دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

2-1-4-1) نیازسنجی آموزش ……………………………………………………………………… 15
2-1-4-2) آموزش ضمن خدمت ………………………………………………………………… 16
2-1-4-3 ) فواید آموزش ضمن خدمت ……………………………………………………… 16
2-1-4-4) آموزش بی درد سر ………………………………………………………………….. 16
2-1-5) توان افزایی …………………………………………………………………………………. 17
2-1-6) صف وستاد ……………………………………………………………………………….. 18
2-1-6-1) وابستگی صف و ستاد ………………………………………………………………. 19
2-1-7) اطلاعات …………………………………………………………………………………….. 19
2-1-8) دریافت آسان اطلاعات …………………………………………………………………. 20
2-1-9) مدیریت دانایی …………………………………………………………………………….. 20
2-1-10) بخشنامه اداری …………………………………………………………………………… 21
2-1-11) آیین نامه …………………………………………………………………………………… 21
2-2) بخش دوم:دیوان محاسبات
2-2-1) تاریخچه …………………………………………………………………………………….. 21
2-2-2) بررسی وضعیت تعدد دستگاههای نظارتی و نظارت محوله …………. 23
2-2-2-1)دستگاهها و ارگان های نظارتی در مجموعه قوه قضاییه……………….. 23
2-2-2-1-1)وزارت اطلاعات ……………………………………………………………. 23
2-2-2-1-2) معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور …………. 23
2-2-2-1-3)وزارت امور اقتصادی و دارایی …………………………………………. 25
2-2-2-1-3-1)ذی حسابی ها …………………………………………………………….. 25
2-2-2-1-3-2)سازمان حسابرسی ……………………………………………………….. 27
2-2-2-2) دستگاه ها و ارگان های در مجموعه قوه قضاییه ……………………… 27
2-2-2-2-1) سازمان بازرسی …………………………………………………………….. 28
2-3-2-2-2) دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….. 28
2-2-2-2-3) دیوان عالی کشور …………………………………………………………… 29
2-2-2-2-4) قضات محاکم ………………………………………………………………… 29
2-2-2-3) دستگاهها و ارگان های مجموعه قوه مقننه ……………………………….. 29
2-2-2-3-1) دیوان محاسبات کشور …………………………………………………….. 30
2-2-2-3-2) کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ………………………………………… 31
2-2-2-3-3) هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی ….. 31
2-2-3) سیر تاریخی حسابرسی در ایران ………………………………………………………… 34
2-2-4) سازماندهی و تشکیلات …………………………………………………………………… 37
2-2-5) اهداف دیوان …………………………………………………………………………………… 42
2-2-6) نحوه رسیدگی وظایف و

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

اختیارات دیوان ……………………………………………. 42
2-2-7) بررسی شرح وظایف وساختار سازمانی دیوان ………………………………………. 46
2-2-8) وجه تمایز دیوان محاسبات کشور با نهادهای نظارتی دیگر ………………………. 48
2-2-9) تحلیل و طبقه بندی خدمات دیوان محاسبات کشور ………………………………. 49
2-2-10) ابزارهای نظارت در دیوان محاسبات کشور ……………………………………………. 53
2-2-10-1) حسابرسی ……………………………………………………………………………………… 53
2-2-10-2) قوانین مالی ……………………………………………………………………………………. 57
2-2-11) وظایف نظارتی دیوان محاسبات کشور ………………………………………………….. 58
2-2-12) کنترل و نظارت بر اجرای بودجه ………………………………………………………….. 59
2-2-12-1) نظارت درونی ………………………………………………………………………………. 60
2-2-12-2) نظارت مالی …………………………………………………………………………………. 60
2-2-12-3) نظارت عملیاتی ……………………………………………………………………………. 61
2-2-12-4) نظارت بیرونی …………………………………………………………………………….. 61
2-2-13) نقاط کور در نظام نظارت ………………………………………………………………… 61
2-2-14) اختیارمالی وقضایی …………………………………………………………………………. 62
2-2-15) پرداخت ……………………………………………………………………………………….. 62
2-2-16) تاریخچه دادرسی در ایران ………………………………………………………………. 63
2-2-17) نظام مدیریتی …………………………………………………………………………………… 64
2-3) بخش سوم: پیشینه تحقیق …………………….………………………………………… 66
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
مقدمه ……………………………………………………………………………………………….. 70
3-1) نوع روش تحقیق ……………………………………………………………………….. 70
3-2) روش‌های گردآوری اطلاعات ………………………………………………………. 71
3-3) قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………… 72
3-4) جامعه آماری (N) …………………………………………………………………….. 74
3-5)نمونه آماری (n) ……………………………………………………………………….. 74
3-6) تعیین اعتبار و روایی پژوهش ……………………………………………………….. 76
3-6- 1) روایی …………………………………………………………………………………. 76
3-6- 2) اعتبار پرسشنامه ……………………………………………………………………. 77
3-7) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………… 78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها (یافته ها)
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 81
4-1) تجزیه و تحلیل استنباطی اطلاعات ……………………………………………… 83
4-2) تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات پاسخگویان ……………………………………… 87
4-3) تجزیه و تحلیل تحلیلی اطلاعات ……………………………………………………….. 96
4-4) معرفی تکنیک مدل معادلات ساختاری …………………………………………. 113
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ……………………………………………………………………………………………… 124
5-1) بخش اول: مرور فرضیات ونتایج آنها …………………………………………… 124
5-1-1)تحلیلی بر متغیر های جمعیت شناختی ……………………………………….. 124
5-1-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی …………………………………….. 125
5-2) بخش دوم: تحلیل نتایج فرضیات …………………………………………………. 126
5-3)بخش سوم: پیشنهادات ……………………………………………………………………….. 127
5-3-1)پیشنهادات برآمده از نتایج تحقیق …………………………………………………….. 127
5-3-2) سایر پیشنهادات ……………………………………………………………………………. 127
5-4) مشکلات ومحدودیت تحقیق ……………………………………………………………… 129
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………. 130
ضمائم و پیوستها ………………………………………………………………………………… 133
چکیده:
امروزه برهیچکس پوشیده نیست که دانش وآگاهی ،محورومبنای توسعه وپیشرفت وبهبود امور میباشد وبه هر میزانی که دانایی مردم یک جامعه افزایش یابد ،توسعه وترقی قرین راه خواهد شد وبازهم بر کسی پوشیده نیست که در این میان ،ارتقاءسطح دانش وآگاهی اشخاصی که درهر سطح و جایگاهی ،زمام امور یک مملکت را در دست دارند،نقش مهم وتعیین کنندهای داشته وتجهیز آنان به دانش واطلاعات وآموزش مستمر آنان زمینه ساز تصمیم گیریهای صحیح خواهد شد ،با توجه به اهمیت موضوع وموارد اشاره شده در فوق در این مقاله میزان تاثیر عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان جهت شناسایی مشکلات ویافتن راه حل های مناسب در دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرارگرفته است .
روش انتخاب نمونه‌ آماری در این پژوهش، با توجه به موضوع و ماهیت آن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده با تخصیص متناسب برای کارشناسان که طبقات شامل سطح پست سازمانی می‌باشد که تعداد نمونه‌ها از طریق‌فرمول کوکران مورداستفاده قرار گرفته است. روش مورد استفاده، روش پیمایشی با ابزار گردآوری پرسشنامه (حاوی 25 سوال) بوده که در جامعه 300 نفره، بین 190 نفر با روش نمونه گیری طبقاتی (نمونه گیری تصادفی ساده) توزیع که 184 پرسشنامه اعاده گردیده است. برای رد یا اثبات هر فرضیه پژوهش از روش آمار استنباطی به روش آزمون T-test، ضریب همسبتگی پیرسون و همچنین برای نرمال بودن فرضیات از آزمون کلموگرف-اسمیرنف[1] و جهت رتبه‌بندی فرضیات از آزمون فریدمن [2] و آزمون معادلات ساختاری استفاده گردیده است تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله نرم‌افزارآماریSPSS [3] و نمودارها توسط نرم‌افزارEXCEL ترسیم و حل معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS بوده است. یافته های این پژوهش نشان میدهد بین آثارعدم آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان سمنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. و هر 5 فرضیه مورد تایید قرار گرفتند.
واژه های کلیدی: قوانین ومقررات، مدیران دستگاه های اجرایی، نظام مدیریتی استانفصل اول
کلیات تحقیق


مقدمه:
بنا به روند سازندگی که در سال های اخیر به طرز بی سابقه ای در حال رشد است و افزایش قابل ملاحظه حجم اعتبارات بودجه کل کشور در هر سال و همچنین حجم رسیدگی به چگونگی گردش مالی آن بیشترین انتظار در سیستم نظارتی از دستگاه های نظارتی بالاخص دیوان محاسبات کشور است . در این راستا با شناخت نارسائی های وضعیت موجود دیوان برای اعمال نظارت جامع و اثر بخش بر عملکرد بودجه دولت تلاش می کند تا با ارائه و به کار بستن راهکارها و روش های نوین فناوری از بودجه و اعتبارات به صورت مطلوب بهره برداری گردد. به عبارتی بودجه و اعتبارات تخصیصی در راستای اهداف هزینه شود و از هدر رفتن بیت المال در جامعه اسلامی جلوگیری به عمل آید وهمچنین از رشد منفی تولید ناخالص ملی کاهش درآمدها کاهش سطح اشتغال و کاهش سطح رفاه عمومی ممانعت شود.یکی از این نارسایی ها عدم آشنایی کامل برخی از مدیران دستگاه های اجرایی به قوانین ومقررات مالی بوده که نظارت صحیح بر عملکرد دستگاه های اجرایی از عوامل زمینه ساز افزایش کارایی و اثر بخشی عملیات کنترل مالی مورد توجه در کشور می باشد که تلاش می گردد در این بررسی بدان پرداخته شود.
دراین فصل به بیان مساله، ضرورت و اهمیت موضوع، اهداف تحقیق، فرضیه تحقیق، قلمروپژوهش، متغییرتحقیق، روش تحقیق و اصطلاحات وواژه های مربوط به پژوهش می پردازیم
1-1)بیان مساله:
نظام مدیریت افق دید موسسه ونحوه رسیدن به آن را تعیین میکند اصولا مدیران موسسات بزرگ با داشتن دید راهبردی قادر به طی کردن پله های رشد و ترقی با سرعت بالا می باشند موفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین ،اجرا و ارزیایی درست وموفق با سرعت بالا می باشدموفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین اجرا و ارزیایی درست و موفق راهبردی سازمانهااست به همین دلیل است که مدیران در دهه های اخیر به شدت این حوزه رامدنظر قرارداده اند ،بنابراین آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان امری ضروری است تا بر اساس آن بتوان رضایت مراجع قانونی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دیوان محاسبات ، اداره ی کل بازرسی استان و کارکنان دستگاه های اجرایی را افزایش داد. درحال حاضرعدم آشنایی مدیران به قوانین ومقررات مالی منجربه ایجاد مشکلاتی دردستگاه های اجرایی نموده است که در گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات و گزارشات متعدد حسابرسی آن ها عدم رعایت قوانین و مقررات مالی به کرات به چشم می خورد که بیشترین علت آن نیز عدم آشنایی مدیران به این قوانین و مقررات بوده است که دچار مشکل برای دستگاه های تحت مدیریت آن ها از قبیل افزایش هزینه ها ، عدم جذب بهینه اعتبارات ،عدم رضایت مدیران از دستگاههای نظارتی ، اتخاذ تصمیمات نادرست و همچنین اقزایش میزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات کشور به دادسرای دیوان محاسبات ودیگرمراجع ذیصلاح را می نماید. با توجه به اهمیت موضوع وموارد اشاره شده در فوق در این تحقیق- تاثیرعدم آشنایی مدیران دستگاههای اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان چیست؟ جهت شناسایی مشکلات و یافتن راه حل های مناسب در دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرار می گیرد
1-2)ضرورت و اهمیت موضوع:

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید

آدرس پست الکترونیک شما در این سایت آشکار نخواهد شد.

URL شما نمایش داده خواهد شد.
بدعالی

درخواست بد!

پارامتر های درخواست شما نامعتبر است.

اگر این خطایی که شما دریافت کردید به وسیله کلیک کردن روی یک لینک در کنار این سایت به وجود آمده، لطفا آن را به عنوان یک لینک بد به مدیر گزارش نمایید.

برگشت به صفحه اول

Enable debugging to get additional information about this error.