متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 8
اهداف مشخص تحقیق.. 8
سؤالات تحقیق: 8
متغیر مستقل: 8
متغیر وابسته: 8
فرضیه‏های تحقیق: 9
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی: 9
روش شناسی تحقیق: 11
فصل اوّل: تعریف و ویژگی های فضای سایبری.. 12
طرح بحث: 13
مبحث اوّل: مفهوم و ویژگی های فضای سایبری.. 13
گفتار اوّل: فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاع رسانی.. 15
گفتار دوّم :مخفی و پنهانی بودن. 17
گفتار سوم :فراملی و غیر قابل کنترل بودن. 18
مبحث دوّم: پیکره فضای سایبری.. 20
گفتار اوّل: مخازن اطلاعات.. 20
گفتار دوّم: سیستم های ارتباطی.. 21
گفتار سوم : ارائه دهندگان خدمات شبکه ای.. 23
مبحث سوم: مزیت ها و محدودیت های فضای سایبری.. 25
گفتار اوّل: در حوزه آزادی بیان. 26
گفتار دوّم: در حوزه آزادی اطلاعات.. 27
گفتار سوم: در حوزه حریم خصوصی.. 28

فصل دوّم: تعریف جرایم سایبری و جرایم مرتبط با آن.. 30
طرح بحث: 31
مبحث اوّل: جرایم سایبری و ویژگی آن. 31
گفتار اول:تعریف جرم سایبری.. 33
گفتار دوّم:جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن. 35
گفتار سوم :ویژگی های جرایم سایبری.. 36
مبحث دوّم: سیر تاریخی جرایم سایبری.. 38
گفتار اوّل: سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل.. 38
گفتار دوم: سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران. 41
گفتار سوم: جرایم سایبری و وضع قوانین مربوط به آن. 42
مبحث سوم : سیاست جنایی مقابله با جرایم سایبری.. 44
گفتار اوّل: سیاست جنایی ماهوی.. 45
گفتار دوّم :سیاست جنایی پیشگیرانه. 47
گفتار سوم:سیاست جنایی شکلی.. 48
فصل سوم: بررسی قوانین سایبری در حقوق جزای ایران.. 50
طرح بحث: 51
مبحث اوّل: مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی.. 52
گفتار اوّل:دسترسی غیر مجاز. 53
الف- رکن قانونی.. 54
ب- رکن مادی.. 55
1- مرتکب جرم 55
2- رفتارمادی فیزیکی 55
3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 55
ج- رکن روانی.. 56
گفتار دوّم:جاسوسی سایبری.. 56
الف- رکن قانونی.. 59
ب- رکن مادی.. 60
1-مرتکب جرم 60
2-رفتار مادی فیزیکی 60
3-شرایط و اوضاع احوال لازم 62
ج- رکن روانی.. 62
گفتار سوم: جعل سایبری.. 62
الف- رکن قانونی.. 64
ب- رکن مادی.. 65
1-مرتکب جرم 65
2-رفتار مادی فیزیکی 65
3-شرایط و اوضاع و احوال لازم. 65
ج- رکن روانی.. 66
مبحث دوّم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت.. 67
گفتار اوّل:سرقت سایبری.. 67
الف- رکن قانونی.. 69
ب- رکن مادی.. 69
1-مرتکب جرم 69
2- رفتار مادی فیزیکی.. 69
3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 69
ج- رکن روانی.. 70
گفتار دوّم: کلاهبرداری سایبری.. 70
الف- رکن قانونی.. 72
ب- رکن مادی.. 72
1- مرتکب جرم. 72
2- رفتارهای مادی فیزیکی.. 72
3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 73
ج- رکن روانی.. 73
مبحث سوم: مصادیق جرایم علیه اشخاص… 75
گفتار اوّل: هتک حیثیت.. 75
الف- رکن قانونی.. 76
ب- رکن مادی.. 77
1- مرتکب جرم 77
2- رفتار مادی فیزیکی 77
3-

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

شرایط و اوضاع و احوال لازم. 77
ج- رکن روانی.. 78
گفتار دوّم: نشر اکاذیب.. 78
الف- رکن قانونی.. 78
ب- رکن مادی.. 79
1- مرتکب جرم 79
2– رفتار مادی فیزیکی 79
3- شرایط و اوضاع و احوال لازم. 80
ج- عنصر روانی.. 80
فصل چهارم: تأثیر تهدیدات مرتبط با جرایم سایبری بر امنیت ملی.. 82
طرح بحث: 83
مبحث اوّل: ماهیت تهدیدات سایبری.. 85
گفتار اوّل: تعریف تهدیدات سایبری.. 85
گفتار دوّم:ویژگی های تهدیدات سایبری.. 87
گفتار سوم: انواع تهدیدهای سایبری.. 88
الف) ترورسیم سایبری.. 89
ب) جنگ سایبری.. 90
ج) اخلال سایبری.. 91
د) خرابکاری سایبری.. 92
مبحث دوّم: ماهیت متفاوت امنیت.. 93
گفتار اوّل: تعریف و ویژگی های امنیت ملی.. 93
گفتار دوّم :ساختارهای امنیتی.. 95
گفتار سوم: رویکردهای متفاوت به امنیت ملی.. 98
مبحث سوم:تأثیر تهدیدات سایبری بر امنیت ملی.. 100
گفتار اوّل: رویکردهای متفاوت به تهدیدات سایبری.. 100
گفتار دوّم: قدرت در عصر اطلاعات.. 102
گفتار سوم:امنیت در عصر اطلاعات.. 103
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105
نتیجه گیری:.. 106
پیشنهادات: 108
منابع و مآخذ: 109
ضمائم: 115


چكیده:
تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ،گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبرشده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. دراین فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی واقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشدو به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.