پایان نامه رشته حسابداری-بررسی پایداری مالکان شرکت و عملکرد مالی شرکت

جهت بررسی ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وابسـته، از ضریب همبستـــگی پیرسون ، که یک روش پارامتریک است استفاده می شود . همانطور که در نگاره ( ۱-۴ ) مشاهده می شود ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سود و بازده واقعی سهام (۰٫۰۸۸-) می باشد که این عدد در سطح خطای  ۵% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان نمی دهد .

باتوجه به خروجی های نرم افزار spss  ،از آنجا که sig بیشتر از (۰۵/۰ )می باشد در سطح اطمینان( ۹۵ % ) فرض H0 پذیرفته می شود،  فرض H1  رد می شود  و به عبارت دیگر وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید نمی شود .

جهت بررسی استقلال خطاها و تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده درمعادله رگرسیون از یکدیگر، آزمون دوربین- واتسون انجام گرفت .

فرضیه آماری متناظر با این آزمون به صورت زیر ارائه می گردد :

H0=همبستگی معناداری بین خطاها وجود ندارد

H1=همبستگی معنا داری بین خطاها وجود دارد

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد استقلال خطاها(تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است.در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ، امکان استفاده از رگرسیون وجودندارد.مقدارآماره این آزمون در دامنه ۰ و ۴ قرار دارد چنانچه آماره آزمون در دامنه ی( ۵ / ۱) تا (۵ /۲ ) قرارگیرد فرض  آماری H0(یعنی عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود. چنانچه در نگاره فوق مشاهده می شود آماره دوربین واتسون برابر(۲٫۱۰۰)است. که در بازه مورد نظر قرارگرفته است و بیانگررد H1 می باشد و نشان دهنده این مطلب می باشد که خطاهااز یکدیگر مستقل نیستند و بین خطاها همبستگی وجود ندارد.

ANOVA نماینگر تحلیل واریانس رگرسیون می باشد. طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل  رگرسیون و همچنین قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر مستقل و وابسته  آزمون می شود. فرضیه آماری متناظر با آزمون به صورت زیر ارائه می گردد.

H0 :رابطه خطی بین متغیرها وجود ندارد

H1 : رابطه خطی بین متغیرها وجود دارد

همانطور که در نگاره۱۴-۴ مشاهده می شود با توجه به اینکه Sig بیشتر از(۰۵/۰) می باشد بنابراین فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تأیید نمی شودو فرض H1رد خواهد شد.

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

آیا بین ثبات و افزایش طول عمر مالکیت سهامداران و عملکرد مالی شرکت می تواند رابطه ی معنا داری وجود داشته باشد  یعنی آیا تفاوت ثبات سهامداران بر روی عملکرد مالی شرکت تاثیر دارد؟

 

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.