متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : صنایع

کلید واژه: پرتفو، ماشین بردار پشتیبان، خوشه­بندی، تحلیل بنیادی. تحلیل پوششی داده ها
 
فهرست مطالب
فصل 1: مقدمه و کلیات تحقیق.. 1
1 -1 مقدمه. 2
1-2 هدف از پایان نامه. 3
1-3 توضیح موضوع تحقیق.. 3
1-4 توجیه ، انگیزه و علت انتخاب موضوع. 4
1-5 اهمیت موضوع. 5
1-6 مرور کلی بر ادبیات موضوع. 6
1-7 جنبه های نوآوری موضوع. 7
1-8 پرسشها و سوالات اصلی تحقیق.. 8
1-9 روش و متدولوژی تحقیق.. 8
1-10 نتایج مورد انتظار 9
1-11 کاربرد های تحقیق.. 9
1-12 چارچوب پایان نامه. 10
1-13 جمع بندی.. 11
فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین.. 12
2-1 مقدمه. 13
2-2مروری بر مفاهیم پایه ماشین بردار پشتیبان. 14
2-2-1ابرصفحه ونیم فضا 14
2-2-2نرم بردار     14
2-2-3فاصله نقطه از ابرصفحه. 14
2-2-4ابرصفحه متعارفی.. 15
2-3انواع ماشین بردار پشتیبان. 15
2-3-1مدل داده های تفکیک پذیر خطی.. 15
2-3-2مدل داده های تفکیک ناپذیر خطی.. 18
2-4توابع کرنل. 23
2-5کاربرد ماشین بردار پشتیبان در مدیریت پرتفو. 26
2-6مدل تحلیل پوششی داده ها 27
2-6-1ماهیت الگوی مورد استفاده 28
2-6-3انواع الگو های DEA.. 29
2-7الگوریتم خوشه بندی K-means 36
فصل سوم: روش تحقیق.. 40
3-1 مقدمه. 41
3-2 طرح کلی از مدل. 41
3-3 آماده سازی داده ها 42
3-3-1 تعیین نسبت های مالی.. 42
3-3-2 ساخت مجموعه داده سهام ها 43
3-3-3 کاهش سطری و ستونی.. 43
3-3-4 معیارهای دسته بندی.. 44
3-3-5 تکمیل داده های مفقوده 45
3-4 دسته بندی داده ها 46
3-4-1 دسته بندی به کمک تکنیکDEA.. 46
3-4-2 دسته بندی بر اساس نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای (CAPM) 47
3-5خوشه بندی داده ها و مشخص نمودن داده های زائد. 48
3-6حل مدل با استفاده از ماشین بردار پشتیبان. 49
3-6-1ماشین بردار پشتیبان برای رویکرد مبتنی بر DEA.. 49
3-6-2 ماشین بردار پشتیبان مبتنی بر رویکرد CAPM.. 50
3-7 تشکیل پرتفو. 51
3-8 اعتبار سنجی مدل. 51
3-9 جمع بندی.. 52
فصل چهارم: پیاده سازی مدل در بورس اوراق بهادار تهران، نتایج و عملکرد. 53
4-1 مقدمه. 54
4-2 داده های مورد استفاده 54
4-3 آماده سازی داده ها 55
4-4 دسته بندی داده ها 56
4-4-1 دسته بندی داده ها بر مبنای رویکرد DEA.. 56
4-4-2 دسته بندی بر مبنای مدل CAPM.. 58
4-5 خوشه بندی داده ها و حذف داده های زائد. 59
4-5-1 خوشه بندی داده های مبتنی بر رویکرد DEA.. 59
4-5-2 خوشه بندی داده های مبتنی بر رویکرد CAPM.. 61
4-6 دسته بندی به کمک ماشین بردار پشتیبان. 64
4-6-1 دسته بندی مبتنی بر رویکرد DEA.. 64
4-6-2 دسته بندی مبتنی بر رویکرد CAPM.. 71
4-7 رتبه بندی سهام. 74
4-8 تشکیل پرتفو. 75
4-9 اعتبارسنجی مدل. 79
4-10 جمع بندی.. 80
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 81
5-1مقدمه. 82
5-2 یافته ها و نتایج تحقیق.. 83
5-3 دستاوردهای تحقیق.. 83
5-4 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی.. 84
فهرست مراجع. 86
 
فهرست جداول
 
جدول 2-1 برخی از مدل های

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

توسعه یافته در حوزه ماشین بردار پشتیبان (به ترتیب سال تحقیق) 21
جدول2‑2 برخی از مطالعات صورت گرفته در حوزه مرتبط با توابع کرنل در ماشین بردار پشتیبان( ترتیب سال تحقیق) 25
جدول3-1 نسبتهای مالی استفاده شده 44
جدول4- 2 نرخ سود سپرده گذاری یکساله. 58
جدول4- 3 تعداد داده هر دسته در رویکرد DEA. 60
جدول4- 4 تعداد داده خوشه های دسته(1-،1،1-) 60
جدول4- 5 تعداد داده خوشه های دسته(1-،1-،1-) 61
جدول4- 6 تعداد داده های دسته های مبتنی بر رویکردCAPM.. 61
جدول4- 7 تعداد داده های خوشه های دسته(1،1) 62
جدول4- 8 تعداد داده خوشه های دسته(1،1-) 62
جدول4- 9 تعداد داده خوشه های دسته(1،1-) 63
جدول4- 10 تعداد داده های خوشه های دسته (1-،1-) 63
جدول4- 11 نتایج حاصل از اجرای مدل برحسب بازده 65
جدول4- 12 نتایج حاصل از دسته بندی بر حسب ریسک برای کلاس 1 بازده 66
جدول4- 13 نتایج دسته بندی برحسب ریسک برای کلاس1- بازده 66
جدول4- 14 نتایج حاصل از دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(1،1) 67
جدول4- 15نتایج دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(1،1-) 68
جدول4- 16نتایج دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(1-،1) 69
جدول4- 17نتایج دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(1-،1-) 69
جدول4- 18عملکرد مدل برای هر دسته مبتنی بر رویکرد DEA. 71
جدول4- 19 نتایج دسته بندی برحسب بازده انتظاری.. 72
جدول4- 20نتایج دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای کلاس 1 بازده انتظاری.. 72
جدول4- 21 نتایج دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای کلاس1- بازده انتظاری.. 73
جدول4- 22عملکرد مدل در هر دسته در رویکرد CAPM.. 74
جدول4- 23 نتایج پرتفو برترین ها CAPM.. 76
جدول4- 24 نتایج پرتفو حاصل از 25% برتر سهام ها مبتنی بر رویکرد CAPM.. 76
جدول4- 25 نتایج پرتفو حاصل از برترین های مبتنی بر DEA. 77
جدول4- 26 نتایج پرتفو حاصل از 25% برتر مبتنی بر DEA. 77
جدول4- 27 سهام ها حاضر در پرتفو بهینه ارائه شده 78
جدول4- 28 نتایج حاصل از پرتفوی کل بازار 79
جدول4- 29 نتایج حاصل از تشکیل پرتفو به روش مارکویتز. 80
 
فهرست شکل ها
شکل 2-1 تفکیک داده ها در حالت تفکیک پذیر خطی.. 16
شکل 2-2 تفکیک داده ها در حالت تفکیک ناپذیر خطی.. 18
شکل 2-3 ماشین بردار پشتیبان غیر خطی.. 23
شکل3- 1 طرح کلی مدل. 42
شکل3-2 مدل مفهومی ماشین بردار پشتیبان سلسله مراتبی.. 50
جدول4- 1 انواع ورودی و خروجی های استفاده شده در ادبیات موضوع. 57
شکل4- 1 مقدار تابع- تکرار دسته بندی برحسب بازده 65
شکل4- 2 مقدار تابع-تکرار دسته بندی کلاس1 بازده برحسب ریسک.. 66
شکل4- 3 مقدارتابع-تکرار برای دسته بندی بر حسب ریسک کلاس1- بازده 67
شکل4- 4 مقدارتابع-تکرار دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(1،1) 68
شکل4- 5مقدارتابع-تکرار دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(1،1-) 68
شکل4- 6 مقدارتابع-تکرار دسته بندی برحسب نقدشوندگی برای دسته(1-،1) 69
شکل4- 7 مقدار تابع-تکرار دسته بندی بر حسب نقدشوندگی برای دسته(1-،1-) 70
شکل4- 8 مقدارتابع-تکرار دسته بندی بر حسب بازده انتظاری.. 72
شکل4- 9مقدار تابع-تکرار برحسب نقدشوندگی برای کلاس 1 بازده انتظاری.. 73
شکل4- 10 مقدار تابع-تکرار بر حسب نقدشوندگی برای کلاس1- بازده انتظاری.. 73
 

فصل 1: مقدمه و کلیات تحقیق

 

1 -1 مقدمه
در زمینه تحقیقات سرمایه گذاری در بازار سهام و تشکیل پرتفو مدل­های کمی امکان پذیری وجود دارد. که شامل روش­های پدید آمده از محاسبات نرم افزاری برای پیش بینی سری زمانی مالی و

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.