متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

عربی اسلامی در خصوص زن به آن استناد می­کنند، در واقع از لحاظ تاریخی جزء قوانین تشریعی قرآن نیستند. به همین دلیل ما برای فهم درست و دقیق موضع اسلام، راجع به حقوق عمومی بشر و حقوق اختصاصی زن، ناگزیریم که بین جایگاه زن، قبل از اسلام و امتیازات جدیدی که اسلام به زن اعطاء کرده، مقایسه­ای تاریخی داشته باشیم. بین قبل و بعد از اسلام نقطه مشترکی وجود دارد که مبیّن تلاقی سنت و تجدّد است و این گذرگاه و آستانه­ای است که با اتّکاء بر آن، تجدّد شکل می­گیرد و نتیجه قبول آن، شناخت بینش مردمی است که مخاطب وحی بودند.

به دلیل اینکه نوع تحقیق حاضر، بنیادی است، روش مناسب برای جمع آوری مطالب آن، روش توصیفی تحلیلی است، که مطالب  آن از طریق روشهای عقلانی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تنظیم گشته است. همچنین از نرم افرارهایی چون مکتبة الشامله, منهج النور، باب العلم  و کتابخانه اهل­البیت استفاده شده است.

نتایج حاصله از تحقیق حاضر می­تواند  ما را در شناساندن هرچه بهتر دیدگاه حضرت علی(ع) در باره بانوان کمک رسانده و کمی از مظلومیت به وجود آمده حضرت علی(ع)، – در طول قرنها توسط معاندین و دشمنان و حتی برخی از مسلمین کوته بین-  را بکاهد، و همچنین باعث ایجاد نگرشی بهتر درباره بانوان در جامعه و حتی در محیط خانواده گردد، زیرا برخی از افراد روایاتی جعلی و یا با سند مخدوش را بدون توجه به صحّت و سقم آن، با نام پیامبر (ص) و امام علی(ع) در جامعه گسترش می­دهند، که لازم است تلاشی جدّی جهت ترویج آراء صحیح اسلام، پیامبر(ص) و امام علی(ع) در جامعه اسلامی، صورت گیرد. امید است که تلاشهای این حقیر درباره شناساندن چهره واقعی اسلام، پیامبراکرم(ص) و امام علی(ع) در خصوص بانوان، مورد پذیرش حضرت ولی عصر(عج) واقع گردد.

کلید واژه ها: زن، جاهلیت، اسلام، نهج البلاغه، امام علی(ع).

فهرست
مقدمه. 1

طرح تحقیق. 3

فصل اول. 5

جایگاه زنان در دوران پش از اسلام. 5

1-1-2 زن جاهلی در نقش دختر. 7

1-1-3 زن جاهلی، مطیع بی چون و چرا 8

1-1-4 ارزش شیرمادردر افکار جاهلی. 9

1-1-5 زن جاهلی مقهور قدرت جسمانی مرد 10

1-1-6 سرکوب میل جنسی زنان جاهلی. 10

1-2حق حضانت کودکان. 11

1-3  افتخار به پسران. 11

1-4زن در افکار عمومی جاهلیت.. 11

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

1-5 یادگیری علم توسط دختران جاهلی. 12

1-6 زن جاهلی و خودآرایی. 12

1-7 زن جاهلی در مراسم عزاداری. 13

1-8 اشعار زنان جاهلی در جنگ… 14

1-9 قانون ازدواج و طلاق. 14

1-9-1تأثیر طبقه اجتماعی بر ازدواجهای جاهلی. 16

1-9-2 شرایط اساسی ازدواج دختران جاهلی. 16

1-9-2-1  بكارت وکم سن بودن. 17

1-9-2-2 زیبایی چهره 17

1-9-3طلاق در جاهلیت.. 17

1-10 انواع ازدواجهای مرسوم در جاهلیت.. 18

1-10-1 نكاح المقت.. 19

1-10-2 نکاح متعه. 20

1-10-3 نکاح شغار. 20

1-10-4نکاح ربایشی. 20

1-10-5 نکاح رهط یا زناشوئی دسته جمعی. 21

1-10-6نکاح بدل و یا زناشوئی تعویضی. 22

نکاح بدل و یا زناشوئی تعویضی. 22

1-10-7 نکاح الخدن یا زناشوئی دوستانه. 22

1-10-7 نکاح استبضاع یا زناشویی جهت باردار شدن. 22

1-10-8 ازدواج سیاسی. 23

1-10-9 ازدواج سفاح. 23

1-11 غایت و نهایت ازدواجهای عصر جاهلی. 24

1-12تعدد زوجات.. 25

1-13 شیوع زنده به گور نمودن در عصرجاهلی. 25

1-14 علل زنده به گور نمودن دختران، توسط اعراب جاهلی. 26

1-14- 1 قیس بن عاصم، پایه گذار زنده به گور نمودن دختران. 26

1-14-2  انحطاط اخلاقی در دوره جاهلیت.. 28

1-14-3  نبودن هم کفو برای دختران. 29

1-14-4 عوامل اقتصادی ( ترس از فقر) 30

1-14-5 نهاد اجتماعی اعراب.. 33

1-14-6  ضعف جسمانی زنان. 33

1-15 معاشرت زنان با مردان در دوره جاهلیت.. 35

1-16 جایگاه سیاسی زنان در جاهلیت.. 35

1-16-1شهادت زنان در عصر جاهلی. 36

1-17 مشورت دردوره جاهلیت.. 37

1-18 زن جاهلی در مراسم حج. 37

1-19 تجارت زنان در عصر جاهلیت.. 38

1-20نفقه در دوره جاهلیت.. 38

1-21مهریه. 38

1-22 ارث.. 39

1-23 زنان ثروتمند. 40

نتیجه گیری. 40

2-1جایگاه زنان در قرآن. 45

2-1-1 لزوم معاشرت و برخورد نیکو با زنان درعصر اسلامی. 45

2-1-2تساوی زنان و مردان در قرآن. 46

2-1-2-1 تساوی در خلقت نخستین. 46

2-1-2-2 تساوی زنان و مردان در ثواب و عقاب.. 47

2-1-2-3تساوی زنان و مردان در مسأله بیعت.. 50

2-1-3جایگاه زن مسلمان در کانون خانواده 52

2-1-3-1زنان نعمتند. 52

2-1-3-2مقام مادر در اسلام 52

2-1-3-3 زن، مایه آرامش است. 53

2-1-4مشورت با زنان در قرآن. 54

2-1-5 تقلیل مدت عده وفات در قرآن. 55

2-1-6ملغی نمودن زنده به گور نمودن دختران، در قرآن. 55

1-1-7قوامیّت مردان بر زنان درقرآن. 57

2-1-8تعدّد زوجات در قرآن. 58

2-1-9متعه در قرآن. 59

2-1-10ممنوعیت «نکاح المقت» در قرآن. 59

2-1-11نهی از زنده به گور نمودن دختران. 61

2-1-12 نهی از تبرِّج. 61

2-1-13 امر به معروف و نهی از منکر. 62

2-1-14امتیازات مالی زنان در قرآن. 63

2- 1-14-1ارث.. 63

2-1-14-2مهریه. 66

2-1-14-3نفقه. 68

2-1-14-4 نتایج کار زنان. 68

2-1-15 ایمان زنان همچون ایمان مردان. 69

2-1-16شرکت زنان در عبادات.. 70

2-1-17آیه تبرج. 70

2-2زنان در سیره نبوی. 72

2-2-1 سیره پیامبر در شخصیت بخشیدن به زنان. 72

2-2-2گرامیداشت زنان در سیره نبوی. 73

2-2-3صدا زدن دختران با نامشان توسط پیامبر(ص) 74

2-2-4 کمک به اهل منزل در سیره نبوی. 74

2-2-5مقام مادر درسیره نبوی. 75

2-2-6رضایت دختران در امر ازدواج در سیره نبوی. 75

2-2-7محبت به زنان در سیره بانوان. 76

2-2-8توجه پیامبر(ص) به تعلیم و تعلم زنان. 77

2-2-9 تساوی بودن زنان و مردان در ملاقات با پیامبر. 78

2-2-10داستان اعرابی. 78

2-2-11نفقه در سنت پیامبر(ص) 79

2-2-12 قانون جار و امان دادن. 80

2-2-13 مشورت با زنان. 80

2-2-14شرکت دادن زنان در نماز جماعت.. 81

2-2-15عقد ازدواج درسیره نبوی. 81

2-2-16تعدد زوجات درسیره نبوی. 82

2-3زنان درفرمایشات امام علی(ع) 83

2-3-1خصلتهای زنان از نظر حضرت علی (ع) 84

2-3-2بزرگداشت و احترام به زنان در سیره امام علی(ع) 85

2-3-3مشورت با زنان از دیدگاه علی(ع) 86

2-3-4معاشرت زنان با نامحرمان در سیره امام علی(ع) 87

2-3-5 اَلْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ. 88

2-3-6افراط در گرامی داشتن زنان. 88

2-3-7حضانت دختران. 89

2-3-8 إن النساء همهن زینة الحیاة الدنیا 90

2-3-8المرأةُ عقربٌ.. 91

2-3-9 غیرت زنان. 93

2-3-10 ایمان، عقل و شهادت زنان از نظر علی(ع) 93

2-3-11ایمان زنان. 93

2-3-12عقل زنان. 96

2-3-13حضور عایشه در جمل سبب اصلی سخنان حضرت علی(ع) 97

2-3-14اطاعت از زنان. 97

2-3-15نقش زن در خانواده از نگاه امام علی(ع) 99

2-3-16« المرأةُ شَرُّ ». 100

2-3-17بیعت زنان با امیر المومنین(ع) 102

2-3-18 شرطة الخمیس و احیاء حقوق زنان در دوران خلافت علی(ع) 102

2-3-19حضرت علی (ع) و دفاع از حقوق زنان. 103

2-4 نتیجه گیری. 105

جمع بندی و نتیجه گیری. 107

منابع. 110

مقدمه
« الحمد لله الّذی لا یبلغ مدحته القائلون، …
نهج­البلاغه، که برخی از آن به عنوان «أخ القرآن» نیز یاد می­کنند میراثی گرانسنگ، از زبان مهمترین کاتب وحی و باب­العلم است که در جامعه اسلامی به یادگار مانده است. شاید بتوان گفت، شماری از عبارات نهج­البلاغه، ترجمه و توضیح آیات قرآن است، که با تعابیر ولغاتی متفاوت ولی مفهومی یکسان با کلام وحی است.

فرهنگی که بر جامعه اعراب جاهلی حاکم بود، فرهنگی به غایت منحط بود. به ویژه زن چنان خوار و زبون شمرده می­شد که در زندگی اجتماعی، جایگاهی برای وی، جز آنکه بازیچه مرد باشد، متصور

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.