­اند. اما تبیین علامه(ره)از كاركردهای دین ناظر به همه ابعاد وجود انسان است كه برخلاف دوركیم اولاًبا تقلیل گرایی همراه نیست. ثانیاً كاركردهای دین را در راستای سعادت و كمال انسان می­داند و ثالثاً كاركردهای اجتماعی دین را نه تنها در ساختار جامعه بلكه در محتوای جامعه هم مطرح می­كند.
فهرست مطالب

 

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم.. 3

1- بیان مساله. 4

2- سؤالات اصلی و فرعی پژوهش… 5

الف)  سؤال اصلی.. 5

ب) سؤلات فرعی پژوهش… 5

3- علت انتخاب موضوع و اهمیت و فایده آن. 5

4- پیشینه پژوهش… 6

5- اهداف پژوهش… 8

6- تعریف مفاهیم. 8

1-6- تعریف دین: 8

1-1-6-معنای لغوی دین.. 8

2-1-6-دین در قرآن. 9

3-1-6-دین در روایات… 10

4-1-6-تعاریف اصطلاحی دین و عوامل اصلی بروز اختلاف در آن. 11

1- حوزه های دین پژوهی و مسأله تعریف دین.. 11

2- دین و مترادف های آن. 12

1-2- دین وایدئولوژی.. 12

2-2- دین و ایمان. 13

3-2- دین و شریعت… 14

4-2- دین و مذهب… 14

5-2- دین و ماوراءالطبیعه. 15

3- دین و مبادی تعریف… 15

4- رهیافت­های نظری در تعریف دین.. 16

1-4- تعاریف  اصطلاحی دین از نظر دانشمندان اسلامی.. 16

2-4- تعاریف  اصطلاحی دین از نظردانشمندان غربی.. 18

2-6-تعریف جامعه. 21

3-6-تعریف كاركرد و انواع آن. 22

1-3-6- مفهوم كاركرد: 23

2-3-6- كاركردهای مناسب و نامناسب… 24

3-3-6- كاركردهای آشكار و پنهان. 25

4-3-6-کارکرد اجتماعی.. 26

4-6- انسان شناسی.. 26

5-6-  هستی شناسی.. 27

6-6- روش شناسی.. 27

7- پیش فرض ها 28

8- روش پژوهش… 28

9- روش گرد آوری اطلاعات… 29

10- سازماندهی پژوهش… 29

فصل دوم: دیدگاه­های اساسی درباره كاركردهای دین.. 31

مقدمه. 32

دیدگاه­های اساسی در باره كاركردهای دین.. 33

1- كاركردهای دین برحسب نوع نگرش( مثبت یا منفی بودن) 33

1-1- كاركردهای منفی دین.. 34

نقد نظریه ماركس و ماركسیست ها 35

2-1- كاركردهای مثبت دین.. 36

1-2-1- همیشگی بودن كاركردهای مثبت دین.. 36

2-2-1- مقطعی بودن كاركردهای مثبت دین.. 37

نقد نظریه اگوست کنت: 38

2- كاركردهای دین برحسب قلمرو آن. 40

1-2- نظریات حداقلی دین و نقد آنها 40

1-1-2-نظریه سكولاریسم. 40

2-1-2- نظریه روانشناسان. 44

3-1-2- نظریه جامعه شناسان. 46

4-1-2- نظریه روشنفكران مذهبی.. 49

نقد نظریات حداقلی.. 52

2-2- نظریه حداكثری دین و نقد آن. 53

نقد نظریه حداكثری.. 54

3-2- نظریه اعتدالی دین.. 55

فصل سوم: دین و كاركردهای اجتماعی آن از دیدگاه دوركیم.. 59

بخش اول: كلیاتی درباره دوركیم. 60

1- زندگی و آثار دوركیم. 60

2- زمینه فكری و اندیشه­های اصلی دوركیم. 64

3- رویكرد روش شناسی دوركیم در دین پژوهی.. 69

4- هستی شناسی دوركیم. 71

5- انسان شناسی دوركیم. 72

بخش دوم: كاركردهای اجتماعی دین از نظر دوركیم.. 74

1- دین و ابعاد آن. 74

1-1- دوركیم و بعد مناسكی دین.. 77

2- دین و خصوصیات آن در جوامع مختلف از نظر دوركیم. 83

1-2- دین و خصوصیات آن در جوامع ابتدایی.. 87

2-2- دین و خصوصیات آن در جوامع صنعتی امروزی.. 90

3- دوركیم و تبیین كاركردی دین.. 95

4- دین به مثابه نهاد اجتماعی و كاركردهای آن از نظر دوركیم. 99

5- نقد نظریه دین دوركیم. 104

1-5- انتقادات روش شناسانه. 104

2-5- انتقادات مردم نگارانه و تجربی.. 105

3-5- انتقادات نظری.. 106

فصل چهارم: دین و كاركردهای اجتماعی آن از دیدگاه علامه طباطبایی.. 109

بخش اول: كلیاتی درباره علامه طباطبایی.. 110

1- زندگی و آثار علامه طباطبایی.. 110

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

آثار علامه طباطبائی.. 112

2- اندیشه­های اصلی علامه طباطبایی و نوآوریهای او در ابعاد مختلف… 113

3- رویكرد روش شناسی علامه طباطبایی در دین پژوهی.. 114

4- هستی شناسی علامه طباطبایی.. 115

5- انسان شناسی.. 116

بخش دوم: دین و كاركردهای فردی و اجتماعی آن از دیدگاه علامه طباطبایی.. 118

1- دین و ابعاد آن. 118

2- دین و نظریه فطرت علامه. 122

3- دین و ماهیت اجتماعی آن. 124

4- كاركردهای دین از دیدگاه علامه طباطبایی.. 125

1-4- پیش فرضهای علامه طباطبایی در بحث كاركرد دین.. 126

1-1-4- حقانیت دین و خدا 126

2-1-4- قرآن و سنت… 126

3-1-4- سازگاری عقل و دین.. 126

4-1-4- شریعت سخنگو. 127

5-1-5- دو ساحتی بودن دین.. 127

2-4- کارکردهای فردی و اجتماعی دین از دیدگاه علامه. 128

1-2-4-كاركردهای فردی دین.. 128

1-1-2-4- كاركردهای نگرشی دین.. 128

1- كاركردهای نگرش ایمانی در قرآن. 130

2- كاركردهای معرفت زایی دین.. 131

1-2- خداشناسی.. 132

2-2- پیامبرشناسی.. 132

1-2-2- تبیین خصوصیات پیامبران. 133

2-2-2- معرفی انگیزه بعثت پیامبران. 133

3-2- معاد شناسی.. 135

2-1-2-4- کارکردهای دین در عرصه اخلاق.. 136

1- شناخت فضائل و رذائل اخلاقی.. 138

2- تربیت اخلاقی.. 140

3- پشتیبانی از اصول اخلاقی و ضمانت اجرای آن. 141

3-1-2-4- تامین سعادت دنیوی و اخروی انسان. 143

4-1-2-4- تأمین بهداشت جسمی و روحی انسان. 145

2-2-4- كاركردهای اجتماعی دین.. 146

1-2-2-4- اصلاح جامعه. 146

2-2-2-4-ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی.. 147

3-2-2-4- تنظیم زندگی اجتماعی انسان. 148

4-2-2-4- شكوفایی تمدن و فرهنگ… 149

5-2-2-4- حفظ منافع افراد ورفع اختلافات اجتماعی.. 150

6-2-2-4- کارکردهای اجتماعی دین در عرصه احكام عملی(فقه) 151

1-كلیاتی در باب احكام عملی.. 151

1-1- معنای لغوی و اصطلاحی احكام. 151

2-1-موضوع و گستره احكام. 151

3-1- ابواب فقه از نظر علامه طباطبایی.. 153

1-3-1- عبادات : 153

2- 3-1- معاملات : 153

3-3-1- سیاسات (احكام ): 154

2- كاركردهای اجتماعی احكام دینی بر حسب ابواب فقهی. 154

1-2- فقه عبادی و كاركردهای اجتماعی آن. 154

1-1-2- كاركرد اجتماعی نماز. 155

2-1- 2- كاركرد اجتماعی حج.. 156

3-1-2- نماز، روزه و حج وسیله رفع اختلافات طبقاتی  158

4-1-2- كاركرد اجتماعی خمس و زكات.. 158

2-2- فقه معامله ای و كاركردهای اجتماعی آن. 159

1-2-2- قوام و ثبات اجتماعی.. 159

2-2- 2- تأمین عدالت اجتماعی.. 161

3-2-2- معاملات اقتصادی  باطل و كاركردهای منفی آن  162

1-3-2-2- معاملات ربوی.. 163

2-3-2-2- كم فروشی.. 164

3-2- فقه سیاسی و كاركردهای اجتماعی آن. 165

1-3- 2- حكومت ضامن اجرای احكام فقهی و حكومتی   166

2-3- 2- حكومت حافظ حقوق و منافع اجتماعی انسان  171

فصل پنجم: بررسی تطبیقی دیدگاه­ها 172

بخش اول: وجوه اشتراك دیدگاه علامه طباطبایی و دوركیم. 173

1- اشتراك در واقعیت دین.. 173

2-  اشتراك در كاركردهای مثبت دین.. 176

3- اشتراك دردائمی بودن دین.. 176

4- اشتراك درپیوند دین و جامعه. 177

بخش دوم: وجوه افتراق دیدگاه دوركیم وعلامه طباطبایی.. 179

1- پیش فرض­های متفاوت در تعریف دین.. 179

2- تفاوت در مبانی نظری.. 185

1-2- تفاوت در روش شناسی.. 185

2-2- تفاوت در هستی شناسی.. 185

3-2- تفاوت درانسان شناسی.. 186

3- منشأ دین.. 187

4- نوع رابطه دین و جامعه. 192

5- رابطه دین و اخلاق.. 193

6- علت دوام دین.. 195

7- حركت ادیان. 197

8- كاركردهای دین برحسب برحسب قلمرو آن. 198

9- كاركردهای اجتماعی دین بر حسب ابعاد دین.. 199

نتیجه گیری.. 206

فهرست منابع.. 210

الف) کتابها 211

ب) پایان نامه­ها و مقالات… 217

 

مقدمه

در سبز فایل با رشد علوم به ویژه علوم تجربی تبیین كاركردی رواج یافته است .  این  تبیین به بررسی پدیده ها بر اساس پیامد و آثار شان در زندگی فردی و اجتماعی انسان می پردازد  و  در عرصه های  مختلف از جمله دین توجه بسیاری از دانشمندان از جمله جامعه شناسان ومردم شناسان و متکلمان را به سوی خود معطوف داشته است . سؤالی که در تبیین کارکردی دین مطرح می شود این است که دین چه نقش و كاركردی در زندگی انسان دارد ؟

از بین جامعه شناسان دورکیم را به عنوان بنیانگذاری کارکردگرایی در سبز فایل می دانند که در تبیین دین بر جنبه اجتماعی آن تاکید دارد . ایشان توجهی به صدق و کذب ادیان و حقانیت دین و گزاره های دینی ندارد  و صرف نظر از حقانیت دین و با روش علمی  به مطالعه دین و آثارو کارکردهای آن می پردازند .

متفکرین و اندیشمندان اسلامی نیز از گذشته های دور به پیامدها وکارکردهای  دین توجه داشته اند .آنها در ضمن مباحث مختلف دینی به این موضوع  نظر داشته  ،  اما به طور مستقل به این موضوع نپرداخته اند . بنابراین نیاز بشر به دین و اینکه دین پاسخگوی چه نیازی از نیازهای انسان است همواره مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده وتوجه به این مساله در بین آنها سابقه ای طولانی دارد . اما آنچه که دین پژوهان اسلامی در مطالعات دینی خود به آن عنایت دارند توجه به حقانیت دین و صدق و کذب آن است ، علامه طباطبایی نیز از این جمله است . ایشان ضمن تبیین و تفسیر دین حقانیت آن را مد نظر داشته و به دفاع عقلانی از آن می پردازند .

دانلود پایان نامه ارشد: قلمروهای عدالت و ربط و نسبت آن­ها با یکدیگر در اندیشه­ ی امام علی (ع)

است که عرصه های عدالت و نسبت آن­ها با یکدیگر را از منظر آن امام عدالت پیشهg باز کاود. این نوشتار پنج فصل و یک جمع­بندی و نتیجه گیری را شامل می­شود. در فصل اول، مفاهیم و معناشناسی عدالت و پیشینه­ی معرفتی عدالت­پژوهی بررسی می­شود. فصل دوم به عدالت در رابطه­ انسان با با خدا می ­پردازد. فصل سوم عدالت را در رابطه­ انسان با خویشتن مطرح می­ کند. در فصل چهارم از انسان و عدالت اجتماعی بحث می­شود. فصل پنجم به عدالت در حوزه­ طبیعت می ­پردازد. در تمامی این فصول ابعاد مختلف عدالت با تأمل بر اندیشه­های حضرت امیر مؤمنان علیg مورد بررسی قرار گرفته است؛ از این دیدگاه عدالت اجتماعی یعنی رعایت مساوات و حقوق برابر انسان ها در تعاملات اجتماعی (امور قضایی،توزیع اقتصادی و …) و عدالت در حوزه­ فردی و ارتباط با خویشتن شامل رعایت حقوق جسم و روح انسان می شود که ضرورت معرفت نفس و عدم اضرار به نفس را به همراه خواهد داشت. عدالت در ساحت طبیعت نیز مربوط به تکالیف انسان نسبت به طبیعت می باشد و مواردی چون سعی و تلاش بر آبادانی زمین، رعایت حقوق حیوانات و … را در بر می گیرد. عدالت‌‌ورزی در همه‌‌ی این ابعــاد به­هم پیوسته باعثِ سعادت انسان می‌‌شود. سعادتی در آخرت که با زندگی شیرین دنیوی نیز قابل جمع است. بنابراین عدالت هم موجب زندگی آسوده، آرام و خاطره‌‌بخش دنیوی می‌‌شود و هم سعادت جاودان اخــروی را به همراه خواهد داشت.

کلمات کلیدی: عدالت، امام علیg، قلمروهای عدالت، عدالت اجتماعی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده. ‌و

مقدمه. 1

بیان مساله. 1

سؤالات و فرضیه. 2
مرور پیشینه. 3
روش تحقیق.. 6

فصل اول 7

(کلیات و مفاهیم) 7

1-1. مقدمه. 8

1-2. معنای عدالت… 8

1-3. پیشینه معرفتی عدالت پژوهی.. 13

1-3-1. افلاطون.. 14

1-3-2. ارسطو. 16

1-3-3. فارابی.. 18

1-3-4. خواجه نصیرالدین طوسی.. 19

1-3-5. رالز. 21

1-4. مفاهیم همسو. 23

1-4-1. قســط… 23

1-4-2. انصاف… 24

1-4-3. مسـاوات… 25

1-4-4. حق.. 26

1-4. مفاهیم ناهمسو. 30

1-4-1. ظـلم و جور 30

1-4-2. فساد. 31

1-5. عدالت در علوم اسلامی.. 33

1-5-1. عدالت در فلسفه و کلام. 33

1-5-2. عدالت در علم اخلاق.. 34

1-5-3. عدالت در علم فقه و حقوق.. 37

1-5-4. عدالت اجتماعی،سیاسی.. 39

فصل دوم. 43

(عدالت در رابطه انسان و خدا) 43

2-1. مقدمه. 44

2-2. عدل در رابطه‌‌ی انسان و خدا 45

2-2-1. ساحات عدالت ورزی انسان در برابر خدا 47

2-2-1-1. عدالت ورزی در ساحت اعتقاد و اندیشه. 48

2-2-1-1-1. پاسخ اشکالات… 50

2-2-1-1-2. اندیشه عدالت محور امیرمؤمنانg و اختیار انسان.. 52

2-2-1-1-3. اندیشه عدالت‌محور امیرمؤمنانg و مسأله شر. 55

2-2-1-2. عدالت ورزی در ساحت عمل و رفتار 58

 

فصل سوم. 60

(عدالت در رابطه انسان با خویشتن) 60

3-1. مقدمه. 61

3-2. عدالت در بعد روحانی و معنوی انسان.. 61

3-2-1. ضرورت و اهمیت معرفت نفس…. 61

3-2-2. معرفت نفس…. 63

3-2-3. آگاهی از نسبت خود با خدا 68

3-3. عدالت در بعد جسمانی انسان.. 71

فصل چهارم. 74

(انسان و عدالت اجتماعی) 74

4-1. مقدمه. 75

4-2. اطاعت‌‌پذیری اجتماعی.. 76

4-3. عدالت توزیعی.. 79

4-3-1. اهمیت عدالت اجتماعی از دیدگاه امام علیg 79

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

4-3-2. عدالــت سیاسی، اجتماعی.. 82

4-3-3. توزیع عادلانه امکانات… 84

4-3-4. عدالت در قضاوت… 85

4-3-5. رفع تبعیض در مدیریت جامعه. 88

4-3-6. پرهیز از لذت‌‌جویی در میان حاکمان.. 92

4-3-7. پرهیز از ویژه خواری.. 93

4-3-8. لزوم رأفت در تامین عدالت… 95

4-4. عدالت در تعامل شهروندان.. 96

4-4-1. عدالت در رابطه همسر. 97

4-4-2. عدالت در رابطه با والدین.. 100

4-4-3. عدالت در رابطه با فرزندان.. 101

4-4-4. عدالت در رابطه با خویشان.. 102

فصل پنجم. 104

(عدالت در ساحت طبیعت) 104

5-1. مقدمه. 105

5-2. عدالت در مورد حیوانات… 106

5-3. عدالت در زمین، گیاهان و منابع طبیعی.. 109

5-4. نسبت عدالت طبیعی با سایر قلمروها 111

نتیجه و جمع‌‌بندی.. 114

فهرســت منـابع؛ 117

کتاب‌ها 117

 

مقدمه

بیان مساله
شاید به جرأت بتوان گفت رایج‌‌ترین مفهوم در حوزه‌‌ی دانش اخلاق، مفهوم “عدالت” است؛ مفهومی کلیدی که بر اساسِ آن، می‌‌توان نظام‌‌های اخلاقی را مورد مطالـعه و بررسی قرار داد. از فلسفه‌‌ی یونان باستان گرفته تا مکاتب دینی، معنوی و اخلاقی شرقی، همواره مساله عدالت مورد توجه بوده و در تبیین آن کوشش های فراوانی شده است.

آرزو، مآل و سرانجامی که نظام‌‌های اخلاقی با توصیفاتِ مختلف خود از آن، با تعبیر “سعادت” یاد می‌‌کنند، نیازمند کوشش و تلاش انسانی در کسب فضائل است و در این بین، از عدالت به عنوان شرط لازم برای رسیدن به سعادت یاد می‌‌شود. از اینجــا پیوندی میان “عدالت و سعادت” ایجاد می‌‌شود؛ که شناخت این مفهوم را برای اندیشمندان حوزه‌‌ی اخلاق دوچندان می‌‌کند. تا این مقام، مفهوم عدالت در عرض سایر مفاهیم اخلاقی چون: فضیلت، خیر، سعادت و …. قرار می‌‌گیرد؛ ولی هنگامی که در توصیف و بسط همین مفاهیم یادشده [مجدداً] از مفهوم عدالت نامبرده می‌‌شود؛ سبب تقدم و اولویت بازشناسی بیش از پیش آن، در حوزه‌‌ی فلسفه اخلاق می‌‌شود.

امروزه در مطالعات حوزه‌‌ی اخلاق، آثاری بر پایه‌‌ی مفهوم عدالت تولید می‌‌شود؛ که در آنها، سخن از ابعاد مختلف این مفهوم به میان می‌‌آید. مفهوم‌‌شناسی عدالت، راه نیل به عدالت، موانع رسیدن به عدالت، قلمروهای عدالت، آثار عدالت و تبیین ارتباط عدالت با دیگر مفاهیم اخلاقی، از جمله‌‌ی این ابعاد است.

اما در بین ابعاد مختلف عدالت، بازشناسی اندیشه‌‌ی متفکران پیرامون توصیف‌‌شان از قلمروهای عدالت و چگونگی برقراری ارتباط میان این قلمروها، حائز اهمیت است. مثلاً هنگامی که در نظام اخلاق افلاطونی سخن از عدالت به میان می‌‌آمد، وی می‌‌کوشید تا با به­کارگیری این مفهوم، از لزومِ نوعی هماهنگی و انسجام در میان ساحت‌‌های نفس انسانی یاد کند به عقیده او، اولاً ساحت‌‌های نفس مرتبط هستند؛ ثانیاً در یک نظام اخلاقی، علاوه بر آنکه هر ساحت نفس باید به نحو احسن و صحیح کار کند، به یک هماهنگی کلی و

دانلود پایان نامه ارشد: فهرست موضوعی اشخاص در شاهنامة فردوسی از هفت خان اسفندیار تا پایان پادشاهی قباد

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول :اسامی خاص

الف)

آرزو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

آزاده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

اَرجاسپ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

اَردشیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

اَردشیرموبد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

اَردشیرنیکوکار…………………………………………………………………………………………………………………………………………….15

اَردوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

اَرسطالیس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

اِسفندیار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

اِسکندر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

اَشک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

اَلان شاه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

اَلوای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

اَندریمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

اندیان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

اورمزد 1  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

اورمزد 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

اورمزد بزرگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

ب)

بابک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

برانوش 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

برانوش  2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

براهام جهود………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

برزمهر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

برزین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

بِلاش پیروز………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

بُناک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

بَنداه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

بندوی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

به آفرید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

بهرام اورمزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

بهرام بهرام…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

بهرام بهرامیان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

بهرام شاپور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………48

بهرام گور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

بهرام هور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

بهزاد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

بهمن 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

بهمن 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

بیژن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

بیطقون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

بیورد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

پ)

پارس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

پارس مرزبان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

پِروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

پشوتن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

پیروز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

پیروز بهرامیان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

پیروز یزدگرد…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

……………74

ج)

جاماسپ 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

جاماسپ 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

جانوشیار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

جوانوی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

خ)

خرّاد1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

خرّاد 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

خرّاد 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77

خُزاعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

خزوران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77

خسرو 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

خسرو 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

خضر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78

خوشنواز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78

د)

دادبرزین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

دارا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

داراب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

دل افروز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

ر)

رستم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

رشنواد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

رودابه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

روزبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

روشنک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

ز)

زال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

زرمهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

زواره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

س)

ساسان 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………94

ساسان 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

ساسان چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

ساسان ساسان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….95

سپینود………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95

سُورُک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

سوسنک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

سوفرای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

ش)

شاپور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

شاپور اردشیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

شاپور ذوالاکتاف………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

شاپور رازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….104

شاپور شاپور……………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

شاهوی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………104

شعیب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105

شَغاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 105

شنبلید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

شنگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 106

شَنگل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106

شهر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………109

شهرگیر 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

شهرگیر 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………109

شهروی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

شیرخون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..110

ط)

طایر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110

طرخان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..110

طینوش 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….110

طینوش 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

ف)

فرآیین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

فرامرز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111

فرانک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113

فرشید وردکدیور………………………………………………………………………………………………………………………………………113

فغانیش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

فغستان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113

فور…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114

فیلقوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

ق)

قارن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114

قارن برزمهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………115

قباد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

قیدافه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….118

قیدروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119

قیران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

قیطون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………120

ک)

کتایون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………120

کرزسپ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….120

کنارنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121

کُهرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………121

کَید هندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………121

گ)

گرگسار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..122

گستهم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

گُشتاسپ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..124

گُشسپ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

گلنار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126

گودرز …………………………………………………………………………………………………………………………………………….127

گوش بستر……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

گیروی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….127

ل)

لُنبک آبکش…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

مالکه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………128

مانی صورتگر…………………………………………………………………………………………………………………………………………..128

ماه آفرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129

ماهیار 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129

ماهیار 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 129

ماهیار 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………129

مزدک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….130

مشکناز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..131

مشکنک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………131

مَنذر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132

مهرآذر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………134

مهران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….134

مهربرزین خرّاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………134

مهربنداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………135

مهرپیروز بنداد………………………………………………………………………………………………………………………………………….135

مهرک نوشزاد………………………………………………………………………………………………………………………………………..135

مهرنوش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135 میلاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………135

ن)

ناردانک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

ناهید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………136

نِرسی 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

نِرسی 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….137

نِرسی 3………………………………………………………………………………………………………………………………………….137

نِرسی آزادچهر……………………………………………………………………………………………………………………………….137

نصرقتیب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138 نُعمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..138

نوش آذر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………139

نوشه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..139

نوشین روان……………………………………………………………………………………………………………………………………………139

ه)

هرمز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..140

هرمزد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..140

هرمز یزدگرد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 140

هَفتواد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………141

همای 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..141

همای 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….142

همای چهرآزاد………………………………………………………………………………………………………………………………………….142

هوشیار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..143

ی)

یازاردشیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….144

یانُس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………144

یزدگردبزه گر……………………………………………………………………………………………………………………………………………144

یزدگردبهرام……………………………………………………………………………………………………………………………………………..145

بخش دوّم:عناوین عام

ب)

باغبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….148

پ)

پزشک1………………………………………………………………………………………………………………………………………………148

پزشک2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..148

د)

دبیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..149

دختر اردوان………………………………………………………………………………………………………………………………………….149

دخترمهرنوش زاد………………………………………………………………………………………………………………………………….149

دخترهفتواد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..150

دهقان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….150

دهقان چاچ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..150

دیده بان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..150

ر)

راهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………151

ز)

زن پالیزبان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….151

زن گازُر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………151

س)

ساقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..152

سکُوبا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..152

ف)

فرستاده 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………..152

فرستاده 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………….152

فرستاده 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………….152

فرستاده 4……………………………………………………………………………………………………………………………………………….152

فغفور 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………153

فغفور 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………153

فیلسوف هندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………153

ق)

قیصر 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….154

قیصر 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….154

ک)

کنیزک 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………154

کنیزک 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………155

گ)

گازر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..155

ل)

لوریان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….155

م)

موبد 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………156

موبد 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..157

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..158

چکیده

شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی از داستان های بسیاری تشکیل یافته است . در عین حال هر یک از داستان‏های این اثر حماسی عظیم دارای شخصیّت های فراوانی است که مطالعۀ تک تک حوادث زندگی این شخصیت‏ها به صرف زمان بسیاری نیازمند است و این احتمال وجود دارد که همین حجم انبوه در عدم رغبت به خوانش این متن ارزشمند

دانلود پایان نامه ارشد فلسفه : بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا

 
 
پاییز/ 1393
 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:
بررسی مسأله این‌همانی و سؤال از هویت شخصی از مسائل مهم در فلسفه‌ی نفس است. این سؤال که به لحاظ وجود شناختی چه عاملی موجب تداوم هویت شخصی یک فرد می‌شود و این ‌که به لحاظ معرفت‌شناختی این استمرار را با چه شواهد و قرائنی می‌توان اثبات کرد از مباحث اساسی در این حوزه به شمار می‌رود. هرگونه پاسخ به این‌گونه سؤال‌ها نتایج و اثراتی در دیگر حوزه‌ها مانند: حقوق، کلام، اخلاق و معاد شناسی خواهد داشت. هرچند بحث این‌همانی شخصی با این عنوان در آثار فیلسوفان مسلمان به ویژه صدرالمتألهین مطرح نبوده است ،اما هویت انسان و چگونگی حفظ آن در کنار تغییرات بدنی از مباحثی است که از سوی آنان مورد توجه بوده و در آثار آنان به ویژه در مبحث معاد مطرح شده است؛ برخی آراء صدرا مانند رابطه‌ی نفس و بدن هم‌چنین حرکت جوهری و تجرد خیال تبیین بهتری از مسأله این‌همانی در اختیار ما می‌نهد؛ در واقع دیدگاه حرکت جوهری مبنی برحرکت جوهری نفس را باید پاسخی به چگونگی حفظ این‌همانی انسان در کنار این تغییرات لحظه به لحظه برشمارد. صدرا با استناد به حرکت اشتدادی در جوهر ثابت کرد که، نفس از آن‌ جهت که متعلق به بدن مادی است و مجرد تام نیست، نیز مشمول حرکت جوهری اشتدادی است؛ زیرا مقصود از این حرکت این است که واقعیتی که با واژه “من” به آن اشاره می‌کنیم، واقعیت جوهری ممتدی است که، اجزای فرضی دارد که به نحو پیوسته و متصل یکی پس از دیگری حادث می‌شوند به‌طوری که اولاً: حدوث هر یک، مشروط به زوال قبلی است و ثانیاً همواره جزء حادث کامل‌تر از جزء زایل است و درجه وجودی برتری دارد. هم‌چنین اعتقاد صدرا مبنی بر اتحادی بودن رابطه‌ی نفس و بدن، تبیین چگونگی این‌همانی انسان ِمرکب از نفس و بدن را ممکن می‌سازد.

کلمات کلیدی: این‌همانی شخصی- ملاک این‌همانی – نفس – رابطه‌ی نفس و بدن- حرکت جوهری

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 6
مقدمه 7
1- طرح کلی تحقیق 9
1-1- تبیین موضوع 9
1-2-سؤال های تحقیق 10
1-3-فرضیه‌ های تحقیق 10
1-4-سابقه و پیشینه تحقیق 11
1-5- ضرورت انجام تحقیق 11
1-6- هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق 12
1-7-روش تحقیق 12
2- اصطلاحشناسی 12
3- تاریخچه بحث اینهمانی فردی 14
4- شرح حال مختصری از زندگی صدرالمتألهین 17
5-آراء موثر صدرا در بحث اینهمانی 19
فصل دوم: مباحث کلی این‌همانی شخصی و بررسی ملاک این همانی بر اساس دیدگاه ملاصدرا 23
1- این‌همانی شخصی در مقام اثبات و ثبوت 24
2- اینهمانی عددی 25
3- اینهمانی و تغییر 26
4- دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره اینهمانی فردی 27
4-1- منکران این‌همانی 27
4-1-1- دیدگاه هیوم 28
4-1-1-1 نقد دیدگاه هیوم 31
4-1-2-دیدگاه راسل 33
4-1-2-1 نقد دیدگاه راسل 35
4-2- قائلان به این‌همانی شخصی 36
4-2-1 -معیار بدنی 37
4-2-1-1- دلایل قائلان به ملاک بدنی 38
4-2-1-2- نقد معیار بدنی 39
4-2-2 – ملاک مغزی و نقد آن 42
4-2-3- ملاک حافظه و آگاهی 43
4-2-3-1- نقد دیدگاه حافظه 45
4-2-4- ملاک پیوستگی روان شناختی و نقد آن 46
4-2-5- ملاک نفس 47
4-2-5-1- نقد ملاک نفس 48
5- معیار این‌همانی براساس آراء ملاصدرا 52
5-1- صدرا جسم را منشأ همه افعال و آثار انسان نمی‌داند 53
5-2-صدرا نوعیت انسان را به نفس نسبت می‌دهد. 54
5-3- صدرا نفس را صورت بدن می‌داند. 55
5-4 -بررسی ملاک بدن و حافظه به عنوان ملاک این‌همانی از دیدگاه صدرا 56
6- نفس معیار این‌همانی 58
نتیجه گیری 61
فصل سوم: بررسی براهین اثبات وجود و بقای نفس 63
1-بررسی براهین اثبات نفس 64
2-اثبات نفس از نظر ملاصدرا 73
3- بقای نفس 74
3-1- اثبات بقای نفس به طور کلی 74
3-2- اثبات بقای نفس پس از فساد بدن 76
نتیجه گیری 79
فصل چهارم: این‌همانی و جاودانگی 80
1- رابطه این‌همانی و جاودانگی 81
2- انواع جاودانگی انسان 83
2-1- جاودانگی عرفی 83
2-1-1- جاودانگی انسان در یاد و خاطره ها 83
2-1-2- جاودانگی ازطریق ذراری و اعقاب 83
2-1-3- جاودانگی از طریق آثار 83
2-2- جاودانگی شخصی و غیر شخصی 83
2-3- جاودانگی دنیوی و اخروی 84
2-3-1- جاودانگی دنیوی 84
2-3-1-1- تناسخ 84
2-3-2-جاودانگی اخروی 85
2-3-2-1- نظریه برانگیختگی ابدان 85
2-3-2-1-1-بررسی مسأله این‌همانی در نظریه برانگیختگی ابدان 90
2-3-2-2- نظریه‌ی جاودانگی در پرتو بدن مثالی 91
2-3-2-3- نظریهی روح مجرد 92
2-3-2-3-1- دیدگاه ابن سینا بر مبنای معاد روحانی 93
2-3-2-3-1-1- دیدگاه ابن سینا در مورد مسأله این همانی و جاودانگی 97
2-3-2-3-2- نظریه صدرایی در تبیین معاد جسمانی 100
2-3-2-3-2-1-بررسی مسأله این همانی صدرایی در اثبات معاد جسمانی 108
نتیجه گیری 112
فصل پنجم: اینهمانی و حرکت جوهری 114
1-حرکت 115
1-1- انواع حرکت 116
1-2-اقسام حرکت جوهری 116
2- معنای حرکت در جوهر 117
2-1 – دلیل منکرین حرکت در جوهر 121
2-2-موضوع در حرکت جوهری بر اساس دیدگاه صدرا 123
2-3- اینهمانی و حرکت جوهری: 124
3- حرکت جوهری نفس 126
3-2 -مراحل و اکوان وجودی نفس 128
3-3-حرکت اشتدادی نفس 129
3-4 -حرکت جوهری نفس و حل مشکل این‌همانی 132
نتیجه گیری 134
جمع‌بندی نهایی 136
منابع و مآخذ 140
چکیده انگلیسی 145

فصل اول: کلیات
مقدمه

این‌همانی فردی یا هویت شخصی معادل واژه‌ی personal Identity ، یکی از مسائل اصلی مورد بحث در فلسفه نفس است. سؤال از اصل و ماهیت انسان و این‌ که چه عاملی باعث می‌شود فرد از تولد تا زمان مرگش یک شخص باقی بماند و چگونگی تشخیص این استمرار از مباحث مطرح در مسأله این‌همانی شخصی است. سؤال اصلی در این‌همانی شخصی این است که، دلیل منطقی و شرایط کافی برای اینکه فرد P2 در زمان T2 همان شخصP1 در زمان T1 باشد چیست؟ سؤال دیگر این است که با چه شواهد ظاهری یا تجربی و یا احیاناً غیرتجربی ما می‌توانیم حکم به این‌همانی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شخصی بدهیم؟ به چه دلیل، ما همان انسان ده سال قبل هستیم؟ چه دلیلی برای اثبات این ادعا داریم؟ عامل حفظ این وحدت در وجود ما چیست؟
از هنگام تولد تاکنون ظاهر بدن ما و حتی بسیاری از سلول‌های بدن ما تغییر کرده است، اما ما باز هم خود را همان فرد گذشته می‌دانیم. ممکن است در این میان بدن ما دچار تغییرات اساسی هم شده باشد: به‌عنوان مثال دست یا پای ما قطع شده باشد، آیا با وجود این تغییرات، ما هنوز همان فرد گذشته هستیم و این‌همانی ما حفظ شده است یا این‌که باید بگوییم ما تنها شبیه به فرد گذشته هستیم. این امر مسلم است که به لحاظ بدنی و ظاهری با فرد گذشته دارای این‌همانی نیستیم، اما آیا این گونه تغییرات باعث می‌شود که ما فرد دیگری باشیم؟ این سؤالات هرچند ساده به نظر می‌رسند ، اما سال های متمادی ذهن فیلسوفان نفس را به خود مشغول داشته است. سؤال از این‌همانی فردی و چیستی آن و چگونگی استمرار آن از جمله پرسش‌های اساسی و رایج در فلسفه نفس یا ذهن است. فیلسوفان ذهن پاسخ‌های متفاوتی به این گونه سؤالات داده‌اند ، اما آن چه مسلم است چگونگی دیدگاه آنان در باب حقیقت انسان تأثیر مستقیمی بر تبیین آنان از مسأله ی این‌همانی دارد؛ به‌عنوان مثال: تجربه‌گرایان و کسانی که حقیقت انسان را تنها به یک جوهر مادی تحویل می‌برند، عامل حفظ هویت فردی انسان را بدن مادی یا یکی از اجزای آن نظیر: مغز نسبت داده‌اند ، اما در مقابل کسانی که حقیقت انسان را جوهری غیرمادی می‌دانند این استمرار را در نتیجه ی استمرار یک جوهر غیرمادی یا همان نفس تلقی می‌کنند به گونه ای که برخی مانند ابن سینا و دکارت تمام حقیقت و این‌همانی انسان را چه در حیات دنیوی و هم در حیات اخروی بر اساس همین نفس مجرد تبیین می کنند ، اما دوگانه انگارانی مانند: ملاصدرا با دیدگاه ویژه خود در باب رابطه نفس و بدن این همانی انسان را در پرتو نفس و بدن هر دو ممکن می سازد.
در مقابلِ دیدگاه قائلان به این‌همانی شخصی، بعضی فیلسوفان استمرار هویت فردی یا وجود یک خود مستمر را نوعی توهم به شمار آورده‌اند. از نظر آنان این تنها یک تخیل است که ما فکر می‌کنیم، انسانی را که اکنون می‌بینیم همان انسان چند لحظه قبل یا انسان چند سال پیش است؛ درست مانند خانه‌ای که ما در مورد آن بگوییم این خانه همان خانه پنجاه سال قبل است. از نظر آنان ما هر لحظه با انسانی جدید یا خانه‌ای جدید مواجه هستیم که تنها شبیه به آن انسان گذشته یا خانه گذشته است. این خطای ذهن انسان است که با مشاهده این تصاویر مستمر و شبیه به هم، چنین وحدتی را توهم می‌کند.
نکته‌ی قابل توجه این است که مسأله ی هویت شخصی، تنها دغدغه‌ی فیلسوفان ذهن نیست بلکه، این بحث ارتباط تنگاتنگی با سایر حوزه‌های علم نظیر: علم اخلاق، حقوق و کلام دارد. با اعتقاد به وجود یک خود مستمر در وجود انسان است که می‌توان انسان‌ها را به لحاظ اخلاقی و حقوقی مسئول کارهای گذشته‌شان دانست؛ باور به چنین استمراری موجب مجازات مجرم حتی پس از سالیان دراز می‌شود. هم‌چنین مسأله ی هویت شخصی در مباحثی مانند: جاودانگی، چگونگی حیات پس از مرگ، عذاب و پاداش نقش اساسی ایفا می‌کند، بدون بیان دقیق چگونگی استمرار فرد انسان در حیات پس از مرگ، هیچ یک از این آموزه‌ها قابل توضیح و تبیین عقلانی نیست.
با توجه به اهمیت بحث این‌همانی شخصی، این پایان نامه به بررسی این مسأله در آراء یکی از مشاهیر فلسفه اسلامی؛ یعنی ملاصدرا پرداخته است.
مباحث این پایان نامه در پنج فصل تدوین گردیده است؛ پس از بیان کلیات در فصل اول، فصل دوم را به‌طور کلی به بررسی مسأله این‌همانی، دیدگاه منکران و معتقدان به آن اختصاص داده‌ایم؛ هم‌چنین در پایان این فصل سعی شده معیار این‌همانی بر اساس آراء صدرا بیان گردد. ادامه‌ی بحث این‌همانی شخصی از دیدگاه صدرا بر بحث اثبات نفس و بررسی چگونگی جاودانگی آن، متوقف است؛ به همین دلیل فصل سوم به بررسی دلایل اثبات نفس و جاودانگی آن در حیات پس از مرگ اختصاص داده‌شده است. فصل چهارم پایان‌نامه به رابطه‌ی میان جاودانگی و این‌همانی و دیدگاه‌های مختلف دراین‌باره می‌پردازد. ازآن جا که انسان شناسی صدرا بر دیدگاه او در باب حرکت جوهری استوار است، فصل آخر را به بررسی این‌همانی و مسأله حرکت جوهری اختصاص داده‌ایم تا مشخص گردد آیا دیدگاه صدرا مبنی بر تغییر لحظه به لحظه نهاد طبیعت با دیدگاه این‌همانی انسان و حفظ هویت او در طول زمان سازگاری دارد یا نه؟
1- طرح کلی تحقیق
1-1- تبیین موضوع
انسان تغییرات مادی جهان پیرامونش را، هم‌چنین تغییرات شدید و اضمحلال بدن مادی خود را به‌وضوح درک و دریافت می‌کند؛ ازاین‌رو، سؤال از این‌همانی برای هر انسانی در طول زمان مطرح است. این سؤال که حقیقت وجودی من با وجود تغییرات شدید مادی و بدنی چیست؟ و چه عاملی باعث می‌شود که باوجود این تغییرات، من خودم را انسان واحدی بدانم؟ سؤال اصلی در بحث این‌همانی است.
دانشمندان غربی به ‌ویژه جان لاک به ‌وضوح و آشکار، در آثار خود به‌ نقد و بررسی ملاک این‌همانی انسان پرداخته‌اند و برای آن ملاک‌های گوناگونی ارائه داده‌اند. در میان فیلسوفان غربی اولین کسی که با دغدغه ی فلسفی به‌طور مستقل به این بحث پرداخته است، فیلسوف تجربی مسلک انگلیسی جان لاک بوده است. او اولین باراین بحث را در اثر معروفش به نام Concerning human understanding مطرح کرد؛ بعد از لاک، نظریات مختلفی توسط فیلسوفان غربی به‌عنوان معیار این‌همانی مطرح شد. هیوم دیدگاه لاک را نقد کرد و درنهایت منکر این‌همانی شخصی گردید. برخی فیلسوفان نیز مانند: فلو و هاسپرس هویت شخصی را در حد بدن مادی دانسته و قائل به ملاک بدنی برای آن

دانلود پایان نامه ارشد : فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته -مطالعه موردی هواپیماهای تجاری-

جناب آقای دکتر طباطباییان
 
زمستان 1390
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق / 11

1‌ـ1) بیان مسئله / 12

1‌ـ2) اهمیت و ضرورت تحقیق / 15

1‌ـ3) پرسش های اصلی و فرعی تحقیق/15

1‌ـ4) هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار/16

1‌ـ5) روش شناسی / 16

1‌ـ5ـ1) روش کلی تحقیق/16

1‌ـ5ـ2) قلمرو مکانی- جامعه تحقیق/16

1‌ـ5ـ3) روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه/16

1‌ـ5ـ4) روش های گردآوری داده ها و ابزارمورداستفاده/16

1‌ـ5ـ5) روش های تحلیل داده ها/17

1‌ـ5ـ6) موانع و محدودیت های تحقیق/17

1‌ـ6) شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق/18

 

فصل دوم: بررسی مبانی نظری/ 20

2ـ1) مقدمه / 21

2ـ2) تعاریف و مفاهیم فناوری و فناوری پیشرفته/22

2ـ2ـ1) طبقه بندی فناوری از دیدگاه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه/22

2ـ2ـ2) فناوری پیشرفته/23

2ـ3) مفاهیم نوآوری، سیستم های نوآوری و تجاری سازی/24

2ـ3ـ1) تعریف عمومی نوآوری/24

2ـ3ـ2) فرآیند نوآوری در یک نگاه/26

2ـ3ـ3) نگرش سیستمی نوآوری و رویکردهای سیستم نوآوری/28

2ـ3ـ4) سیستم نوآوری بخشی/30

2ـ3ـ5) مفاهیم و تعاریف تجاری سازی فناوری/32

2ـ3ـ6) موانع موجود در فرآیند تجاری سازی و علل شکست این فرآیند/33

2ـ3ـ7) عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند توسعه و تجاری سازی/34

2ـ4) فناوری های نرم با تاکید بر فرآیند مدیریتی/36

2ـ5) مولفه ها و نهادهای تاثیرگذار بر فرآیند تجاری سازی/  36

2ـ5ـ1) نقش نهادهای علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی در فرآیند تجاری سازی/37

2ـ5ـ2) نقش دولت در بهبود مکانیزم های تعاملی در فرآیند تجاری سازی/39

2ـ5ـ3) نقش نهادهای میانجی و صنایع همکار در فرآیند تجاری سازی/44

2ـ6) مدل های توسعه و تجاری سازی فناوری/47

2ـ6ـ1) مدل تجاری سازی فناوری های نوظهور/49

2ـ6ـ2) مدل توسعه و تجاری سازی (ارائه شده توسط کوپر)/51

2ـ6ـ3) مدل تجاری سازی فناوری های جدید/52

2ـ6ـ4) مدل های توسعه محصول/55

2ـ6ـ5)مدل آزمون پس از هر مرحله/56

2ـ7) وجوه اشتراک مدل های توسعه و تجاری سازی فناوری/62

2ـ8) اهداف بهبود در سیستم های توسعه و تجاری سازی محصول/64

2ـ9) وضعیت موجود محصولات صنعت هوایی ایران /67

2ـ9ـ1) هواپیماهای ترابری/67

2ـ9ـ2) هواپیماهای آموزشی/ کاربردی کوچک/69

2ـ9ـ3) هلیکوپترها/71

2ـ9ـ4) هواپیماهای بدون سرنشین/73

2ـ10) جمع بندی و ارائه مدل مفهومی/76

2ـ10ـ1) جمع بندی بررسی های انجام شده برروی نهادهای موثر و درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات/76

2ـ10ـ2) جمع بندی مدل های توسعه و تجاری سازی محصولات مورد بررسی در مرور ادبیات/78

 

فصل سوم: روش تحقیق / 83

3ـ1) مقدمه / 84

3ـ2) روش تحقیق/84

3ـ3) فرآیند اجرایی تحقیق/86

3ـ4) مولفه ها و شاخص های تحقیق/86

3ـ5) روش گردآوری داده ها/89

3ـ6) ابزار سنجش گردآوری داده ها/90

3-7) پایایی و روایی ابزار سنجش/90

3-8) جامعه و نمونه آماری/91

3-9) روش های تجزیه و تحلیل داده ها/91

3ـ9ـ1) آمار توصیفی /92

3ـ9ـ2) آمار استنباطی/92

3ـ9ـ3) روش تحلیل عاملی/92

3ـ9ـ4) آزمون فریدمن/93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها / 94

4ـ1) مقدمه / 95

4ـ2) آمارتوصیفی متغیرهای جمعیت شناختی/96

4ـ3) تحلیل های آماری مورد استفاده در بررسی مدل/99

4ـ4) تحلیل آماری عوامل موثر در فرآیند مناسب تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته در وضعیت موجود/103

4ـ4ـ1) تحلیل آماری توصیفی و استنباطی شاخص ها در وضعیت موجود/103

4ـ4ـ2) تحلیل عاملی تاییدی/108

4ـ4ـ3) اولویت بندی مولفه ها و شاخص های تحقیق/111

4ـ5) تحلیل آماری میزان اهمیت عوامل موثر در فرآیند تجاری سازی محصولات پیشرفته/122

4ـ5ـ1) تحلیل آماری توصیفی و استنباطی شاخص ها ازنظر میزان اهمیت/122

4ـ5ـ2) تحلیل عاملی تاییدی/126

4ـ5ـ3) اولویت بندی مولفه ها و شاخص های تحقیق/129

4ـ6) مقایسه میانگین های وضعیت مطلوب و موجود/142

4ـ7) جمع بندی/146

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات / 147

5ـ1) مقدمه / 148

5ـ2)  نتایج قابل تفسیر از تحلیل عاملی سازه های تحقیق در بررسی وضعیت موجود/148

5ـ3)  بررسی وضعیت موجود صنعت هوایی ایران/150

5ـ4)  نتایج قابل تفسیر از تحلیل عاملی سازه های تحقیق در بررسی میزان اهمیت شاخص ها/152

5ـ5)  جمع بندی و نتیجه گیری تحقیق/ 155

5ـ5ـ1) مهمترین موانع و چالش ها/156

5ـ5ـ2) راهکارهای تسهیل کننده فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/157

5ـ6) پیشنهادات برای تحقیقات آینده /158

فهرست اشکال

 

 

شکل1.1: روش گردآوری داده ها/17

شكل1.2: فعالیتهای كلیدی فرآیند نوآوری در طول عمر پروژه/27

شكل2.2: مدل تجاری سازی فناوری های جدید/54
شکل3.2 : مقایسه رویکردهای قدیمی و جدید توسعه/55

شکل 4.2: مدل یکپارچه توسعه محصول جدید/56

شکل 5.2: مدل “آزمون پس از هر مرحله”، کوپر/57

شکل6.2: هواپیمای ایران 140/68

شکل 7.2: (الف) هواپیمای پرستو؛ (ب) جت آموزشی تذرو/69

شکل8.2: (الف) هواپیمای آوا 202؛ (ب) هواپیمای آوا 303/70

شکل 9.2: شکل 12.2: (الف) هواپیمای پرندۀ آبی؛ (ب) هواپیمای فجر 3/70

شکل 10.2: (الف) فجر 22؛ (ب) جت آموزشی کوثر/71

شکل 11.2: هواپیمای فائز/71

شکل 12.2: (الف) شباویز؛ (ب) شاهد 278/72

شکل 13.2: شاهد 285/72

شکل 14.2: هواپیمای بدون سرنشین (الف) ابابیل؛ (ب) مهاجر/73

شکل 15.2: هواپیمای بدون سرنشین (الف) رعد؛ (ب) صاعقه/74

شکل 16.2: هواپیمای بدون سرنشین (الف) کرار؛ (ب) فراز 2/74

شکل 17.2: معرفی طیف محصولات صنایع هوایی در سطح جهانی/75

شکل 18.2: مدل مفهومی تحقیق/81

شکل 1.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جایگاه سازمانی/96

شکل 2.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک مدرک تحصیلی/97

شکل3.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تجربه کاری/98

شکل 4.4: درصد پاسخ دهندگان به تفکیک میزان سن/99

شکل 5.4:  فرآیند تحلیل آماری مطالعات میدانی مربوط به این تحقیق/102

 


 

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فهرست جداول

 

 

جدول 1.2: مراحل توسعه محصول جدید/51

جدول 2.2: یک مدل “آزمون پس از هر مرحله” در صنعتی خاص/60

جدول 3.2: وجوه اشتراك سیستمهای توسعه/64

جدول 4.2: جمع بندی نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی/76

جدول 5.2: جمع بندی و بررسی مولفه های موثر در هر مدل/79
جدول 6.2: شاخص های تعریف شده برای بررسی مولفه های مراحل تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/79

جدول 1.3:  گام های اجرایی تحقیق/86

جدول 2.3: مولفه ها و شاخص‌های مراحل مناسب تجاری سازی محصولات با  فناوری پیشرفته/87

جدول3.3: مولفه ها و شاخص‌های نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات/88

جدول 4.3: شاخص‌های مولفه فناوری های نرم(T)/89

جدول 1.4:  نحوه امتیاز بندی سوالات در پرسشنامه مربوط به میزان اهمیت/95

جدول2.4:  نحوه امتیاز بندی سوالات در پرسشنامه مربوط به وضعیت موجود/95

جدول 3.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک جایگاه سازمانی/96

جدول 4.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک مدرک تحصیلی/97

جدول 5.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک میزان تجربه کاری/97

جدول 6.4: ترکیب پاسخ دهندگان به تفکیک میزان سن/98

جدول 7.4:  آزمون های آماری انجام شده در این تحقیق/101

جدول 8.4:  تحلیل وضعیت موجود هر یک از شاخصهای مربوط به پژوهش/103

جدول 9.4:  شاخصهای برازش مدل اندازه گیری /110

جدول 10.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به مولفه های تحقیق/111

جدول 11.4:  میانگین رتبه های مربوط به مولفه های تحقیق/112

جدول 12.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه شناسایی و بررسی بازار/112

جدول 13.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه شناسایی و بررسی بازار/113

جدول 14.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/113

جدول 15.4: میانگین رتبه های مربوط به عوامل مولفه به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/114

جدول 16.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه ایده پردازی و غربالگری ایده/114

جدول 17.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه ایده پردازی و غربالگری ایده/114

جدول 18.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه امکان سنجی پارامترهای تحقیق و توسعه/ 115

جدول 19.4:  میانگین رتبه های مربوط به عوامل مولفه امکان سنجی پارامترهای تحقیق و توسعه/115

جدول 20.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه طراحی محصول/116

جدول21.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه طراحی محصول/116

جدول 22.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت/116

جدول 23.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت/117

جدول 24.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/117

جدول 25.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/117

جدول 26.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/118

جدول 27.4:  میانگین رتبه های مربوط به به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/118

جدول 28.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/118

جدول 29.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/119

جدول 30.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه دولت/119

جدول 31.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه دولت/119

جدول 32.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه نهادهای میانجی/120

جدول 33.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه نهادهای میانجی/120

جدول 34.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه صنایع همکار/121

جدول 35.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه صنایع همکار/121

جدول 36.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه فناوری های نرم/121

جدول 37.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه فناوری های نرم/122

جدول38.4: تحلیل میزان اهمیت هر یک از شاخصهای مربوط به تحقیق/123

جدول 39.4: شاخصهای برازش مدل اندازه گیری /128

جدول 40.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به کلیه مولفه های موثر/130

جدول41.4:  میانگین رتبه های مربوط به به کلیه مولفه های موثر/130

جدول 42.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای شناسایی و بررسی بازار/131

جدول 43.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای شناسایی و بررسی بازار/131

جدول 44.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/132

جدول45.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای به کارگیری استراتژی مناسب جهت ایجاد تقاضا در بازار/132

جدول 46.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه  ایده پردازی و غربالگری  ایده/132

جدول 47.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه  ایده پردازی و غربالگری  ایده/133

جدول 48.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخصهای مولفه امکان سنجی پارامترهای تحقیق و توسعه/133

جدول 49.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخصهای مولفه امکان سنجی پارامترهای تحقیق و توسعه/134

جدول50.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه طراحی محصول/134

جدول 51.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه طراحی محصول/135

جدول 52.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت /135

جدول 53.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه ایجاد تجهیزات و زیرساخت/135

جدول 54.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/136

جدول 55.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه ساخت نمونه اولیه و آزمایشی/136

جدول 56.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/137

جدول 57.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه تولید صنعتی محصول و ورود به بازار/137

جدول 58.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/137

جدول 59.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی/138

جدول 60.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه دولت/138

جدول61.4: میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه دولت/139

جدول 62.4:  نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه نهادهای میانجی/140

جدول 63.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه نهادهای میانجی/140

جدول 64.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه صنایع همکار/141

جدول 65.4:  میانگین رتبه های مربوط به شاخص های مولفه صنایع همکار/141

جدول 66.4: نتایج آزمون فریدمن مربوط به شاخص های مولفه فناوری های نرم/141

جدول67.4:  میانگین رتبه های مربوط به مربوط به شاخص های مولفه فناوری های نرم/142

جدول 68.4:  مقایسه میانگین شاخص ها در دو وضعیت موجود و مطلوب/143

جدول 1.5: میزان اهمیت سازه های  مختلف در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /148

جدول 2.5: میزان اهمیت مولفه های مختلف در مراحل تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /149

جدول 3.5: میزان اهمیت مولفه های مختلف در نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/149

جدول 4.5: میزان اهمیت شاخص ها در فناوری های نرم/149

جدول 5.5: میزان اهمیت سازه های  مختلف در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /152

جدول 6.5: میزان اهمیت مولفه های مختلف در مراحل تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته /153

جدول 7.5: میزان اهمیت مولفه های مختلف در نهادهای درگیر در فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته/153

جدول 8.5: میزان اهمیت شاخص ها در فناوری های نرم/154

1‌ـ1) بیان مسئله:

تجاری سازی[1] مقوله مهمی هم در تئوری و هم در عمل است. بحران رقابت دهه 70 و 80 در ایالات متحده، نه بحران خلق ایده های علمی و تکنولوژیک نوین که بحران تبدیل کردن آنها به کاربردهای تجاری بود.  ابتکارات بدون کاربرد یا با کاربرد محدود ممکن است تا حدودی برای شخص مبتکر و یا جامعه مفید باشد اما اهمیت آن زمانی مشخص می شود که این ابتکارات به صورت کاربرد تجاری در آیند (شان،2001).

تجاری­سازی، که یکی از ارکان موفقیت کسب و کارهای نوپا می باشد، در بین مبتکرین ایرانی از جایگاه مطلوبی برخوردار نیست و اگر برخی از آنها به فرآیند تجاری سازی توجه می کنند، این توجه سطحی بوده و عمیق نمی باشد. متاسفانه در کشور ما در زمینه تجاری سازی تکنولوژی کوتاهی زیادی تا بحال صورت گرفته و حتی از لحاظ پژوهشی نیز به آن توجه درخوری نشده است. در فرآیند توسعه تکنولوژی، یکی از مراحلی که در کشورهایی مثل ایران به آن کم توجه شده، مرحله تجاری سازی تکنولوژی می باشد. در کشور ما بعلت وجود نیروی انسانی خوش فکر و خلاق، ایده های خوبی در مرحله تحقیقاتی (چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح تجربی و کارگاهی) ارائه می شود، اما متاسفانه اکثرا در همان حد متوقف شده و مراحل بعدی برای وارد کردن ایده ها به مرحله تولید، انجام نمی گیرد. بعد از انقلاب نیز تلاش های زیادی در این جهت صورت گرفته ولی به نظر می رسد به دلایل ریشه ای نهفته در اقتصاد کشور و سایر معضلات ساختاری، سیاسی و غیره آن، هنوز مرحله تجاری سازی نهادینه نشده است. مشکلات اقتصادی و معیشتی و عدم اشتغال با وجود درآمدهای قابل توجه نفتی و سایر مزیت های ملی نشان از این معضلات ریشه ای می دهند .

فرآیند تجاری سازی برای تبدیل مواد خام و یا پژوهش های دانشگاهی  به فناوری های  اقتصادی و کاربردی لازم است. به ویژه در کشورهای جهان سوم که به دلیل عدم توانایی در تبدیل ایده های پژوهشی و علمی به فناوری های کاربردی  به تجاری سازی توجهی ندارند. با اینکه ایران کشوری است که خلق ایده در آن زیاد است اما نمی تواند به طور کارا و موثری برای استفاده این ایده ها در صنایع و در حالت کاربردی سرمایه گذاری کند و به  دانشگاهیان و محققین بها و انگیزه کافی برای خلق ایده و تجاری سازی آن نمی دهد.کشور ما به دلیل عدم مطابقت بین استراتژی ها و راهبردها و نیازهای صنایع نتوانسته است تجاری سازی را به طور موفقی به مرحله اجرا درآورد. از آنجایی که در بسیاری از سازمان ها تجاری سازی فناوری امری مشکل در فرآیند توسعه فناوری و نوآوری است این سوال پیش می آید که فعالیت این حوزه چگونه باید باشد؟ما باید با ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی بین فعالیت ها در حوزه صنعت و دولت و همچنین حوزه های علمی و تحقیقاتی  میزان موفقیت تجاری سازی را ارتقا دهیم. به ویژه باید نقش دولت در این فرآیند تعدیل شده باشد. . از آن جا که سرمایه گذاری دولتی در بخش R&D ، شرکت ها و نهادهای خصوصی  ،و پایه تحقیقاتی قوی نقش مهمی را در انتقال تکنولوژی و تجاری سازی ایفا می کنند پس برای پیشبرد تجاری سازی در صنایع کشورمان نیز باید در مرحله اول به این امور توجه کرد و همچنین یکی از عواملی که باید مورد توجه قرارگیرد ارتباط میان دانشگاه و صنعت است که متاسفانه توجه لازم به آن نمی شود.در کنار این عوامل، بایستی به سیستم نوآوری بخشی و همچنین سیستم نوآوری باز نیز توجه نمود.

نظام نوآوری بخشی همانطور که از آن پیداست، تمرکز این دیدگاه بر یک بخش است و آن را به عنوان هسته اصلی تحلیل خود در نظر می­گیرد. در واقع تفاوت­های ماهیتی و ساختاری بخش­های مختلف فناورانه باعث می­شود که این ایده به ذهن برسد که ارزیابی و تحلیل نوآوری در سطح بخشی بسیار کاراتر خواهد بود. برسچی و مالربا این مفهوم را