دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی – فرهنگی در شهر تاریخی عقدا با رویکرد احیا

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 1

1-2 تعیین مسأله و بیان اصلی تحقیق.. 1

1-3 سابقه و پیشینه تحقیق.. 4

1-4  ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 7

1-5 اهداف تحقیق.. 8

1-6 سوالات تحقیق.. 9

1- 7فرضیه‌های تحقیق.. 10

1-8 تعریف مفاهیم اصلی و واژگان. 10

1-9 روش انجام تحقیق.. 11

1-9-1 روش و ابزار گرد آوری داده‌ها 11

1-9-2 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 11

1-9-3 روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها 12

1-9-4 متغیرهای مورد بررسی.. 12

فصل دوم. 13

بخش اول: فرهنگ و کالبد شهر. 13

2-1 مقدمه: طرح مسئله. 13

2-1-1 فرهنگ و اهمیت و  جایگاه آن. 14

2- 1-2 فرهنگ، کالبد و رویداد. 17

2-1-3  فضای شهری.. 19

2-1-4 عناصر محتوای فضای شهری.. 22

2-1-4-1  عناصر متغیر: فعالیت‌ها 23

2-1-4-2  عنصر نسبتا پایدار: حیات مدنی.. 25

2-1-5 فرهنگ (آیین‌ها و رویدادها) تاثیرگذار بر فضاهای شهری.. 27

2-1-5-1 تعامل آئین‌ های جمعی و ساختار  کالبدی شهرهای سنتی ایران. 27

2-1-6 فضای شهری خاص ایران( رویکرد فضای مذهبی) 30

بخش دوم : باززنده سازی بافت های تاریخی.. 35

2-2-1 اهمیت احیا و باز زنده سازی بافت های تاریخی.. 35

2-2-2 تبیین جایگاه فرهنگ در رویکرد بازآفرینی (عامل اول باز زنده سازی) 38

2-2-3 تبیین جایگاه گردشگری در رویکرد باز آفرینی (عامل دوم باز زنده سازی) 39

2-2-3-1 گردشگری مذهبی.. 43

2-3  نتیجه گیری و جمع بندی.. 45

فصل سوم:بررسی نمونه ها 47

بخش اول : نمونه های خارج از کشور 48

3-1-1 انگلستان. 48

3-1-1-1 چی چستر انگلستان. 49

3-1-2 ایتالیا 50

3-1-2-1 بولونیای ایتالیا 51

3-1-2-2 برگاموی ایتالیا 53

3-1-3اسپانیا 53

3-1-3-1 شهر بارسلون. 53

3-1-4 حلب.. 59

بخش دوم : نمونه های داخل کشور 64

3-2-1 شیراز 64

3-4-2 اصفهان. 66

3-3 جمع‌بندی.. 75

فصل چهارم:  روش شناسی تحقیق.. 78

4-1 تحقیقات توصیفی 78

4-2 تحقیقات تاریخی.. 79

4-3 جمع‌بندی.. 81

فصل پنجم:  مطالعات منطقه و شهرعقدا 83

بخش اول:  شهرستان اردکان. 83

5-1-1- جغرافیای طبیعی منطقه. 83

5-1-2-جمعیت و توزیع آن در سطح منطقه. 85

5-1-3- ارتباطات منطقه. 87

5-1-4- صنعت.. 89

5-1-5-معدن. 89

5-1-6-خدمات.. 90

بخش دوم : معرفی شهر عقدا 91

5-2-1- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهر. 91

5-2-2- جغرافیای عقدا 94

5-2-3- راه ها 103

5-2-4 عوامل شکل دهنده سیمای شهر. 105

5-2-4-1- سیمای بیرونی شهر. 108

الف) برج و بارو 109

ب) قلعه ها 111

ج) بادگیرها 113

د) مصالح. 115

5-2-4-2- سیمای درونی شهر. 115

الف) خانه ها 115

ب) ابنیه مذهبی.. 118

مساجد. 122

حسینیه ها 122

کلک ها 122

چهارطاقی ها 125

ج) ابنیه خدماتی.. 126

آب انبارها 128

حمام ها 130

رباط ها 131

5-2-4-3- سیمای فرهنگی شهر. 133

5-2-4-4-آسیب شناسی شهر. 134

فصل ششم: ارائه طرح پیشنهادی ….137

6-1 موقعیت شهر عقدا 138

6-2معرفی حریم شهر و محدوده طراحی.. 156

6-3دسترسی های به سایت.. 139

6-4معرفی اهداف طراحی.. 156

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

6-5 معرفی کانسپت طراحی.. 156

6-6 معرفی طرح پیشنهادی.. 156

1-6-6 معرفی بخش اقامتی.. 156

6-6-2 معرفی حسینیه. 156

منابع و ماخذ. 156

 چکیده

بافت های تاریخی با توجه به اینکه در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا به امروز، در بردارنده تاریخ مستند هر دوره هستند جزو سرمایه های ملی هر کشور محسوب می شوند. این در حالی است که متاسفانه امروزه این بافت های ارزشمند تاریخی در اکثر شهرهای کشورمان  به دلیل فقدان حیات شهری رو به ویرانی نهادند. عوامل نیرومندی نظیر عوامل فرهنگی؛ شامل آداب اجتماعی و مراسم آیینی و… همچنین جلب جمعیت گردشگر و توریست در ماندگاری، حفظ و احیای حیات این بافت های ارزشمند از طرق مختلفی نظیر جلب حضور و مشارکت مردم، نقش ارزنده ای را ایفا می کنند.

هدف از این پژوهش بررسی نقش عوامل فرهنگی نظیر مراسم آیینی و… در احیای بافت های تاریخی با طرح این پرسش است که آیا می توان با بهره جویی از عوامل فرهنگی بافت تاریخی شهر عقدا را احیا نمود؟  روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی (اسناد بر اساس متون، نقشه ها و تصاویر) به همراه برداشت های میدانی بوده است. بستر تحقیق ، شهر عقدا می باشد.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مراسم آیینی (مراسم مذهبی ایام محرم و صفر) در شهر عقدا به عنوان عامل مهم هویتی و فرهنگی و تاثیر آن بر کالبد شهر، به شکل ابنیه مذهبی و به عنوان جزئی از استخوان بندی و ساختار اصلی بافت شهر، عواملی قوی و موثر در احیا و باززنده سازی شهر عقدا می باشند.

در راستای اهدف ذکر شده ، طراحی یک مجموعه چند منظوره ( مذهبی- اقامتی) که با احترام والگو گیری از ساختار تاریخی شهر، می تواند ضمن تامین اهداف گردشگری و احیای و از زنده سازی شهر ،الگوی مناسبی نیز در توسعه و گسترش بافت این شهر ارائه کند

کلید واژه ها: احیا ، بافت تاریخی، فرهنگ ،آیین ها ، عقدا

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

بافت های تاریخی جزو سرمایه های ملی هر کشور به حساب می آیند و با فرهنگ و تمدن مردم آن سرزمین پیوندی قوی دارند، چرا که برپایه فرهنگ و آداب و رسوم، زندگی فردی و اجتماعی، اعتقادات ، جهان بینی ها و ایدئولوژی های مردم آن سرزمین طراحی و برنامه ریزی شده اند. عدم توجه به این گذشته ارزشمند، سبب شده که توسعه امروزین این شهرهای تاریخی به گونه ای نامتناسب با شكل و هنجارهای آنها صورت بگیرد و این بافت های ارزشمند در اکثر شهرهای کشورمان به دلیل فقدان حیات شهری رو به ویرانی نهند،  حال آنکه این بافتها در روند رو به گسترش شهرها از گذشته تا حال، در بردارنده تاریخ مستند هر دوره هستند، لذا توجه به احیای آنها نتیجه ای جز پربارتر کردن فرهنگ حاضر و پاسخگویی به نیازهای امروز و فردای جامعه نخواهد داشت. در جهت احیاء و با زنده سازی این بافتها، راهكارهای متفاوتی ارائه شده است، در حالی که این بافت ها خود حاوی توان های بلقوه و بسیار بالا در توسعه و احیای خود می باشند و چنانچه این امکانات درست مورد ارزیابی و استفاده قرار گیرند، نه تنها نیازی به سرمایه گذاری های اضافی ندارند بلکه خود می توانند سهم اساسی را در جریان سرمایه گذاری های توسعه شهری بر عهده گیرند. از آن جمله می توان به عوامل و سرمایه های فرهنگی این بافت ها اشاره کرد. عوامل فرهنگی؛ شامل آداب اجتماعی و مراسم آیینی، همان گونه که در شکل گیری ساختار تاریخی شهرها نقش دارند در ماندگاری، حفظ و حیات آنها نیز از طرق مختلفی نظیر جلب حضور و مشارکت مردم نقش ارزنده ای را ایفا می کنند. همچنین عامل دیگری که تاثیر بسزایی در بازگرداندن حیات به چنین بافت هایی ( بافت های تاریخی) را دارد جلب جمعیت گردشگر و توریست به این مناطق  است. بررسی های انجام شده بر روی بافت تاریخی عقدا حاکی از این موضوع است که ابنیه مذهبی به عنوان جزئی از استخوان بندی و ساخت اصلی بافت این شهر می باشند و موقعیت آنها به عنوان عناصر شاخص کالبدی، فرهنگی – مذهبی و تاریخی به عنوان عاملی جهت دهنده و تأثیرگذار بر احیا و باززنده سازی چهره تاریخی شهر و عنصری قوی در اتصال بافت قدیم و جدید شهر حائز اهمیت هستند. لذا توجه به نقش وتوانایی بلقوه این عناصر ارزشمند شهری ( ابنیه مذهبی) می تواند بار دیگر روح زندگی شهری و حیات مدنی را به بافت تاریخی فرسوده تزریق نموده و کیفیات از دست رفته آن را در جهتی مطلوب و مناسب سازمان داده و احیا نماید. همچنین با توجه به اینكه اکثر عواملی كه از نظر جذب گردشگر مهم شمرده می شوند، در بافت شهر عقدا و منطقه تاریخی که عقدا در آن واقع شده است  موجود می باشند، می توان با فراهم آوردن برخی زیر ساخت ها، مانند ایجاد امکانات سکونتی و رفاهی مناسب، شرایط حضور مداوم و طولانی تر گردشگران در این شهر و با هدف ارتقاء سطح گردشگری در منطقه را فراهم آورد. توجه به این موضوع ضمن جلب سرمایه و بهبود اقتصاد شهر در احیای حیات آن نیز موثر خواهد بود. در راستای اهدف ذکر شده ، طراحی یک مجموعه چند منظوره که علاوه بر جلب جمعیت گردشگر و با احترام والگو گیری از ساختار تاریخی در توسعه شهری هم الگوی مناسبی را ارائه کند و در اتصال هر چه بیشتر بافت قدیم و جدید گردد، می تواند ضمن تامین اهداف گردشگری و احیای و از زنده سازی شهر ،الگوی مناسبی نیز در توسعه و گسترش بافت شهر  ارائه کند.

در این فصل ابتدا موضوع و مسأله‌ی تحقیق تبیین و تشریح شده و پرسش‌های مورد توجه در این پایان‌نامه بر اساس موارد مطرح شده مورد شناسایی قرار می‌گیرد. سپس به ضرورت‌ها و اهداف مورد نظر در تحقیق پرداخته شده و فرضیات پژوهش بر اساس سوالات موردنظر ارائه می‌شود. در بخش روش تحقیق و گردآوری  اطلاعات مختصری از چگونگی روش تحقیق مورد بحث قرار می‌گیرد.

 1-2 تعیین مسأله و بیان اصلی تحقیق

بافت سنتی شهرهای قدیم ما که دارای فضاهای بسیار ارزشمندی در دل خود بوده و در طول تاریخ خود توانسته‌اند به درستی پاسخگوی نیازهای انسان قدیم باشند، متاسفانه امروزه به دلیل فقدان حس امنیت و تناسب فضاهای آن با نیازهای امروزی استفاده کنندگان آنها، فاقد مکان‌های واجد ارزش فرهنگی می‌باشد و کارایی سابق خود را از دست داده اند.

«عقدا» شهری تاریخی در دل فلات باستانی یزد است که در 48 کیلومتری اردکان ودر مسیر اصفهان به یزد واقع شده است. قدمت این شهر به دوران ساسانی بازمی‌گردد )جعفری، 1389: 29 (،  چنانچه آثار تاریخی و معماری این دوره نظیر ؛ غار اشکفت ، چهارطاقی‌ها ، آتشکده و… در چهره شهر نمایان هستند. اکثر مورخین بنای این شهر

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.