دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری-بررسی ارتباط بین ثبات و پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

در این مرحله محقق، پس از تعیین و محاسبۀ  متغیر های مستقل و وابسته ، به آزمون فرضیات تحقیق ، و تجزیه و تحلیل آنها می پردازد.لازم به ذکر است که متغیرهای وابسته و مستقل و کنترلی تحقیق بصورت میانگین و تک عددی برای هر شرکت محاسبه شده است؛ لذا تعداد هر یک از متغیر های موجود  به تعداد کل شرکتهای مورد آزمون یعنی به تعداد ۵۰ عدد می باشد . سپس وجود رابطه همبستگی بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل را مورد آزمون قرار داده و سپس از روش رگرسیون جهت تعیین رابطه ریاضی بین متغیر های مستقل و وابسته استفاده گردید. در واقع، تجزیه و تحلیل رگرسیون کمک می کند تا رابطه خطی بین متغیر ها را  در صورت وجود چنین رابطه ای پیدا کنیم .در مرحله پایانی برای تعیین میزان ارتباط بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در تحقیق  از معیار همبستگی استفاده شده است .خوشبختانه جهت اجتناب از محاسبه آماره های متناظر در جدولt ، نرم افزار SPSS مقدار احتمال را محاسبه و ارائه می نماید که از آن می توان برای رد یا تائید فرض صفر استفاده نمود.  خلاصه یافته های هر فرضیه به شرح ذیل بیان می شود:

 

۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها

از آن جایی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود.

 

 

 

جدول( ۲-۴) نتایج آزمون کلموگروف –اسمیرنوف برای سه متغیر وابسته تحقیق

نام متغیر تعداد میانگین انحراف معیار

قدر مطلق

بیشترین

انحراف معیار

بیشترین

انحراف

مثبت

بیشترین

انحراف

منفی

کلموگروف

اسمیرنوف

سطح معنی داری
ROA ۵۰ ۱۱٫۱۴ ۶٫۲۹ ۰٫۷۲ ۰٫۷۲ ۰ ۰٫۵۰۸ ۰٫۹۵۸
ROE ۵۰ ۳۶٫۱۸ ۱۹٫۰۱ ۰٫۰۸۷ ۰٫۰۸۲ ۰٫۰۸۷- ۰٫۶۱۳ ۰٫۸۴۶
T’Q ۵۰ ۰٫۶۹ ۰٫۳۶ ۰٫۱۰۹ ۰٫۱۰۹ ۰٫۷۷- ۰٫۷۶۸ ۰٫۵۹۸

 

فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:

توزیع داده ها نرمال است

توزیع داده ها نرمال نیست

جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.در این آزمون هر گاه سطح معناداری

کمتر از ۵% باشد فرض صفر در سطح ۹۵% اطمینان رد می شود .

بر اساس مقادیر ارائه شده(جدول۲-۴) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، برای تمامی متغیرهای وابسته

مدل بیشتر از ۵% است (۰٫۰۵ Sig.> یا P- value)، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیرها رد نمی شود.

 

۵-۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود

۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات فرعی فرضیه اصلی اول:

فرض اصلی اول : بین ثبات سهامداران شرکت و بازده داراییها ارتباط وجود دارد .

۱- ۱-۵-۴ فرضیه فرعی اول:

بین پافشاری(پایداری) سهامداران و بازده دارایی ها ارتباط وجود دارد.

همبستگی معنا داری بین پافشاری سهامداران  و بازده دارایی ها ، وجود ندارد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.