آرشیو برای: "اردیبهشت 1400"

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

در این مرحله محقق، پس از تعیین و محاسبۀ  متغیر های مستقل و وابسته ، به آزمون فرضیات تحقیق ، و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد.لازم به ذکر است که متغیرهای وابسته و مستقل و کنترلی تحقیق بصورت میانگین و تک عددی برای هر شرکت محاسبه شده است؛ لذا تعداد هر یک از… بیشتر »

پایان نامه رشته حسابداری-بررسی پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

جهت بررسی ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وابسـته، از ضریب همبستـــگی پیرسون ، که یک روش پارامتریک است استفاده می شود . همانطور که در نگاره ( ۱-۴ ) مشاهده می شود ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (۰٫۰۸۸-) می باشد که این عدد در… بیشتر »

دانلود پایان نامه -بررسی عملکرد مالی شرکت

جهت بررسی ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وابسـته، از ضریب همبستـــگی پیرسون ،که یک روش پارامتریک است استفاده می شود . همانطور که در نگاره ( ۱-۴ )مشاهده می شود ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تعداد دوره های حفظ مالکیت سهامدار یا افزایش ان و بازده… بیشتر »

دانلود پایان نامه-بررسی پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

در فرایند هر تحقیق ،نتایج پژوهش ازاهمیت بسزایی برخوردار است.  زیرا می تواند برای رفع مشکلات موجود یا بهبود وضیعت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب کمک شایانی را بنماید. این تحقیق در تلاش بوده است تا به  بررسی رابطه بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکتها… بیشتر »

پایان نامه رشته حسابداری-تحلیل ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

نتایج به دست آمده از آزمون این فرضیه نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر پافشاری سهامداران  و بازده دارایی ها (۰٫۱۷۰-)می باشد که این عدد در سطح خطای  ۵% رابطه معناداری را بین  این دو متغیر نشان نمی دهد . به دلیل آنکه sig آزمون بیشتر از پنج… بیشتر »

دانلود پایان نامه-تحلیل پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

طبق نتایج حاصل از تحقیقات قبلی مانند الیاس الیاسیانی و جینگی جیا در سال ۲۰۰۹ منتشر شده در مجله بانکداری و امور مالی چاپ شده است وجود رابطه مثبت و معنادار بین تعداد دوره های حفظ درصد مالکیت سهامداران (یا افزایش ان ) نهادی و بازده دارایی ها تایید شده است… بیشتر »

تعیین گروه موثر سهامداران و ثبات آنها در عملکرد مالی شرکتها-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

فاما و جنسون  (۱۹۸۵) نشان می دهند که سهامداران غیر متنوع (متمرکز) می توانند قوانین تصمیماتی متفاوتی را متناسب با سهامداران ریز بکارگیرند. مکانیسم های حاکمیتی می تواند ریسک قصور(کوتاهی) را ، بوسیله کاهش دادن هزینه های نمایندگی و نظارت بر عملکرد مدیریت و… بیشتر »

تعیین ثبات در عملکرد مالی شرکتها-دانلود پایان نامه ارشد

فرضیه فرعی هفتم: بین پافشاری(پایداری) سهامداران و بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط دارد . ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (۰٫۲۹۰-)می باشد که این عدد در سطح خطای  ۵% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان می دهد . باتوجه به خروجی های… بیشتر »

تعیین گروه موثر سهامداران در عملکرد مالی شرکتها-دانلود پایان نامه

ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر تعدارد دوره های حفظ مالکیت سهامدار یا افزایش ان و بازده حقوق صاحبان سهام (۰٫۲۸۷-)می باشد که این عدد در سطح خطای  ۵% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان می دهد . باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig کمتر از… بیشتر »

شناسایی گروه موثر سهامداران و ثبات آنها در عملکرد مالی شرکتها-پایان نامه ارشد

  -۱ مقدمه در این تحقیق ما به بررسی ارتباط بین ثبات سهامداران و عملکرد مالی شرکت می پردازیم . از  آنجایی که ترکیب سهامداران به عنوان بخشی از مبحث حاکمیت شرکتی برای کنترل عملیات شرکت و عملکرد مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد ، امروزه نیز ثبات سهامداران… بیشتر »

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-تعیین گروه موثر سهامداران و ثبات آنها در عملکرد مالی شرکتها

ازآنجایی که افزایش طول مدت حضور سهامداران به عنوان مالک و سهامدار شرکت، باعث افزایش حس مسئولیت پذیری مالک(سهامدار) نسبت به کنترل و نظارت بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیریت و نحوه اجرای برنامه های  مدیریت می شود وآشنایی بیشترآنها با ویژگی های شرکت و… بیشتر »

پایان نامه رشته حسابداری-تعیین گروه موثر سهامداران و ثبات آنها

کاربردهای تحقیق بدیهی است که به دنبال انجام هر تحقیقی تلاش بر این است نتایج بدست آمده مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر کارا و موثر باشد .لذا این تحقیق نیز مستثنی از این امر نخواهد بود. از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران… بیشتر »

دانلود پایان نامه -تعیین عملکرد مالی شرکتها

نظر به اینکه تشویق به سرمایه گذاری و جذب سرمایه های کوچک و بزرگ به بورس و نهایتاً شرکتهای پذیرفته در بورس بیش از پیش صورت میگیرد، متعاقباً باید در تامین نیازهای سرمایه گذاران و هدایت سرمایه ها در جهت صنایع و شرکتهای با بازدهی مناسب باید اطلاعات با کیفیت… بیشتر »

دانلود پایان نامه-تعیین گروه موثر سهامداران و عملکرد مالی شرکتها

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط وقوانین ومقررات خاصی انجام می شود.مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های… بیشتر »

پایان نامه رشته حسابداری-شناسایی گروه موثر سهامداران و ثبات آنها در عملکرد مالی شرکتها

امور تجاری در ایران در ابتدا تابع قوانین شرع بود. نخستین بار در دوره چهارم قانونگذاری، مقرراتی راجع به سهام شرکتها ضمن قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ تدوین گردید که عمدتاً از قوانین تجارت فرانسه اقتباس شده بود .در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نیز ضمن مواد ۸۹ تا ۹۲ یک… بیشتر »

افزایش بازدهی عملکرد مدیریتی و کاهش هزینه های کنترلی و هزینه های نمایندگی-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

هر گونه شناسی حاکمیت شرکتی ، مبتنی بر هشت گونه زیر است : نوع شرکت ساختار هیئت مدیره میزان قدرت ذینفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترلهای لازم برای شرکتها ترکیب سهامداران میزان… بیشتر »

عملکرد مدیریتی و کاهش هزینه های کنترلی و هزینه های نمایندگی-دانلود پایان نامه

سرمایه گذاران نهادی ، در طول  بیست سال گذشته ، جزء سهامداران اکثریت قرار گرفته اند ،بنابراین  عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار داده اند . براساس یک برآورد، حدود نیمی از سهام عادی شرکتهای آمریکایی، در اختیار سهامداران نهادی قرار دارد . سرمایه… بیشتر »

کاهش هزینه های کنترلی و هزینه های نمایندگی-پایان نامه رشته حسابداری

مطالعات انجام شده بیشتر در مورد گروه خاصی از سهامداران  انجام شده که در زیر به قسمتی از آنها می پردازیم: مطالعات الیاس الیاسیانی و جینگی جیانی [۱]  به وجود رابطه ای بین ثبات مالکان حقوقی و عملکرد مالی شرکت ( بازده دارایی ها )  پی بردند که هر چه ثبات در… بیشتر »

افزایش بازدهی عملکرد مدیریتی-دانلود پایان نامه

استین [۱]  ۱۹۵۹  و ۱۹۸۸ نشان می دهد که چطور حضور سهامداران با سرمایه گذاری نسبتاً بلندمدت می تواند باعث کاهش اشتیاق برای تصمیمات سرمایه گذاری خود خواهانه توسط مدیران شود. فاما و جنسون [۲]  (۱۹۸۵) نشان می دهند که سهامداران غیر متنوع (متمرکز) می توانند… بیشتر »

پایان نامه رشته حسابداری-افزایش بازدهی عملکرد مدیریتی

روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راه های معتبر ( قابل اطمینان ) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است ( خاکی ، ۱۳۸۶ ، ص ۲۰۱ )۱. این تحقیق از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع تحقیق کاربردی است . هدف تحقیق… بیشتر »

پایان نامه ارشد-عملکرد مدیریتی و کاهش هزینه های کنترلی و هزینه های نمایندگی

  -۳  روش های جمع آوری و منابع داده های تحقیق مرحلۀ گردآوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد . برای جمع آوری داده… بیشتر »

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

  چکیده: این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس می پردازد . محافظه کاری بر مبنای دو معیار عدم تقارن زمانی سودکه معیار سود و زیانی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام که  معیار  ترازنامه ای… بیشتر »

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

در حسابداری سنتی محافظه کاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تأخیر سودها تعریف شده است، پیش ­بینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تأییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه کاری بیان… بیشتر »

ارزیابی محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس-دانلود پایان نامه

نمونه­هایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگام­تر اخبار بد می­شوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیان­های کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای  تجدید ارزیابی) برای دارایی های… بیشتر »

ارزیابی هزینه سرمایه در شرکتهای بورس-دانلود پایان نامه

طبق این دیدگاه حسابداری، بهای تمام شده تاریخی به عنوان رویه ای محافظه کارانه توصیف می شود چرا که خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری در حسابها کمتراز ارزش منصفانه شان گزارش می شود، پنمن و زهانگ۱ (۲۰۰۲) می نویسند: “بوسیله حسابداری محافظه کارانه در… بیشتر »

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

در صورتی که اخبار واصله حاکی از کاهش در برآورد عمر مفید دارایی از ۱۰ سال به ۷ سال باشد، هزینه استهلاک طی عمر مفید باقیمانده کوتاه تر دارایی بیشتر می­ شود، اما از آنجایی که این اخبار به عنوان یک شوک اقتصادی باعث کاهش ارزش دارایی خواهد شد ، در اینجا اصول… بیشتر »

دانلود پایان نامه-ارزیابی حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای بورس

بازده­های مثبت به طور جزیی در سود شناسایی می­شوند و شناخت کامل آن ها به دوره­ های آتی منتقل می­ شود. این نشان می­دهد که در هر دوره با اخبار خوب، افزایش در ارزش دفتری کمتر از افزایش در ارزش سهام خواهد بود. به این ترتیب باعث انباشته شدن تفاوت مثبت بین… بیشتر »

بررسی تأثیر سرمایه های فکری برعملکرد سازمانها -دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

  نتیجه آزمون فرضیه اصلی چهارم : متغیر تعدیلی اندازه شرکت بر ارتباط بین سرمایه فکری و ریسک کل تأثیرگذار است.  ‌ در ابتدا باید ذکر شود که متغیر تعدیلی اندازه شرکت در این پژوهش می باشد که تأثیر آن روی فرضیه اصلی اول وکلیه اجزای سرمایه فکری به تفکیک ذکر… بیشتر »

سرمایه های فکری برعملکرد سازمانها -دانلود پایان نامه

پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی ،اگر تحقیق از یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد ،محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهادهایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند .بدین سبب در ادامه… بیشتر »

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-بررسی تأثیر سرمایه های فکری برعملکرد سازمانها

به دلیل افزایش درک مدیران در مورد نقش دارایی های نامشهود در ایجاد مزیت رقابتی، تاکنون روش های متعددی برای سنجش و اندازه گیری سرمایه فکری به وجود آمده است در این پژوهش بنا به دلایل زیر از مدل ضریب ارزش افزوده فکری پالیک برای سنجش سرمایه فکری استفاده می… بیشتر »

پایان نامه رشته حسابداری-تأثیر سرمایه های فکری برعملکرد سازمانها

«دراکر» (۱۹۹۳) اندیشمند معروف مدیریت می گوید ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصاد اصلی، دیگر سرمایه بیشتر، منابع طبیعی و نیروی کار بیشتر و … نیست. قرن ۲۱، قرن اقتصاد دانش است. که قبل از آن اقتصاد صنعتی حاکم بوده است. در… بیشتر »

بررسی میزان سرمایه ساختاری -دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

  بخش سوم : روش های اندازه گیری سرمایه فکری ۱-۴-۲- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری به اعتقاد ادوینسون و مالون، جایگاه ارزش از ادغام سه نوع سرمایه فکری فوق الذکر جهت نیل به نتایج مطلوب ایجاد می گردد. بنابراین ضروری است تا این سه نوع سرمایه… بیشتر »

میزان سرمایه ساختاری -دانلود پایان نامه

  کنترل دارایی های ناملموس این روش در پی اندازه گیری دارایی های ناملموس شرکت بر روش ساده می باشد. در این راستا معیارهای مناسب متعددی را معرفی نموده و هدف از آن ایجاد بینش و دیدگاهی جامع از موقعیت سرمایه فکری شرکت می باشد. در این روش ضروری است که تا… بیشتر »

میزان سرمایه ساختاری -پایان نامه رشته حسابداری

  روش تشکیل سرمایه بازار این روش معیاری از ارزش بازار، سرمایه فکری شرکت را ارائه می دهد. در این روش فرض بر این است که تشکیل سرمایه اضافی یک شرکت نسبت به حقوق صاحبان سهام آن، همانا بیانگر سرمایه فکری موجود در آن می باشد. این روش مبتنی بر عرف بازارهای… بیشتر »

دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-بررسی میزان سرمایه ساختاری

  - کیوتوبین روش کیوتوبین ، توسط جیمز توبین برنده نوبل اقتصاد توسعه داده شد. این نسبت ارتباط بین ارزش بازار یک شرکت و ارزش جایگزینی آن شرکت هزینه جایگزینی دارایی های آن شرکت را اندازه گیری می کند. به صورت تئوری در بلندمدت این نسبت به سمت واحد میل می… بیشتر »

پایان نامه رشته حسابداری-بررسی میزان سرمایه ساختاری

  طبقه بندی شیوه اندازه گیری سرمایه فکری از دید کلینت و دارن شیوه های اندازه گیری برای دارایی های نامشهود در درون چهار مقوله اصلی از شیوه های اندازه گیری جا داده شده است این طبقه بندی ها با توسعه طبقه بندی های لوثی و ویلیامز، ۲۰۰۰ توسط بارن و همکاران… بیشتر »

دانلود پایان نامه-میزان سرمایه ساختاری

  محاسبه سرمایه فکری با بهره گرفتن از مدل پالیک روش های گوناگونی برای محاسبه و سنجش سرمایه فکری وجود دارد که مزایا و معایب هر یک بیان گردید . در این کار تحقیقاتی برای محاسبه و سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده که از دلایل استفاده از این روش… بیشتر »

بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

      چکیده: ۱ مقدمه: ۲ ۱-۱ مقدمه ۴ ۲-۱-  تاریخچه مطالعاتی. ۴ ۳-۱-  بیان مسأله ۵ ۴-۱-  چارچوب نظری. ۷ ۵-۱-  فرضیه های تحقیق. ۸ ۶-۱-  اهداف تحقیق. ۹ ۷-۱- اهمیت تحقیق. ۱۰ ۸-۱-  حدود مطالعاتی. ۱۱ ۹-۱-  واژه های کلیدی و اصطلاحات.. ۱۲ ۱-۲- مقدمه ۱۵ ۲-۲-مبانی… بیشتر »

بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار-دانلود پایان نامه ارشد

. چکیده: هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار… بیشتر »

رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -پایان نامه ارشد

. ۱ مقدمه ویژگی های بازار بورس اوراق بهادار باعث شده است که هم شرکت ها و هم سرمایه گذاران، بازار سرمایه را محل مناسبی برای جذب منابع مالی و سرمایه گذاری بدانند و به همین جهت است که امروزه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای اقتصادی… بیشتر »

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

. - اهمیت تحقیق اهمیت هر تحقیق از فلسفه و چرایی آن تحقیق حکایت دارد (خادم المله،۱۳۸۷،ص۴۶)۱. که این ضرورت در پژوهش حاضر از دیدگاه های مختلفی قابل طرح است: گسترش دانش امور مالی: رشد و تکامل هر رشته از دانش بشری مرهون تلاش اندیشمندان ، تئوریسین ها و محققین… بیشتر »

بررسی حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس -پایان نامه ارشد

. چارچوب نظری در تحقیق حاضر سعی گردیده رابطه بین حجم معاملات سهام و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در  بورس تهران بررسی گردد. حجم معاملات عبارت است از حجم ریالی یا مقداری سهامی که در یک دوره از زمان دادوستد می شود به عبارت کامل تر حجمی از سهام که در… بیشتر »

دانلود پایان نامه درباره بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

. مقدمه بورس اوراق بهادار یکی از اجزای بازارهای مالی است که حرکت چرخ های اقتصاد بدون وجود آن تقریباً غیر ممکن می باشد. امروزه تحولات اقتصادهای صنعتی، بازار سرمایه را به ماشینی تبدیل کرده است که نمی‌توان بدون تغییر اساسی در شیوه زندگی ملی، آن را از… بیشتر »

پایان نامه ارشد گرایش حسابداری:بررسی حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس

. -  حدود مطالعاتی قلمرو تحقیق حاضر به تفکیک قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تشریح میگردد. قلمرو موضوعی: در این تحقیق به بررسی رابطه بین حجم مبادلات و تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. قلمرو زمانی: قلمرو زمانی… بیشتر »

بررسی روند تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران-دانلود پایان نامه ارشد حسابداری

. مبانی نظری ۱-۲-۲ قیمت سهام منظور از قیمت سهام، قیمت بازار یا قیمت معاملاتی است که در برگیرنده ارزشی است که برحسب توافق خریدار و فروشنده تعیین می گردد. قیمت هر سهم که بطور روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می شود قیمت آخرین معامله ای است که بر… بیشتر »

پایان نامه ارشد حسابداری:رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس

. -  فرضیه های تحقیق تعداد دفعات معامله در هر روز با تعداد سهام معامله شده در آن روز همبستگی مثبت دارد. قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز بعد با تعداد دفعات معامله روز مورد نظر رابطه دارد. قدرمطلق تغییر قیمت سهام هر روز نسبت به روز قبل با تعداد… بیشتر »

تعیین رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس -دانلود پایان نامه حسابداری

. بیان مسأله یکی از شاخصه های مهم هر بازار، حجم مبادلاتی است که در آن صورت می پذیرد. در واقع زمانی بازار یک کالا در اقتصاد مهم است که سهم بزرگتری از آن اقتصاد را به خود اختصاص دهد. ولی بازار اوراق بهادار یک تفاوت اساسی با بازار کالاهای دیگر دارد. در… بیشتر »

روند تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران-دانلود پایان نامه

. عوامل بیرونی منظور آن دسته از وقایع، حوادث و تصمیماتی است که در خارج از شرکت رخ می دهد و از کنترل شرکت خارج است ولی بر قیمت سهام شرکت موثر است. عوامل بیرونی به ۳ دسته عوامل اقتصادی، سیاسی- نظامی، و فرهنگی- رفتاری تقسیم می شوند : عوامل اقتصادی کلیه… بیشتر »

تعیین روند تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران-پایان نامه ارشد حسابداری

. عوامل اقتصاد خرد ج-۱- نرخ ارز : تغییر نرخ ارز بر قیمت مواد اولیه وارداتی شرکت ها و یا قیمت صادراتی محصولات صادراتی آن ها تأثیر خواهد گذاشت که به نوبه ی خود  بر سود شرکت ها تأثیرگذار است. چنانکه در ایران کارخانه ها بعد از سیاست تثبیت ارز در سال ۷۴… بیشتر »

پایان نامه ارشد:روند تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

. محتوای اطلاعاتی قیمت سهام روند گسترش و پیچیدگی روز افزون سازمان ها در جهان پیشرفته امروزی، پیدایش عرصه ­های جدید کسب و کار و عملیات، تشدید رقابت، نوآوری ها و تغییرات سریع و مداوم فن آوری، توسعه تجارت الکترونیک و بروز انواع سوء جریانات و تقلبات لزوم… بیشتر »

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی روند تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران

. عوامل سیاسی - نظامی به تجربه ثابت شده که یکی از ویژگی های بورس، تأثیر فوری مسایل سیاسی روی معاملات است، به عنوان مثال احتمال به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی تندرو که با دیدگاه های حاکم بر شرایط اقتصادی فعلی مخالف است و یا فوت ناگهانی یکی از مقامات… بیشتر »

پایان نامه حسابداری:کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام

. ۲- اهمیت رابطه حجم معاملات و قیمت سهام دو ضرب المثل مهم در بازار بورس وال استریت وجود دارد : حجم معاملات است که تغییرات قیمت ها را به وجود می آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق[۱]  نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد[۲] نسبتاً سبک است. مطالعات انجام شده… بیشتر »

بررسی کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

. نوسانات قیمت سهام ناشی از انتشار اطلاعات کلارک[۱] (۱۹۷۳) فرض کرد که تغییرات قیمت روزانه، عبارت است از مجموع تغییرات تصادفی قیمت در طول روز. تغییرات در قیمت روزانه یک متغیر تصادفی است که به میانگینی که به تعداد معاملات بازار در طول روز صورت می گیرد،… بیشتر »

بررسی کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری -پایان نامه ارشد حسابداری

. - ادبیات موضوعی حجم معاملات فرنچ و رول ادعا کرند که حجم معاملات و نوسان پذیری بطور مثبت با هم مرتبط هستند وآن هم به خاطر وجود معامله گران مطلع می باشد (فرنچ و رول ،۱۹۸۶،ص۷۹)۲ . گیوکا بیان می دارد که خود همبستگی مثبت مرتبط با حجم اطلاعات واندازه شرکت… بیشتر »

دانلود پایان نامه حسابداری:میزان کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام

. رابطه ی حجم مبادلات و قیمت با اعلان سود در تحقیقاتی که در دهه ۱۹۷۰در بازار سهام ایالات متحده انجام شد سه عامل اساسی مورد توجه قرار گرفت : تئوری تقاضا در بازار سهام برای تحلیل روند قیمت در بورس کافی نیست و از پیش بینی یک مکانیسم برای قیمت ناتوان است .… بیشتر »

بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

    چکیده: ۱ مقدمه: ۲ ۱-۱ مقدمه ۴ ۲-۱ تاریخچه مطالعاتی. ۵ ۳-۱ بیان مساله ۶ ۴-۱ اهمیت موضوع تحقیق. ۷ ۵– ۱ فرضیات تحقیق. ۸ ۶–۱ اهداف تحقیق. ۹ ۷-۱حدود مطالعاتی. ۱۰ ۸–۱ تعریف واژه های کلیدی. ۱۰ ۱-۲ مقدمه ۱۳ ۲– ۲  مفاهیم ریسک و بازده ۱۳ ۱-۲-۲ بازده ۱۴ ۲– ۲–… بیشتر »

بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام -دانلود پایان نامه ارشد

. جدول ۱-۲ سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی. ۴۶ جدول ۲-۲  خلاصه نتایج به دست آمده در خصوص وجود استثنائات در بازار سهام ۴۸ جدول ۳-۲ خلاصه ای از تحقیقات داخلی انجام شده در خصوص استثنا ئات بازده سهام. ۵۲ جدول ۱-۴ بررسی رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد فروش در… بیشتر »

عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام -پایان نامه ارشد

. چکیده: مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار رابیان می کند . این مدل ادعا می کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این… بیشتر »

نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام -پایان نامه حسابداری

. ۳-۱ بیان مساله سرمایه گذاران در زمره سزاوارترین گروه ها برای دریافت اطلاعات به موقع می باشند. تغییرات قیمت سهام یک منبع مهم اطلاعاتی و مؤثر برای آنان در ارزیابی وضعیت واحد تجاری است. بنابراین مهمترین مساله برای سرمایه گذاران امکان پیش بینی تغییرات… بیشتر »

تعیین نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام -دانلود پایان نامه حسابداری

. مقدمه در ادبیات مالی به معیار ریسک سیستماتیک بتا ( b ) می گویند. به عبارت دیگر بتا معیاری است که حساسیت بازده یک سهم را نسبت به بازده بازار نشان می دهد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدلهای پیش بینی بازده سهام است که برای سالهای زیادی… بیشتر »

پایان نامه ارشد حسابداری:عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

. اهمیت موضوع تحقیق تخصیص بهینه منابع مالی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایه گذاری است که به جرأت  می توان گفت نتیجه نهایی همه تلاشهای مدیریت سرمایه گذاری در این مرحله نمود پیدا می کند. سرمایه گذاران چه در سطح خرد و چه در سطح نهادی همیشه به دنبال… بیشتر »

پایان نامه ارشد گرایش حسابداری:بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

. اهداف تحقیق هدف علمی تحقیق کشف رابطه بین دو عامل تاثیر گذار بر تصمیمات بازار سرمایه ایران، یعنی نرخ رشد فروش و شاخص بحران مالی، به نیت تقویت پیکره علم و افزون بر معلومات موجود و در نتیجه استفاده پژوهشگران آتی از آن است. هدف کاربردی آن است که اگر افراد… بیشتر »

دانلود پایان نامه با موضوع نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

. تعریف واژه های کلیدی — رشد فروش در پایان هر سال مالی ، از جمع مبلغ فروش شرکتها برای محاسبه رشد فروش استفاده می شود به طور کلی نرخ رشد فروش شرکت i : (معادله ۱-۱) SGRiq  : نرخ رشد فروش شرکت i  در سال q Sq : درآمد فروش شرکت i در سال q Sq- 1 : درآمد فروش… بیشتر »

رابطه بین شاخص بحران مالی و بازده سهام در شرکت ها-دانلود پایان نامه

. بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار از آنجا که بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار در مسائل ومباحث سرمایه گذاری کاربرد وسیعی دارند به همین دلیل شناخت مفهوم آن دو حائز است. بازده تحقق یافته  ۳، بازدهی است که واقع شده است، یا بازده ای است که… بیشتر »

بررسی رابطه بین شاخص بحران مالی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس-پایان نامه ارشد حسابداری

. حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار حداکثر شدن قیمت سهام بیشتر هدف سرمایه گذارانی است که به دنبال انتفاع از خرید و فروش سهام هستند . به این صورت که آنها دارای هدف کوتاه مدت هستند . یعنی تنها می خواهند از افزایش قیمت سهام خریداری شده خود انتفاع… بیشتر »

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین شاخص بحران مالی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

. خصوصیات بازار کارآ از نظر تئوری شرایط لازم جهت تلقی کردن یک بازار به عنوان بازاری کارآ عبارتند از: ۱ ) یکی از شرایط لازم جهت کارآیی بازار وجود رقابت کامل است، در بازاری که معاملات کم انجام می شود و افراد مشارکت کننده در آن کم باشند، کارایی وجود ندارد.… بیشتر »

ارائه ارتباط بین رشد فروش و شاخص بحران مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس-پایان نامه

. مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای CAPM صرف نظر از اینکه چه میزان تنوع در پرتفوی ایجاد شود حذف تمامی ریسک ها میسر نخواهد بود. یک سرمایه گذار محقق به دریافت آن نرخ بازدهی است که نسبت به ریسک متحمل شده پاداشی در خور داشته باشد. مدل قیمت گذاری دارایی… بیشتر »

پایان نامه بررسی ارتباط بین رشد فروش و شاخص بحران مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

. ۲ آزمون های CAPM نتایج حاصل از مدل قیمت کذاری دارایی سرمایه ای یا CAPM به صورت زیر است. ۱ ـ  ریسک و بازده دارای ارتباط مثبتی هستند، هر چه ریسک بیشتر باشد بازده نیز بیشتر خواهد بود. ۲ ـ  ریسک مناسب برای یک اوراق بهادار معیاری است از تأثیر آن بر ریسک پر… بیشتر »

دانلود پایان نامه حسابداری:ارتباط بین رشد فروش و شاخص بحران مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس

. ۲انتقادات به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM در حالی که CAPM یک ابزار بی نهایت ظرفیت و کاربردی می باشد. نگرانی هایی در مورد تأثیر مدل وجود دارد. انتقادات اساسی چندی در سالهای اخیر در پیش بینی روی این تحقیق دانشگاهی به وجود آمده است. توان پیش بینی… بیشتر »

پایان نامه حسابداری:ارتباط بین رشد فروش و شاخص بحران مالی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس

. ۲ انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی به طور کلی مدلهای پیش بینی ور شکستگی که در ادبیات نظری آورده شده اند عبارتند از : ۱ ) مدل ویلیام بیور ۲ ) مدل آلتمن ۳ ) مدل اسپیرینگیت ۴) مدل اوهلسون ۵ ) مدل فولمر ۶) مدل زیمجوسکی ۷ ) مدل سی اسکوار   ۱– ۷–۲ مدل ویلیام… بیشتر »

بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام

  چکیده: تحقیقات انجام شده در سایر کشورها نشان می دهد که سرمایه گذاران، عکس العمل مطلوب و مثبتی در مقابل انتشار اخبار مربوط به سهام جایزه نشان داده اند. به عبارت دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ بازده سهام شرکتهایی که سهام جایزه توزیع کرده اند… بیشتر »

تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام -پایان نامه ارشد

    . -‏ مقدمه‏ برای اجرای یک طرح پژوهشی به روش علمی، محقق با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، اطلاعات و ‏شواهد کافی برای اندازه گیری و ارزیابی فراهم می آورد و با بهره گرفتن از روش های معین، داده های ‏گردآوری شده را تلخیص، تنظیم و طبقه بندی می کند و به… بیشتر »

بررسی انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام -دانلود پایان نامه ارشد

    روش تحقیق : نظر به اینکه این تحقیق دارای قلمرو زمانی معینی است و در پی بررسی نمونه های مورد نظر تحقیق می‌باشد . لذا به عنوان یک تحقیق میدانی و پیمایشی تلقی می‌شود . از سوی دیگر از آنجاییکه نتایج این مطالعه می‌تواند مورد استفاده مدیران مالی شرکت‌ها… بیشتر »

انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام -پایان نامه حسابداری

    مقدمه آینده از آن کسانی است که بتوانند به نحو مناسبی برای آن برنامه ریزی نمایند . هر شخص حقیقی و حقوقی در صورتی می‌تواند موفق باشد که با توجه به پیش بینی اوضاع آینده ،‌برنامه ریزی های لازم را به انجام رساند . بنابراین پیش بینی عنصر کلیدی در کلیه… بیشتر »

تعیین تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام -دانلود پایان نامه حسابداری

    جنبه‌های منفی سهام جایزه مسئله سهام جایزه از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته اند از جمله برخی صاحبنظران به جنبه‌های منفی آثار سهام جایزه نیز پرداخته اند. این نویسندگان اگر چه سهام جایزه را به عنوان یک روش مناسب تامین مالی می‌پذیرند ولی تلاش… بیشتر »

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام

    -تاثیر سهام جایزه بر شرکت توزیع کننده این تاثیرات به شرح زیر است : الف ) وجه نقد : با توزیع سهام جایزه شرکت‌‌ها عملاً هیچگونه خروجی وجه نقد نخواهند داشت و این وجوه پشتوانه ای برای شرکت محسوب می‌گردد. ب) افزایش تعداد سهام: با انتشار سهام جایزه تعداد… بیشتر »

پایان نامه ارشد گرایش حسابداری:بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام

    دلایل و انگیزه‌های انتشار سهام جایزه : دلایل عمده در انتشار سهام جایزه که برخی از این دلایل را به عنوان اثرات جایزه نیز می‌توان ذکر کرد عبارتند از : حفظ نقدینگی :‌انگیزه اولیه شرکتها در اعلان سهام جایزه تقویت بنیه نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت از… بیشتر »

دانلود پایان نامه با عنوان بررسی انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام  قسمتی از متن پایان نامه :   اهداف و ماهیت سهام جایزه و تجزیه سهام : بعد از سود نقدی، ‌انتشار سهام جایزه دومین شیوه رایج در پرداخت سود از نظر شرکت‌ها است، ‌اما از… بیشتر »

بررسی تاثیر انتشار سهام جایزه زیر۲۰ درصد بر روی بازدهی سهام-دانلود پایان نامه ارشد حسابداری

  ویژگی‌ها ی سیاست تقسیم سود مطلوب هر شرکت باید یک سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد. بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیاز‌ها ی شرکت و سهامداران آن باشد و هم چنین باید به گونه ای تدوین شود… بیشتر »

تاثیر انتشار سهام جایزه زیر۲۰ درصد بر روی بازدهی سهام-دانلود پایان نامه

    تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیگلیانی ومیلیر مرتون میلر و فرانکو مودیگلیانی در یک مقاله تئوریکی مهم درباره سیاست تقسیم سود بحث نمودند که سیاست تقسیم سود هیچ تاثیری روی قیمت بازار سهام و یا ارزش شرکت یا هزینه سرمایه ندارد. لذا سیاست تقسیم سود… بیشتر »

ارائه تاثیر انتشار سهام جایزه زیر۲۰ درصد بر روی بازدهی سهام-پایان نامه ارشد حسابداری

    . سیاست تقسیم سود از دیدگاه مدیران  دو نوع تصمیم متضاد در مورد تقسیم سود می‌توان گرفت الف ) توزیع سود به سهامداران ب) اندوخته کردن و سرمایه گذاری مجدد آن نکته آن است که بین تقسیم سود و یا عدم تقسیم سود و اختصاص آن به تامین مالی پروژه‌‌ها می‌بایست… بیشتر »

دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر انتشار سهام جایزه زیر۲۰ درصد بر روی بازدهی سهام

    انواع اندوخته‌‌ها : منابع اندوخته‌‌ها متفاوتند. بر حسب محل تامین، ‌اندوخته‌‌ها به طبقات زیر تقسیم می‌شوند. ۱-اندوخته سود سنواتی ( سود تقسیم نشده ) این اندوخته‌‌ها ناشی از سود خالص شرکت و در اثر عملیات به وجود می‌آیند. ۲- اندوخته سرمایه ای : این… بیشتر »

تفاوت بین بازدهی سهام در بین سه گروه(زیر ۲۰ درصد بین ۲۰ تا ۵۰ درصد وبالای ۵۰ درصد)-دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری

    مقدمه یکی از مهمترین اهداف هر واحد انتفاعی سود آوری و حداکثر نمودن ثروت مالکین می‌باشد. معمولاٌ شرکت‌‌ها یا واحد‌‌های انتفاعی پس از طی فرایند کسب سود در صورتیکه همه چیز بر طبق پیش بینی‌‌ها باشد و هیچ مورد غیر مترقبه ای در طی این دوره رخ ندهد، ‌در… بیشتر »

تفاوت بین بازدهی سهام در بین سه گروه(زیر ۲۰ درصد بین ۲۰ تا ۵۰ درصد وبالای ۵۰ درصد)-پایان نامه کارشناسی ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  بررسی تاثیر انتشار درصد های مختلف سهام ‏جایزه بر بازدهی سهام  قسمتی از متن پایان نامه :   اهمیت موضوع – دلایل تحقیق : بر اساس تحقیقی که بر روی قیمت سهام شرکت های منتشر کنده سهام جایزه انجام گرفته است بررسی رفتار قیمت سهام آن… بیشتر »

پایان نامه بررسی تفاوت بین بازدهی سهام در بین سه گروه(زیر ۲۰ درصد بین ۲۰ تا ۵۰ درصد وبالای ۵۰ درصد)

    -بیان مسئله : سهام جایزه یک نوع افزایش سرمایه است که مجمع عمومی‌فوق العاده شرکت‌ها پس از پیشنهاد هیات مدیره با انتشار درصدی از سهام جایزه از محل اندوخته‌های آن شرکت موافقت می کند سپس این سهام به طور رایگان بین سهامداران عادی و به نسبت مالکیت آنان… بیشتر »

دانلود پایان نامه حسابداری:تحلیل تفاوت بین بازدهی سهام در بین سه گروه(زیر ۲۰ درصد بین ۲۰ تا ۵۰ درصد وبالای ۵۰ درصد)

    مقدمه : اهمیتی که بورس اوراق بهادار در رونق اقتصادی هر کشوری می‌تواند داشته باشد بر هیچکس پوشیده نیست نگاهی به وضعیت بورس اوراق بهادار در کشور های پیشرفته نشان می‌دهد که وقتی این بازار در حال رونق باشد، ‌اقتصاد آن‌ ها در حال رونق است و اگر بازار… بیشتر »

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

    چکیده: ۱ مقدمه: ۲ ۱-۱مقدمه ۴ ۲-۱ بیان مسأله ۴ ۳-۱ اهمیت تحقیق. ۵ ۴-۱ اهداف تحقیق. ۶ ۵-۱ چهار چوب نظری تحقیق. ۶ ۶-۱ فرضیه های تحقیق. ۷ ۷-۱ قلمرو تحقیق. ۸ ۸-۱ تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. ۸ ۱-۲ مقدمه ۱۲ ۲-۲ ساختار سرمایه ۱۲ ۳-۲ استراتژی تأمین… بیشتر »

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه -پایان نامه حسابداری

. اهمیت تحقیق یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحبنظران مالی و مدیران مالی بر آن توافق دارند. مسأله ساختار سرمایه (اهرم مالی) است. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد. یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه ای است. اما در عالم واقع چنین شرکتی را سراغ نداریم و تمامی… بیشتر »

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

. نسبت دارایی های وثیقه ای بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. تیتمن و  وسلز ،۱۹۸۸، دو شاخص برای ویژگی ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده اند. شاخص اول نسبت… بیشتر »

تعیین تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه -دانلود پایان نامه حسابداری

. ۱ چهار چوب نظری تحقیق اصولاً در چهار چوب نظری تحقیق باید متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با توجه به تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع تحقیق روابط موجود بین این متغیرها که هدف این تحقیق می باشد را در قالب فرضیه هایی… بیشتر »

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه -پایان نامه ارشد

. چکیده: تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را… بیشتر »

پایان نامه ارشد حسابداری:تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

. ۱ فرضیه های تحقیق در این تحقیق فرضیه اصلی به شرح زیر است: بین سازه ها و متغیرهای تأخیری و ساختار سرمایه رابطه وجود دارد. و فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از: رابطه معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت وجود دارد. رابطه معنی داری بین نسبت M/B و… بیشتر »

پایان نامه ارشد گرایش حسابداری:تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

. مقدمه هدف شرکتهای سهامی و مدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می باشد حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است (جهانخانی، ۱۳۷۴، ص ۲۰)۱. قدرت تصمیم… بیشتر »

بررسی رابطه بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت -دانلود پایان نامه ارشد حسابداری

. تأمین مالی میان مدت تأمین مالی میان مدت، تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش را از یک سال و کمتر از ۷ سال است در ارتباط با سر رسید کمتر از ۷ سال اتفاق نظر بین تحلیل گران مالی وجود ندارد و پاره ای از آنان سررسید کمتر از ۵ یا ۱۰ سال را جزء بدهی… بیشتر »