پایان نامه ارشد:نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)

نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن(سعید)حسنی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است) تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب عنوان                                                                                                    صفحه چکیده فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 الف) بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 ب)سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 پ)فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 ت)اهداف و کاربردهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 5 ث)روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 ج)معرفی پلان و ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 6 بخش نخست:مفاهیم و تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی فصل نخست: مفاهیم مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………. 8 مبحث اول: باورهای دینی………………………………………………………………………………………………………………………. 8 گفتار اول: دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 گفتار دوم: باور………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 گفتار سوم: باور دینی……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مبحث دوم:پیشگیری و تعدیل گرایش های مجرمانه……………………………………………………………………. 16 گفتار اول: مفهوم پیشگیری و تعدیل گرایشهای مجرمانه……………………………………………………………. 17 بند اول: تعریف عام………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 بند دوم: تعریف خاص…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………………………… 22 بند اول: پیشگیری بر اساس معیار ذهن…………………………………………………………………………………………… 24 بند دوم: پیشگیری عمومی و اختصاصی…………………………………………………………………………………………… 25 بند سوم: پیشگیری فعال و انفعالی…………………………………………………………………………………………………….. 27 بند چهارم:پیشگیری اولیه،ثانویه و ثالث……………………………………………………………………………………………. 28 بند پنجم:پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………………… 30 فصل دوم:مبانی تعدیل گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی         مبحث اول: مبانی فردی……………………………………………………………………………………………………………………….. 34 گفتار اول: باورهای دینی و هویت یابی انسانی……………………………………………………………………………….. 35 بند اول: مفهوم هویت یابی انسانی……………………………………………………………………………………………………… 37 بند دوم: هویت یابی انسانی و تعدیل گرایش های مجرمانه…………………………………………………………. 39 بند سوم: تاثیر باورهای دینی در هویت یابی انسانی………………………………………………………………………. 41 گفتار دوم: باورهای دینی و بهداشت روانی……………………………………………………………………………………… 45 برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید   بند اول: ایمان به خالق یکتا و بهداشت روانی…………………………………………………………………………………. 47 بند دوم: خدمت به خلق خدا و بهداشت روانی……………………………………………………………………………….. 49 بند سوم: شکر نعمات الهی و بهداشت روانی……………………………………………………………………………………. 50 بند چهارم: تقویت اراده و بهداشت روانی…………………………………………………………………………………………. 52 گفتار سوم: باورهای دینی و بهداشت اخلاقی………………………………………………………………………………….. 56 بند اول: تعدیل شهوت جنسی……………………………………………………………………………………………………………. 58 بند دوم: تعدیل خشم و غضب…………………………………………………………………………………………………………….. 60 بند سوم: تعدیل مال پرستی……………………………………………………………………………………………………………….. 63 بند چهارم:تعدیل جاه طلبی………………………………………………………………………………………………………………… 65 مبحث دوم:مبانی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………… 68 گفتار اول:باورهای دینی و اتحاد و همزیستی مسالمت آمیز………………………………………………………… 68 گفتار دوم:باورهای دینی و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 72 بخش دوم: شیوه های تعدیل و گرایش های مجرمانه با تکیه بر باورهای دینی        فصل نخست: تعدیل و پیشگیری اولیه از گرایش های مجرمانه…………………………………………………. 76 مبحث اول: باور به خداوند و معاد………………………………………………………………………………………………………. 76 گفتار اول: باور به خداوند…………………………………………………………………………………………………………………….. 77 بند اول: باور به آگاهی خداوند……………………………………………………………………………………………………………. 78 بند دوم: باور به دعا و اجابت آن توسط خداوند………………………………………………………………………………. 80 گفتار دوم: باور به معاد…………………………………………………………………………………………………………………………. 83 مبحث دوم: باور به توصیه های دینی………………………………………………………………………………………………… 86 گفتار اول:توصیه به بردباری و گذشت از دیگران…………………………………………………………………………… 87 گفتار دوم: توصیه به عفت……………………………………………………………………………………………………………………. 89 بند اول: عفت چشم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 91 بند دوم: عفت زبان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 93 بند سوم: عفت شکم………………………………………………………………………………………………………………………………. 95 بند چهارم: عفت جنسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 97 گفتار سوم: توصیه به امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………….. 100 فصل دوم: تعدیل و پیشگیری ثالث از گرایش های مجرمانه……………………………………………………. 102 مبحث اول: توبه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 102 گفتار اول: تاثیر توبه در سقوط مجازات…………………………………………………………………………………………. 103 گفتار دوم: آثار اصلاحی تربیتی _ توبه………………………………………………………………………………………….. 105 بند اول: برقراری ارتباط مجدد با خالق………………………………………………………………………………………….. 106 بند دوم: بازسازگاری اجتماعی بزهکار……………………………………………………………………………………………. 108 بند سوم:اعاده حیثیت از مجرم………………………………………………………………………………………………………… 111 مبحث دوم: عفو و گذشت…………………………………………………………………………………………………………………. 113 گفتار اول: تاثیر عفو و گذشت در سقوط مجازات……………………………………………………………………….. 113 گفتار دوم: آثار اصلاحی و درمانی عفو و گذشت…………………………………………………………………………. 116 بخش سوم: مطالعه میدانی گرایش های مجرمانه در زندانیان استان گلستان فصل نخست: جامعه آماری و نمونه تحقیق………………………………………………………………………………….. 120 مبحث اول: روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 120 گفتار اول: متغیرها و تعریف آنها……………………………………………………………………………………………………… 121 گفتار دوم: خلاصه و روش اجرا……………………………………………………………………………………………………….. 122 مبحث دوم: ابزار سنجش…………………………………………………………………………………………………………………… 123 گفتار اول: روش آزمون……………………………………………………………………………………………………………………… 124 گفتار دوم: روش نمره گذاری…………………………………………………………………………………………………………… 124 فصل دوم: تحلیل داده ها و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………. 125 مبحث اول: نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 160 مبحث دوم: ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. 160 گفتار اول: پیشنهادات در زمینه پیشگیری از جرم………………………………………………………………………. 160 گفتار دوم : پیشنهادات در زمینه تعمیق نگرش مذهبی اشخاص …………………………………………… 161 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 162 پیشنهاد ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 164 منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………… 165   چکیده: همواره تدابیر پیشگیرانه با توجه به کارایی و موفقیت نسبی در مهار و یا کم کردن آمار بزهکاری نقایص و خلاءهای فراوانی نیز در خود دارند.اما نهاد دین با توجه به همخوانی با فطرت و عقل و طبیعت انسانی و با توسل به مکانیزم هایی باور پذیر و کاربردی می تواند نقش موثر و کم نقصی در تعدیل گرایشات مجرمانه و پیشگیری موثر از وقوع جرائم ایفا نماید.این مکانیزم ها سعی در جاذبه زدایی از جرائم و برهم زدن معادلات مجرمانه گاه بوسیله بشارت به امری سودمندتر از جرم و یا ترسی شدیدتر از مجازات،به نحو بازدارنده ای اهداف پیشگیرانه جرم شناسی و جرم شناسان را دل خود دارند.به نحوی که فرد هیچ نسبتی با جرم برقرار نمی کند و اگر هم مرتکب جرمی گردد به یک تناقض در درون خود می رسد.به کارگیری باورها و توصیه های دینی نقش موثری در ساختن یک شخصیت باثبات و هویتی پایدار و آرامش روان فرد ایفا می نماید،بطوریکه این باور و اعتقاد و شخصیت منسجم با بهره گیری از توصیه ها و برنامه های دین مدارانه می تواند در ساختن انسانی مقاوم در برابر تحریکات و ترغیبات و لذت ها و حس کینه و انتقام و طمع و شهوات و دیگر انحرافات و رزائل اخلاقی مقاومت نماید.باورهای دینی و باورمندی به طور دقیق ذهن انسان و وجدان اخلاقی و فطرت او را هدف قرار می دهد.خلوت های ذهنی مجرمانه را خنثی و آن را تربیت می کند و از طریق توصیه ها و اعمال تدابیر قابل پذیرش برای افراد نقش بسزایی در متعادل سازی گرایشات انسانی و تعدیل در روان و رفتارهای مجرمانه افراد ایفا می نماید.در نتیجه نقشی که دین در تعدیل گرایشات مجرمانه به عنوان مقدمه وقوع جرم دارد و این پژوهش نیز به دنبال آن است و با مطالعه بر روی زندانیان نیز به دست آمد،رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند. کلیدواژگان: باور،دین،تعدیل،گرایش،گرایش مجرمانه   مقدمه: جرم این مهمان ناخوانده اجتماع همواره باعث خسارات مادی و معنوی فراوانی به فرد و جامعه ای می شود که در آن زیست می کند.مکاتب مختلف و تئوری های حقوقی بسیاری برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرائم راهکار ارائه کرده اند.اما بسیاری از آنها از دادن یک طرح کلی و جامع برای جلوگیری از وقوع جرم ناکام مانده اند.در این میان آنچه که در مواجهه افراد با جرم اهمیت دارد نقش اراده و انگیزه های روانی و محرک های وقوع یک فعل خلاف قانون و یا نظم اجتماعی و حتی انحرافات است.هنوز راه حل جامعی که بتواند عوامل زمینه ساز وقوع جرم،همچون طمع،شهوت،خشم،میل به شکستن هنجارهای اجتماعی،جاه طلبی،انتقام و دیگر مواردی که محرک های روانی وقوع یک جرم هستند را مهار کند ارائه نشده است.وقتی که فردی مستقیما در معرض وقوع یک پدیده مجرمانه قرار می گیرد نه پیشگیری وضعی و نه پیشگیری اجتماعی نمی تواند مانع کاملی برای مهار عنصر روانی و انگیزشی و در نهایت عدم ارتکاب آن توسط وی باشد.حال اینکه دین و اعتقادات مذهبی و استفاده از مکانیزم های پیشگیرانه مانند امر به معروف ونهی از منکر،فروخوردن خشم،زکات،نماز،حرمت شرب خمر،منع زنا،رعایت حق النّاس،اعتقاد به معاد و دیگر مکانیزم ها و دستورات کاربردی دینی می تواند مانع موثر و بی واسطه افراد در ارتکاب جرم قرار بگیرد و در تعدیل گرایش افراد به سمت جرم موثر واقع شود.دین و باورهای دینی بهترین راه حل برای برای عدم وقوع جرم یا کاستن از زهر آن است.آمارهای نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها نیز نشان دهنده کاهش وقوع جرائم در ماه های رمضان و محرم نسبت به ماه های دیگر سال است.

 

پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : ارزیابی استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان

ارزیابی استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان با عصاره گیاه گزنه

 استاد راهنما:

دکتر حمید کلالیان مقدم

استاد مشاور:

دکتر حسین عباس پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده : مقدمه: در بیماران مبتلا به دیابت خطر پیشرفت ضایعات عروقی وجود دارد که یکی از عوامل بسیار مهم و موثر در اتیولوژی آن را صدمات اکسیداتیو ناشی از رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن می دانند و تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی در این بیماران می تواند تا حدودی مانع از ایجاد و پیشرفت این عوارض گردد. یکی از استراتژیهای مهم در درمان این گونه بیماری های متابولیک در جهان، آزمودن داروهای طب مکمل و شناسایی آثار بیوشیمیایی و فارماکولوژیکی آنها است.[1] مواد و روش ها: سرم افراد نمونه یعنی تعداد 45 نفر از خانم های شرکت کننده در این طرح در ابتدا و انتهای 8هفته گرفته شد.که ترتیب گروه بندی افراد از این قرار است:1-گروه کنترل : که شامل 15 خانم بالای 50 سال و کاملا سالم مخصوصا از نظر ابتلا به دیابت.2- گروه دیابتیک: که شامل 15 نفر از خانم های دیابتیک نوع دو تحت پوشش انجمن دیابت شهرستان شاهرود بودند.3-گروه تحت در مان با گزنه: این خانم ها نیز به تعداد 15 نفر تحت درمان هشت هفته ای با عصاره گیاه گزنه قرار گرفتند. گروه کنترل تنها یکبار سرم شان مورد تحلیل آزمایشگاهی قرار گرفت و در تمام آزمایش ها و نتایج گروه کنترل با سایر نتایج گرو های بعدی مقایسه شد. گروه دیابتیک نیز به همین طریق و گروه تحت درمان با عصاره گزنه یکبار قبل شروع دوره درمان و یکبار در انتهای هفته ی هشتم یعنی پایان دوره درمان از آنها خون گیری به عمل آمد و فاکتور های مورد نظر بررسی شدند. برای اندازه گیری فاکتور های این تحقیق از روش های الایزا و فتومتریک بهره گرفته شده است .و همین طور برای تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار prism ،روش آماریone wey و تست Tuky test استفاده شده است. نتایج: بر اساس نتایج یافت شده در این طرح ما شاهد آن هستیم که مصرف دو ماهه ی عصاره ی گیاه گزنه موجب تاثیر گذاری معنا داری بر روند استرس اکسیداتیو و فعال کردن سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بیماران دیابتیک نوع دو علیه را دیکال های آزاد می شود. نتیجه گیری : عصاره ی گیاه گزنه به طور مستقیم سبب افزایش معنا دار میزان آنزیم سوپر اکسید دسموتاز(SOD) شده که یکی از اصلی ترین آنزیم های سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن می باشد و در مقابل یکی از فاکتورهای رادیکال آزاد تولید شده توسط سلول های بدن یعنی نیتریک اکساید(NO) را کاهش داده است.و همین طور عصاره ی گیاه گزنه سبب ایجاد تفاوت معنا داری در میزان فاکتورهای تری گلیسرید (TG)گلوکز(GLU)،HDL (لیپوپروتئین با چگالی بالا)، SGOT(آسپارتات آمینوترانسفراز)، SGPT(آلانین آمینو ترانسفراز) در بیماران دیابتیک نوع دو تحت درمان با عصاره ی گیاه گزنه شده است. اما در مورد فاکتورهای LDL (لیپوپروتئین با چگالی پایین) و کلسترولChol تفاوت معنا داری دیده نشد. واژگان کلیدی : دیابت نوع 2 ، استرس اکسیداتیو ، گیاه گزنه، عصاره گیاه گزنه، سوپر اکسید دسموتاز (SOD)، نیتریک اکساید (NO) فصل اول : کلیات   1-1- تاریخچه بیماری دیابت دیابت در روزگار باستان شناخته شده بود و برخی پزشکان دوران باستان نشانه های آن را به خوبی توصیف و راه هایی برای درمان آن پیشنهاد کرده بودند . اولین سند به دست آمده درباره دیابت ، پاپیروسی مربوط به 1552 سال پیش از میلاد است که در سال 1862 میلادی در شهر باستانی تبس در مصر به دست آمده است . در این پاپیروس ، پزشکی مصری به شرح بیماری مرموزی پرداخته است که بیماران مبتلا به آن زیاد آب می نوشند و بیش از حد ادرار می کنند و آب بدنشان کم می شود و زودتر از بقیه مردم می میرند . اریتیوس      ( 30-90 پس از میلاد ) ، پزشک یونانی ، در کنار پرادراری ، نشانه های دیگری از این بیماری ، از جمله تشنگی همیشگی و کاهش وزن را برشمرد . همچنین نام دیابت را که به معنای « گذر کردن » یا « جریان پیدا کردن » است . برای این بیماری برگزید . وی دیابت را پیامد آب شدن گوشت دست و پا و وارد شدن آن به ادرار می دانست . جالینوس ( 201-131 میلادی ) ،پزشک سرشناس ارتش روم ، بر این باور بود که این بیماری رازآلود از نارسایی کلیه ها پدید می آید . تا نزدیک به دو هزار سال ، همه پزشکان چنین نظری را درست می دانستند . دو پزشک بسیار حاذق و مشهور هندی در قرن پنجم میلادی ، با چشیدن ادرار بیماران ، به شیرین بودن آن پی بردند . مشهور است که آنها برای تشخیص بیماران به دستشویی ها توجه می کردند و اگر مورچه ها در آنجا جمع می شدند ، می فهمیدند که بیماری که در آن خانه زندگی می کند به دیابت مبتلا است . آنها برای اولین بار تشخیص دادند که بیماران دیابتی دو دسته اند ، دسته ای از آنها چاق و دسته ای لاغرند. همچنین دریافتند که کودکان مبتلا به دیابت عموما لاغر هستند . در قانون ابن سینا نیز به شیرین بودن ادرار بیماران دیابتی اشاره شده است . ابن سینا اولین پزشکی بود که به دو عارضه بسیار مشهور بیماری دیابت یعنی ناتوانی جنسی و گانگرن یا قانقاریا اشاره کرد و استفاده از گیاهان مختلف موثر در کاهش شدت بیماری دیابت را پیشنهاد نموده است . نوشته های ابن سینا تا صدها سال بدون تغییر در دانشکده های پزشکی مغرب زمین تدریس می شد .(مفید و همکاران، 1388) در قرن شانزدهم ، پزشکی سوئیسی به نام فون هوهنهایم[2] پس از جوشاندن ادرار بیماران دیابتی متوجه ذرات سفیدی گردید که به احتمال زیاد ، مواد برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید   قندی بود ولی او آنها را نمک پنداشت و چنین استدلال کرد که پرنوشی و پرادراری بیماران دیابتی ناشی از تجمع نمک در کلیه هاست . صد سال بعد در قرن هفدهم توماس ولس پزشک انگلیسی ، دوباره ادرار دیابتی ها را جوشاند و این بار شیرینی ماده سفید حاصله را تایید کرد و این حقیقت هزار ساله را که ادرار بیماران دیابتی شیرین است ، مجدداً اثبات نمود . در قرن هفدهم ، پزشکی به نام توماس سیدنهایم برای اولین بار به این حقیقت اشاره کرد که دیابت یک بیماری عمومی در تمام اعضای بدن است . در قرن هجدهم ، پزشک و فیلسوف انگلیسی به نام متیو دابسون ، برای اولین بار شرح داد که علاوه بر ادرار ، سرم بیماران دیابتی نیز شیرین است . در همین زمان جان روله لغت ملیتوس را که در زبان یونانی به معنای عسل است به نام دیابت افزود . آسیب شناسی ( پاتولوژی ) دقیق دیابت تا قرن نوزدهم میلادی به درستی روشن نمود . در سال 1875 ، کلود برنارد فیزیولوژیست شهیر ، گلیکوژن را به عنوان فرآورده سوخت و ساز گلوکز در کبد معرفی و این مفهوم را عرضه کرد که اختلال در سوخت و ساز گلوکز باعث بروز دیابت می شود . در سال 1869 ، پل لانگرهانس دانشمند بیست و دو ساله آلمانی ، جزایر لانگرهانس را کشف کرد . پژوهشگران دیگر ناهنجاری جزایر لانگرهانس را در کالبد شکافی بیماران دیابتی که جان باخته بودند ، مشاهده نمودند ، سپس در سال 1889 ، اسکار مینورسکی و جوزف ون مرینگ ، پژوهشگران فرانسوی نشان دادند که اگر لوزالمعده سگی را از بدنش بیرون آورند ، نشانه های دیابت پدیدار شده و سگ به زودی می میرد . (مفید و همکاران، 1388) از آغاز سده بیستم میلادی این نظر مطرح شد که بیماران دیابتی دچار کمبود ماده ای هستند که لوزالمعده سالم می تواند آن را بسازد . ماده ترشح شده از سلول های بتای موجود در جزایر لانگرهانس ، انسولین خوانده شد که از لغت لاتینی اینسولا به معنای جزیره گرفته شده است . گیورگ زولزر ، دانشمند آلمانی ، در سال 1908 برای نخستین بار نشان داد که با تزریق افشره ای از لوزالمعده می توان ورود گلوکز به ادرار را کاهش داد . سپس در سال 1920 فردریک بنتینگ و دستیارش چارلز بست ، آزمایش های خود را برای یافتن ماده ای در افشره لوزالمعده که قند ادرار را در سگ دیابتی کاهش می دهد ، آغاز کردند . آنها از شیمیدانی به نام جیمز کلیپ برای تخلیص عصاره ( افشره ) لوزالمعده و استخراج انسولین خالص کمک گرفتند و سرانجام توانستند در سال 1921 پروتئین انسولین را از لوزالمعده به دست آورند و با تزریق آن به فردی چهارده ساله به نام لئونارد تامسون ( که در حال مرگ بود ) در تورنتوی کانادا ، تاثیر این پروتئین در کاهش قند ادرار و بهبود بیماران دیابتی را نشان دهند . تامسون بهبود یافت و سال ها زندگی کرد . تا آن زمان ، بیماران دیابتی ، به خصوص بیماران دیابت نوع یک ، خیلی زود در اثر عوارض بیماری می مردند . این کشف انقلابی بزرگ در درمان دیابت به شمار می رفت . بنتینگ و جان مک لوید ( شخصی که آزمایشگاه خود را در اختیار بنتینگ گذاشته بود ) به پاس کشف بزرگ و تاریخی شان مفتخر به دریافت جایزه نوبل پزشکی در سال 1923 شدند . آنها جایزه خود را با چارلز بست و جیمز کلیپ تقسیم کردند .